Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English

Bài viết Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp)

Đánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English


Xem nhanh

Từ vựng Phiên âm Nghĩa  Factory /ˈfæktəri/ Nhà máy, xưởng sản xuất  Factory act /ˈfæktəri ækt/  Quy định nhà máy  Factory worker /ˈfæktəri ˈwɜːkə/  làm công nhân nhà máy  Factory layout /ˈfæktəri ˈleɪaʊt/  Bố trí, sắp xếp nhà máy  Factory automation /ˈfæktəri ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/  Tự động hóa nhà máy/xưởng sản xuất  Production /prəˈdʌkʃən/  Sản xuất  Go into/out of production /gəʊ ˈɪntuː / aʊt ɒv prəˈdʌkʃən/ Bắt đầu/ngừng sản xuất  Production process /prəˈdʌkʃən ˈprəʊsɛs/ quy trình sản xuất  Production step /prəˈdʌkʃən stɛp/ Bước, công đoạn sản xuất  Master production schedule /ˈmɑːstə prəˈdʌkʃən ˈʃɛdjuːl/  Kế hoạch sản xuất tổng thể  Production line /prəˈdʌkʃən laɪn/  Dây chuyền sản xuất  Production equipment /prəˈdʌkʃən ɪˈkwɪpmənt/ Thiết bị sản xuất  Production manager  /prəˈdʌkʃən ˈmænɪʤə/ Trưởng phòng sản xuất  Supervisor  /ˈsuːpəvaɪzə(r)/  Người giám sát  Manufacture /ˌmænjʊˈfækʧə/ Chế tạo, sản xuất  Wholesale manufacture /ˈhəʊlseɪl ˌmænjʊˈfækʧə/  Sản xuất hàng loạt  Manufacture order /ˌmænjʊˈfækʧər ˈɔːdə/  Lệnh sản xuất  Manufacturing budget /ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ ˈbʌʤɪt/  Ngân sách sản xuất  Manufacturing cycle /mænjʊˈfækʧərɪŋ ˈsaɪkl/  Chu kỳ sản xuất  Equipment /ɪˈkwɪpmənt/  Thiết bị, dụng cụ  Automated equipment /ˈɔːtəmeɪtɪd ɪˈkwɪpmənt/  Thiết bị tự động hóa  Stand-by equipment /ˈstændbaɪ ɪˈkwɪpmənt/ Thiết bị dự phòng  Product  /ˈprɒdʌkt/ sản phẩm  Semi- finished product  /ˈsɛmi ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkt Bán thành phẩm  Intermediate product /ˌɪntəˈmiːdiət ˈprɒdʌkt/  sản phẩm trung gian  Secondary product /ˈsɛkəndəri ˈprɒdʌkt/  sản phẩm phụ  Substandard product /ˌsʌbˈstændəd ˈprɒdʌkt/  Phế phẩm  Canned product /kænd ˈprɒdʌkt/  danh mục đồ hộp  Quality /ˈkwɒlɪti/  Chất lượng  Actual quality /ˈækʧʊəl ˈkwɒlɪti/  Chất lượng thực tế  Quality control department /ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/  Phòng kiểm tra quản lý chất lượng  Quality standards  /ˈkwɒlɪti ˈstændədz Tiêu chuẩn chất lượng  Inventory /ˈɪnvəntri/ Hàng tồn kho  Inventory control /ˈɪnvəntri kənˈtrəʊl/ Kiểm kê hàng tồn kho  Inventory records /ˈɪnvəntri ˈrɛkɔːdz/ Biên bản kiểm kê hàng tồn kho  Inventory variation /ˈɪnvəntri ˌveərɪˈeɪʃən/  Biến động hàng tồn kho  Period inventor /ˈpɪərɪəd ɪnˈvɛntə/ Kiểm kê tồn kho định kỳ  Ending inventory /ˈɛndɪŋ ˈɪnvəntri/  Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ 

Mọi Người Xem :   Cung Cấp Bơ Giá Sỉ - Bơ Bánh Mì Loại Ngon


Các câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhà máy tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết Tính…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết Sorbitol…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết Bạc…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết CH3Cl…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết Aqua…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS EnglishCác câu hỏi về nhà máy tiếng anh là gì Bài viết I2…