TÌM MINH SƯ TU HỌC MẬT TÔNG – Ô-Hay.Vn

Bài viết TÌM MINH SƯ TU HỌC MẬT TÔNG – Ô-Hay.Vn thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu TÌM MINH SƯ TU HỌC MẬT TÔNG – Ô-Hay.Vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “TÌM MINH SƯ TU HỌC MẬT TÔNG – Ô-Hay.Vn”

Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 20/3/2020
— o0o —

Có bạn phát Tâm Bồ Đề hỏi:

1) Con xin bác từ bi chỉ dạy cho con làm cách nào để con có thể tìm được Minh sư tu học Mật tông ạ. Giờ con tuy phát Bồ đề tâm, lòng luôn mong mỏi sớm ngày thành tựu đạo nghiệp để cứ độ chúng sanh nhưng con quá kém cỏi, lại chưa có bậc thầy chỉ dạy, dẫn dắt nên gặp khá nhiều khó khăn, con mong bác chỉ điểm cho con ạ.

Pram Nguyen Muốn viết chung cho các bạn cùng tu Mật Tông hay chưa có Thầy dạy?

Vâng ạ, con cảm ơn bác ạ.

Pram Nguyen Vậy đúng là phát tâm vì chúng sanh. Nếu con hỏi cho riêng con thì ta không viết trả lời đâu. Tu học phải lấy chúng sanh làm đầu, mình ngu họ còn ngu hơn mình. Mình sáng cũng muốn họ sáng đó là phát tâm Bồ Đề.

2) Trước giờ con tu học nỗ lực để mở rộng tâm từ bi, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Nhưng có những lúc gặp phải chướng ngại, nghiệp chướng, oan gia hiện tiền, vì thế nên quên mất. Vậy nhân nơi bài viết này, bác có thể chỉ dạy cho con và mọi người làm cách nào để trưởng dưỡng, đào luyện khiến Bồ Đề Tâm thành Kim Cang được không ạ? Con cảm ơn bác ạ.

————

Nghĩ thương cho người trẻ hiếu học, muốn tu hành mà không gặp Minh Sư chỉ dạy, nên phát khởi bi tâm chỉ bày.

Nam mô thập phương thường trú chư Phật Thế-Tôn
Các đấng Đạo Sư khắp cả mười phương ba đời
Xin rủ lòng thương nhiếp lấy con!
Ban cho trí huệ sáng độ người hữu duyên!

Người phát Tâm Bồ Đề là người đã từng cúng dường nhiều vị Phật, Bồ Tát trong quá khứ. Con đã làm được điều nầy. Tuy nhiên, sự phát tâm của con là dựa vào người khác, dựa vào kinh văn đã nghe đã học, chớ chưa thật sự biết rõ.

Muốn biết phát Tâm Bồ Đề ra sao thì học KINH HOA NGHIÊM, Phẩm Nhập Pháp Giới, KINH ĐẠI BI, KINH ĐẠI BẢO TÍCH, KINH ĐẠI NHỰT, KINH KIM-CANG PHONG LẦU CAC NHỨT-THIẾT DU-GIÀ DU-CHỈ, hay các Mật điển như GUYHYSAMAJA, HEVAJRA, v.v… Tuy nhiên, nếu không có sự cho phép của các bậc Kim-Cang Đạo-Sư hay Thâm hành A-Xà-Lê thì không được đọc các Mật-điển, nếu không sẽ bị bệnh mắt và loạn trí!

Tuy nhiên, đó là phạm vi của chư Bồ-Tát, không phải của người mới tu.

Căn cứ vào 50 Bài Kệ về Bậc Đạo Sư, Pram Nguyen chuyển dịch và giải thích, cùng các Kinh văn Mật Tông cấp thấp: Tạp Mật, Thuần Mật (Kriya, Carya), nay triển bày ở đây.

Phàm nói A-Xà-Lê là giải Chân-ngôn tối bí trong bí, Trí Đại Tâm… Lấy A tự môn mà giải Đại Trí, Công-đức lớn của Như-lai thì gọi là A-Xà-Lê.

1) không phải là vị trong Tam Sư của Giới Đàn,
2) cũng không phải người đơn thuần biết các nghi lễ của Mật Tông.

Vì vậy, người xứng đáng là A-Xà-Lê phải hội đủ 2 điều kiện căn bản:

Mọi Người Xem :   ĐịNh Nghĩa hành lang TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì hành lang

1) Biết vận khí (prana) điều tức (vayu) khiến các luồng khí và gió đi vào ồng dẫn trung tâm của Thân Thiền Định (Dhyana kaya). Các cháu nhìn Bổn Sư Thích Ca Tam Thánh, A-Di-Đà Tam Thánh, Dược Sư Tam Thánh, v.v…đều có ý nghĩa nầy.
2) Vào đệ Thất Viễn Hành Địa trở lên.

Kinh viết,
Bực này chẳng gọi là có phiền não, cũng chẳng gọi là không phiền não. Tại sao vậy? – Vì ở bực này, tất cả phiền não chẳng hiện hành nên gọi chẳng gọi là có. Vì cầu Phật-trí tâm chưa mãn toại nên chẳng gọi là không.

Chư Phật tử! Bồ tát an trụ bực đệ thất địa dùng tâm thâm tịnh mà thành tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp và thành tựu ý nghiệp. Tất cả những nghiệp đạo bất thiện bị Phật quở trách đều đã lìa bỏ. Tất cả thiện nghiệp mà Phật khen thời thường khéo tu hành. Tất cả kinh, thơ, kỷ thuật của thế gian như đã nói ở đệ ngũ địa đều tự nhiên thật hành thông thạo chẳng cần dụng công.

Bồ Tát ở trong đại thiên thế giới LÀM BỰC ĐẠI MINH-SƯ. Chỉ trừ đức Như Lai và từ đệ bát địa trở lên, thâm tâm diệu hạnh của các Bồ Tát khác đều không bằng được.

Chư Phật tử! Bồ tát này được tam muội, trí lực như vậy, do đại phương tiện, dầu thị hiện sanh tử mà luôn trụ Niết Bàn, dầu quyến thuộc vây quanh mà thường thích xa lìa, dầu do nguyện lực thọ sanh trong ba cõi mà chẳng nhiễm thế pháp, dầu thường tịch diệt do sức phương tiện mà lại phừng cháy, dầu đốt nhưng chẳng cháy, dầu tùy thuận Phật-Trí mà thị hiện vào bực Thanh văn, Bích chi Phật, dầu được Phật cảnh giới mà thị hiện ở cảnh giới Ma, dầu thị hiện đồng với ngoại đạo mà chẳng bỏ Phật pháp, dầu thị hiện tùy thuận tất cả thế gian mà thường thật hành tất cả pháp xuất thế.

Bồ Tát này chỗ có tất cả sự trang nghiêm vượt hơn tất cả sự trang nghiêm của trời, rồng, bát bộ, người, phi nhơn. Tứ thiên Vương, Đế thích, Phạm Vương thảy, mà chẳng bỏ tâm mến thích chánh pháp.

— # —

Vì lẽ nầy, không phải ai cũng có thể tự xưng là bậc A-Xà-Lê hay Đạo-Sư trong Mật Tông!

Các con vừa tu học đã vội muốn nhãy vọt vào mãnh đất Như-Lai, muốn sanh vào nhà Như-Lai thì phải DỌN TÂM TRẢI Ý CHO THANH TỊNH!

Sao gọi là DỌN TÂM TRẢI Ý CHO THANH TỊNH?

Tâm ý của chúng-sanh thô phù chung quy cũng là thân-kiến và ngã chấp. Còn tâm ý của bậc A-Xà-Lê thì thường trụ trong định của Om, Ah, Hùm hay A, Vam, v.v…

Muốn gần gũi chư vị mà tâm ô-nhiễm, tham-lam, dâm-ô, đê-tiện, ngu-si thì khác nào muốn lấy sữa sư-tử đựng trong chén thường, nó sẽ vọt ra!

SÁM-HỐI MỖI NGÀY, GỘI RỬA TÂM PHÀM-PHU, là con đường duy nhất để dọn tâm chờ bậc có duyên với con chỉ dạy.
Vong cầu, tìm kiếm trong hàng xuất gia sẽ uổng công phí sức mà thôi!

Xem lại các bài viết về Mật Tông đăng những ngày qua.

image

– Om Mani Padme Hum –

Lê Nguyễn Quỳnh Cảm ơn, tri ân những lời khai sáng của chú ????????????! Mỗi truyền thừa có những tri thức đồng và khác tùy căn cơ duyên nghiệp. Con xin mạn phép chia sẻ 1 góc tham khảo từ dòng truyền thừa của con thêm, đúng sai tùy duyên nghiệp các đạo hữu. Chỉ là 1 góc nhỏ bé con biết.

Con hoàn toàn theo những gì ở trên chú chia sẻ. Có 2 điểm hơi khác là Vấn đề tìm thầy. Thầy xuất gia, hay tại gia ko quan trọng, quan trọng là vị đó đủ phẩm tánh của 1 Acarya (A Xà Lê – Kim Cương Thượng Sư). Trong hàng xuất gia cũng có những vị Acarya hóa thân nên vẫn có thể thấy họ ở trong vai diễn thị hiện xuất gia.

Mọi Người Xem :   Top 5 bệnh viện, phòng khám tầm soát ung thư cổ tử cung tốt tại TP.HCM

Mật tông Kim Cương Thừa có nhiều cấp bậc làm Thầy như Rinpoche, Lama, Guru ở các vai giáo thọ, giảng Kinh, dạy sadhana, dạy các động tác vận động Vajra Boxing làm khai thông kinh mạch v.v… nhưng vị Kim Cương Thượng Sư được lập mạn đà la và truyền quán đảnh đủ các Bộ Pháp từ Maha, Anu và Ati là 3 thừa cuối cùng trong 9 Thừa thì lí tưởng là vị ở Địa Thứ 16, vượt trên địa 7 Viễn Hành Địa.

Thực tế, 1 vị gọi là Mật Kim Cương Thừa thực sự ít nhất phải ở địa thứ 10 Pháp Vân Địa. Địa 16 là Kim Cang Trì (Vajradhara). Địa này, vị Thầy có thể biến thành bất cứ vị Bổn Tôn nào trong lễ quán đảnh để truyền pháp. Khi vị này mất hoặc thị hiện lúc sống, sẽ đắc thân cầu vồng. Như 1 vị A Xà Lê bên Tây Tạng, lúc viên tịch, toàn thân ngài biến thành cầu vồng tan biến thân thể, ngài để lại di chúc, sẽ rút 1 phần, còn để lại 1 phần tới lúc thiêu lưu xá lợi. Quả nhiên phần còn lại nhỏ xíu đó lúc thiêu cũng lưu xá lợi!

Pram Nguyen Ngài Ksongkapa nói gì với phái mũ vàng về người nữ? Còn Drukpa Kunley thì sao?

Lê Nguyễn Quỳnh Pram Nguyen Khi ngài Tsongkhapa xuất hiện, lúc đó dòng Mũ Đỏ đã suy thoái và có những sai phạm về Karmamudra. Do đó, Ngài quy định bỏ pháp này và khuyến khích các vị tu hành thực hành hạnh Tỳ Kheo, hay nói đúng hơn là giữ lại Phạm Hạnh. Phạm Hạnh vốn là phải có từ Đại Thừa, như các vị Liên Hoa SInh, họ đã tốt nghiệp Phạm Hạnh rồi mới đi vào Kim Cang Thừa, Người thế hệ sau chưa đi qua những giới hạnh nghiêm ngặt đó sẽ làm không tới thành làm bậy. Vì vậy ngài Tsongkhapa theo sứ mệnh lịch sử xuất hiện để chấn chỉnh lại.

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh không sai đó là sách ghi, vậy giải thích sao về Dalai Lama đời thứ 5?

Lê Nguyễn Quỳnh Phần này đụng tới các vị cao cả, con xin không luận thêm

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh không biết dựa cột nghe! Bạn khéo cái miệng và cái tâm thức thế gian lắm đó.

Lê Nguyễn Quỳnh Pram Nguyen dạ vâng, tâm thức đâu, cảnh giới đó. Con cũng nói từ đầu là đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình thôi!

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh cám ơn bạn chia sẽ. Tôi chỉ các bạn MỚI BIẾT TU SẼ BỊ HOANG MANG.

Pram Nguyen Vậy khi hành pháp Karmamudra thì các vị xuất gia có được phép không thưa bạn?

Lê Nguyễn Quỳnh Các vị xuất gia không được phép thực hành Karmamudra, chỉ các Yogi mật thừa mới được phép, trừ các hóa thân chư Phật, Bồ tát đặc biệt thị hiện Tỳ Kheo, nhưng trong thiền định thể nhập kim cương giới.

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh Bạn học từ sách vở hay thực sự thấy biết trong Thiền định? Nói như vậy thì ngài Ksongkalpa bị tội Dâm trong tư tưởng rồi! Mời trả lời.

Lê Nguyễn Quỳnh Pram Nguyen Hạt tikle trắng và đỏ ko mất chỉ 1 giọt. Trái lại còn đi lên vượt qua các luân xa, để giọt trắng mặt trăng trên đỉnh chạy xuống. Ngoài ra, các Ngài như Tsongkhapa, bất động ko loạn động trong thiền định với pháp. Cái này siêu vượt khái niệm của người đời. Khó gấp tỉ lần vị xuất gia của Tiểu thừa. Tổ Liên Hoa Sinh từng nói, 1 ngày đêm an định được trong nghĩa địa bằng 3 năm nhập thất trên núi. Vì nghĩa địa nhiều tinh linh đáng sợ, định trong đó sức nặng hơn là an nhàn trên núi. Cũng vậy, Định trong cái khó nhất của Dục giới, là cảnh giới tối thượng của bậc đại cao thủ, ko giống phàm nhân. Chỉ tiếc là, ko có bao nhiêu vị dc như vậy, kẻ xuống địa ngục vì lạm dụng thì nhiều.

Mọi Người Xem :   Visa Tokutei Katsudo là gì? Chi tiết về Tokutei Katsudo

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh Cám ơn bạn. Tu hành thêm, chừng nào thấy 10 phương chư Phật, (lúc Pranas _ Vayus và 3 Nadis hiệp nhứt) hãy vào tiếp chuyện cùng ta. Đem lời ta truyền lại cho chư Sư Tây tạng, nhứt là bậc Đạo Sư của bạn, xem quí ngài nói gì và Thiền định gặp ta không. Một lần nữa cám ơn đã chia sẽ kiến-thức cùng các bạn MỚI BẮT ĐẦU TẬP TU. CÒN TA LÀM TRÒ HỀ HAY KHÔNG, HÃY HỎI CHƯ ĐẠO SƯ CỦA BẠN NHÉ.

Lê Nguyễn Quỳnh Pram Nguyen ah trò hề là những vị giả mạo khác ngoài kia. Con ko có ý nói chú vì chú là bậc tôn quý, con mới cùng mạn phép chia sẻ. Còn ko con sẽ im lặng.

Pram Nguyen Lê Nguyễn Quỳnh cám ơn bạn đính chánh, tôi hiểu lầm, trách sai. Xin lỗi bạn.

Quảng Minh Con cảm ơn bác Pram Nguyen đã từ bi chỉ dạy, khai sáng cho chúng con ạ. Bấy lâu nay con vọng cầu, đi khắp nơi tìm kiếm bậc Minh Sư ở hàng xuất gia, nhưng con vẫn không tìm thấy. Nay nhờ bác chỉ dạy, con sẽ nỗ lực tu trì, sám hối để gột rửa tâm phàm phu, trưởng dưỡng Bi tâm, Bồ Đề tâm. Hy vọng 1 ngày nào đó con và những người bạn như con gặp được vị Minh sư có duyên để thân cận theo học, sớm ngày đầy đủ bản lĩnh để hành Bồ tát Đạo, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. ????

Pram Nguyen Qua đại dịch, con sẽ gặp!

Quảng Minh Dạ, con cảm ơn bác ạ.

Pram Nguyen Quảng Minh Ráng sám hối, dọn tâm!

Quảng Minh Pram Nguyen Vâng ạ, con sẽ nỗ lực ạ.Các câu hỏi về học mật tông ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê học mật tông ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết học mật tông ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết học mật tông ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết học mật tông ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về học mật tông ở đâu


Các hình ảnh về học mật tông ở đâu đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin chi tiết về học mật tông ở đâu từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsCác câu hỏi về học mật tông ở đâuCác Hình Ảnh Về học mật tông ở đâuTham khảo thông tin về học mật tông ở đâu tại…

Trả lời