Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?

Bài viết Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?”

Đánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?


Xem nhanh
Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam
Chương 7 Cơ quan hành chính nhà nước - Phần 1/2

Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước? Đặc điểm chung của cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước? Đặc điểm riêng của cơ quan hành chính nhà nước? Phân loại cơ quan hành chính nhà nước?

Khi thống kê về vị thế xã hội pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước chúng ta cần nhớ và trình bày được định nghĩa cơ quan hành chính nhà nước, phân tích được những đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước, phân loại cơ quan hành chính nhà nước và xác định chính xác các bộ phận hành chính nhà nước trong bộ máy hành chính nhà nước.

Chúng ta còn phải phân tích được chức năng, thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước. Với các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung, trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành người học phải lý giải được sự kết hợp giữa phương thức lãnh đạo theo nguyên tắc tập thể với phương thức lãnh đạo cá nhân. Bài viết dưới đây sẽ phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan nhà nước là một tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định, có cơ cấu tổ chức nhất định.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?
  • 2 2. Đặc điểm chung của cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước:
  • 3 3. Đặc điểm riêng của cơ quan hành chính nhà nước:
  • 4 4. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước:

1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Cơ quan nhà nước là một tổ chức được thành lập và vận hành theo những nguyên tắc và trình tự nhất định, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao những quyền lực nhà nước nhất định, được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần những nhiệm vụ, quyền hạn của nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phân hợp thành của bộ máy nhà nước, được thành lập để thực hiện chức năng hành pháp (quản lý hành chính nhà nước). nghiên cứu địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xác định vai trò của cơ quan hành chính nhà nước với tư cách là chủ thể của pháp luật hành chính và chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, tùy từng trường hợp chi tiết mà cơ quan hành chính nhà nước sẽ là chủ thể quản lý hành chính nhà nước tức là chủ thể mang quyền lực nhà nước hay là đối tượng quản lý hành chính nhà nước tức chủ thể không mang quyền lực hành chính. mặc khác, dù ở tư cách nào thì cơ quan hành chính nhà nước cũng là chủ thể chủ yếu, quan trọng nhất trong quan hệ pháp luật hành chính.

2. Đặc điểm chung của cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước:

Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận của bộ máy nhà nước nên cũng có các đặc điểm chung của cơ quan nhà nước như sau:

– Cơ quan hành chính nhà nước cơ quyền nhân danh Nhà nước khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nhằm thực hiên các quyền và nghĩa vụ pháp lý với mục đích hướng tới lợi ích công. Biểu hiện của tính quyền lực nhà nước đó là: Cơ quan hành chính nhà nước có quyền ban hành các văn bản pháp luật như nghị định, quyết liệt, chỉ thị và có thể được áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính nhà nước nhất định.

Mọi Người Xem :   Động cơ bước (STEP), phân loại, ứng dụng và điều khiển | Việt Machine

– Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Nói cách khác, cơ quan hành chính nhà nước có tính độc lập tương đối về cơ cấu – tổ chức (có cơ cấu bộ máy và quan hệ công tác bên trong của cơ quan được quy định trước hết quy định trước hết nhiệm vụ, chức năng, thể hiện vai trò độc lập)… Cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật như Luật tổ chức Chính phủ 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015,…

– các bộ phận hành chính nhà nước được thành lập và vận hành dựa trên quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền riêng và có những mối quan hệ phối hợp trong thực thi công việc được giao với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước mà quan hệ đó được quy định bởi thẩm quyền nhất định do pháp luật quy định – đó là tổng thể những quyền, nghĩa vụ chung và những quyền hạn cụ thể mang tính quyền lực – pháp lý mà nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. Đây là đặc điểm cơ bản để phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan không phải của nhà nước vì những cơ quan, tổ chức đó không có thẩm quyền được quy định trong pháp luật.

– Nguồn nhân sự chính của cơ quan hành chính nhà nước là đội ngũ cán bộ, công chức, được hình thành từ tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008.

Ngoài những đặc điểm chung với cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước có các đặc điểm riêng được quyết định bởi chính bản chất vận hành chấp hành – điều hành thông qua các đặc trưng này và có khả năng phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan nhà nước khác.

Xem thêm: Trình tự, Thủ tục bán thanh lý của cải/tài sản công của cơ quan Nhà nước

✅ Mọi người cũng xem : cấy que tránh thai implanon ở đâu

3. Đặc điểm riêng của cơ quan hành chính nhà nước:

– Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan quản lý hành chính nhà nước. các bộ phận hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành (đó là những hoạt động được tiến hành trên cơ sở Luật và để thi hành Luật) nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Như vậy, vận hành chấp hành – điều hành hay còn gọi là vận hành quản lý hành chính nhà nước là phương diện vận hành chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước.

các bộ phận nhà nước khác cũng thực hiện những vận hành quản lý hành chính nhà nước nhưng đó không phải là phương diện vận hành chủ yếu mà chỉ là hoạt động được thực hiện nhằm hướng tới hoàn thành chức năng cơ bản của cơ quan nhà nước đó như: Chức năng lập pháp của Quốc hội, chức năng xét xử của tòa án nhân dân, chức năng kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục… Việc thực hiện vận hành quản lí hành chính nhà nước là nhằm hoàn thành chức năng quản lý hành chính nhà nước.

– Hệ thống các bộ phận hành chính nhà nước được thành lập từ Trung ương đến cơ sở, đứng đầu là Chính phủ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, được tổ chức theo hệ thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc nhau về tổ chức và vận hành nhằm thực thi quyền quản lý hành chính nhà nước.

– Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước được pháp luật quy định trên cơ sở lãnh thổ, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn mang tính tổng hợp. Đó là những quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính chỉ giới hạn trong phạm vi vận hành chấp hành – điều hành.

– các bộ phận hành chính nhà nước đều đặn trực tiếp hay gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, chịu sự giám sát và báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực nhà nước.

– các bộ phận hành chính nhà nước có hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc. Các đơn vị cơ sở của bộ máy hành chính nhà nước là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Hầu hết các cơ quan có chức năng quản lý hành chính đều đặn có các đơn vị cơ sở trực thuộc từ Trung ương đến địa phương. Ví dụ: Các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổng Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, nhà máy trực thuộc các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng…; các đơn vị quân đội, công an trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Mọi Người Xem :   ĐẬU ĐỎ HẠT NHỎ GÓI 500G - Gạo, nếp | buyer.com.vn

✅ Mọi người cũng xem : nên đi đâu ở jakarta

4. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước:

– Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành hai loại là cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Xem thêm: Phân biệt cơ quan hành chính có thẩm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn

Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương bao gồm: Chính Phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là những cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành các bộ phận hành chính nhà nước ở địa phương. Phần lớn các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ phận hành chính nhà nước ở Trung ương ban hành có hiệu lực trong cả nước.

Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. Những cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương có chức năng quản lý hành chính nhà nước trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên phạm vi lãnh thổ tương ứng được giới hạn bởi sự phân chia địa giới hành chính. Các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ phận hành chính nhà nước ở địa phương ban hành thường chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ thuộc quyền quản lý hành chính nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước địa phương đó.

– Căn cứ vào thẩm quyền, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn.

các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung, gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. các cơ quan hành chính nhà nước này có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có phương thức lãnh đạo kết hợp giữa lãnh đạo tập thể với lãnh đạo thủ trưởng cá nhân đứng đầu. Ví dụ: Chính phủ quản lý hành chính nhà nước theo phương thức lãnh đạo kết hợp sự lãnh đạo chung của Chính phủ với lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Căn cứ vào nguyên tắc tổ chức và giải quyết công việc, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành cơ quan hành chính nhà nước tổ chức và vận hành theo chế độ thủ trưởng tập thể lãnh đạo và cơ quan hành chính nhà nước tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng cá nhân đứng đầu lãnh đạo.

Kết luận: Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là vận hành chấp hành – điều hành, cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

Xem thêm: Cơ quan hành chính nhà nước – Chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : tps là gì trong nấu ăn

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước là gì? Nguồn tài chính?

Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đối tượng quản lý?

Khái quát về đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt tại Việt Nam? Tổ chức chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?

Khái niệm cơ quan quản lý nhà nước(State management agency) là gì? Cơ quan quản lý nhà nước tiếng Anh là gì? Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước? Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước?

Phụ thuộc hai chiều là gì? Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước? Hệ thống của cơ quan Hành chính nhà nước bao gồm? Phân loại cơ quan hành chính nhà nước? Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương? các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc?

Mối quan hệ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tính phụ thuộc hai chiều trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương?

Trình tự, Thủ tục bán thanh lý của cải/tài sản của cơ quan hành chính nhà nước. Để bán thanh lý của cải/tài sản của cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước thì phải tiến hành giấy tờ như thế nào?

Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn? Quy định về cơ quan hành chính có thẩm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn?

Quốc ca là gì? Ý nghĩa bài Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam)? Hoàn cảnh ra đời?

Khái quát về sổ tiết kiệm? Mở sổ tiết kiệm cần bao nhiêu tiền? Gửi ngân hàng nào tốt?

Lưu ký chứng khoán là gì? Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán? Quy định về hồ sơ lưu ký chứng khoán? Những quy định chung về lưu ký chứng khoán? Lưu ký chứng khoán là gì?

Thị thực là gì? giá trị và thời hạn của các loại thị thực? Trình tự giấy tờ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thành toán quốc tế?

Biểu tình là gì? Dấu hiệu và mục đích của biểu tình? Quy định về quyền biểu tình của công dân?

những loại tài sản dùng để góp vốn? Định giá tài sản góp vốn? Chuyển quyền sở hữu của cải/tài sản góp vốn? Điều kiện tài sản góp vốn?

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý của cải/tài sản là gì? Điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản? Nhiệm vụ quyền hạn của quản tài viên, công ty quản lý, thanh lý của cải/tài sản?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công ty?

Tổng quan về hóa đơn điều chỉnh Giảm giá, chiết khấu? Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh hạn chế giá hàng bán? Hướng dẫn kê khai, hạch toán đối với hóa đơn điều chỉnh giá bán hàng hóa?

Nghĩa vụ bảo hành là gì? hạn chế trong các quy định về nghĩa vụ bảo hành?

Rủi ro tín dụng là gì? Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng với ngân hàng? Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng?

Quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Chủ thể quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Những quan hệ pháp luật nào đã nảy sinh trong vụ việc nêu trên?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? một số điều cần lưu ý đối với hợp đồng bảo hiểm? Quyền đơn phương không thực hiện hợp đồng bảo hiểm? Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng bảo hiểm hay không? Quy định pháp luật về xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu?

Vị trí thống lĩnh thị trường là gì? Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền? Đặc điểm của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền? Quy định về mức xử phạt về hành vi hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền?

Chính sách thương mại quốc tế là gì? Chức năng của chính sách thương mại quốc tế? Ý nghĩa của chính sách thương mại quốc tế?

Phân phối chứng khoán là gì? vận hành phân phối chứng khoán được thực hiện như thế nào?

Tên thương mại là gì? Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và bí mật buôn bán? Phân biệt tên thương mại và tên công ty? Quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của vận hành trong thương mại điện tử là những ai?

quy trình chung khi lựa chọn nhà thầu và trong các cách thức đấu thầu cụ thể theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.Các câu hỏi về tổ chức hành chính nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổ chức hành chính nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tổ chức hành chính nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tổ chức hành chính nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tổ chức hành chính nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tổ chức hành chính nhà nước là gì


Các hình ảnh về tổ chức hành chính nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về tổ chức hành chính nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu nội dung về tổ chức hành chính nhà nước là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?1. Cơ quan hành chính nhà nước là gì?2. Đặc điểm chung…