Quyết định cá biệt là gì?

Bài viết Quyết định cá biệt là gì? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quyết định cá biệt là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quyết định cá biệt là gì?”

Đánh giá về Quyết định cá biệt là gì?


Xem nhanh

Mục lục bài viết

quyết định cá biệt là một trong những mẫu thuộc văn bản hành chính được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. Tuy vậy, nhắc tới tên loại quyết liệt này vẫn chưa có nhiều người mơ hồ về văn bản đó. Vậy quyết liệt cá biệt là gì? Vai trò của quyết liệt cá biệt này ra sao?, Soạn thảo quyết liệt cá biệt như thế nào? Và mẫu quyết định cá biệt đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra sao? Mời Quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây từ Luật Hoàng Phi để nắm rõ các quy định pháp luật liên quan.

quyết định cá biệt là gì?

quyết liệt cá biệt là quyết liệt đã được ban hành về một vấn đề chi tiết và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể, trường hợp vụ việc dân sự có liên quan đến quyết liệt này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ việc dân sự đó, căn cứ theo khoản 2 điều 34 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015.

✅ Mọi người cũng xem : hàng đổi bảo hành samsung là gì

Vai trò của quyết định cá biệt

Ngoài định nghĩa về quyết định cá biệt là gì?, sau đây Chúng Tôi sẽ giới thiệu rõ về vai trò của quyết liệt này, chi tiết là:

– Do quyết định này sử dụng để áp dụng quy phạm pháp luật nên quyết liệt cá biệt sử dụng trong một lần và áp dụng cho một hay một số đối tượng cụ thể nhất định.

– quyết định cá biệt trực tiếp làm cho sinh ra và thay đổi, chấm dứt về mối quan hệ pháp luật hành chính

Mọi Người Xem :   8 địa chỉ phòng khám chữa bệnh trĩ & cắt trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội

– Đưa ra các chủ trương, biện pháp hoặc các quy tắc xử sự một công việc cụ thể cho cuộc sống xã hội để thực hiện chức năng về quản lý

– Góp phần đảm bảo sự chấp hành, tuân thủ đúng các quy định của cơ quan Nhà nước.

Chất kích thích - Phòng khám Sống Hạnh Phúc 2

Soạn thảo quyết định cá biệt

Soạn thảo quyết định cá biệt chúng ta cần lưu ý những nội dung sau trong quyết liệt này:

quyết liệt cá biệt gồm 3 phần:

✅ Mọi người cũng xem : thuê hacker ở đâu

– Phần mở đầu

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ đặt ở phần đầu trang quyết liệt chiếm 2/3 trang giấy lệch về phía góc trái trang giấy viết hoa in đậm

Tên cơ quan và số quyết định đặt góc trái trang giấy ngang với quốc hiệu tiêu ngữ, chiếm 1/3 trang, trình bày chữ in đậm viết hoa tên cơ quan

+ Tên của quyết định

+ Phần căn cứ :

Phần căn cứ pháp lý: căn cứ pháp lý về thẩm quyền ban hành văn bản, căn cứ pháp lý về nội dung của văn bản.

Căn cứ thực tiễn (tình hình thực tế)

– Phần nội dung chính

Điều 1: Nội dung chính của quyết định

Điều 2: Hệ quả pháp lý nảy sinh liên quan đến nội dung của quyết liệt điều chỉnh

Điều 3: Hiệu lực của quyết định

Quy định về xử lý về văn bản bị bãi bỏ nếu trước đó có nội dung không đồng nhất hoặc mâu thuẫn với nhéu

Đối tượng áp dụng thi hành

– Phần kết của quyết liệt

Ký và ghi rõ họ tên, kèm đóng dấu của người ra quyết định cá biệt

Nơi nhận.

✅ Mọi người cũng xem : tên chữ hán của bài thơ chiều tối là gì

Mẫu quyết liệt cá biệt của Chủ tịch UBND xã

Hiện tại, mẫu quyết định cá biệt của riêng Chủ tịch UBND xã  chưa có văn bản nào quy định cụ thể. tuy nhiên, theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, tại đính kèm của văn bản này có quy định về mẫu quyết liệt cá biệt áp dụng chung cho tất cả các quyết liệt ca biệt mà không chia ra chủ thể ban hành.

Như vậy, khi dùng mẫu quyết liệt cá biệt của Chủ tịch UBND xã  có khả năng sử dụng mẫu này, chi tiết là:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:     /QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………………………..

Mọi Người Xem :   Giao thong van tai

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ        ………………………………………………………………..;

Căn cứ …………………………………………………………..;

Theo đề nghị của  ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1……………………………………………….            …………………………………………………..

Điều 2 ……………………………………………………………………………………………………….

          …………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận:

– Như Điều…….;

– …………;

– Lưu: VT,…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

✅ Mọi người cũng xem : mua cá nục tươi ở đâu

 Tải (Download) Mẫu quyết liệt cá biệt của Chủ tịch UBND xã

Download Tại Đây

✅ Mọi người cũng xem : ở nước ngoài tiếng anh là gì

Ví dụ về quyết định cá biệt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A

Số:……./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tổ công tác thực hiện kế hoạch B

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH A

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày … tháng… năm ….;

Căn cứ Kế hoạch triển khai các chương trình trọng điểm năm ….. và Chỉ thị số …./…./CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày …./…/…. về việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm …..;

Căn cứ Thông báo số …./TB-UBND ngày …/…./….. của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh A,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác thực hiện kế hoạch B, dưới đây gọi tắt là Tổ công tác, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác ………. với các đối tác C, gồm các Ông, Bà có tên dưới đây :

– Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: Tổ trưởng

– Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

– Ông Phạm Văn Tuyến, Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Ông Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

– Ông Lê Văn Tài, Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính

– Ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư và Xuất nhập khẩu, Ban quản lý Khu Kinh tế M

–  Bà Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng phòng Lễ tân Đối ngoại, Sở Ngoại vụ

Phụ thuộc vào tính chất công việc, tổ trưởng có khả năng mời đại diện các bộ phận liên quan trong tỉnh phối hợp thực hiện công tác của tổ.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

– Tham gia xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch các hoạt động xúc tiến đầu tư với các đối tác C.

Mọi Người Xem :   8 Bệnh viện, phòng khám trị mụn tốt và uy tín ở TP.HCM

– Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác xúc tiến đầu tư với các đối tác C tại địa phương.

– Tham gia thiết lập và củng cố quan hệ với các đối tác C;

Điều 3. cách thức và phương thức vận hành

– Tổ công tác cùng các thành viên làm việc chế độ kiêm nhiệm.

– Tổ công tác thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Kinh phí hoạt động sẽ được ngân sách tỉnh chi trả thông qua Sở Ngoại vụ theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 4. quyết liệt này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các bộ phận có thành viên tổ công tác và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết liệt này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Châu

Bùi Văn Châu

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến quyết liệt cá biệt là gì?, vai trò của quyết liệt cá biệt này ra sao?, soạn thảo quyết liệt cá biệt như thế nào? Và mẫu quyết định cá biệt đối với chủ tịch ỦY ban nhân dân xã ra sao? Quý vị có thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết có thể liên hệ Chúng Tôi để được hỗ trợ nhénh chóng.Các câu hỏi về quyết định hành chính cá biệt là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyết định hành chính cá biệt là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyết định hành chính cá biệt là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyết định hành chính cá biệt là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyết định hành chính cá biệt là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyết định hành chính cá biệt là gì


Các hình ảnh về quyết định hành chính cá biệt là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về quyết định hành chính cá biệt là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung về quyết định hành chính cá biệt là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Potassium hydroxide là gì? Chất này có gây độc không?

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…
Cơ thể hay bị chuột rút là thiếu chất gì? 3

Cơ thể hay bị chuột rút là thiếu chất gì?

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…
Làm sao để biết cơ thể thiếu chất gì? 4

Làm sao để biết cơ thể thiếu chất gì?

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…
Cd là chất gì? Tác hại của Cd đối với sức khỏe con người 5

Cd là chất gì? Tác hại của Cd đối với sức khỏe con người

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…
Ô nhiễm cadimi và sức khỏe con người 6

Ô nhiễm cadimi và sức khỏe con người

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…
Lưu huỳnh là gì? Thông tin và tính chất hóa học của lưu huỳnh 7

Lưu huỳnh là gì? Thông tin và tính chất hóa học của lưu huỳnh

ContentsĐánh giá về Quyết định cá biệt là gì?quyết định cá biệt là gì?Vai trò của quyết định cá biệtSoạn thảo quyết định cá biệt– Phần mở…