Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – Học các phép tính trong tiếng anh

Bài viết Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – Học các phép tính trong tiếng anh thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – Học các phép tính trong tiếng anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – Học các phép tính trong tiếng anh”

Đánh giá về Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – Học các phép tính trong tiếng anh


Xem nhanh
Tiếp theo video của phần 1, trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu được hình thành nên nhờ những thành phần nào trong câu và từ đó có tư duy và cách hình thành câu chính xác. Cùng nhau xem nhé.
----------------------------------------------------------
Tìm hiểu thêm về các khoá học của iStart tại: http://www.istart.edu.vn/
#istart #thành_phần_trong_câu

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết Bốn phép toán cơ bản trong tiếng Anh. Đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA tìm hiểu Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – các phép tính trong tiếng anh là gì nha!

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh - các phép tính trong tiếng anh
Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – các phép tính trong tiếng anh

Xem thêm : Tháng tiếng anh

Các phép tính trong tiếng anh là gì?

 • addition [ ə’diʃən ] : phép cộng
 • subtraction [ səb’ trækʃən ] : phép trừ
 • multiplication [ mʌltiplication ] : phép nhân
 • division [ də’ viʒən ] : phép chia
 • multiplication table [ mʌltiplication teibəl ] : bảng cửu chương
 • add [ æd ] : cộng, thêm vào
 • subtract [ səb’ trækt ] : trừ, giảm đi đi
 • divide [ də’ vaid ] : chia
 • plus [ plʌs ] : cộng, thêm vào
 • minus [ ‘mainəs ] : trừ, giảm bớt đi
Các phép tính trong tiếng anh là gì?
Các phép tính trong tiếng anh là gì?

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: [ ə’diʃən ].

Mọi Người Xem :   Xin Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng ở đâu? Thủ tục thế nào?

Với phép cộng:

 • Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn có khả năng dùng and, make hoặc plus.
 • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:

– Seven and four is eleven. – Seven and four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là phương pháp diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học).

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – các phép tính trong tiếng anh
Cộng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: [ səb’ trækʃən ].

Với phép trừ:

 • Để biểu diễn cho dấu trừ (-), bạn có thể dùng minus. Hoặc bạn có thể dùng giới từ from với cách nói ngược lại.
 • Để biểu diễn kết quả, bạn có khả năng sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?
Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm nhân thọ aia là gì

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: [ mʌltiplication ].

Với phép nhân:

 • Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn có khả năng sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có khả năng nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân thứ hai biểu diễn ở dạng số nhiều.
 • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhéu cho bài toán 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là phương pháp diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?
Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

✅ Mọi người cũng xem : phun thêu chân mày ở đâu đẹp tphcm

Phép chia trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: [ də’ viʒən ].

Với phép chia:

 • Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn có khả năng dùng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ.
 • Để biểu diễn kết quả, bạn có khả năng sử dụng động từ to be, equal hoặc dùng go.
Mọi Người Xem :   Cố nhân có nghĩa là gì? Phân tích từ cố nhân trong văn bản

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là phương pháp diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc kết quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết các số trong các chương trước.

Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Phép chia trong tiếng Anh là gì?
Phép chia trong tiếng Anh là gì?

✅ Mọi người cũng xem : gốc hóa trị 1 là gì

Các dấu cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

 • + Dấu cộng Plus /plʌs/
 •  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/
 • ± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/
 • x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
 • ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
Các dấu cộng trừ nhân chia trong tiếng anh
Các dấu cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

Các dấu khác trong tiếng anh

STT Ký HiệuTên DấuTiếng AnhPhiên Âm
1 .  Dấu Chấm Dot /dɒt/
2. Dấu chấm cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/
3, Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/
4 Dấu hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/
5; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/
7 Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8? Dấu hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9 Dấu gạch ngang dài Dash /dæʃ/
10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/
11( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc   ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12[ ] Dấu ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13 Dấu phẩy phía trên bên phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/
14‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15” ”  Dấu trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16& Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/
17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/
18+ Dấu cộng Plus /plʌs/
19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/
20± Dấu cộng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or  /ˈmaɪ.nəs/
21x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23= Dấu bằng is equal to /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24 Dấu không bằng is not equal to /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25 Dấu Trùng is equivalent to /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 Dấu ít Hơn is less than /ɪz/ /les/ /ðæn/
27 Dấu Nhỏ hơn hoặc bằng is less than or equal   to /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28 Dấu lơn hơn hoặc bằng is more than or   equal to /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29% Phần trăm Percent /pəˈsent/
30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31° Độ Degree /dɪˈɡriː/
32°C Độ C Degree(s) Celsius  /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/
34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/
35# Biểu tượng số Number /ˈnʌm.bər/
36 A còng At /ət/
37/ Dấu xuyệt trái Forward slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/
38dau xuyet phai trong tieng anh Dấu xuyệt phải Back slash /ˈbək.slæʃ/
39* Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/
Mọi Người Xem :   Xã hội học là gì? đối tượng nghiên cứu của xã hội học

Trên đây là tổng hợp những phép tính tương đương những dấu phép tính của bộ môn toán học trong tiếng anh các bạn có thể tham khảo và làm theo.Nếu còn điều gì thắc mắc hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của bài viết.

Video các phép Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – các phép tính trong tiếng anhCác câu hỏi về nhân tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhân tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhân tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhân tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhân tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nhân tiếng anh là gì


Các hình ảnh về nhân tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về nhân tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về nhân tiếng anh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/