So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại

Bài viết So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại”

Đánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại


Xem nhanh
Điều 76. Pháp nhân phi thương mại
1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.
2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.
3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

#tuvan
#luat
#tuvan
#luatdansu
#suadoibosung
#boluathinhsu
#sinhvienluat
#toaan
#lyhon
#khoikien
#giaoduccongdan
#phamtoi
#docluat
#hocluat
#luathonnhangiadinh
#kethon
#lyhon
#vochong
#capduongnuoicon
#tienhonnhan
#taisanvochong
#taisanchung
#ngoaitinh
#lydi
#ngoaitinh
#tuvantamly
#boluatdansu2015
#hopdong
#tuyenbochet
#matnangluchanhvidansu
#chiathuake
#lamsodo
#phapnhan
#nanglucphapluat

Pháp nhân thương mại là gì? pháp nhân phi thương mại là gì? So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khái niệm pháp nhân quy định tại Bộ luật Dân sự 2015? Đặc điểm của pháp nhân?

Hiện tại, việc pháp triển không ngừng trong quy trình sản xuất kinh doanh, ngày càng xuất hiện nhiều chủ sở hữu công ty. Đối với việc hoạt động kinh doanh, điều quan trọng nhất trong việc đi vào hoạt động kinh doanh đầu tiên chúng ta cần biết và am hiểu một ít về vấn đề pháp lý, như việc thành lập Doanh nghiệp, xin giấy phép điều kiện cho công ty hoặc sản phẩm kinh doanh của Doanh nghiệp.

Vì vậy, có khả năng thấy khi ta hiểu về pháp lý chúng ta có thể dễ dàng tránh được những rủi ro như phạt hành chính do vi phạm các quy định của cơ quan Nhà nước. Hôm nay, Chúng Tôi đề cập đến một chủ đề pháp lý liên quan đến vấn đề kinh doanh thương mại, đó là phân biệt giữa pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại, pháp nhân là gì? pháp nhân thương mại là gì? pháp nhân phi thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 74, Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các khó khăn sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có của cải/tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng của cải/tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập”.

Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp có của cải/tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng của cải/tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp. Ví dụ về pháp nhân: Doanh nghiệp TNHH, công ty cổ phần là những tổ chức Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Ví dụ về tổ chức được thành lập nhưng không phải là pháp nhân: công ty tư nhân, không có tư cách pháp nhân.

Về khái niệm pháp nhân, có khả năng căn cứ thêm tại Điều 1 – Khái niệm về pháp nhân đưa ra trong Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN:

Xem thêm: Pháp nhân là gì? Khi nào một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân?

Pháp nhân có nghĩa là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hoặc tổ chức một cách hợp pháp theo luật hiện hành, vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm mọi Doanh nghiệp, tập đoàn, liên danh, liên doanh, công ty một chủ hoặc hiệp hội

Theo đó, để một tổ chức được công nhận là pháp nhân thì phải đáp ứng đồng thời 4 điều kiện:

– Thứ nhất, được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức đó có đăng ký pháp nhân. Ví dụ: Anh A, anh B, anh C cùng nhéu góp tiền thành lập Doanh nghiệp công ty cổ phần ABC => Doanh nghiệp cổ phần ABC là một pháp nhân.

Mọi Người Xem :   Nêu khái niệm đồng hóa và dị hóa - Đào Lê Hương Quỳnh

– Thứ hai, tổ chức đó phải có cơ quan điều hành và tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều hành được quy định trong điều lệ. Ví dụ: Với ví dụ công ty cổ phần ABC, khi thành lập phải có tổ chức điều hành như Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị trong công ty cổ phần ABC, được quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức vận hành trong điều lệ của Doanh nghiệp.

– Thứ ba, tổ chức có của cải/tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng của cải/tài sản của mình. Vẫn ví dụ trên, để thành lập được công ty ABC, anh A, anh B, anh C mỗi anh đã phải góp phần vốn, gọi chung là vốn điều lệ của Doanh nghiệp. Vốn này sẽ hoạt động Doanh nghiệp hoạt động, của cải/tài sản này độc lập với của cải/tài sản của cá nhân anh A, anh B, anh C. Trong quy trình hoạt động, công ty ABC nếu có vấn đề buôn bán thua lỗ sẽ chịu trách nhiệm trên chính phần vốn điều lệ và của cải/tài sản hiện hữu của Doanh nghiệp ABC, anh A, B, C không phải chịu trách nhiệm trên phần tài sản riêng mình đang có cho phần thua lỗ của công ty.

– Thứ tư, tổ chức đó nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập, không bị chi phối bởi chủ thể khác. Vẫn ví dụ trên: công ty ABC sẽ tự nhân danh tư cách pháp nhân của mình để tham gia ký kết hợp đồng thương mại, hợp đồng hợp tác … với các Doanh nghiệp, cá nhân khác.

Khái niệm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.

Về mặt giống nhéu, pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại đều là pháp nhân nên hai hình thức này đều đặn mang các đặc điểm: có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với tổ chức, cá nhân khác, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. và cạnh đó, pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại đều đặn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan. 

Xem thêm: So sánh năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và pháp nhân

Về mặt khác nhéu, có khả năng dựa vào các tiêu chí sau để phân biệt pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại:

so-sanh-phap-nhan-thuong-mai-va-phap-nhan-phi-thuong-mai.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

1. Pháp nhân thương mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Dân sự 2015: Pháp nhân thương mại có đầy đủ các dấu hiệu của pháp nhân và có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân thương mại bao gồm công ty và các tổ chức kinh tế khác.

3. Việc thành lập, vận hành và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước (thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật, trong đó nhà nước (thông qua cơ quan có thẩm quyền) có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật đối với pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật hoặc pháp nhân thương mại phải gánh chịu hậu quả bất lợi về vật chất, tinh thần do hành vi trái pháp luật.

Xem thêm: Chi nhánh có tư cách pháp nhân? Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh Doanh nghiệp?

2. pháp nhân phi thương mại là gì?

Ngược lại, căn cứ theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015 pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

“1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

3. Việc thành lập, vận hành và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

3. những loại hình của pháp nhân thương mại và phi thương mại

Đối với pháp nhân thương mại, bao gồm các Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Đây là các tổ chức được thành lập nhằm mục đích thực hiện hoạt động sản xuất buôn bán thu lợi nhuận, vấn đề lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của các tổ chức này. Dựa vào luật chuyên ngành để xác định các loại hình của pháp nhân, ví dụ như với khái niệm về pháp nhân ở trên có khả năng thấy công ty, Doanh nghiệp là các tổ chức có tư cách pháp nhân. Việc lựa chọn loại hình cho các tổ chức trên dựa vào Luật công ty năm 2014 để lựa chọn loại hình cho phù hợp với mô hình góp vốn, đầu tư và kinh doanh của tổ chức mình.

Mọi Người Xem :   Kinh tế học (P20: Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận)

Ngược lại, pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, công ty xã hội và các tổ chức phi thương mại khác. Đây là các bộ phận được thành lập vì mục đích chi tiết tùy theo loại hình tổ chức nhưng không phải lợi nhuận. Các tổ chức này có thể thực hiện các hoạt động thu lợi nhuận nhưng đó không phải là mục tiêu thành lập tổ chức, hoạt động thu lợi nhuận đó được thực hiện nhằm mục đích tạo quỹ duy trì hoạt động cho tổ chức.

4. Mục đích của pháp nhân thương mại và phi thương mại

Pháp nhân thương mại được thành lập nhằm mục tiêu chính là lợi nhuận và khi thu được lợi nhuận sẽ chia cho các thành viên của pháp nhân theo thỏa thuận, tỷ lệ phần vốn góp… tùy vào loại hình của Doanh nghiệp. có khả năng thấy, pháp nhân thương mại mang yếu tố mục đích lợi ích riêng của pháp nhân, thành lập ra để kiếm lợi nhuận phân chia cho cá nhân hoặc pháp nhân góp vốn đầu tư hoặc tiếp tục cho vào quỹ pháp nhân nhằm mục đích duy trì dài lâu. Ví dụ: anh H và công ty M thành lập ra Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn HM, với vốn điều lệ là 1 tỷ, Doanh nghiệp HM vận hành nhằm mục đích thu lợi nhuận sau đó sẽ chia cho anh H và Doanh nghiệp M để kiếm lợi nhuận cho riêng cá nhân anh H và tổ chức M.

trong lúc đó, mục đích thành lập pháp nhân phi thương mại tùy thuộc vào từng tổ chức cụ thể, mặc khác các tổ chức là pháp nhân phi thương mại đều đặn không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận. Nếu có lợi nhuận sinh ra sẽ được dùng để duy trì các vận hành của tổ chức mà không phân chia cho các thành viên. Hiện tại, qua khái niệm về pháp nhân phi thương mại trên có thể thấy pháp nhân phi thương mại là tổ chức, có tư cách pháp nhân, hoạt động nhằm mục đích, lợi ích cộng đồng. có thể hiểu, mục đích của pháp nhân phi thương mại mục đích chính không phải kinh doanh, cũng càng không phải vì kiếm lợi nhuận cho cá nhân hay tổ chức nào, mục đích chính là mang lợi ích cho một nhóm đối tượng nhất định mà pháp nhân phi thương mại thành lập ra hướng tới để hỗ trợ cho những nhóm đối tượng đó. Ví dụ: một vài tổ chức tu viện, một vài tổ chức hỗ trợ những người có hoàn cảnh điều kiện…

Xem thêm: Tư cách pháp nhân, tư cách pháp lý của Doanh nghiệp hợp danh

Như vậy, nếu như mục tiêu chính của các pháp nhân thương mại là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận đó được chia cho các thành viên, thì ngược lại, pháp nhân phi thương mại không đặt ra mục tiêu này, và nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

✅ Mọi người cũng xem : nước mặn là gì

5. Luật điều chỉnh đối với pháp nhân thương mại và phi thương mại

Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại đều chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015, tuy nhiên, do pháp nhân thương mại bao gồm các Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp  và quy định khác của pháp luật có liên quan. trong lúc đó, pháp nhân thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị… nên sẽ còn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Tại sao công ty tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật
Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Nhận dạng rủi ro là gì? Cơ sở và phương pháp nhận dạng rủi ro?

tìm hiểu thông tin về logistics? Phương pháp nhận nguyên, giao nguyên? thuật ngữ liên quan?

Chia pháp nhân là gì? Những ngôn từ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Các khó khăn để trở thành pháp nhân? Phân biệt giữa chia pháp nhân và tách pháp nhân? Phân loại pháp nhân? một vài quy định về chia pháp nhân và tách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp?

một vài vấn đề chi tiết về pháp nhân? Quy định về thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể?

Quy định về pháp nhân? Quy định về giải thể pháp nhân?

Tách pháp nhân là gì? Điều kiện của pháp nhân? Tách pháp nhân theo Bộ luật dân sự?

tài sản của pháp nhân là gì? Quy định về tài sản của pháp nhân?

Người của pháp nhân là gì? Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra ra?

Người giám hộ là gì? Điều kiện của cá nhân và pháp nhân làm người giám hộ?

Pháp nhân là gì? Tên gọi của pháp nhân? Quy định về tên gọi của pháp nhân?

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là gì? Lợi ích của bảo hiểm hưu trí tự nguyện? Cách tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện?

Thẩm quyền quyết định hoàn thuế? Phân loại hồ sơ hoàn thuế?

Mức phạt kê khai sai, làm sai tờ khai thuế tác động tiền thuế là gì? Mức phạt đối với hành vi kê khai sai, làm sai tờ khai thuế ảnh hưởng đến tiền thuế?

Địa điểm kiểm tra và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế? Đặc điểm của hoàn thuế?

Các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là gì? Đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu?

Khái quát chung về quyền hưởng dụng theo quy định của pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng theo Bộ luật dân sự?

Các hành vi vi phạm giấy tờ về thuế? Chế tài xử phạt với hành vi vi phạm hồ sơ về thuế?

Hành vi trốn thuế là gì? Mức phạt với hành vi trốn thuế?

Đối tượng lao động là gì? Tư liệu lao động là gì? Điểm khác biệt giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động?

Từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn, tài xế sẽ bị xử lý như thế nào? Các mức xử phạt đối với tài xế có dùng rượu bia khi điều khiển phương thuận tiện?

Hướng dẫn đăng ký đám cưới trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia? Mẫu tờ khai đăng ký kết đám cưới? Điều kiện để đăng ký kết hôn?

Nhà quản trị cấp cao là ai? Kỹ năng cần có của quản trị cấp cao?

giấy tờ đề nghị miễn tiền phạt hành chính về thuế, hóa đơn? giấy tờ đề nghị miễn tiền phạt hành chính về thuế, hóa đơn?

Rủi ro phát sinh khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Ứng dụng thực tế?

tài sản cố định, của cải/tài sản lưu động là gì? Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động?

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế? Xử lý vi phạm hành chính? Pháp luật quy định về mức xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế?

Chi phí sản phẩm, chi phí định kỳ là gì? So sánh giữa chi phí danh mục và chi phí thời kỳ?

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế, làm Thủ tục về thuế? Quy định về chứng chỉ hành nghề sản phẩm làm giấy tờ về thuế? Quy định về việc thành lập Doanh nghiệp tư vấn thuế?

tìm hiểu về cạnh tranh? tìm hiểu thông tin về  Lợi thế cạnh tranh? tìm hiểu thông tin về tiềm lực cốt lõi:? Sự khác biệt giữa lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi?

Thông tin người nộp thuế là gì? Các trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin về chủ thể là người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế? Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế? Các trường hợp công khai thông tin người nộp thuế?Các câu hỏi về pháp nhân phi thương mại là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê pháp nhân phi thương mại là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết pháp nhân phi thương mại là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết pháp nhân phi thương mại là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết pháp nhân phi thương mại là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về pháp nhân phi thương mại là gì


Các hình ảnh về pháp nhân phi thương mại là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về pháp nhân phi thương mại là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về pháp nhân phi thương mại là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về So sánh pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại1. Pháp nhân thương mại là gì?2. pháp nhân phi thương mại là…