Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu text

Bài viết Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu text thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu text”

Đánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu text


Xem nhanh
Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam
Chương 4: Các nguyên tắc cơ bản của luật hành chính Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.54 KB, 10 trang )

I.

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNHCHÍNH NHÀ NƯỚC1. Khái niệm và bắt buộc đối với nguyên tắc hành chính nhà nước1.1 Khái niệm- Nguyên tắc: Là những định hướng cho hành vi của cá nhân, tổ chức

trong quy trình hoạt động, là những tư tưởng chủ đạo, những chuẩn mựcchung mà cá nhân, tổ chức phải tuân thủ trong quá trình hoạt động.- Nguyên tắc hành chính nhà nước: Là những quy tắc chỉ đạo, nhữngtiêu chuẩn hành vi mà các cơ quan và cán bộ công chức trong hệ thốnghành chính nhà nước phải tuân thủ trong quá trình tổ chức và vận hànhcủa mình.1.2 Đặc điểm- Do con người đặt ra nhưng mang tính khách quan vì nó phát sinh từnhu cầu xã hội;- Mang tính yêu cầu, tuân thủ đối với các chủ thể của hành chính nhànước;- Luôn luôn phát triển vì xã hội luôn vận động, biến đổi.1.3 bắt buộc đối với nguyên tắc hành chính nhà nước- Phải phản ánh được các yêu cầu của các quy luật vận động khách quancủa xã hội;- Phải phù hợp với mục tiêu của hành chính nhà nước;- Phải phản ánh đúng tính chất và các quan hệ hành chính nhà nước;- Phải đảm bảo tính hệ thống, tính nhất quán và phải được đảm bảo tuânthủ bằng tính cưỡng chế.2. Nguyên tắc tổ chức và vận hành của hành chính nhà nước trongđiều kiện cụ thể của Việt Nam: 7+ Nguyên tắc hầu hết các quốc gia khác áp dụng:

– Nguyên tắc nhân dân tham gia, giám sát vận hành quản lý hành chínhnhà nước;- Nguyên tắc pháp chế;- Nguyên tắc công khai, minh bạch.+ Nguyên tắc đặc trưng của Việt Nam:- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo;- Nguyên tắc tập trung dân chủ;- Nguyên tắc phân định chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với quảnlý sản xuất buôn bán của các chủ thể kinh tế của nhà nước .2.1 Nguyên tắc pháp chếa. Cơ sở khoa học- Xuất phát từ thực tiễn khách quan- Xuất phát từ tính chất pháp quyền của nhà nước nên hành chính nhànước phải tuân thủ pháp luật.b. Nội dung- Đảm bảo tính tối cao của pháp luật- Tuân thủ pháp luật: Trong hoạt động? Trong tổ chức?Các chủ thể hành chính nhà nước trong tổ chức và vận hành của mìnhphải dựa trên cơ sở pháp luật tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, không đượctùy tiện, chủ quan, duy ý chí, lạm quyền,+ Tuân thủ pháp luật trong tổ chức: Tuân thủ các văn bản quy phạmpháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước: Luật tổ chức Chính phủ, Quy chếlàm việc của Chính phủ.+ Trong hoạt động: hoạt động trong phạm vi thẩm quyền pháp luật quyđịnh và cách thức tiến hành các hoạt động đó cũng trong khuôn khổ phápluật.c. LH

Mọi Người Xem :   Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

– hiện nay, hành chính nhà nước thực hiện xây dựng các văn bản phápquy chưa tốt, chất lượng chưa cao, một vài văn bản chưa phục vụ được nhucầu thực tiễn về tính hợp lý, hợp pháp.- Trong bộ máy: một số cán bộ, công chức chưa tuân thủ nghiêm chỉnhpháp luật.2.2 Nguyên tắc công khai trong hoạt động quản lýa. Cơ sở khoa học- Xuất phát từ chiều hướng dân chủ hóa trong đời sống xã hội;- Tự hoàn thiện của mỗi nền hành chính.b. Nội dung- Công khai là thông tin một cách chính thức về các văn bản, hoạt độnghoặc về một nội dung nhất định của chủ thể hành chính nhà nước.- Nguyên tắc này đòi hỏi các chủ thể hành chính nhà nước khi xâydựng, ban hành, tổ chức thực hiện pháp luật phải tiến hành công khai minhbạch, đảm bảo công bằng, dân chủ:+ Công khai về các văn bản quy phạm pháp luật, các Thủ tục thông báocấp phép, các hồ sơ tài chính, quyền và nghĩa vụ công dân của nhà nước;+ Công khai về các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản;+ Công khai về tài chính, ngân sách về việc quản lý và sử dụng các quỹđóng góp của người dân;+ Công khai về quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết liệt xửphạt, các bản án và kết luận của tòa án, các kết luận thanh tra, báo cáogiám sát.+ Công khai các nội dung khác không thuộc bí mật quốc gia hoặc bí mậtcông tác.- hình thức công khai:+ Tại các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức;+ Bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;+ Công khai trên các phương thuận tiện thông tin đại chúng; các trang thôngtin điện tử;+ Phát hành công báo và các ấn phẩm khác;+ Thông tin cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức theo yêu cầu.c. liên lạc- Quy hoạch chính sách, chế độ chưa công khai đến người dân, ém nhẹthông tin…- Trên thực tế là công khai nhưng đã có chủ ý sắp đặt trước: thi tuyểncông chức, đấu thầu các dự án…2.3 Nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện vận hành quản lý nhànướca. Cơ sở khoa học- Xuất phát từ thực tiễn từ khi ra đời đến nay Đảng luôn giữ vững vaitrò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội;- Được ghi nhận tại Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.b. Nội dung- Đảng lãnh đạo thông qua đề ra đường lối, chính sách, định hướng chotổ chức và vận hành của Nhà nước;- Đảng lãnh đạo thông qua công tác tổ chức cán bộ: Giới thiệu Đảngviên ưu tú vào bộ máy nhà nước;- Lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra đối với các bộ phận hành chínhnhà nước trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách củaĐảng;- Thông qua uy tín của các Đảng viên ưu tú “ Đảng viên đi trước, làngnước theo sau”c. liên hệ

– Cải cách hành chính nhà nước: xuất phát từ Nghị quyết văn kiện của

Đảng, thể chế hóa thành văn bản pháp luật;- Công tác quản lý, tổ chức cán bộ cấp dưới ( Đại hội VII);- Quản lý đồng bộ trên mọi lĩnh vực;- Hiện tại, bên cạnh những mặt mạnh tương đương ưu điểm trên thì còn cónhững Giảm: Ở một số nơi có hiện tượng Đảng viên bao biện, làm thaycho hành chính nhà nước, có hiện tượng tiêu cực ở cơ sở, xa rời sự lãnhđạo của Đảng.2.4 Nguyên tắc nhân dân tham gia quản lý và giám sát sự hoạt độngcủa hành chính nhà nước theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm,dân kiểm tra”a. Cơ sở khoa học- Xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là: Nhà nước của dân, do dânvà vì dân vì thế nên nhân dân được tham gia quản lý;- hoạt động quản lý là hoạt động sử dụng quyền lực nhà nước nên nhândân phải tham gia, quản lý để xem vận hành của nó có đúng hay không,nhân dân được quyền giám sát.b. Nội dung- Nhân dân tham gia quản lý:+ Trực tiếp quản lý đối với hành chính nhà nước: trực tiếp đóng góp ýkiến, thảo luận;* Góp ý kiến và quyết định phương hướng hoạt động của cơ quan, đơnvị mà mình là thành viên;* Góp ý kiến vào các văn bản quản lý của Nhà nước khi Nhà nước lấy ýkiến;* Biếu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý.+ Gián tiếp tham gia quản lý hành chính nhà nước:

Mọi Người Xem :   Cv Cá Nhân Là Gì - Profile Cá Nhân Là Gì

* Thông qua cơ quan đại diện: người dân bầu ra các đại biểu Quốc hội,Hội đồng nhân dân – Cơ quan này sẽ thiết lập chính bộ máy hành chính

nhà nước ( Chính phủ, Thủ tướng…)* các bộ phận này ra các quyết định ban hành pháp luật chính sách chungvà các quyết định hành chính nhà nước thực hiện.- Nhân dân tham gia giám sát:+ Trực tiếp: quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.• Khiếu nại: Khi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi íchcủa bản thân.• Tố cáo: Hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích ngườikhác.• Khiếu kiện: Sau lần một giải quyết không thỏa đáng ( khiếu nại), sau đó đưa ra tòa giải quyết lần hai.+ Gián tiếp: Chính là các cơ quan Nhà nước do dân bầu hoặc các tổchức xã hội mà người dân là thành viên sẽ tổ chức giám sát đối với hoạtđộng quản lý hành chính nhà nước.c. liên hệ- Sự tích cực của người dân trong việc thực hiện quyền của mình cònhạn chế- Tiến bộ: dư luận xã hội tác động đến thường xuyên văn bản…2.5 Nguyên tắc tập trung dân chủa. Cơ sở khoa họcTại sao phải tập trung trong quản lý Nhà nước?- Xuất phát từ bản chất của Nhà nước Việt Nam: Nhà nước của dân,do dân, vì dân nên thực hiện dân chủ trong hành chính nhà nước.b. Nội dung- Tập trung:

+ Thống nhất về mặt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chếđộ;+ Thống nhất về quy chế, quản lý;

+ Thực hiện chế độ một thủ trưởng hoặc trách nhiệm cá nhân ngườiđứng đầu.- Dân chủ:+ Là phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơquan đơn vị và mọi người vào quá trình quản lý. Biểu hiện:• Cấp dưới được tham gia thảo luận, góp ý kiến về các vấn đềquản lý• Cấp dưới được chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong nhiệm vụđược giao.Nguyên tắc này đòi hỏi trong vận hành quản lý hành chính nhà nướcphải kết hợp được giữa tập trung và dân chủ. Tập trung phải trên cơ sở dânchủ, dân chủ trong khuôn khổ tập trung.c. liên lạc- Có chiều hướng quá chú trọng dân chủ, xem nhẹ tập trung dẫn đến tìnhtrạng dân chủ quá trớn.- Tập trung quá mức, xem nhẹ dân chủ không lấy ý kiến người dân dẫnđến chuyên quyền, độc đoán.2.6 Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổa. Cơ sở khoa học- Xuất phát từ hai xu hướng khách quan của nền sản xuất hàng hóa:+ Chuyên môn hóa theo ngành;+ Phân bố sản xuất theo địa phương, lãnh thổ. Hai chiều hướng này tương tác lẫn nhéu, thúc đẩy sản xuất phát triển.b. Nội dung- Quản lý đối với ngành?

– Ngành?- Quản lý Nhà nước đối với ngành?+ Ngành là một phạm vi vận hành chi tiết, chuyên sâu của con người có

tính kinh tế, kỹ thuật đặc thù để tạo ra những hàng hóa, sản phẩm nhằm thỏamãn nhu cầu sản xuất hoặc tiêu dùng của xã hội.+ Quản lý Hành chính nhà nước đối với ngành là điều hành toàn bộ hoạtđộng của ngành theo các quá trình công nghệ, các tiêu chuẩn, quy tắc kỹthuật nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành.Bộ quản lý điều hành thông qua các quy tắc của ngành mình.Ví dụ: Ngành Giáo dục – Đào tạo có quy chế định mức giờ khoảng 280tiết/năm.+ Nội dung quản lý Hành chính nhà nước đối với ngành:* Ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chế độ chính sách,các quy tắc quản lý;* Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức, các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật;* Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất;* Tổ chức ra các đơn vị sản xuất, thực hiện chuyên môn hóa lao động;* Đào tạo ra đội ngũ cán bộ công chức, người lao động có đủ năng lực đểthực hiện những nhiệm vụ của ngành;Ví dụ: Các trường Đại học không phải thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo quảnlý mà do Bộ quản lý.* Thực hiện hoạt động kiểm soát của ngành đối với các cá nhân, hoạt độngtrong phạm vi quản lý của ngành ( Ví dụ: Thanh tra giáo dục…)+ Nội dung quản lý nhà nước đối với địa phương và lãnh thổ:Quản lý nhà nước đối với địa phương, vùng lãnh thổ là quản lý tổnghợp, toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội củamột khu vực dân cư có thường xuyên các đơn vị thuộc các ngành vận hành, kếthợp Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực với quản lý hành

Mọi Người Xem :   Thế Nào Là Cửa Quyền, Chuyện Thường Xuyên Của Công Chức? Thói Quen Cửa Quyền

chính nhà nước đối với địa phương và vùng lãnh thổ nhằm đảm bảo tínhthống nhất, khắc phục tình trạng không ăn khớp giữa các cơ quan, các mặttrong nền kinh tế quốc dân.

Theo nguyên tắc này tại địa phương có các đơn vị quản lý của ngành,cấp địa phương, các coq uan này chịu sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quanchuyên môn cấp trên, vừa chịu sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan chuyênmôn cấp trên, vừa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền địa phương.Nhiệm vụ của các cơ quan này phải kết hợp hài hòa lợi ích của ngành, địaphương vừa đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của ngành vừa đảmbảo đạt nghĩa vụ tại địa phương.Về phía chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tạo các điềukiện thuật lợi cho các đơn vị thuộc ngành vận hành: nguồn nguyên liệu,lao đông, cơ sở vật chất, kỹ thuật.c. LH- Qúa xem nhẹ lợi ích của ngành, chú trọng địa phương và ngược lại?2.7 Phân định và kết hợp tốt giữa chức năng Quản lý nhà nước về kinhtế với chức năng Quản lý sản xuất buôn bán của các Doanh nghiệpa. Cơ sở khoa họcKhi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường một vài nguyêntắc sẽ mất trong thời gian tới khi mà nền kinh tế phát triển rõ ràng, phânđịnh hai chức năng trên.b. Nội dungQuản lý nhà nước vềcách thức

Chức năng quản lý

kinh tếsản xuất- buôn bán- Nhà nước quản lý vĩ – Trực tiếp tổ chức sảnmô nền kinh tế: chiến xuất, buôn bán

Mục đích

lược, quy hoạch…- Tạo môi trường kinh – Thực hiện sản xuấtdoanh

trong môi trường Nhà

Công cụ quản lý

– Pháp luật

nước tạo ra- Tự chủ trong sảnxuất, buôn bán: nộiquy, quy chế, tiêuchuẩn định mức kỹ

Điều chỉnh

Nguồn tài chính

thuật.- Chịu sự điều chỉnh – Luật kinh tế, Luậtcủa luật Hành chính

đầu tư, Luật dân sự…

– Ngân sách nhà nước

– Vốn tự có, hạch toánkinh tế…Các câu hỏi về nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì


Các hình ảnh về nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – Tài liệu textCác câu hỏi về nguyên tắc của hành…