Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?

Bài viết Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?”

Đánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?


Xem nhanh

Văn bản cá biệt (individual text) là gì? Đặc điểm của văn bản cá biệt? Mẫu văn bản cá biệt? Văn bản cá biệt có gì đặc biệt?

Việc giao tiếp hiện nay có khả năng là là bằng lời nói, bằng văn bản, thư điện tử, mạng xã hội … mặc khác, để thể hiện ngôn ngữ bằng văn bản là điều không tránh khỏi trong đời sống. Văn bản cá biệt là một khái niệm không hẳn là xa lạ. tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu được văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Đặc điểm của văn bản cá biệt? So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt?

Mục lục bài viết

  • 1 2. Văn bản cá biệt là gì?
  • 2 2. Mẫu văn bản cá biệt:
  • 3 3. Văn bản cá biệt có gì đặc biệt:

2. Văn bản cá biệt là gì?

Văn bản là một hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên những loại chất liệu chuyên môn, thể hiện ý chí của một chủ thể tới chủ thể khác nhằm mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiện một hành vi nhất định đáp ứng nhu cầu của người soạn thảo hay nói cách khác văn bản là một phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin, quyết liệt từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng một ký hiệu hay ngôn ngữ nhất định nào đó nhằm thực hiện mục đích của chủ thể.

Văn bản là một loại hình phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng ký hiệu gọi là chữ viết. Nó gồm tập hợp các câu có tính trọn vẹn về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức, có tính kết nối chặt chẽ và hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Hay nói khác đi, văn bản là một dạng danh mục của vận hành giao tiếp bằng ngôn ngữ được thể hiện ở dạng viết trên một chất liệu nào đó (giấy, bia đá,…). Văn bản bao gồm các tài liệu, tư liệu, giấy tờ có tổng giá trị pháp lý nhất định, được dùng trong hoạt động của các bộ phận Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế… như: các văn bản pháp luật, các công văn, tài liệu, hồ sơ.

Văn bản cá biệt là những quyết định mang tính hành chính mệnh lệnh quản lý thành văn mang tính áp dụng pháp luật hoặc chứa đựng những thông tin điều hành được cơ quan hành chính hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ban hành nhằm giải quyết các công việc chi tiết, xác định các quyền và nghĩa vụ chi tiết của các cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với đối tượng vi phạm pháp luật, được ban hành trên cơ sở quyết định chung và quyết liệt quy phạm của cơ quan cấp trên hoặc của chính cơ quan ban hành.

Để dễ hiểu, văn bản cá biệt là loại văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức cụ thể (vd. quyết định khen thưởng, quyết liệt kỉ luật, quyết liệt bổ nhiệm ai đó giữ cấp bậc cụ thể…). Văn bản cá biệt là một yếu tố của sự kiện pháp lí; phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được đảm bảo thi hành bằng các biện pháp cưỡng chế. Văn bản cá biệt phải có tính hợp pháp và hợp lí và phải căn cứ vào các quy phạm pháp luật chi tiết, có hình thức thể hiện theo đúng quy định của pháp luật: bản án, quyết liệt, chỉ thị…

Văn bản cá biệt được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: “Individual text

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm xã hội là gì

2. Mẫu văn bản cá biệt:

Mẫu văn bản cá biệt bao gồm quyết định nâng lương, quyết liệt bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức…

Có 3 loại thường nhật như:

+ quyết định cá biệt.

+ Chỉ thị cá biệt.

Xem thêm: Văn bản áp dụng pháp luật là gì? Đặc điểm và trình tự ban hành?

Mọi Người Xem :   Nhà thi đấu đa năng tiếng Anh là gì

+ Nghị quyết cá biệt.

Để hiểu rõ hơn về mẫu văn bản cá biệt, Luật Dương Gia giới thiệu đến quý bạn đọc mẫu quyết liệt bổ nhiệm giám đốc, mặc khác, tùy từng vào lĩnh vực buôn bán của Doanh nghiệp mà quyền và nghĩa vụ có khả năng thay đổi, Vì vậy, Quý bạn đọc có khả năng liên lạc Luật Dương Gia để được soạn quyết liệt đúng quy định pháp luật mới nhất.

Mẫu quyết liệt bổ nhiệm Giám đốc Doanh nghiệp.

 CÔNG TY….._Số: ../20…/QĐ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Xem thêm: Nguyên tắc xử lý văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính khiếm khuyết

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Doanh nghiệp____

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY……..

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và vận hành của công ty……..

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp……..

– Căn cứ vào bắt buộc hoạt động buôn bán;

– Xét tiềm lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Xem thêm: Văn bản áp dụng pháp luật theo kết cấu điều khoản

Họ và tên: …. nam hay nữ:……

Sinh ngày:……Dân tộc: Kinh……Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ..…do công an…….cấp ngày: …

Nơi đăng ký HKTT:…

Chỗ ở Hiện tại:…

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Doanh nghiệp có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết liệt của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

– quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến vận hành mỗi ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch buôn bán và kế hoạch đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Doanh nghiệp trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong buôn bán;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với công ty và theo quyết liệt của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của công ty.

– Không được lạm dụng vị thế xã hội và quyền hạn, sử dụng tài sản của Doanh nghiệp để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chấp thuận;

– Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ của cải/tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại vị trí này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty.

Điều 3: Ông …. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết liệt này.

quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:-   Như Điều 3- Lưu VP                      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

✅ Mọi người cũng xem : toán văn lý là khối gì

3. Văn bản cá biệt có gì đặc biệt:

Thứ nhất: Văn bản cá biệt thuộc loại văn bản áp dụng pháp luật, do những cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp dụng pháp luật ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

Thứ hai: Văn bản cá biệt đưa ra quy tắc xử sự riêng, cá biệt, một lần đối với cá nhân, tổ chức chi tiết trong những trường hợp xác định.

Thứ tư: Có tính hợp pháp và phù hợp với thực tế, phù hợp với pháp luật và dựa trên những quy phạm pháp luật chi tiết. Nếu không có sự phù hợp nêu trên thì văn bản cá biệt sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ; còn nếu không phù hợp với thực tế sẽ khó được thi hành hoặc thi hành kém hiệu quả.

Thứ năm: Được thể hiện trong những cách thức pháp lý xác định như: chỉ thị cá biệt…

Thứ sáu: Là một yếu tố của sự kiện pháp lý phức tạp mà thiếu nó thường xuyên quy phạm pháp luật chi tiết không thể thực hiện được. Nó luôn mang tính chất bổ sung trong trường hợp khi có các yếu tố khác của sự kiện pháp lý phức tạp.

Mọi Người Xem :   Đặc sản miền Tây - Top 28 món ăn ngon nhất định phải thử (2021)

Thứ bảy: Có tính đơn phương và tính bắt buộc thi hành ngay. Hai tính chất này là đặc tính cơ bản của quyết liệt hành chính cá biệt.

So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt

Điểm giống nhéu:

+ Được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình  bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành  về các vấn đề phát  sinh trong quản lý nhà nước,  giúp cho đối tượng thi hành  biết, hiểu và thực hiện, cùng lúc ấy còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước  nhénh chóng thuận tiện lợi.

+ Chủ thể: Được ban hành  bởi chủ thể có thẩm quyền

+ Nội dung thể hiện ý chí của chủ thể ban hành  nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

+ cách thức: do pháp luật quy định

+ giấy tờ ban hành: được ban hành theo giấy tờ do pháp luật quy định;

+ Là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

–  Điểm khác nhau:

VĂN BẢNHÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNGQUY PHẠM PHÁP LUẬTCÁ BIỆT
Về thẩm quyềnCũng giống như văn bản cá biệt, về trình tự hồ sơ ban hành văn bản hành chính thông thường cũng không được quy định trong văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản.

+ giấy tờ ban hành dễ dàng nhất so với 2 loại còn lại.

Được quy định chi tiết, chặt chẽ.Không được quy định trong văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản.+ giấy tờ ban hành đơn giản hơn rất nhiều so với Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về trình  tự giấy tờ ban hànhKhông được quy định trong  một  văn bản pháp  luật riêng mà được quy định trong thường xuyên văn bản. Thủ tục đơn giản nhất.cụ thể, chặt chẽ. giấy tờ lâu nhất.Không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong thường xuyên văn bản. hồ sơ ban hành  đơn giản hơn rất thường xuyên so với hồ sơ ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về nội dung Chứa đựng các quy tắc chung mang tính pháp  lý hoặc những mệnh lệnh các biệt được ban hành  để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp  luật và các văn bản áp dụng pháp luậtChứa đựng quy tắc xử sự chung, đặt ra hành vi ứng xử mang tính khuôn  mẫu;Mệnh lệnh chi tiết, dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật để áp dụng giải quyết công việc phát  sinh
Về đối tượng thi hànhĐối tượng thi hành luôn cụ thể, xác định (có các dấu hiệu nhân  thân  nếu là cá nhân,  tên gọi, địa chỉ nếu là tổ chức).Áp dụng nhiều đối tượng hay 1 nhóm đối tượng

Thường áp dụng thường xuyên lần

Thường hiệu lực có thời gian dài+ ảnh hưởng phạm vi rộng

Áp dụng 1 số đối tượng nhất định+ Áp dụng 1 lần+ Hiệu lực thời gian ngắn+ ảnh hưởng phạm vi hẹp
Được đăng bởi:
Kinh Tế Vĩ Mô
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.190 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Văn bản áp dụng pháp luật là gì? Đặc điểm của văn bản pháp luật? Thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật? hình thức, tên gọi, phạm vi áp dụng văn bản áp dụng pháp luật? Cơ sở ban hành, trình tự ban hành văn bản áp dụng pháp luật?

Nguyên tắc xử lý văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính thông dụng khiếm khuyết được quy định ra sao?

Văn bản áp dụng pháp luật theo kết cấu điều khoản thường có những ưu, nhược điểm gì?

Các điều kiện để thành lập công ty (công ty) hợp pháp theo quy định của pháp luật công ty Việt Nam hiện hành.

Khái niệm nghỉ phép, nghỉ phép hằng năm? những loại nghỉ phép? Quy định pháp luật về nghỉ phép của người lao động.

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm là gì? Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm? một vài quy định về việc người nộp thuế chuyển địa điểm?

Mẫu quyết liệt phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra? một số quy định của pháp luật về phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra?

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký buôn bán là gì? Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh? Hướng dẫn làm Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký buôn bán?

Mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài là gì? Mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài chi tiết nhất năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài? một vài quy định về việc khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài?

Mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp là gì? Mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp? một số quy định về xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp?

Mẫu thông báo danh mục không đạt chất lượng là gì? Mẫu thông báo danh mục không đạt chất lượng? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng? một số quy định của pháp luật về sản phẩm không đạt chất lượng?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm? một vài quy định về cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp sản phẩm trò chơi điện tử công cộng là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? một số quy định về gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Mẫu đơn đề nghị cung cấp sản phẩm đăng ký, duy trì tên miền “.vn”  là gì? Mẫu đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” để làm gì? Mẫu đơn đề nghị cung cấp sản phẩm đăng ký, duy trì tên miền “.vn” chi tiết nhất năm 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cung cấp sản phẩm đăng ký, duy trì tên miền “.vn”? một số quy định về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”?

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền là gi? Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? Hướng dẫn làm Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? một số quy định của pháp luật về bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? Thành phần giấy tờ bảo lãnh dự thầu?

Mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh là gì? Mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh cụ thể nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh? một số quy định về đặt tiền, trả tiền bảo lãnh?

Mẫu quyết liệt xử phạt trục xuất theo Thủ tục hành chính là gì? Mẫu quyết định xử phạt trục xuất theo Thủ tục hành chính? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định xử phạt trục xuất theo hồ sơ hành chính? một vài quy định về xử phạt trục xuất theo giấy tờ hành chính?

Mẫu quyết liệt về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành là gì? Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết liệt về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành? một vài quy định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành?

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu là gì? Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu? một vài quy định về kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu ?

Mẫu quyết liệt thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn là gì? Mẫu quyết liệt thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định thu hồi danh mục không bảo đảm an toàn? một số quy định thu hồi danh mục không bảo đảm an toàn?

Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là gì? Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Hướng dẫn làm Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Tham khảo quy định của pháp luật về học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học?

Mẫu thông báo thay đổi ngay đăng ký vận hành tại một điểm kinh doanh là gì? Mẫu thông báo thay đổi ngay đăng ký hoạt động tại một điểm buôn bán năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo thay đổi ngay đăng ký vận hành tại một điểm buôn bán? một vài quy định về thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh?Các câu hỏi về nghị quyết cá biệt là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nghị quyết cá biệt là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nghị quyết cá biệt là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nghị quyết cá biệt là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nghị quyết cá biệt là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nghị quyết cá biệt là gì


Các hình ảnh về nghị quyết cá biệt là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm dữ liệu, về nghị quyết cá biệt là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung chi tiết về nghị quyết cá biệt là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Nó có gì đặc biệt?2. Văn bản cá biệt là gì?2. Mẫu văn…