Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán

Bài viết Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán”

Đánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán


Xem nhanh
Ôn tập - Bài toán và thuật toán | Tin Học 10 | Tính tổng các số trong dãy số

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán

✅ Mọi người cũng xem : đạo flow là gì

Bài 4. Bài toán và thuật toán

1. Khái niệm bài toán

a, Khái niệm

– Bài toán là một việc nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện

– Các yếu tố của một bài toán:

+ Input: Thông tin đã biết, thông tin đưa vào máy tính

+ Output: Thông tin cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính

b. Ví dụ

+ Tìm USCLN của 2 số nguyên dương

+ Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên dương a,b,c

+ Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a≠0)

+ …

2. Khái niệm thuật toán

a. Khái niệm

Thuật toán để giải một bài toán là:

+ Một dãy hữu hạn các thao tác (tính dừng)

+ Các thao tác được tiến hành theo một trình tự xác định (tính xác định)

+ Sau khi thực hiện xong dãy các thao tác đó ta nhận được Output của bài toán (tính đúng đắn)

b. Cách biểu diễn thuật toán

Có 2 cách để biểu diễn thuật toán:

– Cách dùng phương pháp liệt kê: Nêu ra tuần tự các thao tác cần tiến hành

+ Ví dụ: Cho bài toán Tìm nghiệm của phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a≠0)?

+ Xác định bài toán

          Input: Các số thực a, b, c

          Output: Các số thực x thỏa mãn ax2 + bx + c = 0 (a≠0)

Mọi Người Xem :   Địa chỉ đổi tiền ngoại tệ, USD tại Sài gòn ?

+ Thuật toán:

    Bước 1: Nhập a, b, c (a≠0)

    Bước 2: Tính Δ = b2 – 4ac

    Bước 3: Nếu Δ>0 thì phương trình có 2 nghiệm là

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 1)

     Bước 4: Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép  

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 2)

rồi kết thúc thuật toán. Nếu không chuyển sang bước tiếp theo

    Bước 5: Kết luận phương trình vô nghiệm rồi kết thúc

– Cách dùng sơ đồ khối

+ Hình thoi: thể hiện thao tác so sánh;

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 3)

+ Hình chữ nhật: thể hiện các phép tính toán;

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 4)

+ Hình ô van: thể hiện thao tác nhập, xuất dữ liệu;

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 5)

+ Các mũi tên: qui định trình tự thực hiện các thao tác.

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 6)

✅ Mọi người cũng xem : hiện tượng biến đổi khí hậu còn gọi là gì

3. một vài ví dụ về thuật toán

Bài toán 1: Kiểm tra tính nguyên tố

1. Xác định bài toán

– Input: N là một số nguyên dương

– Output:

+ N là số nguyên tố hoặc

+ N không là số nguyên tố

– Định nghĩa: “một vài nguyên dương N là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước là 1 và N”

– Tính chất:

+ Nếu N = 1 thì N không là số nguyên tố

+ Nếu 1 < N < 4 thì N là số nguyên tố

2. Ý tưởng

– N<4: Xem như bài toán đã được giải quyết

– N≥4: Tìm ước i đầu tiên > 1 của N

+ Nếu i < N thì N không là số nguyên tố (vì N có ít nhất 3 ước 1, i, N)

+ Nếu i = N thì N là số nguyên tố

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

Bước 1: Nhập số nguyên dương N

Bước 2: Nếu N=1 thì thông báo “N không là số nguyên tố”, kết thúc;

Bước 3: Nếu N<4 thì thông báo “N là số nguyên tố”, kết thúc;

Bước 4: i← 2;

Bước 5: Nếu i là ước của N thì đến bước 7

Bước 6: i← i+1 rồi quay lại bước 5; ( tăng i lên 1 đơn vị)

Bước 7: Nếu i = N thì thông báo “N là số nguyên tố”, ngược lại thì thông báo “N không là số nguyên tố”, kết thúc;

b) Sơ đồ khối

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 7)

Hình 1. Sơ đồ khối thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một vài nguyên dương N​

Lưu ý: Nếu N ≥ 4 và không có ước trong phạm vi từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của N thì N là số nguyên tố

Bài toán 2: Sắp xếp bằng cách tráo đổi

1. Xác định bài toán

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,…,an

   Ví dụ : Dãy A gồm các số nguyên: 2 4 8 7 1 5

– Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không hạn chế

    Dãy A sau khi sắp xếp: 1 2 4 5 7 8

2. Ý tưởng

Mọi Người Xem :   Top 10 cửa hàng bán phụ kiện cắm hoa giá sỉ siêu rẻ ở TpHCM

– Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước > số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. (Các số lớn sẽ được đẩy dần về vị trí xác định cuối dãy)

– Việc này lặp lại nhiều lượt, mỗi lượt tiến hành thường xuyên lần so sánh cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa

3. Xây dựng thuật toán

– Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2,…,an;

– Bước 2. Đầu tiên gọi M là số số hạng cần so sánh, vậy M sẽ chứa giá trị của N:

– Bước 3. Nếu số số hạng cần so sánh < 2 thì dãy đã được sắp xếp. Kết thúc;

– Bước 4. M chứa tổng giá trị mới là số phép so sánh cần thực hiện trong lượt: . Gọi i là số thứ tự của mỗi lần so sánh, đầu tiên i 0;

– Bước 5. Để thực hiện lần so sánh mới, i tăng lên 1 (lần so sánh thứ i)

– Bước 6. Nếu lần so sánh thứ i> số phép so sánh M: đã hoàn tất M số phép so sánh của lượt này. Lặp lại bước 3, bắt đầu lượt kế (với số số hạng cần so sánh mới chính là M đã hạn chế 1 ở bước 4);

– Bước 7. So sánh 2 phần tử ở lần thứ i là ai và ai+1. Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi 2 phần tử này;

– Bước 8. Quay lại bước 5

a) Đối chiếu, hình thành các bước liệt kê

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 8)

b) Sơ đồ khối

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 9)

Hình 2. Sơ đồ khối thuật toán sắp xếp bằng cách tráo đổi​

Bài toán 3: Tìm kiếm tuần tự

1. Xác định bài toán

– Input : Dãy A gồm N số nguyên khác nhau a1, a2,…,an và một số nguyên k (khóa)

   Ví dụ : Dãy A gồm các số nguyên: 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51 . Và k = 2 (k = 6)

– Output: Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 2 trong dãy là 5 (không tìm thấy 6)

2. Ý tưởng

Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách một cách tự nhiên: Lần lượt đi từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khóa cho đến khi gặp một vài hạng bằng khóa hoặc dãy đã được xét hết mà không tìm thấy tổng giá trị của khóa trên dãy.

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và tổng giá trị khoá k;

Bước 2: i ← 1;

Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4: i ← i+1

Bước 5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có tổng giá trị bằng k, rồi kết thúc;

Mọi Người Xem :   Uống tiếng Anh là gì

Bước 6: Quay lại bước 3;

b) Sơ đồ khối 

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 10)

Hình 3. Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuần tự​

Bài toán 4: Tìm kiếm nhị phân

1. Xác định bài toán

– Input: Dãy A là dãy tăng gồm N số nguyên khác nhéu a1, a2,…,an và một vài nguyên k.

   Ví dụ: Dãy A gồm các số nguyên: 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33. Và k = 21 (k = 25)

– Output : Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 21 trong dãy là 6 (không tìm thấy 25)

2. Ý tưởng

– dùng tính chất dãy A đã sắp xếp tăng, ta tìm cách thu hẹp nhénh vùng tìm kiếm bằng cách so sánh k với số hạng ở giữa phạm vi tìm kiếm (agiữa), khi đó chỉ xảy ra một trong ba trường hợp:

+ Nếu agiữa= k thì tìm được chỉ số, kết thúc;

+ Nếu agiữa > k thì việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ ađầu (phạm vi) → agiữa – 1;

+ Nếu agiữa < k việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ agiữa + 1 → acuối (phạm vi).

– quy trình trên được lặp lại cho đến khi tìm thấy khóa k trên dãy A hoặc phạm vi tìm kiếm bằng rỗng.

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - chi tiết, hay nhất (ảnh 11)

b) Sơ đồ khối

Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toán - cụ thể, hay nhất (ảnh 12)

Hình 4. Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuần tự​Các câu hỏi về thuật toán là gì tin 10


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuật toán là gì tin 10 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thuật toán là gì tin 10 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thuật toán là gì tin 10 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thuật toán là gì tin 10 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thuật toán là gì tin 10


Các hình ảnh về thuật toán là gì tin 10 đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về thuật toán là gì tin 10 tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về thuật toán là gì tin 10 từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Lý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánLý thuyết Tin học 10: Bài 4. Bài toán và thuật toánBài 4….