Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới

Bài viết Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới”

Đánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới


Xem nhanh
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG.
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
If There Is A Copyright, Comment Me And I Will Delete The Video Within 24 hours. Thank you so much

“Lo giữ nước từ khi nước chưa nguy” – Là bài học kinh nghiệm quý báu trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chúng ta phải cùng lúc ấy thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ Chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Nhận thức sâu sắc bài học lịch sử đó, kế thừa, bổ sung và phát triển quan điểm, đường lối về quân sự, quốc phòng của Đảng qua các kỳ đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Quán triệt sâu sắc châm ngôn bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, nhiều. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội; hoàn thiện lý luận về quốc phòng, an ninh và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi “nước chưa nguy” trên cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một vài quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”[1].

Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới 2

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng – Thiết giáp thực hành nội dung huấn luyện mở cửa đánh chiếm đầu cầu

Đây là chủ trương lớn, nhất quán, mang tầm chiến lược, là căn cứ để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Mọi Người Xem :   Sinh ngày 25/3 là cung gì – Bói ngày sinh theo cung hoàng đạo

Nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới diễn biến hết sức nhénh chóng, phức tạp, khó dự báo; các mâu thuẫn cơ bản của thời đại tiếp tục tồn tại và phát triển. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; xuất hiện thường xuyên hình thái chiến tranh mới, làm thay đổi môi trường chiến lược, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc. Cạnh tranh giữa các nước lớn và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo diễn ra stress, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột…

Trong nước, công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực; tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. mặc khác, đất nước phải đối diện với nhiều điều kiện, thách thức; tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến các lĩnh vực của cuộc sống xã hội; biển Đông, vùng biển Tây Nam và một vài địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhân tố gây ra mất ổn định; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị bằng thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội; ảnh hưởng mặt trái cơ chế thị trường và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa được đẩy lùi.

Tình hình trên ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc phương hướng xây dựng Quân đội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, bám sát thực tiễn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, nhất là cơ quan tham mưu chiến lược làm tốt công tác thống kê, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng năm 2018… và nhiều nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, chính sách quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Mọi Người Xem :   Dịch vụ lưu trú là gì? Tổng quan về dịch vụ lưu trú ở Việt Nam

Xây dựng Quân đội cách mạng là quan điểm xuyên suốt, sự cụ thể hóa nguyên tắc “lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”[2]. Theo Hồ Chí Minh chính trị là hồn cốt, là yếu tố quyết định sức mạnh của Quân đội. Chính trị không chỉ là đường lối, chính sách của Đảng, còn là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý chí, nghị lực, quyết tâm chiến đấu hy sinh của cán bộ,chiến sĩ. Quan nơi này, không chỉ đúng với học thuyết Mác – Lênin về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, mà còn kế thừa những tổng giá trị truyền thống đặc sắc về xây dựng Quân đội của ông cha ta “hun đúc bằng những điều nhân nghĩa” cho Quân đội. Xây dựng Quân đội cách mạng là quá trình tiếp tục bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, nhằm đảm bảo cho Quân đội ta mãi mãi là quân đội của dân, do dân, vì dân; lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội chính quy là một yêu cầu không thể thiếu trong quy trình phát triển của bất cứ Quân đội nào; xuất phát từ đặc thù vận hành quân sự với những bắt buộc rất đặc biệt; hơn nữa nền nếp chính quy gắn liền với kỷ luật tự giác, nghiêm minh là hai yếu tố tạo nên chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bởi “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”. Xây dựng quân đội chính quy là nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi vận hành, công tác của mọi quân nhân và các đơn vị trong toàn quân.

Nội dung xây dựng quân đội chính quy phải đảm bảo tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng loại hình quân chủng, binh chủng, lực lượng, cơ quan và đơn vị; trong đó, trước hết tập trung nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý con người và vũ khí, trang bị …, sự thống nhất về trang phục, lễ tiết, tác phong, điều lệnh, điều lệ… Việc xây dựng chính quy phải đi đôi với rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các chế độ quy định; giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị và từng quân nhân.

Xây dựng Quân đội tinh nhuệ  là mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong suốt quy trình tổ chức, xây dựng Quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch”3. hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã có bắt buộc mới, phức tạp hơn, đòi hỏi Quân đội không những giỏi tác chiến trong các cuộc chiến tranh dùng vũ khí công nghệ cao, mà còn phải thành thạo trong các hình thức tác chiến “phi vũ trang”, “phi đối xứng” sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các mối đe dọa “an ninh phi truyền thống” để đất nước không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Mọi Người Xem :   Lò Vi Sóng Điện Tử Là Gì? Nên Chọn Lò Vi Sóng Cơ Hay Điện Tử?

Là Quân đội cách mạng, sự tinh nhuệ của Quân đội ta phải được bắt đầu từ sự tinh nhuệ, trước hết và trên hết là tinh nhuệ về chính trị; bởi, trong mối quan hệ giữa hai thành tố con người với vũ khí, thì con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định – Đây cũng chính là quan điểm ngày từ khi Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam: Chính trị trọng hơn quân sự; Người trước, súng sau. Bởi vậy, việc xây dựng Quân đội tinh nhuệ đòi hỏi phải đặt lên hàng đầu nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được điều đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chủ động ngăn ngừa, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

và cạnh đó, phải chăm lo đầu tư, xây dựng Quân đội tinh nhuệ về trình độ tác chiến. Chủ động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt châm ngôn “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp để huấn luyện cho bộ đội dùng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác có hiệu quả những loại vũ khí, phương thuận tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị. Chủ động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để cải thiện chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, từng bước hiện đại nền công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng Quân đội từng bước hiện đại là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và dài lâu, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trước các cuộc tiến công xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao nếu xảy ra; vừa phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế của đất nước đang trong quy trình hội nhập, đẩy mạnh CNH-HĐH.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo cho Quân đội có đủ sức mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

NGUYỄN HỮU TUYỂN

Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền –  Cổ động,

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.100-101.

[2] . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia , Hà Nội  2011, t.7, tr.217.Các câu hỏi về từng bước hiện đại là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê từng bước hiện đại là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 7

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…
I2 - Iot - Chất hoá học 8

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mớiCác câu hỏi về từng…