Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ

Bài viết Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ”

Đánh giá về Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ


Xem nhanh
Mình đã dạy Tiếng Anh từ năm 2009 và đã chuyển qua dạy online từ 2016. Mình thấy học online có những lợi ích nhất định và sẽ trở thành xu hướng trong tương lai.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì về việc học Tiếng Anh, mình sẽ giải đáp chi tiết cho mọi người.
Sđt (zalo/viber) 0903 9898 42.
Facebook Thùy Dung Bol. https://www.facebook.com/thuydung.bol MỌI THÔNG BÁO MÌNH ĐỀU CẬP NHẬT TRÊN FACE NÊN HÃY KẾT BẠN VỚI MÌNH NHÉ!

Mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ để mình ra thêm nhiều video hữu ích hơn nữa.
HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ CẢI THIỆN ĐƯỢC VIỆC HỌC TIẾNG ANH, MỖI NGÀY MỘT CHÚT THÔI NHƯNG SẼ TẠO NÊN KỲ TÍCH!

Cám ơn mọi người đã xem video!

#hoctienganh
#tienganhonline
#loiichtienganhonline
#tienganhgiaotiep
#lamsaonoitienganh
#caithientienganh
#tuvungtienganh
#familyandfriends

Từ vựngTiếng việt 
Mọi Người Xem :   iPhone trả bảo hành là gì? - Kinh nghiệm - Chia sẻ

Rights and obligations 

/raɪts ænd ˌɒblɪˈgeɪʃənz/

Quyền và nghĩa vụ 

human right /ˈhjuːmən raɪt/

nhân quyền

international law /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl lɔː/

Luật quốc tế

equality before the law /i(ː)ˈkwɒlɪti bɪˈfɔː ðə lɔː/

sự công bằng trước pháp luật

Authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/:

Ủy quyền.

Provisions applied /prəˈvɪʒ.ən əˈplaɪd/: 

Điều khoản áp dụng.

Legal benefit /ˈliː.ɡəl ˈben.ɪ.fɪt/: 

Lợi ích hợp pháp.

Responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/:

Trách nhiệm.

Take floor /teɪk flɔːr/: 

Phát biểu ý kiến.

Stipulate /ˈstɪp.jə.leɪt/: 

Quy định.

Provisions /prəˈvɪʒ.ən/: 

Điều khoản.

Contract /ˈkɒn.trækt/: 

Hợp đồng.

right to life /raɪt tuː laɪf/

Quyền sống

cultural  / ˈKʌl.tʃ ə r. ə l /

Văn hóa

convention  / kənˈven.ʃ ə n /

Quy ước

customary  / ˈKʌs.tə.m ə r.i /

Phong tục 

freedom  / ˈFriː.dəm /

Tự do

ethnic  / ˈEθ.nɪk /

dân tộc 

individual / ˌꞮn.dɪˈvɪdʒ.u.əl /

cá nhân

economic / iː.kəˈnɒm.ɪk /

Thuộc về kinh tế

respect  / rɪˈspekt /

Sự tôn trọng

equal  / ˈIː.kwəl /

Công bằng

determination / dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃ ə n /

Sự quyết tâm

legal  / ˈLiː.ɡ ə l /

Hợp pháp

conference  / ˈKɒn.f ə r. ə ns /

Hội nghị

security  /sɪˈkjʊə.rə.ti/

Bảo vệ

civil  / ˈSɪv. ə l /

Dân sự

crime  / kraɪm /

Tội ác

liberty  / ˈLɪb.ə.ti / 

Sự tự do 

court  / kɔːt /

tòa án

education  /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/

giáo dục

responsibility  /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/

Nhiệm vụ

citizenship  /ˈsɪt.ɪ.zən.ʃɪp/

Quyền công dân

duty  /ˈdʒuː.ti/

Nhiệm vụ

oath  /əʊθ/

Tuyên thệ

allegiance  /əˈliː.dʒəns/

Lòng trung thành

law  /lɔː/

Luật 

government  /ˈɡʌv.ən.mənt/

Chính quyền

jury /ˈdʒʊə.ri/

bồi thẩm đoàn

community  /kəˈmjuː.nə.ti/

Cộng đồng

constitution  /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/

Tổ chức

court /kɔːt/

Tòa án

witness  /ˈwɪt.nəs/

Nhân chứng

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/

Dân chủ

public policy /ˈpʌblɪk ˈpɒlɪsi/

Chính sách cộng đồng

Bill of Rights/ bɪl ɒv raɪts/

Tuyên ngôn nhân quyền

Mọi Người Xem :   10 shop bán váy, áo thêu hoa TPHCM tinh xảo nhất | buyer.com.vn

due process of law

đúng quá trình của pháp luật

civil rights /ˈsɪvl raɪts/

quyền công dân

suffrage  /ˈsʌf.rɪdʒ/

quyền bầu cử

jury duty /ˈʤʊəri ˈdjuːti/

nghĩa vụ pháp lý

Advisory Opinion

 /ədˈvaɪzəri əˈpɪnjən/

Ý kiến tư vấn

terms and conditions 

/tɜːmz ænd kənˈdɪʃənz/

các điều khoản và điều kiện

entitlements  /ɪnˈtaɪ.təl.mənt/

Quyền lợi

grievances   /ˈɡriː.vəns/

Bất bình

legally binding /ˈliːgəli ˈbaɪndɪŋ/

Ràng buộc về pháp lý

comply with

Tuân thủ

minimum wage legislation /ˈmɪnɪməm weɪʤ ˌlɛʤɪsˈleɪʃən/

luật lương tối thiểu

health and safety laws

 /hɛlθ ænd ˈseɪfti lɔːz/

luật thể trạng và an toàn

anti-discrimination /ˈænti-dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən/

chống phân biệt đối xử

Fair trial /feə ˈtraɪəl/

Xét xử công bằng

right to own property

quyền sở hữu của cải/tài sản

paying taxes /ˈpeɪɪŋ ˈtæksɪz/

nộp thuế

protests

Cuộc biểu tình

Protect

Bảo vệ Các câu hỏi về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts