ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

Bài viết ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN”

Đánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN


Xem nhanh
Mến chào các bạn. Trong chủ nghĩa Mác-Lênin thì lý luận nhận thức duy vật biện chứng là một nội dung cơ bản. Đó là học thuyết về khả năng nhận thức của con người đối với thế giới thông qua hoạt động thực tiễn. Trong video này thì tui sẽ chia sẻ với các bạn về Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
Nội dung video sẽ có các phần Thực tiễn, nhận thức, vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và tui sẽ trình bày thật ngắn gọn, súc tích và lấy thật nhiều ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu nhất.
0:00 Giới thiệu
0:38 Thực tiễn
1:57 Nhận thức
3:35 Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Xem thêm video về Triết học Mác-Lênin:
- Khái quát về Triết học Mác-Lênin và phép biện chứng duy vật https://youtu.be/qw_U8Hb_aK4
- Vật chất và ý thức https://youtu.be/nlmtgzotDBc
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến https://youtu.be/JmBGkW6vhZs
- Nguyên lý về sự phát triển https://youtu.be/JqgBTk93tNs
- Quy luật lượng-chất https://youtu.be/I7aj5tjiqA4
- Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập https://youtu.be/Oln9jtLVUw0
- Quy luật phủ định của phủ định https://youtu.be/MTDE40AaBSM
- Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả https://youtu.be/wcXvDbS5Ulo
- Cặp phạm trù Cái riêng và Cái chung https://youtu.be/ig4Sx3ZGLiU
- Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên https://youtu.be/MqaCs9i67hY
- Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức https://youtu.be/o7QYP-3IFUM
- Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng https://youtu.be/kjaFeVLu8Tg
- Cặp phạm trù Khả Năng và Hiện Thực https://youtu.be/-E6p0Qeqtng
- Thực tiễn và nhận thức https://youtu.be/6mVL9VQK2ck
- Sản Xuất Vật Chất Và Vai Trò Của Sản Xuất Vật Chất https://youtu.be/KMAI1cYv3SM
- Phương Thức Sản Xuất Và Vai Trò Của Phương Thức Sản Xuất https://youtu.be/vJgIwGGyGe0
- Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất https://youtu.be/OO-DUnhvuU8

III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC

1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Một là, thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan bên ngoài và độc lập với ý thức với cảm giác của con người và loài người nói chung, mặc dù người ta có thể chưa biết đến chúng.

Hai là, công nhận cảm giác, tri giác, ý thức nói chung là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, các cảm giác của chúng ta (và mọi tri thức) đều là sự phản ánh, đều là hình ảnh chủ quan của hiện thực khách quan.

Ba là, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm tra hình ảnh đúng, hình ảnh sai của cảm giác, ý thức nói chung. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra hình ảnh đúng, hình ảnh sai của cảm giác, ý thức nói chung; là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

– Nguồn gốc của nhận thức

Triết học Mác – Lênin thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới và cho rằng thế giới khách quan là đối tượng của nhận thức. Không phải ý thức của con người sản sinh ra thế giới mà thế giới vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức con người là nguồn gốc “duy nhất và cuối cùng” của nhận thức.

+ Triết học Mác – Lênin khẳng định có khả năng nhận thức thế giới của con người. V.I.Lênin đã chỉ rõ chỉ có những cái mà con người chưa biết chứ không có cái gì không thể biết.

+ Triết học Mác – Lênin cho rằng nhận thức là quy trình phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc người; là quá trình tạo thành tri thức về thế giới khách quan trong bộ óc con người. Nhận thức là một quá trình phức tạp, quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn chứ không phải quá trình máy móc giản đơn, thụ động và nhất thời.

+ Nhận thức là một quá trình biện chứng có vận động và phát triển, là quy trình đi từ chưa biết đến biết, từ biết ít tới biết nhiều hơn, từ biết chưa đầy đủ đến đầy đủ hơn. Đây là một quá trình, không phải nhận thức một lần là xong, mà có phát triển, có bổ sung và hoàn thiện.

– Các trình độ của nhận thức

Trong quy trình nhận thức của con người luôn luôn nảy sinh quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận; nhận thức thông thường và nhận thức khoa học.

+ Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận

* Nhận thức kinh nghiệm là nhận thức dựa trên sự quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng hay các thí nghiệm thực nghiệm khoa học.

Kết quả của nhận thức kinh nghiệm là những tri thức kinh nghiệm thông thường hoặc tri thức thực nghiệm khoa học. Tri thức kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của con người. mặc khác, tri thức kinh nghiệm còn Giảm vì nó mới mang lại sự hiểu biết về các mặt riêng lẻ, bề ngoài của sự vật và còn rời rạc. Tri thức kinh nghiệm chưa chỉ ra được tính tất yếu, mối quan hệ bản chất của các sự vật, hiện tượng.

* Nhận thức lý luận là nhận thức sự vật, hiện tượng một cách gián tiếp dựa trên các cách thức tư duy trừu tượng như khái niệm, phán đoán, suy luận để khái quát tính bản chất, quy luật, tính tất yếu của các sự vật, hiện tượng.

+ Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học.

* Nhận thức thông thường là nhận thức được hình thành một cách tự phát, trực tiếp trong hoạt động mỗi ngày và trong của con người.

* Nhận thức khoa học là nhận thức được hình thành chủ động, tự giác của chủ thể nhằm phản ánh những mối LH bản chất, tất nhiên, mang tính quy luật của đối tượng nghiên cứu.

– Bản chất của nhận thức

Nhận thức là quy trình tác động biện chứng giữa chủ thể nhận thức và khách thể nhận thức trên cơ sở vận hành thực tiễn của con người. Bản chất của nhận thức là quy trình phản ánh tích cực, sáng tạo thế giới vật chất khách quan bởi con người.

+ vì vậy, chủ thể nhận thức chính là con người. Nhưng đó là con người hiện thực, đang sống, đang vận hành thực tiễn và đang nhận thức trong những khó khăn lịch sử – xã hội cụ thể nhất định, tức là con người đó phải thuộc về một giai cấp, một dân tộc nhất định, có ý thức, lợi ích, mong muốn, cá tính, tình cảm, v.v..

Chủ thể nhận thức không chỉ là những cá nhân con người (với tư cách là thành viên của xã hội) mà còn là những tập đoàn người cụ thể, một dân tộc chi tiết, là loài người nói chung.

+ Nếu chủ thể nhận thức trả lời câu hỏi: ai nhận thức, thì khách thể nhận thức trả lời câu hỏi: cái gì được nhận thức?

* Theo triết học Mác – Lênin, khách thể nhận thức không đồng nhất với toàn bộ hiện thực khách quan mà chỉ là một bộ phận, một lĩnh vực của hiện thực khách quan, nằm trong miền vận hành nhận thức và trở thành đối tượng nhận thức của chủ thể nhận thức. vì thế, khách thể nhận thức không những là thế giới vật chất mà có thể còn là tư duy, tâm lý, tư tưởng, tinh thần, tình cảm,v.v.. Khách thể nhận thức cũng có tính lịch sử – xã hội, cũng bị chế ước bởi điều kiện lịch sử – xã hội cụ thể.

Mọi Người Xem :   CH4 là gì? Tính chất, ứng dụng của CH4 trong đời sống và sản xuất

* Khách thể nhận thức cũng không đồng nhất với đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức là một khía cạnh, một phương diện, một mặt nào đó của hiện thực khách quan mà chủ thể nhận thức tập trung vào thống kê, tìm hiểu. Như vậy, khách thể nhận thức rộng hơn đối tượng nhận thức.

=> vận hành thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý. do đó, nhận thức là quy trình phản ánh hiện thực khách quan một cách tích cực, chủ động, sáng tạo bởi con người trên cơ sở thực tiễn mang tính lịch sử chi tiết.

3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

a) Phạm trù thực tiễn

– Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất – cảm tính, có tính lịch sử – xã hội của con ng­ười nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội đáp ứng nhân loại tiến bộ.

– Từ quan niệm trên về thực tiễn có khả năng thấy thực tiễn gồm những đặc trưng sau:

Thứ nhất, thực tiễn không phải toàn bộ hoạt động của con ng­ười mà chỉ là những vận hành vật chất – cảm tính. vận hành vật chất – cảm tính là những hoạt động mà con ng­ười phải dùng lực lư­ợng vật chất, công cụ vật chất ảnh hưởng vào các đối t­ượng vật chất để làm biến đổi chúng. Trên cơ sở đó, con người mới làm biến đổi đ­ược thế giới khách quan đáp ứng cho mình.

Thứ hai, vận hành thực tiễn là những vận hành mang tính lịch sử – xã hội của con ng­ười. Nghĩa là, thực tiễn là hoạt động chỉ diễn ra trong xã hội, với sự tham gia của đông đảo ng­ười trong xã hội. Cũng do đó, vận hành thực tiễn luôn bị giới hạn bởi những khó khăn lịch sử – xã hội chi tiết. Đồng thời, thực tiễn có trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển cụ thể của nó.

Thứ ba, thực tiễn là hoạt động có tính mục đích nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội đáp ứng con ng­ười. Con ng­ười bằng và thông qua hoạt động thực tiễn, chủ động ảnh hưởng cải tạo thế giới để thỏa mãn nhu cầu của mình, thích nghi một cách chủ động, tích cực với thế giới.

Dù xem xét theo chiều dọc hay chiều ngang thì thực tiễn là vận hành thể hiện tính mục đích, tính tự giác cao của con ng­ười – chủ động ảnh hưởng làm biến đổi một cách tự nhiên, xã hội, đáp ứng con ng­ười, khác với những hoạt động mang tính bản năng thụ động của động vật, nhằm thích nghi với hoàn cảnh. Không có vận hành thực tiễn thì bản thân con ngư­ời và xã hội loài người không thể tồn tại và phát triển.

– Các cách thức của hoạt động thực tiễn

Thực tiễn tồn tại d­ưới thường xuyên cách thức khác nhau, ở những lĩnh vực khác nhau, như­ng gồm những hình thức cơ bản: hoạt động sản xuất vật chất; vận hành chính trị – xã hội và vận hành thực nghiệm khoa học.

+ Trong đó, vận hành sản xuất vật chất là hình thức thực tiễn có sớm nhất, cơ bản nhất, quan trọng nhất. Sản xuất vật chất còn là cơ sở cho sự tồn tại của của các cách thức thực tiễn khác cũng như­ tất cả các vận hành sống khác của con ng­ười.

+ hoạt động chính trị – xã hội là hoạt động thực tiễn thể hiện tính tự giác cao của con ng­ười nhằm biến đổi, cải tạo xã hội, phát triển các thiết chế xã hội, các quan hệ xã hội,v.v.. tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho con người phát triển. vận hành chính trị – xã hội bao gồm các hoạt động nh­ư đấu tranh giai cấp; đấu tranh giải phóng dân tộc; đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội; đấu tranh cải tạo các quan hệ chính trị – xã hội, nhằm tạo ra môi trường xã hội dân chủ, đúng mực, thuận lợi cho con ng­ười phát triển.

+ hoạt động thực nghiệm khoa học là hình thức đặc biệt của vận hành thực tiễn. Bởi lẽ, trong hoạt động thực nghiệm khoa học, con ngư­ời chủ động tạo ra những khó khăn không có sẵn trong một cách tự nhiên tương đương xã hội để tiến hành thực nghiệm khoa học theo mục đích mà mình đã đề ra. Trên cơ sở đó, vận dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất vật chất, vào cải tạo chính trị – xã hội, cải tạo các quan hệ chính trị – xã hội đáp ứng con người.

Ba hình thức thực tiễn này có quan hệ biện chứng, tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Trong đó, sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng, quyết liệt hai hình thức thực tiễn kia. tuy nhiên, hai cách thức thực tiễn kia là vận hành chính trị – xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học có ảnh hư­ởng quan trọng tới sản xuất vật chất.

b) Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

– Thực tiễn là cơ sở, động lực của nhận thức

+ Bằng và thông qua vận hành thực tiễn, con người ảnh hưởng vào thế giới khách quan, buộc chúng phải bộc lộ những thuộc tính, những quy luật để con người nhận thức. Chính thực tiễn cung cấp những tài liệu, vật liệu cho nhận thức của con người. Không có thực tiễn thì không có nhận thức, không có khoa học, không có lý luận, bởi lẽ tri thức của con người xét đến cùng đều được nảy sinh từ thực tiễn.

+ Thực tiễn luôn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của nhận thức, vì vậy nó luôn đẩy nhanh cho sự ra đời của các ngành khoa học. Thực tiễn có công dụng rèn luyện các giác quan của con người, làm cho chúng phát triển tinh tế hơn, hoàn thiện hơn, trên cơ sở đó giúp quá trình nhận thức của con người hiệu quả hơn, đúng đắn hơn. hoạt động thực tiễn còn là cơ sở chế tạo ra các công cụ, phương tiện, máy móc mới hỗ trợ con người trong quy trình nhận thức, chẳng hạn như kính hiển vi, kính thiên văn, hàn thử biểu, máy vi tính, v.v.. đã mở rộng có khả năng của các khí quan nhận thức của con người.

Thực tiễn là mục đích của nhận thức

+ Muốn sống, muốn tồn tại, con người phải sản xuất và cải tạo tự nhiên và xã hội. Chính mong muốn sản xuất vật chất và cải tạo tự nhiên, xã hội buộc con người phải nhận thức thế giới xung quanh. Nhận thức của con người là nhằm đáp ứng thực tiễn, soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn. Nếu không vì thực tiễn, nhận thức sẽ mất phương hướng, bế tắc.

+ Mọi tri thức khoa học – kết quả của nhận thức chỉ có ý nghĩa khi nó được áp dụng vào cuộc sống thực tiễn một cách trực tiếp hay gián tiếp để đáp ứng con người.

– Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý

+ Tri thức của con người là kết quả của quy trình nhận thức, tri thức đó có thể phản ánh đúng hoặc không đúng hiện thực khách quan. Không thể lấy tri thức để kiểm tra tri thức, cũng không thể lấy sự hiển nhiên, hay sự tán thành của số đông hoặc sự có lợi, có ích để kiểm tra sự đúng, sai của tri thức. Theo triết học Mác – Lênin, thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để kiểm tra chân lý, bác bỏ sai lầm. Dựa vào thực tiễn, người ta có khả năng chứng minh, kiểm nghiệm chân lý. Bởi lẽ, chỉ có thực tiễn mới có khả năng vật chất hoá được tri thức, hiện thực hoá được tư tưởng, qua đó mới khẳng định được chân lý hoặc phủ định một sai lầm nào đó.

+ Có nhiều cách thức thực tiễn khác nhau, do vậy cũng có nhiều cách thức kiểm tra chân lý khác nhéu, có khả năng bằng thực nghiệm khoa học, có khả năng áp dụng lý luận xã hội vào quy trình cải biến xã hội, v.v.

+ Tuy nhiên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tuyệt đối, vừa có tính chất tương đối.

* Tính tuyệt đối của thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn chân lý thể hiện ở chỗ, thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để kiểm tra, khẳng định chân lý, bác bỏ sai lầm. Thực tiễn trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể sẽ chứng minh được chân lý, bác bỏ được sai lầm.

Mọi Người Xem :   Giá cả hàng hóa là gì? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa - 10NAMROG

* Tính tương đối của thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn chân lý thể hiện ở chỗ, thực tiễn có quy trình vận động, biến đổi, phát triển.

– Ý nghĩa phương pháp luận

Từ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, chúng ta rút ra nguyên tắc thực tiễn trong nhận thức và hoạt động. Nguyên tắc này bắt buộc xem xét sự vật luôn phải gắn với mong muốn thực tiễn. Coi trọng tổng kết thực tiễn, để bổ sung, hoàn thiện, phát triển nhận thức, lý luận tương đương chủ trương, đường lối, chính sách. Do vậy, nguyên tắc này có ý nghĩa to lớn trong việc chống bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí.

Bệnh giáo điều là khuynh hướng tư tưởng và hành động cường điệu lý luận coi nhẹ thực tiễn, tách lý luận khỏi thực tiễn, thiếu quan điểm lịch sử – cụ thể.

Ở nước ta có hai loại giáo điều, đó là giáo điều lý luận và giáo điều kinh nghiệm.

Giáo điều lý luận biểu hiện ở việc học tập lý luận tách rời với thực tiễn, xa rời đời sống, rơi vào bệnh sách vở, v.v..

Giáo điều kinh nghiệm biểu hiện ở việc áp dụng dập khuôn, máy móc kinh ngiệm của ngành khác vào ngành mình, của địa phương khác vào địa phương mình, của nước khác vào nước mình,v.v.. không tính đến những điều kiện thực tiễn lịch sử – cụ thể. Để khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả cả hai loại giáo tình trạng này, chúng ta phải từng bước quán triệt tốt nguyên tắc thực tiễn; tăng cường tổng kết thực tiễn, v.v..

4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức

V.I.Lênin đã khái quát con đường biện chứng của quy trình nhận thức như sau: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan”.

Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng là hai giai đoạn nhận thức có những thuộc tính khác nhéu, kế tiếp nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình nhận thức thống nhất của con người về thế giới. Thực tiễn ở đây vừa là cơ sở, động lực, mục đích của quy trình nhận thức, vừa là mắt khâu kiểm tra chân lý khách quan. Thực tiễn ở đây, vừa là yếu tố kết thúc một vòng khâu của sự nhận thức, vừa là điểm bắt đầu của vòng khâu mới của sự nhận thức. Cứ thế, sự nhận thức của con người là một quá trình không có điểm cuối.

(1) Nhận thức cảm tính

Đây là giai đoạn đầu tiên của quy trình nhận thức, gắn liền với thực tiễn. Ở giai đoạn này, nhận thức của con người phản ánh trực tiếp khách thể thông qua các giác quan, được diễn ra dưới ba hình thức: cảm giác, tri giác và biểu tượng.

– Cảm giác là cách thức đầu tiên, giản đơn nhất của quá trình nhận thức ở giai đoạn cảm tính, được phát sinh do sự ảnh hưởng trực tiếp của khách thể lên các giác quan của con người, đưa lại cho con người những thông tin trực tiếp, giản đơn nhất về một thuộc tính riêng lẻ của sự vật. Cảm giác chính là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Thế giới khách quan là nguồn gốc, nội dung khách quan của cảm giác, do đó là nguồn gốc của mọi hiểu biết của con người.

– Tri giác là một hình thức nhận thức của giai đoạn trực quan sinh động (nhận thức cảm tính). Tri giác là kết quả của sự ảnh hưởng trực tiếp của sự vật cùng lúc ấy lên thường xuyên giác quan của con người. do đó, có thể nói, tri giác là tổng hợp của thường xuyên cảm giác. do đó, tri giác cho ta hình ảnh về sự vật trọn vẹn hơn cảm giác. Nhưng tri giác vẫn là hình ảnh trực tiếp, cảm tính về sự vật. Từ tri giác, nhận thức chuyển lên cách thức cao hơn là biểu tượng.

– Biểu tượng là hình thức cao nhất và phức tạp nhất của nhận thức cảm tính. Khác với cảm giác và tri giác, biểu tượng là hình ảnh sự vật được tái hiện trong óc nhờ trí nhớ, khi sự vật không trực tiếp ảnh hưởng vào giác quan của con người. Nhưng biểu tượng vẫn giống tri giác ở chỗ, nó vẫn là hình ảnh cảm tính về sự vật, mặc dù tương đối hoàn chỉnh. Cho nên, biểu tượng chưa phải là hình thức của nhận thức lý tính. Nó như là khâu trung gian chuyển từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính.

Như vậy là, ở giai đoạn nhận thức cảm tính, nhận thức chưa đem lại những hiểu biết sâu sắc, khái quát trong tính chỉnh thể về sự vật. Nhận thức cảm tính chưa phân biệt được cái riêng và cái chung, bản chất và hiện tượng, nguyên nhân và kết quả, v.v..của sự vật. Để hiểu được bản chất sự vật sâu sắc hơn, hoàn chỉnh hơn, nhận thức phải chuyển lên cách thức cao hơn là nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng).

(2) Nhận thức lý tính

Bắt nguồn từ trực quan sinh động, thông qua tư duy trừu tượng, con người phản ánh sự vật một cách gián tiếp, khái quát hơn, đầy đủ hơn dưới các hình thức: Khái niệm, phán đoán và suy lý.

– Khái niệm là cách thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh khái quát, gián tiếp một, hoặc một vài thuộc tính chung có tính bản chất nào đó của một nhóm sự vật, hiện tượng được biểu thị bằng một từ hay một cụm từ. Khái niệm được hình thành trên cơ sở vận hành thực tiễn và vận hành nhận thức của con người. Nó là kết quả của sự tổng hợp, khái quát biện chứng những tài liệu thu nhận được trong vận hành thực tiễn.

– Phán đoán là hình thức LH các khái niệm, phản ánh mối liên lạc giữa các sự vật hiện tượng của thế giới trong ý thức con người, để khẳng định hay phủ định một thuộc tính hay một mối liên hệ nào đó của sự vật.

Phán đoán được biểu hiện dưới hình thức ngôn ngữ thành một mệnh đề, bao gồm lượng từ, chủ từ, hệ từ và vị từ. Trong đó, hệ từ đóng vai trò quan trọng nhất vì nó biểu thị mối quan hệ của sự vật được phản ánh.

– Suy lý (suy luận và chứng minh) là những cách thức của tư duy trừu tượng, trong đó các phán đoán đã kết nối với nhau theo quy tắc: phán đoán cuối cùng (kết luận) được suy ra từ những phán đoán đã biết làm tiền đề. Có hai loại suy luận chính: quy nạp và diễn dịch.

Quy nạp là loại hình suy luận trong đó từ tiền đề là những tri thức về riêng từng đối tượng người ta khái quát thành tri thức chung cho cả lớp đối tượng, tức là tư duy vận động từ cái đơn nhất đến cái chung, cái thường nhật.

Mọi Người Xem :   hạnh nhân Tiếng Anh là gì

Diễn dịch là loại hình suy luận trong đó từ tiền đề là tri thức chung về cả lớp đối tượng người ta rút ra kết luận là tri thức về riêng từng đối tượng hay bộ phận đối tượng, tức là tư duy vận động từ cái chung đến cái ít chung hơn, đến cái đơn nhất (cái riêng).

Trong quy trình nhận thức của con người, hai loại suy lý này có liên hệ chặt chẽ với nhéu, bổ sung cho nhau. Suy lý là phương thức quan trọng để tư duy của con người đi từ cái đã biết đến cái chưa biết một cách gián tiếp, rút ngắn thời gian trong việc phát hiện tri thức mới. Tính chân thực của tri thức thu nhận được nhờ suy lý, phụ thuộc vào tính chân thực của các phán đoán tiền đề và sự tuân thủ chặt chẽ, đúng đắn các quy tắc lôgíc của chủ thể suy lý.

Như vậy, nhận thức lý tính khác với nhận thức cảm tính ở chỗ, nó đã phản ánh, khái quát, trừu tượng, gián tiếp sự vật, hiện tượng trong tính tất yếu, chỉnh thể toàn diện. do đó, nhận thức lý tính có khả năng phản ảnh được mối liên lạc bản chất, tất nhiên, bên trong của sự vật, phản ánh sự vật, hiện tượng sâu sắc hơn nhận thức cảm tính. Đồng thời nó luôn hàm chứa nguy cơ xa rời hiện thực. Vì vậy, nhận thức lý tính phải được gắn liền với thực tiễn và được kiểm tra bởi thực tiễn. Đây cũng là thực chất bước chuyển từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn khác nhau về chất nhưng lại thống nhất với nhéu, liên lạc, bổ sung cho nhau trong quy trình nhận thức của con người. Nhận thức cảm tính là cơ sở cho nhận thức lý tính, không có nhận thức cảm tính thì không có nhận thức lý tính. Ngược lại, nhờ có nhận thức lý tính mà con người mới đi sâu nhận thức được bản chất của sự vật, hiện tượng.

Trong thực tiễn, cần tránh cường điệu, tuyệt đối hoá vai trò của nhận thức cảm tính, hạ thấp và phủ nhận vai trò của nhận thức lý tính. Như vậy sẽ rơi vào chủ nghĩa duy cảm.

Đồng thời, cần phải tránh cường điệu thái quá vai trò của nhận thức lý tính, của trí tuệ dẫn đến hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của nhận thức cảm tính, của cảm giác rơi vào chủ nghĩa duy lý cực đoan.

– Sự thống nhất giữa trực quan sinh động, tư duy trừu tượng và thực tiễn.

Một vòng khâu của quá trình nhận thức được bắt đầu từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Trong đó, thực tiễn vừa là cơ sở, vừa là khâu kết thúc và đồng thời có vai trò kiểm tra tính chân thực các kết quả nhận thức. quy trình nhận thức thông qua các vòng khâu nhận thức này để ngày càng tiến sâu hơn vào bản chất của các sự vật, hiện tượng. Kết thúc vòng khâu này cũng cùng lúc ấy là sự bắt đầu của một vòng khâu mới của sự nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Cứ thế, nhận thức của con người là vô tận. Mỗi nấc thang mà con người đạt được trong quy trình nhận thức, đều là kết quả của cả nhận thức cảm tính và cả nhận thức lý tính, được thực hiện trên cơ sở của vận hành thực tiễn.

Vòng khâu của nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, được lặp đi lặp lại nhưng sâu hơn về bản chất. Đó cũng chính là quá trình giải quyết những mâu thuẫn không ngừng phát sinh trong nhận thức. Đó là mâu thuẫn giữa chưa biết và biết, giữa biết ít và biết thường xuyên, giữa chân lý và sai lầm, v.v..Cứ mỗi khi mâu thuẫn được giải quyết, thì nhận thức của con người lại tiến gần tới chân lý hơn.

5. Tính chất của chân lý

– Quan niệm về chân lý

Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, chân lý là tri thức phù hợp với hiện thực khách quan mà con người phản ánh và được thực tiễn kiểm nghiệm.

Chân lý phải được hiểu như một quá trình, bởi lẽ bản thân sự vật có quy trình vận động, biến đổi, phát triển và sự nhận thức về nó cũng phải được vận động, biến đổi, phát triển. Cho nên, nhận thức chân lý cũng phải là một quá trình.

– Các tính chất của chân lý

+ Tính khách quan.

Chân lý là tri thức chứ không phải bản thân hiện thực khách quan, nhưng tri thức đó phải phản ánh đúng hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng. Cho nên, theo nghĩa đúng của từ này, chân lý bao giờ cũng là khách quan vì nội dung phản ánh của nó là khách quan, là phù hợp với khách thể của nhận thức.

+ Tính tương đối và tính tuyệt đối.

Tính tương đối của chân lý thể hiện ở chỗ những tri thức của chân lý đúng nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ, nó mới phản ánh đúng một mặt, một bộ phận nào đó của hiện thực khách quan trong những điều kiện giới hạn xác định. Tương đối ở đây là do khó khăn lịch sử chế ước, chứ không phải là phản ánh sai.

Tính tuyệt đối của chân lý thể hiện ở chỗ những tri thức của chân lý phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực khách quan ở một giai đoạn lịch sử cụ thể xác định.

Con người ngày càng tiến gần đến chân lý tuyệt đối chứ không thể đạt chân lý tuyệt đối một cách trọn vẹn, toàn diện theo nghĩa đen của từ. Nhận thức chân lý tuyệt đối phải thông qua một loạt các chân lý tương đối.

Trong vận hành thực tiễn cần chống cả hai khuynh hướng; hoặc cường điệu tuyệt đối hóa tính tuyệt đối phủ nhận tính tương đối của chân lý; hoặc tuyệt đối hóa tính tương đối từ đó phủ nhận tính khách quan của chân lý.

+ Tính cụ thể.

Không có chân lý trừu tượng, chung chung, chân lý luôn là cụ thể. Bởi lẽ, chân lý là tri thức phản ánh đúng hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. Cho nên, chân lý luôn phản ánh sự vật, hiện tượng ở trong một điều kiện cụ thể với những hoàn cảnh lịch sử chi tiết trong một không gian và thời gian xác định. Thoát ly những khó khăn chi tiết này sẽ không phản ánh đúng đắn sự vật, hiện tượng.Các câu hỏi về lý luận nhận thức là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lý luận nhận thức là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết lý luận nhận thức là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết lý luận nhận thức là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết lý luận nhận thức là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gì


Các hình ảnh về lý luận nhận thức là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về lý luận nhận thức là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin chi tiết về lý luận nhận thức là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINCác câu hỏi về lý luận nhận thức là gìCác Hình Ảnh Về lý luận nhận thức là gìTham khảo…