Ví Dụ Về Quan Hệ Sản Xuất Tàn Dư Là Yếu Tố Nào? Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì

Bài viết Ví Dụ Về Quan Hệ Sản Xuất Tàn Dư Là Yếu Tố Nào? Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Ví Dụ Về Quan Hệ Sản Xuất Tàn Dư Là Yếu Tố Nào? Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Ví Dụ Về Quan Hệ Sản Xuất Tàn Dư Là Yếu Tố Nào? Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì”

Đánh giá về Ví Dụ Về Quan Hệ Sản Xuất Tàn Dư Là Yếu Tố Nào? Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì


Xem nhanh
Mến chào các bạn. Ở video trước thì tui đã chia sẻ với các bạn về phương thức sản xuất và vai trò của phương thức sản xuất. Trong video này thì tui sẽ chia sẻ với các bạn về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Tui sẽ trình bày thật ngắn gọn, súc tích và lấy nhiều ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu nhất.
0:00 Giới thiệu
0:30 Khái quát về phương thức sản xuất
0:45 Lực lượng sản xuất
3:20 Quan hệ sản xuất
Xem thêm video về Triết học Mác-Lênin:
- Khái quát về Triết học Mác-Lênin và phép biện chứng duy vật https://youtu.be/qw_U8Hb_aK4
- Vật chất và ý thức https://youtu.be/nlmtgzotDBc
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến https://youtu.be/JmBGkW6vhZs
- Nguyên lý về sự phát triển https://youtu.be/JqgBTk93tNs
- Quy luật lượng-chất https://youtu.be/I7aj5tjiqA4
- Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập https://youtu.be/Oln9jtLVUw0
- Quy luật phủ định của phủ định https://youtu.be/MTDE40AaBSM
- Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả https://youtu.be/wcXvDbS5Ulo
- Cặp phạm trù Cái riêng và Cái chung https://youtu.be/ig4Sx3ZGLiU
- Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên https://youtu.be/MqaCs9i67hY
- Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức https://youtu.be/o7QYP-3IFUM
- Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng https://youtu.be/kjaFeVLu8Tg
- Cặp phạm trù Khả Năng và Hiện Thực https://youtu.be/-E6p0Qeqtng
- Sản Xuất Vật Chất Và Vai Trò Của Sản Xuất Vật Chất https://youtu.be/KMAI1cYv3SM
- Phương Thức Sản Xuất Và Vai Trò Của Phương Thức Sản Xuất https://youtu.be/vJgIwGGyGe0
- Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất https://youtu.be/d1KpG4q1q7M

Trong suốt tiến trình lịch sử xã hội, mỗi hình thái kinh tế – xã hội có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng với những đặc điểm riêng của nó. Giữa chúng có mối quan hệ biện chứng, trong đó cơ sở hạ tầng quyết liệt kiến trúc thượng tầng, còn kiến trúc thượng tầng có sự ảnh hưởng trở lại nhất định lên cơ sở hạ tầng.

Bạn đang đọc: Ví dụ về quan hệ sản xuất tàn dư

I. Khái niệm 

Trong lịch sử, mỗi xã hội có một kiểu những quan hệ vật chất cơ bản nhất. Đó là những quan hệ sản xuất ứng với những lực lượng sản xuất nhất định.

Phù hợp với kiểu quan hệ sản xuất đó là một hệ thống những quan hệ về chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật… Những quan hệ chính trị, tinh thần này được thể hiện thông qua những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, tòa án, giáo hội và các tổ chức xã hội khác…

Các khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phản ánh sự liên hệ, tác động lẫn nhau giữa những quan hệ kinh tế và những quan hệ chính trị, tinh thần được hình thành trên các quan hệ kinh tế đó.

1. Cơ sở hạ tầng là gì?

– Cơ sở hạ tầng, với tư cách là khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.

Ở đây, ta cần phân biệt giữa khái niệm “cơ sở hạ tầng” của triết học với ngôn từ “cơ sở hạ tầng” của ngành xây dựng (như cầu, đường, bến cảng, sân bay…).

Mọi Người Xem :   Khí N2. Đặc điểm tính chất vật lý và hóa học của khí Nito.

– Từ thời cổ đại đến nay, trong bất cứ hình thái kinh tế – xã hội nào, bên cạnh những quan hệ sản xuất thống trị vẫn còn tàn dư của những quan hệ sản xuất của xã hội cũ và cả mầm mống của những quan hệ kinh tế – xã hội của tương lai.

– Như thế, về mặt kết cấu, cơ sở hạ tầng gồm có:

Quan hệ sản xuất thống trị;Những quan hệ sản xuất là tàn dư của xã hội trước đó;Những quan hệ sản xuất là mầm mống của xã hội sau.

Trong đó, quan hệ sản xuất thống trị giữ địa vị chi phối, có vai trò chủ đạo và quyết định tính chất, đặc trưng của một cơ sở hạ tầng nhất định. mặc khác, hai kiểu quan hệ sản xuất còn lại cũng có vai trò nhất định.

Ví dụ:

Trong hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa, có quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa (thống trị), quan hệ sản xuất phong kiến (đã lỗi thời của xã hội trước) và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa (mầm mống của tương lai).

– Nếu xét trong nội bộ phương thức sản xuất, quan hệ sản xuất là hình thức phát triển của lực lượng sản xuất.

Còn nếu xét trong tổng thể các quan hệ xã hội, các quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở kinh tế của xã hội đó. Đó là cơ sở hiện thực để trên đó con người dựng nên kiến trúc thượng tầng tương ứng.

– Trong xã hội có đối kháng giai cấp thì tính chất của đối kháng giai cấp và sự xung đột xã hội bắt nguồn từ cơ sở hạ tầng.

2. Kiến trúc thượng tầng là gì?

– Kiến trúc thượng tầng, với tư cách là khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của chúng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Ở đây, ta cần phân biệt “kiến trúc thượng tầng” trong triết học với ngành kiến trúc – xây dựng.

– Về mặt kết cấu, kiến trúc tượng tầng gồm các thành tố:

Những quan điểm, tư tưởng xã hội: Đó là những quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật…Những thiết chế xã hội tương ứng: Đó là nhà nước (gồm quốc hội, chính phủ, quân đội, công an, tòa án…), đảng phái, giáo hội, hội nghề nghiệp và những đoàn thể xã hội khác.

Trong đó, mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có đặc điểm và quy luật phát triển riêng. Nhưng chúng đều liên hệ với nhéu và đều nảy sinh từ cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng, trong đó nhà nước là yếu tố có quyền lực mạnh mẽ nhất.

Chính nhờ có nhà nước mà tư tưởng của giai cấp thống trị mới trở thành tư tưởng thống trị toàn xã hội.

– Trong xã hội có đối kháng giai cấp, kiến trúc thượng tầng gồm có:

Hệ tư tưởng và các thiết chế của giai cấp thống trị (như chủ nô, địa chủ, tư sản…);Các quan điểm và tổ chức của giai cấp bị trị (như nô lệ, tá điền, làm công nhân…) đối lập với giai cấp thống trị;Tàn dư của các quan điểm xã hội đã lỗi thời;Quan điểm của các tầng lớp trung gian (như trí thức, nông dân…);v.v…– Hệ tư tưởng và thiết chế của giai cấp thống trị quyết định tính chất cơ bản của toàn bộ kiến trúc thượng tầng.

Tính giai cấp của kiến trúc thượng tầng thể hiện rõ ở sự đối lập về quan điểm tư tưởng và cuộc đấu tranh chính trị – tư tưởng của các giai cấp đối kháng.

Mâu thuẫn đối kháng trong kiến trúc thượng tầng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng.

*
*
Cơ sở hạ tầng phát sinh kiến trúc thượng tầng. Kiến trúc thượng tầng phục vụ cơ sở hạ tầng. Ảnh: Arthive.com.

✅ Mọi người cũng xem : hệ cao đẳng là gì

II. Mối quan hệ biện chứng 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng, thể hiện ở những điểm sau:

✅ Mọi người cũng xem : mầm đậu nành mua ở đâu tốt

Mọi Người Xem :   Máy ion hóa không khí là gì? Các chất ion hóa có tốt cho bạn không? - Máy Lọc Không Khí

1. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

Đó là quy luật phổ biến của mỗi hình thái kinh tế – xã hội.

Cơ sở hạ tầng là cơ sở sản phát sinh kiến trúc thượng tầng tương ứng.

Kiến trúc thượng tầng không thể khởi phát từ đâu ngoài cơ sở hạ tầng của nó. Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng như thế ấy.

Quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất quyết liệt quan hệ về chính trị, pháp luật và tư tưởng. do đó, giai cấp nào giữ vị thế xã hội thống trị về mặt kinh tế thì nó cũng thống trị về mặt kiến trúc thượng tầng xã hội.

– Nếu cơ sở hạ tầng có sự thay đổi ngay thì sớm muộn kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi ngay theo.

quá trình thay đổi ngay đó không chỉ diễn ra trong giai đoạn cách mạng từ hình thái kinh tế – xã hội này sang hình thái kinh tế – xã hội khác, mà còn diễn ra trong bản thân mỗi hình thái kinh tế – xã hội.

Xem thêm: Cassava Vermicelli With Chicken And Bamboo Shoot Recipe ( Miến Măng Gà Của Xita

Như C. Mác đã viết:

“Cơ sở kinh tế thay đổi ngay thì toàn bộ cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng”.

Trong xã hội có đối kháng giai cấp, sự thay đổi đó phải thông qua quá trình đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp. tác nhân của quy trình đó xét đến cùng là do sự phát triển của lực lượng sản xuất.

tuy nhiên, sự phát triển của lực lượng sản xuất chỉ trực tiếp gây ra sự biến đổi của cơ sở hạ tầng, đến lượt nó mới làm cho kiến trúc thượng tầng biến đổi một cách căn bản.

✅ Mọi người cũng xem : 20/4 là cung hoàng đạo gì

2. Kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại lên cơ sở hạ tầng.

Tuy cơ sở hạ tầng quyết liệt kiến trúc thượng tầng nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin cũng luôn nhấn mạnh tính độc lập tương đối và khả năng ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng:

– Sự tác động của kiến trúc thượng tầng thể hiện trước hết ở chức năng chính trị – xã hội của nó.

Kiến trúc thượng tầng có chức năng bảo vệ, là công cụ đắc lực để củng cố, duy trì sự phát triển của cơ sở hạ tầng phát sinh nó, cùng lúc ấy đấu tranh xóa bỏ cơ sở hạ tầng cũ và kiến trúc thượng tầng cũ.

– Đồng thời, mỗi bộ phận, yếu tố khác nhéu thuộc kiến trúc thượng tầng cũng đều có thể tác động ít nhiều lên cơ sở hạ tầng. Trong đó, nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, có thể tác động lớn nhất và trực tiếp nhất lên cơ sở hạ tầng.

Những bộ phận đó ảnh hưởng lên cơ sở hạ tầng theo những cơ chế khác nhéu, bằng nhiều hình thức khác nhéu.

Tất nhiên, sự vận động của các cơ quan thuộc kiến trúc thượng tầng không phải bao giờ cũng theo một hướng duy nhất. Đôi khi, giữa các bộ phận này cũng nảy sinh tình trạng không đồng đều đặn, thậm chí mâu thuẫn, chống đối nhau.

– Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, kiến trúc thượng tầng, đặc biệt là nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng

.

Nếu không có chính quyền của giải cấp công nhân và nhân dân lao động thì không thể xây dựng được cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ đắc lực để cải tạo và xóa bỏ cơ sở hạ tầng cũ, tạo lập cơ sở hạ tầng mới.

– Sự ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng nếu phù hợp, cùng chiều phát triển vớ cơ sở hạ tầng thì sự tác động đó mang lại hiệu quả thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Đó là khi sự ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng tuần theo những quy luật kinh tế, quy luật xã hội khách quan.

Còn trong trường hợp ngược chiều (làm trái quy luật), sự ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng lên cơ sở hạ tầng sẽ là tiêu cực, cản trở sự phát triển xã hội.

– Sự tác động mạnh mẽ cua kiến trúc thượng tầng lên cơ sở hạ tầng là không thể nghi ngờ.

Song, nếu quá nhấn mạnh vai trò của sự tác động đó đến mức phủ nhận tính tất yếu của những quy luật kinh tế khách quan, của sự vận động xã hội thì sẽ rơi vào sai lầm duy tâm chủ quan.

Mọi Người Xem :   Khám phá những biểu tượng của nước Nga nổi tiếng nhất

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định sự sản xuất vật chất và tái sản xuất ra đời sống xã hội là nhân tố quyết định, nếu xét đến cùng, đối với lịch sử, nghĩa là đối với cả các lĩnh vực của văn hóa, tinh thần nói chung.

tuy nhiên, chúng ta không được phép hiểu sản xuất là nhân tố quyết định duy nhất. Nếu coi đó là duy nhất thì vô hình trung đã xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác.

III. liên hệ với thực tế tình hình quá độ ở Việt Nam Hiện tại

✅ Mọi người cũng xem : nước hoa là gì

1. Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam Hiện tại bao gồm các kiểu quan hệ sản xuất gắn liền với các cách thức sở hữu khác nhéu.

Các cách thức sở hữu đó tương ứng với các thành phần kinh tế khác nhéu, thậm chí đối lập nhau, nhưng cùng tồn tại trong một cơ cấu kinh tế thống nhất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ở Việt Nam hiện nay, các hình thức sở hữu cơ bản gồm sở hữu nhà nước (hay sở hữu toàn dân, trong đó nhà nước là đại diện của nhân dân), sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Các thành phần kinh gồm kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.

Ví dụ:

Kinh tế nhà nước: Tiêu biểu là các tập đoàn Viettel, PVN, EVN, Vietnam Airline, Vinamilk…Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Tiêu biểu là các hợp tác xã nội nghiệp, công nghiệp ở các địa phương.Kinh tế tư nhân: Tiêu biểu là các tập đoàn Vingroup, FLC, Massan, Vietjet…Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Tiêu biểu là Toyota Vietnam, Huyndai Vietnam…

Nền kinh tế Việt Nam Hiện tại là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của nền kinh tế thị trường, cùng lúc ấy bảo đảm hoạch định xã hội chủ nghĩa.

Đó là nền kinh tế hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, các thành phần kinh tế khác được khuyến khích phát triển hết mọi tiềm năng.

2. Kiến trúc thượng tầng

– Trong xây dựng kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định:

Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang tính chất giai cấp làm công nhân, do đội tiên phong của giai cấp làm công nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bảo đảm để nhân dân là người làm chủ xã hội.

Các tổ chức, bộ máy thuộc hệ thống chính trị như Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, quân đội, công an, tòa án, ngân hàng… không tồn tại vì lợi ích của riêng nó mà là để phục vụ nhân dân, thực hiện cho được phương châm mọi lợi ích, quyền lực đều đặn thuộc về nhân dân.

– Mỗi bước phát triển của cơ sở hạ tầng hoặc kiến trúc thượng tầng là một bước giải quyết mâu thuẫn giữa chúng.

Việc phát triển và củng cố cơ sở hạ tầng, điều chỉnh và củng cố các cơ quan của kiến trúc thượng tầng là một quá trình dài lâu, gian khổ, diễn ra trong suốt thời kỳ quá độ.Các câu hỏi về quan hệ sản xuất tàn dư là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quan hệ sản xuất tàn dư là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quan hệ sản xuất tàn dư là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quan hệ sản xuất tàn dư là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quan hệ sản xuất tàn dư là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quan hệ sản xuất tàn dư là gì


Các hình ảnh về quan hệ sản xuất tàn dư là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về quan hệ sản xuất tàn dư là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về quan hệ sản xuất tàn dư là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts