pt là chất gì1. Tìm đọc về PT trong hóa học là gì?