Lập trình timer với vi điều khiển

Bài viết Lập trình timer với vi điều khiển thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Lập trình timer với vi điều khiển trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Lập trình timer với vi điều khiển”

Đánh giá về Lập trình timer với vi điều khiển1.  Lập trình timer/counter trong 8051

✅ Mọi người cũng xem : tranh trừu tượng hiện đại là gì

1.1.      Mục tiêu

Tìm hiểu và lập trình chế độ Timer/Counter trong 8051.

1.2.      Giới thiệu timer/counter

1.2.1.          Khái niệm

Trong vi điều khiển 8051 có 2 bộ Timer/Counter (T/C) có chức năng đếm xung.

Chế độ timer:

 • Đếm xung nội lấy từ mạch dao động bên trong vi điều khiển có chu kỳ ổn định.
 • Ứng dụng: thường sử dụng để xác định thời gian chính xác để điều khiển các thiết bị theo thời gian.

Chế độ counter:

 • Đếm xung nhận từ bên ngoài đưa đến ngõ vào T0 với T/C0 và ngõ T1 đối với T/C1.

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig1

Hình 1: AT89C52 trong Proteus

 • Ứng dụng: có khả năng dùng vi điều kiển để làm các mạch đếm sản phẩm.

Chú ý:

 • Tại mỗi thời điểm, ta chỉ dùng được 1 trong 2 hoặc là timer hoặc là counter.
 • Số lượng xung mà timer/counter có khả năng đếm được nhiều nhất từ 0 đến 65535 đếm theo giá trị thập phân, 0000H đến FFFFH đếm theo số thập lục phân.
 • Khi đến giá trị cực đại FFFFH và nếu có thêm 1 xung nữa thì bộ đếm sẽ bị tràn và giá trị đếm sẽ tự động nhảy về 0000H.

✅ Mọi người cũng xem : bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì

1.2.2.          Các thanh ghi trong timer/counter

Thanh ghi TH0, TL0, TH1, TL1:

 • sử dụng để lưu trữ các giá trị đếm được của bộ timer/counter.
 • TH0, TL0: lưu tổng giá trị timer/counter 0.
 • TH1, TL1: lưu giá trị timer/counter 1.
 • Độ rộng mỗi thanh ghi là 8 bit.
Mọi Người Xem :   Giấy Couche Là Gì? Giấy C100, C200, C300 Là Giấy Gì?

Thanh ghi TMOD:

 • Thiết lập chế độ hoạt động cho chân T0 và T1.
 • Gồm 2 nhóm 4 bit:
  • 4 bit thấp: thiết lập chế độ vận hành cho T0.
  • 4 bit cao: thiết lập chế độ hoạt động cho T1.

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig2

Hình 2: 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi TMOD

Chức năng của các bit trong thanh ghi TMOD được thể hiện qua hình sau:

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig3

Hình 3: Chức năng của từng bit trong TMOD

Trong đó, 2 bit M0 và M1 tạo ra 4 trạng thái tương ứng với 4 kiểu làm việc khác nhéu của T0 và T1.

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig4

Hình 4: Các trạng thái làm việc của T0 và T1

MODE 0: Mode timer 13 bit

 • sử dụng 8 bit cao của thanh ghi TH0 (TH1) và 5 bit thấp của thanh ghi TL0 (TL1) để lưu trữ các giá trị đếm của bộ timer/counter.
 • Như vậy ta có khả năng đếm từ 0 đến 213 = 8192 tổng giá trị xung ở chế độ MODE 0.

MODE 1: Mode timer 16 bit

 • dùng 2 thanh ghi 8bit TH0 (TH1) và TL0 (TL1) để lưu trữ các giá trị đếm.
 • Ở chế độ này, ta có thể đếm từ 0 đến 216 = 65536 tổng giá trị.

MODE 2: Mode timer tự động nạp 8 bit

 • 8 bit của thanh ghi TL0 (TL1) sử dụng để đếm giá tri của bộ timer/counter.
 • 8 bit của thanh ghi TH0 (TH1) sử dụng để lưu giá trị nạp lại vào thanh ghi TL0 (TL1).

Ví dụ:

 • Khi thanh ghi TL0 = FFh.
 • Thanh ghi TH0 = 89h.
 • Khi đếm tiếp 1 lần giá trị nữa thì TL0 sẽ đếm bắt đầu từ 89h thay vì đếm lại từ 00h.

 MODE 3: Mode tách timer

 • Chỉ làm việc ở Timer 0.
 • 2 thanh ghi 8 bit TL0 và TH0 vận hành riêng lẻ và quay trở về tổng giá trị 00h khi bị tràn.
 • sử dụng TF0 và TF1 làm các bit cờ tràn tương ứng.

Thanh ghi TCON:

 • Chứa các bit trạng thái và điều khiển cho T0 và T1.
 • Gồm 8 bit có chức năng như hình sau:

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig5

Hình 5: 8 bit của thanh ghi TCON

 • Bit TF1 (TF0): cờ tràn Timer 1 (0).
  • TF1 = 1 khi bộ đếm timer 1 (0) bị tràn.
 • Bit TR1 (TR0): điều khiển Timer 1 (0) đếm hoặc ngừng.
  • TR1 (TR0) = 1: cho phép Timer 1 (0) đếm xung.
  • TR1 (TR0) = 0: cho phép Timer 1 (0) ngừng đếm xung.
 • Bit IE1 (IE0): Cờ báo ngắt INT1 (INT0).
  • IE1 (IE0) = 1 khi có xảy ra ngắt xảy ra ở ngõ vào INT1 (INT0).
 • Bit IT1 (IT0): Bit điều khiển cho phép ngắt IT1 (IT0) ảnh hưởng bằng mức hay cạnh.
  • IT1 (IT0) = 1 ngắt tác động bằng cạnh xuống.
  • IT1 (IT0) = 0 ngắt ảnh hưởng bằng mức.
Mọi Người Xem :   - Hành Thủy là gì?

1.3.      Lập trình timer

Tạo hàm delay_ms bằng chế độ Timer.

✅ Mọi người cũng xem : khu quân sự xuân hòa ở đâu

1.3.1.          Code trên Keil C

Cách 1: dùng giá trị thanh TL0 và TH0 bắt đầu từ 0000h.

#include"REGX52.h" //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Delay_ms // Operation: sử dụng lệnh while để đếm 1000 lệnh trong 1 ms // Parameters: t // Return: Không // Note: sử dụng thạch anh 12Mhz để vi điều khiển thực hiện được 106 // lệnh trong 1 s (1000 lệnh trong 1 ms). // void Delay_ms1_timer0(unsigned int t) unsigned int cnt = 0; while(t != 0) TL0 = 0; TH0 = 0; TR0 = 1; // bat dau dem xung while(cnt <= 1000) = TL0; TR0 = 0; t--; //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Cài đặt MOD 1 chi timer 0 // Operation: dùng toán tử “ & ” và “ void main() Set_timer0_MOD1(); while(1) P2_0 = !P2_0; Delay_ms1_timer0(1000); 

Cách 2: dùng giá trị 2 thanh ghi TH0 và TL0 đếm 1000 lệnh từ FC18h đến 0000h. Và thiết lập thanh ghi cờ TF0 = 1.

#include"REGX52.h" //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Delay_ms // Operation: Khi TF0 = 1 thì không đếm nữa // Parameters: t // Return: Không // Note: dùng thạch anh 12Mhz để vi điều khiển thực hiện được 106 // lệnh trong 1 s (1000 lệnh trong 1 ms). // void Delay_ms2_timer0(unsigned int t) while(t != 0) TL0 = 0x18; // xoa cac bit luu tru trong TL0 vaf TH0 TH0 = 0xfc; TR0 = 1; // bat dau dem xung while(TF0 == 0); TR0 = 0; TF0 = 0; t--; //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Cài đặt MOD 1 chi timer 0 // Operation: sử dụng toán tử “ & ” và “ | ” để cài đặt // Parameters: Không // Return: Không // Note: Không // // void Set_timer0_MOD1() TMOD &= 0xF0; // xoa cac bit dieu khien cua TMOD T) TMOD void main() Set_timer0_MOD1(); while(1) P2_0 = !P2_0; Delay_ms2_timer0(1000); 

1.4.      Lập trình counter

Đếm xung đưa vào ngõ T0 và hiển thị giá trị lên LED 7 thanh.

✅ Mọi người cũng xem : chè tổ yến bán ở đâu

1.4.1.          Mô phỏng trên Proteus

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig6

Hình 6: Mô phỏng đếm xung trên Proteus

 

✅ Mọi người cũng xem : biểu hiện cao nhất của giữ chữ tín là gì

1.4.2.          Code trên Keil C

#include<REGX52.h> #include"libdelay.h" unsigned char code7seg[] = 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90; //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Display // Operation: Hiện thị 4 LED 7 thanh để đếm xung // Parameters: n // Return: Không // Note: Không // void Display( unsigned int n) unsigned char ngan, tram, chuc, donvi; ngan = n/1000; n %= 1000; tram = n/100; n% = 100; chuc = n/10; donvi = n%10; P2= ~code7seg[ngan]; P3_0 = 0; delay_ms(10); P3_0 = 1; P2= ~code7seg[tram]; P3_1 = 0; delay_ms(10); P3_1 = 1; P2= ~code7seg[chuc]; P3_2 = 0; delay_ms(10); P3_2 = 1; P2 = ~code7seg[donvi]; P3_3 = 0; delay_ms(10); P3_3 = 1; //////////////////////////////////////////////////////////////// // Function: Cài đặt counter0 và bắt đầu đếm xung // Operation: dùng thanh ghi điều khiển TMOD để cài đặt // Parameters: Không // Return: Không // Note: Không // void counter0() TMOD& = 0xF0; TMOD void main() unsigned int cnt; counter0(); while(1) cnt = TH0; cnt <<= 8; cnt 

Kết quả mô phỏng:

Mọi Người Xem :   Khóa luận tốt nghiệp là gì? Cách viết khóa luận chuẩn

[20161212] TÀI LIỆU LẬP TRÌNH - LẬP TRÌNH TIMER-COUNTER _v2_Fig7

Hình 7: Kết quả mô phỏng trên Proteus

Published by NgocNT

Lập trình nhúngCác câu hỏi về timer trong vi điều khiển là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê timer trong vi điều khiển là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết timer trong vi điều khiển là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết timer trong vi điều khiển là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết timer trong vi điều khiển là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về timer trong vi điều khiển là gì


Các hình ảnh về timer trong vi điều khiển là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về timer trong vi điều khiển là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về timer trong vi điều khiển là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts