No title found

Bài viết No title found thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu No title found trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “No title found”

Đánh giá về No title foundÐÏࡱá>þÿ 79þÿÿÿ0123456ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁYà ð¿|{bjbj[É[É OÔ9£ 9£ ¨‡¯+ÿÿÿÿÿÿ·Ø+Ø+P9pÀ9P:::ÿÿÿÿ$:$:$:8:¤<$$:ºbª$=$=:=:=:=?þ@[email protected]<�©a«a«a«a«a«a«a$df¶iRÏa¥:²@â>”?²@²@Ïa:::=:=¨tbØDØDØD²@N::=::=©aØD²@©aØDØDþ[Z¸c:=ÿÿÿÿ�7ïu×ÿÿÿÿB[•aŠb0ºb+[8liBxli0cc&li:‰^²@²@ØD²@²@²@²@²@ÏaÏaxC`²@²@²@ºb²@²@²@²@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿli²@²@²@²@²@²@²@²@²@Ø+>8: Tài liÇu dùng cho ôn thi tuyÃn công chéc khÑi £ng, m·t tr­n tÕ quÑc, các oàn thà chính trË – xã hÙi nm 2021 Chuyên Á 1 NHîNG V¤N À C  B¢N VÀ HÆ THÐNG CHÍNH TRÊ Þ N¯ÚC TA HIÆN NAY VÀ MØT SÐ V¤N À C  B¢N VÀ ¢NG CØNG S¢N VIÆT NAM, NGUYÊN T®C TÔ CHèC, HO T ØNG CHæ Y¾U VÀ PH¯ NG THèC LÃNH  O CæA ¢NG CØNG S¢N VIÆT NAM PH¦N 1: NHîNG V¤N À C  B¢N VÀ HÆ THÐNG CHÍNH TRÊ Þ N¯ÚC TA HIÆN NAY A. HÆ THÐNG CHÍNH TRÊ Þ N¯ÚC TA HIÆN NAY I. Khái niÇm HÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta hiÇn nay là mÙt chÉnh thà thÑng nh¥t, g¯n bó hïu c¡, bao gÓm: £ng CÙng s£n ViÇt Nam, Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam, M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và các oàn thà chính trË – xã hÙi, d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam à thñc hiÇn §y ç quyÁn làm chç cça nhân dân và xây dñng ¥t n°Ûc ViÇt Nam xã hÙi chç ngh)a. HÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta v­n hành theo c¡ ch¿: £ng lãnh ¡o, Nhà n°Ûc qu£n lý, nhân dân làm chç. 1. £ng CÙng s£n ViÇt Nam £ng CÙng s£n ViÇt Nam là Ùi tiên phong cça giai c¥p công nhân ViÇt Nam, Óng thÝi là Ùi tiên phong cça nhân dân lao Ùng và dân tÙc ViÇt Nam; ¡i biÃu trung thành lãi ích cça giai c¥p làm công nhân, nhân dân lao Ùng và cça dân tÙc. £ng l¥y chç ngh)a Mác Lênin và t° t°ßng HÓ Chí Minh làm nÁn t£ng t° t°ßng, kim chÉ nam cho hành Ùng, l¥y t­p trung dân chç làm nguyên t¯c tÕ chéc c¡ b£n. £ng CÙng s£n ViÇt Nam là £ng c§m quyÁn, lãnh ¡o nhà n°Ûc và xã hÙi. £ng lãnh ¡o b±ng c°¡ng l)nh, chi¿n l°ãc, các Ënh h°Ûng vÁ chính sách và chç tr°¡ng lÛn; b±ng công tác tuyên truyÁn, thuy¿t phåc, v­n Ùng tÕ chéc, kiÃm tra, giám sát và b±ng hành Ùng g°¡ng m«u cça £ng viên. £ng thÑng nh¥t lãnh ¡o công tác cán bÙ và qu£n lý Ùi ngi cán bÙ, giÛi thiÇu nhïng £ng viên °u tú có ç nng lñc và ph©m ch¥t vào ho¡t Ùng trong các c¡ quan lãnh ¡o cça hÇ thÑng chính trË. £ng lãnh ¡o thông qua tÕ chéc £ng và £ng viên ho¡t Ùng trong các tÕ chéc cça hÇ thÑng chính trË, tng c°Ýng ch¿ Ù trách nhiÇm cá nhân, nh¥t là ng°Ýi éng §u. £ng lãnh ¡o hÇ thÑng chính trË Óng thÝi là mÙt bÙ ph­n cça hÇ thÑng ¥y. £ng g¯n bó m­t thi¿t vÛi nhân dân, tôn trÍng và phát huy quyÁn làm chç cça nhân dân, dña vào nhân dân à xây dñng £ng, chËu sñ giám sát cça nhân dân, ho¡t Ùng trong khuôn khÕ Hi¿n pháp và pháp lu­t. £ng lãnh ¡o hÇ thÑng chính trË b±ng nhïng ph°¡ng théc chç y¿u sau: MÙt là, lãnh ¡o b±ng chç tr°¡ng, nghË quy¿t: £ng Á ra các chç tr°¡ng, nghË quy¿t trên các l)nh vñc cça Ýi sÑng xã hÙi. ó là nhïng quan iÃm, nhïng nguyên t¯c, nhïng t° t°ßng chÉ ¡o các l)nh vñc ho¡t Ùng cça Ýi sÑng chính trË, kinh t¿, vn hoá, xã hÙi, an ninh, quÑc phòng, Ñi ngo¡i à các tÕ chéc khác trong hÇ thÑng chính trË v­n dång, thà ch¿ hoá thành các ch°¡ng trình, k¿ ho¡ch công tác và tÕ chéc thñc hiÇn phù hãp vÛi chéc nng cça tëng tÕ chéc. Hai là, lãnh ¡o thông qua công tác t° t°ßng: Thông qua công tác tuyên truyÁn, giáo dåc chính trË t° t°ßng; công tác vn hoá, vn nghÇ; ·c biÇt thông qua Ùi ngi báo cáo viên, tuyên truyÁn viên à °a các chç tr°¡ng, chính sách, nghË quy¿t cça £ng và c¥p u÷ tÛi cán bÙ, £ng viên và qu§n chúng nhân dân nh±m t¡o sñ Óng thu­n trong £ng và trong xã hÙi, të ó thñc hiÇn mÙt cách thÑng nh¥t. Óng thÝi, m×i cán bÙ, £ng viên ph£i là mÙt t¥m g°¡ng à qu§n chúng nhân dân noi theo. Ba là, lãnh ¡o thông qua công tác tÕ chéc, cán bÙ: £ng sí dång Ùi ngi cán bÙ, công chéc, viên chéc trong các c¡ quan cça hÇ thÑng chính trË mÙt m·t xây dñng nên các chç tr°¡ng, nghË quy¿t, nh°ng m·t khác cing chính hÍ là nhân tÑ c¡ b£n à triÃn khai tÕ chéc thñc hiÇn các chç tr°¡ng, nghË quy¿t cça mình; Ùng viên, lôi cuÑn qu§n chúng nhân dân thñc hiÇn các måc tiêu, nhiÇm vå mà nghË quy¿t cça £ng ã Á ra. BÑn là, lãnh ¡o b±ng công tác kiÃm tra, giám sát: KiÃm tra, giám sát là biÇn pháp hïu hiÇu à b£o £m các chç tr°¡ng, nghË quy¿t cça c¥p çy Á ra là úng ¯n, °ãc ch¥p hành nghiêm túc, ¡t °ãc k¿t qu£ và hiÇu qu£. KiÃm tra, giám sát là ho¡t Ùng không thà thi¿u trong công tác lãnh ¡o cça £ng, làm cho sñ lãnh ¡o g¯n vÛi thñc tiÅn, kh¯c phåc t° t°ßng chç quan, nóng vÙi, bÇnh quan liêu, hình théc trong lãnh ¡o. Nm là, lãnh ¡o phát huy vai trò cça M·t tr­n TÕ quÑc, các oàn thà qu§n chúng và nhân dân tham gia xây dñng hÇ thÑng chính trË. D°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng, M·t tr­n TÕ quÑc và các oàn thà qu§n chúng có nhiÇm vå t­p hãp, xây dñng khÑi ¡i oàn k¿t toàn dân, tng c°Ýng sñ nh¥t trí vÁ t° t°ßng chính trË; tuyên truyÁn, Ùng viên nhân dân phát huy quyÁn làm chç, thñc hiÇn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng, chính sách cça £ng và pháp lu­t cça Nhà n°Ûc; tham gia giám sát ho¡t Ùng cça c¡ quan nhà n°Ûc; t­p hãp ý ki¿n, ki¿n nghË cça nhân dân à ph£n ánh, ki¿n nghË vÛi £ng và Nhà n°Ûc; tham gia xây dñng và cçng cÑ chính quyÁn nhân dân. 2. Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam là nhà n°Ûc pháp quyÁn cça nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. T¥t c£ quyÁn lñc cça Nhà n°Ûc thuÙc vÁ nhân dân ta mà nÁn t£ng là liên minh giïa giai c¥p làm công nhân vÛi giai c¥p nông dân và Ùi ngi trí théc làm nÁn t£ng, d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng. Nhà n°Ûc ban hành pháp lu­t, tÕ chéc qu£n lý xã hÙi b±ng pháp lu­t, không ngëng tng c°Ýng pháp ch¿ xã hÙi chç ngh)a. Nhà n°Ûc phåc vå nhân dân, g¯n bó ch·t ch½ vÛi nhân dân, thñc hiÇn quyÁn dân chç cça nhân dân, tôn trÍng và l¯ng nghe ý ki¿n cça nhân dân, chËu sñ giám sát cça nhân dân; có c¡ ch¿ và biÇn pháp kiÃm soát, ngn ngëa và trëng trË tÇ quan liêu, tham nhing, vô trách nhiÇm, l¡m quyÁn, xâm ph¡m quyÁn dân chç cça công dân; giï nghiêm k÷ c°¡ng xã hÙi, nghiêm trË mÍi hành Ùng xâm ph¡m lãi ích cça TÕ quÑc và nhân dân. TÕ chéc và ho¡t Ùng cça bÙ máy qu£n lý nhà n°Ûc theo nguyên t¯c t­p trung, dân chç. QuyÁn lñc nhà n°Ûc là thÑng nh¥t, có sñ phân công, phân c¥p, Óng thÝi b£o £m sñ chÉ ¡o t­p trung, thÑng nh¥t cça Trung °¡ng. Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam thÑng nh¥t ba quyÁn l­p pháp, hành pháp và t° pháp, có sñ phân công, phÑi hãp và kiÃm soát giïa các c¡ quan trong viÇc thñc hiÇn ba quyÁn ó. 3. M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và các oàn thà chính trË – xã hÙi M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam là tÕ chéc liên minh chính trË, liên hiÇp tñ nguyÇn cça tÕ chéc chính trË, các tÕ chéc chính trË – xã hÙi, tÕ chéc xã hÙi và cá nhân tiêu biÃu cça các giai c¥p và t§ng lÛp xã hÙi, các dân tÙc, các tôn giáo, ng°Ýi ViÇt Nam Ënh c° ß n°Ûc ngoài. M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam là mÙt bÙ ph­n cça hÇ thÑng chính trË, là c¡ sß chính trË cça chính quyÁn nhân dân. £ng CÙng s£n ViÇt Nam vëa là thành viên vëa là ng°Ýi lãnh ¡o M·t tr­n. M·t tr­n ho¡t Ùng theo ph°¡ng théc hiÇp th°¡ng dân chç, phÑi hãp và thÑng nh¥t hành Ùng giïa các thành viên. Các oàn thà chính trË- xã hÙi (Công oàn, oàn Thanh niên, HÙi liên hiÇp phå nï, HÙi cñu chi¿n binh, HÙi nông dân) tuó theo tính ch¥t, tôn chÉ và måc ích ã xác Ënh trong iÁu lÇ cça oàn thÃ, vëa v­n Ùng oàn viên, hÙi viên giúp nhau chm lo, b£o vÇ các lãi ích thi¿t thñc, vëa giáo dåc nâng cao trình Ù mÍi m·t cho oàn viên, hÙi viên, vëa tham gia qu£n lý nhà n°Ûc, qu£n lý xã hÙi. £ng lãnh ¡o Nhà n°Ûc, M·t tr­n TÕ quÑc và các oàn thà chính trË xã – hÙi, tÕ chéc xã hÙi thông qua tÕ chéc cça £ng °ãc l­p trong c¡ quan Nhà n°Ûc, M·t tr­n và các oàn thà (Ban cán sñ £ng, £ng oàn); thông qua Ùi ngi c¥p u÷ viên và £ng viên công tác trong các c¡ quan Nhà n°Ûc, M·t tr­n và oàn thÃ; lãnh ¡o b±ng nghË quy¿t cça £ng, b±ng công tác tÕ chéc cán bÙ, công tác kiÃm tra, giám sát… £ng lãnh ¡o lñc l°ãng vi trang tuyÇt Ñi, trñc ti¿p vÁ mÍi m·t và lãnh ¡o trñc ti¿p oàn thanh niên cÙng s£n HÓ Chí Minh. II. B£n ch¥t và ·c tr°ng cça hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta 1. B£n ch¥t MÙt là, hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta mang b£n ch¥t cça giai c¥p công nhân, të ó ã quy Ënh chéc nng, nhiÇm vå, ph°¡ng h°Ûng ho¡t Ùng cça toàn bÙ hÇ thÑng chính trË, £m b£o quyÁn làm chç cça giai c¥p làm công nhân và nhân dân lao Ùng. Hai là, b£n ch¥t dân chç cça hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta thà hiÇn tr°Ûc h¿t ß ch×: QuyÁn lñc thuÙc vÁ nhân dân vÛi viÇc Nhà n°Ûc cça nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng – Ùi tiên phong cça giai c¥p công nhân, ¡i biÃu trung thành lãi ích cça giai c¥p công nhân, nhân dân lao Ùng và cça c£ dân tÙc, thi¿t l­p sñ thÑng trË cça a sÑ nhân dân vÛi thiÃu sÑ bóc lÙt. Ba là, b£n ch¥t thÑng nh¥t không Ñi kháng cça hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta. B£n ch¥t ó dña trên c¡ sß ch¿ Ù công hïu vÁ t° liÇu s£n xu¥t chç y¿u, vÁ sñ thÑng nh¥t giïa nhïng lãi ích cn b£n cça giai c¥p công nhân, nhân dân lao Ùng và toàn thà dân tÙc. 2. ·c tr°ng MÙt là, các tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta Áu l¥y chç ngh)a Mác-Lênin, t° t°ßng HÓ Chí Minh làm nÁn t£ng t° t°ßng và kim chÉ nam cho hành Ùng. Các quan iÃm và nguyên t¯c cça chç ngh)a Mác-Lênin, t° t°ßng HÓ Chí Minh Áu °ãc tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta v­n dång, ghi rõ trong ho¡t Ùng cça tëng tÕ chéc. Hai là, hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta ·t d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam. £ng là mÙt tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË nh°ng có vai trò lãnh ¡o các tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË. Trong iÁu kiÇn cå thÃ ß n°Ûc ta, do nhïng ph©m ch¥t cça mình – £ng là ¡i biÃu cho ý chí và lãi ích thÑng nh¥t cça các dân tÙc; do truyÁn thÑng lËch sí mang l¡i và do nhïng thành tñu r¥t to lÛn ¡t °ãc trong ho¡t Ùng thñc tiÅn cách m¡ng ViÇt Nam d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng… làm cho £ng ta trß thành £ng chính trË duy nh¥t có kh£ nng t­p hãp qu§n chúng lao Ùng ông £o à thñc hiÇn lý t°ßng cça £ng, nhân dân tñ nguyÇn i theo £ng, thëa nh­n vai trò lãnh ¡o cça £ng trong thñc t¿. ây là ·c tr°ng c¡ b£n cça hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta. Ba là, hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta °ãc tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç. Nguyên t¯c này °ãc t¥t c£ các tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta thñc hiÇn. ViÇc quán triÇt và thñc hiÇn nguyên t¯c t­p trung dân chç là nhân tÑ c¡ b£n £m b£o cho hÇ thÑng chính trË có °ãc sñ thÑng nh¥t vÁ tÕ chéc và hành Ùng nh±m phát huy séc m¡nh Óng bÙ cça toàn hÇ thÑng cing nh° cça m×i tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË. BÑn là, hÇ thÑng chính trË b£o £m sñ thÑng nh¥t giïa b£n ch¥t giai c¥p làm công nhân và tính nhân dân, tính dân tÙc rÙng rãi. ây là ·c iÃm khác biÇt cn b£n cça hÇ thÑng chính trË ß n°Ûc ta vÛi hÇ thÑng chính trË cça các n°Ûc t° b£n chç ngh)a, thà hiÇn tính °u viÇt cça ch¿ Ù xã hÙi chç ngh)a, sñ thÑng nh¥t lãi ích giïa giai c¥p làm công nhân, nhân dân lao Ùng cing nh° c£ dân tÙc, vì måc tiêu dân giàu, n°Ûc m¡nh, dân chç, công b±ng, vn minh. B. TÔ CHèC CæA HÆ THÐNG CHÍNH TRÊ N¯ÚC TA HIÆN NAY I. HÇ thÑng tÕ chéc £ng iÁu lÇ £ng quy Ënh: HÇ thÑng tÕ chéc cça £ng °ãc thành l­p t°¡ng éng vÛi hÇ thÑng tÕ chéc hành chính cça Nhà n°Ûc. (C¥p Trung °¡ng, c¥p tÉnh, c¥p huyÇn và c¥p c¡ sß). HÇ thÑng tÕ chéc £ng thành l­p theo c¥p hành chính lãnh thÕ là hÇ thÑng tÕ chéc c¡ b£n, b£o £m sñ lãnh ¡o toàn diÇn cça £ng ß m×i c¥p và cça toàn £ng. ViÇc l­p tÕ chéc £ng ß nhïng n¡i có ·c iÃm riêng theo quy Ënh cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng (Quy Ënh sÑ 45- Q/TW ngày 01-11-2011 vÁ thi hành iÁu lÇ £ng cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng £ng). M×i tÕ chéc cça £ng có chéc nng, nhiÇm vå, c¡ c¥u tÕ chéc, mÑi quan hÇ vÛi các tÕ chéc khác trong hÇ thÑng chính trË. HÇ thÑng tÕ chéc cça £ng, các c¡ quan tham m°u giúp viÇc cça c¥p u÷ các c¥p tëng b°Ûc °ãc s¯p x¿p, kiÇn toàn hãp lý và hiÇu qu£ h¡n sau khi thñc hiÇn NghË quy¿t Trung °¡ng ba, Trung °¡ng b£y (khoá VIII) và NghË quy¿t ¡i hÙi £ng toàn quÑc l§n thé IX, HÙi nghË l§n thé 4, l§n thé 5, Ban Ch¥p hành Trung °¡ng khoá X. NghË quy¿t ¡i hÙi XI và các NghË quy¿t Trung °¡ng 5, Trung °¡ng 6, Trung °¡ng 7 (khoá XI) ti¿p tåc xem xét quy¿t Ënh kiÇn toàn hÇ thÑng tÕ chéc cça £ng à áp éng yêu c§u nhiÇm vå mÛi. TÕ chéc cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam hiÇn nay gÓm: – HÇ thÑng tÕ chéc £ng bÙ, chi bÙ (të c¥p Trung °¡ng, c¥p tÉnh, huyÇn, c¡ sß, chi bÙ); – C¡ quan lãnh ¡o cça £ng các c¥p (¡i hÙi, c¥p çy); – C¡ quan tham m°u giúp viÇc c¥p u÷ (các ban £ng, ¡n vË sñ nghiÇp cça £ng); – TÕ chéc £ng °ãc l­p trong các c¡ quan nhà n°Ûc và oàn thà chính trË xã hÙi (ban cán sñ £ng, £ng oàn). 1. HÇ thÑng tÕ chéc các £ng bÙ, chi bÙ 1.1- C¥p Trung °¡ng: Toàn £ng có c¡ quan lãnh ¡o cça £ng là Ban Ch¥p hành Trung °¡ng (BÙ Chính trË, Ban Bí th°). HiÇn nay có 67 £ng bÙ trñc thuÙc Ban Ch¥p hành Trung °¡ng: – 63 £ng bÙ tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng (theo c¥p hành chính lãnh thÕ, có chính quyÁn cùng c¥p). – 04 £ng bÙ khác trñc thuÙc Trung °¡ng là £ng bÙ KhÑi các c¡ quan Trung °¡ng, £ng bÙ khÑi Doanh nghiÇp Trung °¡ng; £ng bÙ Quân Ùi; £ng bÙ Công an Trung °¡ng. 1.2- C¥p tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng và t°¡ng °¡ng có các £ng bÙ trñc thuÙc gÓm: – £ng bÙ huyÇn, qu­n, thË, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh u÷, thành u÷ (theo hành chính lãnh thÕ). – £ng bÙ c¥p trên trñc ti¿p cça c¡ sß (t°¡ng °¡ng c¥p huyÇn) trñc thuÙc tÉnh u÷, thành u÷, £ng u÷ trñc thuÙc Trung °¡ng. – MÙt sÑ tÕ chéc c¡ sß £ng có vË trí quan trÍng, ông £ng viên, nhiÁu tÕ chéc £ng trñc thuÙc, °ãc giao mÙt sÑ quyÁn cça c¥p trên c¡ sß. – Các £ng bÙ, chi bÙ c¡ sß có vË trí quan trÍng trñc thuÙc tÉnh u÷, thành u÷, £ng u÷ khÑi Trung °¡ng, Quân u÷ Trung °¡ng, £ng u÷ Công an Trung °¡ng. Lâm Óng hiÇn có 18 £ng bÙ trñc thuÙc TÉnh çy, trong ó có 12 £ng bÙ huyÇn, thành phÑ; 04 £ng bÙ c¥p trên c¡ sß trñc thuÙc TÉnh çy là: £ng bÙ khÑi các c¡ quan tÉnh; £ng bÙ khÑi Doanh nghiÇp tÉnh; £ng bÙ Công an tÉnh; £ng bÙ Quân sñ tÉnh; 02 £ng bÙ c¡ sß trñc thuÙc TÉnh çy: £ng bÙ Tr°Ýng ¡i hÍc à L¡t, £ng bÙ ViÇn nghiên céu h¡t nhân. 1.3- C¥p huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ thuÙc tÉnh và t°¡ng °¡ng có các tÕ chéc c¡ sß £ng trñc thuÙc gÓm: – Các £ng bÙ, chi bÙ c¡ sß xã, ph°Ýng, thË tr¥n (theo c¥p hành chính lãnh thÕ). Tính ¿n 30/9/2020, Lâm Óng hiÇn có 142 £ng bÙ xã, ph°Ýng, thË tr¥n. – Các £ng bÙ c¡ sß, chi bÙ c¡ sß c¡ quan, doanh nghiÇp, ¡n vË sñ nghiÇp, lñc l°ãng vi trang trñc thuÙc huyÇn çy, qu­n çy, thË çy và t°¡ng °¡ng. TÉnh Lâm Óng hiÇn có 760 £ng bÙ c¡ sß, chi bÙ c¡ sß thuÙc các lo¡i hình này. 1.4- C¥p c¡ sß xã, ph°Ýng, thË tr¥n và các lo¡i hình tÕ chéc c¡ sß £ng ß c¡ quan, doanh nghiÇp, ¡n vË sñ nghiÇp khác có các tÕ chéc £ng trñc thuÙc gÓm: – Các £ng bÙ bÙ ph­n (n¡i có ông £ng viên); TÉnh Lâm Óng hiÇn có 5 £ng bÙ bÙ ph­n. – Các chi bÙ trñc thuÙc; – Các tÕ £ng (ß n¡i thành l­p chi bÙ, có ông £ng viên). 2. HÇ thÑng c¥p çy các c¥p G¯n vÛi hÇ thÑng tÕ chéc £ng là hÇ thÑng c¥p u÷ £ng các c¥p. C¥p u÷ các c¥p là c¡ quan lãnh ¡o, chÉ ¡o, iÁu hành, ch¥p hành giïa hai kó ¡i hÙi cça £ng bÙ các c¥p. iÁu lÇ £ng quy Ënh: C¡ quan lãnh ¡o cao nh¥t cça £ng là ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc. C¡ quan lãnh ¡o ß m×i c¥p là ¡i hÙi ¡i biÃu ho·c ¡i hÙi £ng viên. Giïa hai kó ¡i hÙi, c¡ quan lãnh ¡o cça £ng là Ban Ch¥p hành Trung °¡ng, ß m×i c¥p là ban ch¥p hành £ng bÙ, ban ch¥p hành chi bÙ (gÍi t¯t là c¥p çy). Theo quy Ënh cça iÁu lÇ £ng X, khóa XI và Quy Ënh thi hành iÁu lÇ £ng cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng khóa XI thì nhiÇm kó ¡i hÙi cça tÕ chéc c¡ sß £ng và cça c¥p çy c¡ sß trß lên là 5 nm. NhiÇm kó cça chi bÙ, chi çy trñc thuÙc £ng u÷ c¡ sß là 5 nm /2 l§n (quy Ënh này °ãc áp dång të nhiÇm kó ¡i hÙi X). SÑ l°ãng U÷ viên Ban ch¥p hành Trung °¡ng do ¡i hÙi £ng toàn quÑc quy¿t Ënh, sÑ l°ãng c¥p u÷ viên m×i c¥p do ¡i hÙi c¥p ó quy¿t Ënh trên c¡ sß h°Ûng d«n cça Trung °¡ng. HÇ thÑng c¥p u÷ £ng do ¡i hÙi các c¥p b§u, tr°Ýng hãp ·c biÇt ho·c thành l­p mÛi, chia tách, hãp nh¥t, sáp nh­p giïa 2 kó ¡i hÙi thì do c¥p u÷ c¥p trên trñc ti¿p chÉ Ënh. 2.1- VÁ Ban Ch¥p hành Trung °¡ng, BÙ Chính trË, Ban Bí th° 2.1.1- Ban Ch¥p hành Trung °¡ng là c¡ quan lãnh ¡o trong toàn £ng giïa 2 kó ¡i hÙi; sÑ l°ãng æy viên Ban Ch¥p hành Trung °¡ng do ¡i hÙi £ng toàn quÑc th£o lu­n, quy¿t Ënh. Ban Ch¥p hành trung °¡ng £ng có nhiÇm vå, quyÁn h¡n: – TÕ chéc chÉ ¡o thñc hiÇn C°¡ng l)nh chính trË, iÁu lÇ £ng, các nghË quy¿t cça ¡i hÙi; quy¿t Ënh nhïng chç tr°¡ng, chính sách vÁ Ñi nÙi, Ñi ngo¡i, công tác qu§n chúng và công tác xây dñng £ng; chu©n bË ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc cça £ng nhiÇm kó ti¿p theo, ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc b¥t th°Ýng (n¿u có). Ban Ch¥p hành Trung °¡ng cn cé tình hình thñc t¿ có thà chÉ ¡o thí iÃm mÙt sÑ chç tr°¡ng mÛi ch°a °ãc quy Ënh trong iÁu lÇ £ng. – Ban Ch¥p hành Trung °¡ng hÍp th°Ýng lÇ sáu tháng mÙt l§n; hÍp b¥t th°Ýng khi c§n. – Ban Ch¥p hành Trung °¡ng b§u BÙ Chính trË; b§u TÕng Bí th° trong sÑ U÷ viên BÙ Chính trË; – Thành l­p Ban Bí th° gÓm TÕng Bí th°, mÙt sÑ æy viên BÙ Chính trË do BÙ Chính trË phân công và mÙt sÑ æy viên Ban Bí th° do Ban Ch¥p hành Trung °¡ng b§u trong sÑ æy viên Ban Ch¥p hành Trung °¡ng; – B§u U÷ ban KiÃm tra Trung °¡ng; b§u Chç nhiÇm U÷ ban KiÃm tra Trung °¡ng trong sÑ U÷ viên U÷ ban KiÃm tra Trung °¡ng. SÑ l°ãng U÷ viên BÙ Chính trË, æy viên Ban Bí th° và U÷ viên U÷ ban KiÃm tra Trung °¡ng do Ban Ch¥p hành Trung °¡ng quy¿t Ënh. 2.1.2- BÙ Chính trË do Ban Ch¥p hành Trung °¡ng b§u ngay sau ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc cça £ng, có nhiÇm vå, quyÁn h¡n theo quy Ënh cça iÁu lÇ £ng là: – Lãnh ¡o và kiÃm tra, giám sát viÇc thñc hiÇn nghË quy¿t ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc, nghË quy¿t cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng; quy¿t Ënh nhïng v¥n Á vÁ chç tr°¡ng, chính sách, tÕ chéc, cán bÙ; – Quy¿t Ënh triÇu t­p và chu©n bË nÙi dung các kó hÍp cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng; báo cáo công viÇc ã làm tr°Ûc hÙi nghË Ban Ch¥p hành Trung °¡ng ho·c theo yêu c§u cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng. 2.1.3- Ban Bí th° lãnh ¡o công viÇc h±ng ngày cça £ng: chÉ ¡o công tác xây dñng £ng và công tác qu§n chúng; kiÃm tra, giám sát viÇc thñc hiÇn các nghË quy¿t, chÉ thË cça £ng vÁ kinh t¿, xã hÙi, quÑc phòng, an ninh, Ñi ngo¡i; chÉ ¡o sñ phÑi hãp ho¡t Ùng giïa các tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË; quy¿t Ënh mÙt sÑ v¥n Á vÁ tÕ chéc, cán bÙ và mÙt sÑ v¥n Á khác theo sñ phân công cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng; chÉ ¡o ho·c kiÃm tra viÇc chu©n bË các v¥n Á °a ra BÙ Chính trË th£o lu­n và quy¿t Ënh. 2.2- VÁ c¡ quan lãnh ¡o ß Ëa ph°¡ng c¥p tÉnh, c¥p huyÇn 2.2.1- NhiÇm vå cça ban ch¥p hành và hình théc sinh ho¡t cça ban ch¥p hành: – C¥p çy tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng (gÍi t¯t là tÉnh çy, thành çy), c¥p çy huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh (gÍi t¯t là huyÇn çy, qu­n çy, thË çy, thành çy) là c¡ quan lãnh ¡o cça £ng bÙ tÉnh, £ng bÙ huyÇn giïa 2 kó ¡i hÙi, có nhiÇm vå: lãnh ¡o thñc hiÇn nghË quy¿t ¡i hÙi ¡i biÃu; nghË quy¿t, chÉ thË cça c¥p çy c¥p trên. – HÙi nghË tÉnh çy, thành çy, huyÇn çy, qu­n çy, thË çy do ban th°Ýng vå triÇu t­p th°Ýng lÇ ba tháng mÙt l§n; hÍp b¥t th°Ýng khi c§n. HÙi nghË ban ch¥p hành b§u ban th°Ýng vå; b§u bí th° và phó bí th° trong sÑ çy viên th°Ýng vå; b§u çy ban kiÃm tra; b§u chç nhiÇm çy ban kiÃm tra trong sÑ çy viên çy ban kiÃm tra. SÑ l°ãng çy viên ban th°Ýng vå và çy viên çy ban kiÃm tra do c¥p çy quy¿t Ënh theo h°Ûng d«n cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng. 2.2.2- NhiÇm vå cça ban th°Ýng vå; th°Ýng trñc c¥p çy – Ban th°Ýng vå lãnh ¡o và kiÃm tra viÇc thñc hiÇn nghË quy¿t cça ¡i hÙi ¡i biÃu, nghË quy¿t, chÉ thË cça c¥p çy cùng c¥p và c¥p trên; quy¿t Ënh nhïng v¥n Á vÁ chç tr°¡ng, tÕ chéc, cán bÙ; quy¿t Ënh triÇu t­p và chu©n bË nÙi dung các kó hÍp cça c¥p çy. – Th°Ýng trñc c¥p çy gÓm bí th°, các phó bí th°, chÉ ¡o kiÃm tra thñc hiÇn nghË quy¿t, chÉ thË cça c¥p çy, cça ban th°Ýng vå và c¥p çy c¥p trên; gi£i quy¿t công viÇc h±ng ngày cça £ng bÙ; quy¿t Ënh triÇu t­p và chu©n bË nÙi dung các kó hÍp cça ban th°Ýng vå. 3. Ban cán sñ £ng, £ng oàn Thñc hiÇn theo iÁu 42, iÁu 43 iÁu lÇ £ng. Ban Cán sñ £ng °ãc l­p ß mÙt sÑ c¡ quan hành pháp, t° pháp c¥p Trung °¡ng, c¥p tÉnh. £ng oàn °ãc l­p ß c¡ quan lãnh ¡o QuÑc hÙi, hÙi Óng nhân dân c¥p tÉnh (các c¡ quan này l­p ra do b§u cí) và mÙt sÑ tÕ chéc chính trË – xã hÙi c¥p Trung °¡ng, c¥p tÉnh. Ban cán sñ £ng, £ng oàn là nhïng tÕ chéc £ng có tính ch¥t ·c thù, do c¥p çy cùng c¥p thành l­p (të c¥p tÉnh trß lên), nh±m thñc hiÇn ho·c tng c°Ýng sñ lãnh ¡o Ñi vÛi nhïng c¡ quan, tÕ chéc có vË trí quan trÍng, có tính ·c thù. iÁu lÇ £ng quy Ënh: £ng oàn, ban cán sñ £ng có nhiÇm vå lãnh ¡o công tác kiÃm tra mà không thñc hiÇn nhiÇm vå kiÃm tra. Ban cán sñ £ng, £ng oàn c¥p tÉnh là tÕ chéc £ng do ban th°Ýng vå tÉnh u÷ chÉ Ënh; làm viÇc theo ch¿ Ù t­p thÃ, quy¿t Ënh theo a sÑ; chËu trách nhiÇm tr°Ûc ban ch¥p hành £ng bÙ tÉnh mà trñc ti¿p là ban th°Ýng vå tÉnh u÷; thñc hiÇn nhiÇm vå, quyÁn h¡n, các quan hÇ công tác theo iÁu lÇ £ng, Quy Ënh cça BÙ Chính trË, Ban Bí th° Trung °¡ng £ng, quy ch¿ làm viÇc cça tÉnh u÷ và pháp lu­t hiÇn hành. 4. HÇ thÑng c¡ quan tham m°u giúp viÇc, ¡n vË sñ nghiÇp cça c¥p u÷ Theo quy Ënh cça iÁu lÇ £ng C¥p u÷ m×i c¥p l­p các c¡ quan tham m°u giúp viÇc theo h°Ûng d«n cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng . Të sau ¡i hÙi £ng toàn quÑc l§n thé VIII và khi thñc hiÇn nghË quy¿t Trung °¡ng 7 (khoá VIII) và NQTW 4 khoá X vëa qua, hÇ thÑng c¡ quan tham m°u giúp viÇc °ãc tÕ chéc l¡i gÍn h¡n ¿n nay §u mÑi tÕ chéc các ban và c¡ quan £ng ã °ãc tinh gi£n áng kà so vÛi thÝi kó tr°Ûc Õi mÛi. Þ c¥p Trung °¡ng, të 24 §u mÑi (16 ban, vn phòng và 8 ¡n vË sñ nghiÇp) tÕ chéc l¡i thành 6 ban và 4 ¡n vË sñ nghiÇp. Þ c¥p tÉnh të 12 – 15 §u mÑi tÕ chéc l¡i thành 9 §u mÑi (7 ban và 2 ¡n vË sñ nghiÇp). Þ c¥p huyÇn còn të 5 – 6 §u mÑi (5 ban và trung tâm bÓi d°áng chính trË c¥p huyÇn). HÙi nghË Trung °¡ng 5 Khoá XI ã quy¿t Ënh thành l­p l¡i Ban NÙi chính Trung °¡ng và ban nÙi chính c¥p tÉnh. HÙi NghË Trung °¡ng 6 quy¿t Ënh thành l­p Ban Kinh t¿ Trung °¡ng. HÙi nghË Trung °¡ng 7 quy¿t Ënh tách và chuyÃn HÍc viÇn Hành chính vÁ BÙ NÙi vå, Õi tên HÍc viÇn Chính trË – Hành chính quÑc gia HÓ Chí Minh thành HÍc viÇn Chính trË quÑc gia HÓ Chí Minh. Nh° v­y, hiÇn nay hÇ thÑng c¡ quan tham m°u, giúp viÇc và các ¡n vË sñ nghiÇp nh° sau: 4.1- C¥p Trung °¡ng (TW): Có 09 ban, c¡ quan, gÓm: Ban TÕ chéc TW, Ban Dân v­n TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Ñi ngo¡i TW, Ban NÙi chính TW, Ban Kinh t¿ TW, Ban B£o vÇ chm sóc séc khÏe TW, Vn phòng TW và c¡ quan U÷ ban KiÃm tra Trung °¡ng £ng; 04 ¡n vË sñ nghiÇp (Báo Nhân dân, T¡p chí CÙng s£n, Nhà xu¥t b£n Chính trË quÑc gia, HÍc viÇn Chính trË quÑc gia HÓ Chí Minh). 4.2- C¥p tÉnh: GÓm 06 ban, c¡ quan và 02 ¡n vË sñ nghiÇp trñc thuÙc TÉnh u÷ (theo Quy Ënh sÑ 04-Qi/TW, ngày 25/7/2018 cça Ban Bí th° Trung °¡ng £ng), có chéc nng nh° sau: (1)- Ban TÕ chéc TÉnh u÷: –  Là c¡ quan tham m°u, giúp viÇc cça tÉnh çy mà trñc ti¿p, th°Ýng xuyên là ban th°Ýng vå tÉnh çy và th°Ýng trñc tÉnh çy vÁ công tác tÕ chéc xây dñng £ng. – Là c¡ quan chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác tÕ chéc cán bÙ, £ng viên, b£o vÇ chính trË nÙi bÙ, tÕ chéc bÙ máy, biên ch¿ cça hÇ thÑng chính trË trong tÉnh. – Là c¡ quan th°Ýng trñc vÁ công tác thi ua, khen th°ßng, tuyÃn dång, nâng ng¡ch, x¿p l°¡ng Ñi vÛi cán bÙ, công chéc, viên chéc cça tÉnh çy theo phân c¥p. – Ngày 14/10/1930 là ngày truyÁn thÑng ngành tÕ chéc xây dñng £ng. (2)- Ban Tuyên giáo TÉnh u÷: – Là c¡ quan tham m°u cça tÉnh çy mà trñc ti¿p, th°Ýng xuyên là ban th°Ýng vå tÉnh çy và th°Ýng trñc tÉnh çy vÁ công tác xây dñng £ng thuÙc các l)nh vñc chính trË t° t°ßng, tuyên truyÁn, lý lu­n chính trË, báo chí, xu¥t b£n, vn hóa, vn nghÇ, khoa giáo, biên so¡n lËch sí £ng bÙ Ëa ph°¡ng. – Là c¡ quan chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác tuyên giáo cça tÉnh çy. – Ngày 01/8/1930 là ngày truyÁn thÑng ngành tuyên giáo cça £ng. (3)- Ban Dân v­n TÉnh u÷: – Là c¡ quan tham m°u, giúp viÇc cça tÉnh çy mà trñc ti¿p, th°Ýng xuyên là ban th°Ýng vå tÉnh çy và th°Ýng trñc tÉnh çy vÁ công tác dân v­n. – Là c¡ quan chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác dân v­n cça tÉnh çy (bao gÓm c£ công tác dân tÙc, tôn giáo); là c¡ quan th°Ýng trñc cça ban chÉ ¡o thñc hiÇn quy ch¿ dân chç ß c¡ sß cça tÉnh, thành phÑ. – Ngày 15/10/1930 là ngày truyÁn thÑng ngành dân v­n. (4)- Ban NÙi chính TÉnh u÷: – Là c¡ quan tham m°u, giúp viÇc cça tÉnh çy mà trñc ti¿p, th°Ýng xuyên là ban th°Ýng vå tÉnh çy, th°Ýng trñc tÉnh çy vÁ công tác nÙi chính, c£i cách t° pháp và phòng, chÑng tham nhing. – Là c¡ quan chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác nÙi chính £ng; c¡ quan th°Ýng trñc ban chÉ ¡o c£i cách t° pháp và ban chÉ ¡o phòng, chÑng tham nhing cça tÉnh çy. (5)- Vn phòng TÉnh u÷: – Là c¡ quan tham m°u, giúp viÇc tÉnh çy mà trñc ti¿p, th°Ýng xuyên là ban th°Ýng vå và th°Ýng trñc tÉnh çy trong tÕ chéc, iÁu hành công viÇc, lãnh ¡o, chÉ ¡o, phÑi hãp ho¡t Ùng cça các c¡ quan tham m°u, giúp viÇc; phÑi hãp vÛi các c¡ quan liên quan tham m°u, th©m Ënh Á xu¥t chç tr°¡ng, chính sách thuÙc l)nh vñc kinh t¿ – xã hÙi, quÑc phòng – an ninh, Ñi ngo¡i; nguyên t¯c, ch¿ Ù qu£n lý tài chính, tài s£n cça £ng bÙ; là trung tâm thông tin tÕng hãp phåc vå sñ lãnh ¡o, chÉ ¡o cça tÉnh çy; là §u mÑi giúp th°Ýng trñc tÉnh çy xí lý công viÇc h±ng ngày. – Là ¡i diÇn chç sß hïu tài s£n cça tÉnh çy; trñc ti¿p qu£n lý tài chính, tài s£n cça tÉnh çy và các c¡ quan, tÕ chéc £ng trñc thuÙc tÉnh çy; b£o £m kinh phí, c¡ sß v­t ch¥t, ph°¡ng tiÇn và tÕ chéc phåc vå cho ho¡t Ùng cça tÉnh çy và các c¡ quan tham m°u, giúp viÇc tÉnh çy. – Ngày 18/10/1930 là ngày truyÁn thÑng ngành vn phòng c¥p çy. (6)- C¡ quan U÷ ban KiÃm tra TÉnh u÷: – Là c¡ quan tham m°u, giúp viÇc çy ban kiÃm tra tÉnh çy thñc hiÇn các nhiÇm vå, quyÁn h¡n vÁ công tác kiÃm tra, giám sát và thi hành k÷ lu­t cça £ng trong £ng bÙ tÉnh theo quy Ënh cça iÁu lÇ £ng; thñc hiÇn các nhiÇm vå do tÉnh çy, ban th°Ýng vå tÉnh çy giao. – Là c¡ quan chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác kiÃm tra, giám sát và thi hành k÷ lu­t trong £ng cça tÉnh çy, çy ban kiÃm tra tÉnh çy. – Ngày 16/10/1948 là ngày truyÁn thÑng ngành kiÃm tra cça £ng. * ¡n vË sñ nghiÇp cça TÉnh u÷: – Báo Lâm Óng (Theo Quy Ënh sÑ 338-Qi/TW, ngày 26/11/2018 cça Ban Bí th° Trung °¡ng £ng): C¡ quan báo cça £ng bÙ tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh u÷, thành u÷ có chéc nng là c¡ quan ngôn lu­n cça £ng bÙ, chính quyÁn và nhân dân, Óng thÝi là c§u nÑi thông tin giïa £ng, chính quyÁn vÛi nhân dân Ëa ph°¡ng; là ¡n vË sñ nghiÇp có thu, ho¡t Ùng báo chí theo quy Ënh cça £ng, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc. – Tr°Ýng Chính trË tÉnh (Theo Quy Ënh sÑ 09-Qi/TW, ngày 13/11/2018 cça Ban Bí th° Trung °¡ng £ng): 1. Tr°Ýng chính trË tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng (gÍi chung là tr°Ýng chính trË c¥p tÉnh) là ¡n vË sñ nghiÇp trñc thuÙc tÉnh çy, thành çy, ·t d°Ûi sñ lãnh ¡o trñc ti¿p và th°Ýng xuyên cça ban th°Ýng vå tÉnh çy, thành çy. 2. Tr°Ýng chính trË c¥p tÉnh có chéc nng tÕ chéc ào t¡o, bÓi d°áng cán bÙ lãnh ¡o, qu£n lý cça hÇ thÑng chính trË c¥p c¡ sß, cán bÙ, công chéc, viên chéc ß Ëa ph°¡ng vÁ lý lu­n chính trË – hành chính; chç tr°¡ng, °Ýng lÑi cça £ng, chính sách, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc; ki¿n théc và chuyên môn, nghiÇp vå vÁ công tác xây dñng £ng, chính quyÁn, M·t tr­n TÕ quÑc và các oàn thà chính trË – xã hÙi; ki¿n théc vÁ mÙt sÑ l)nh vñc khác; tham gia tÕng k¿t thñc tiÅn, nghiên céu khoa hÍc vÁ xây dñng £ng, xây dñng hÇ thÑng chính trË ß Ëa ph°¡ng. 4.3- C¥p huyÇn và t°¡ng °¡ng (gÍi chung là c¥p huyÇn): Có 05 ban, c¡ quan tham m°u, giúp viÇc c¥p çy c¥p huyÇn, có chéc nng t°¡ng tñ nh° ß c¥p tÉnh, gÓm: Ban tÕ chéc, ban dân v­n, ban tuyên giáo, c¡ quan vn phòng, u÷ ban kiÃm tra c¥p u÷; 01 ¡n vË sñ nghiÇp (trung tâm chính trË c¥p huyÇn). £ng bÙ trñc thuÙc TÉnh çy không có ban dân v­n, trung tâm chính trË. Ñi vÛi £ng bÙ KhÑi các c¡ quan tÉnh Lâm Óng, £ng bÙ KhÑi Doanh nghiÇp tÉnh Lâm Óng thñc hiÇn theo mô hình riêng, gÓm có: Vn phòng £ng çy, æy ban KiÃm tra £ng çy, Ban xây dñng tÕ chéc c¡ sß £ng. 4.4- C¥p xã, ph°Ýng, thË tr¥n(gÍi chung là c¥p xã): Có các ban, c¡ quan tham m°u, giúp viÇc c¥p u÷ c¥p xã và có chéc nng t°¡ng tñ nh° c¥p huyÇn, tÉnh. mặc khác, các ban, c¡ quan giúp viÇc c¥p u÷ c¥p xã ho¡t Ùng kiêm nhiÇm và gÓm nhïng ng°Ýi ho¡t Ùng không chuyên trách. 4.5- C¡ quan tham m°u, giúp viÇc cça c¥p u÷ trong Quân Ùi: Là c¡ quan chính trË, Ñi vÛi Công an là c¡ quan xây dñng lñc l°ãng theo quy Ënh cça BÙ Chính trË. II. Nhà n°Ûc TÕ chéc bÙ máy Nhà n°Ûc bao gÓm: QuÑc hÙi (c¡ quan l­p pháp) và hÙi Óng nhân dân các c¥p; Chç tËch n°Ûc (là nguyên thç quÑc gia, Chç tËch HÙi Óng QuÑc phòng an ninh và thñc thi các nhiÇm vå theo quy Ënh cça Hi¿n pháp); Chính phç và u÷ ban nhân dân các c¥p (c¡ quan hành chính nhà n°Ûc, c¡ quan hành pháp), ViÇn KiÃm sát nhân dân, Toà án nhân dân các c¥p (c¡ quan t° pháp) 1. QuÑc hÙi QuÑc hÙi do dân b§u, thñc hiÇn nhiÇm kó ¡i biÃu 5 nm. QuÑc hÙi l­p ra các U÷ ban, các Ban có bÙ ph­n chuyên trách ß Trung °¡ng; ß Ëa ph°¡ng có các oàn ¡i biÃu, chuyên trách Ëa ph°¡ng. QuÑc hÙi có sñ Õi mÛi vÁ nÙi dung và ph°¡ng théc ho¡t Ùng, tng c°Ýng viÇc xây dñng và ban hành các bÙ lu­t, lu­t, pháp lÇnh, thà ch¿ hoá °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, cå thà hoá các quy Ënh cça Hi¿n pháp, quan hÇ phÑi hãp giïa QuÑc hÙi, U÷ ban Th°Ýng vå QuÑc hÙi vÛi Chç tËch n°Ûc, Chính phç, Toà án nhân dân tÑi cao, ViÇn KiÃm sát nhân dân tÑi cao, M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, hình thành c¡ ch¿ ti¿p xúc giïa ¡i biÃu QuÑc hÙi vÛi cí tri, dân chç trong sinh ho¡t QuÑc hÙi, tng c°Ýng ch¥t v¥n công khai t¡i QuÑc hÙi, b£o £m vai trò lãnh ¡o cça £ng thông qua £ng oàn QuÑc hÙi. 1.1- VË trí pháp lý QuÑc hÙi là c¡ quan ¡i biÃu cao nh¥t cça nhân dân, c¡ quan quyÁn lñc nhà n°Ûc cao nh¥t cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam. QuÑc hÙi thñc hiÇn quyÁn l­p hi¿n, quyÁn l­p pháp, quy¿t Ënh các v¥n Á quan trÍng cça ¥t n°Ûc và giám sát tÑi cao Ñi vÛi ho¡t Ùng cça Nhà n°Ûc. 1.2- NhiÇm vå và quyÁn h¡n – Làm Hi¿n pháp và sía Õi Hi¿n pháp; làm lu­t và sía Õi lu­t; quy¿t Ënh ch°¡ng trình xây dñng lu­t, pháp lÇnh; – Thñc hiÇn quyÁn giám sát tÑi cao viÇc tuân theo Hi¿n pháp, lu­t và nghË quy¿t cça QuÑc hÙi; xét báo cáo ho¡t Ùng cça Chç tËch n°Ûc, U÷ ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Chính phç, Toà án nhân dân tÑi cao, ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao; – Quy¿t Ënh k¿ ho¡ch phát triÃn kinh t¿ – xã hÙi cça ¥t n°Ûc; – Quy¿t Ënh chính sách tài chính, tiÁn tÇ quÑc gia; quy¿t Ënh dñ toán ngân sách Nhà n°Ûc và phân bÕ ngân sách Nhà n°Ûc, phê chu©n quy¿t toán ngân sách Nhà n°Ûc; quy Ënh, sía Õi ho·c bãi bÏ các thé thu¿; – Quy¿t Ënh chính sách dân tÙc cça Nhà n°Ûc; – Quy Ënh tÕ chéc và ho¡t Ùng cça QuÑc hÙi, Chç tËch n°Ûc, Chính phç, Toà án nhân dân, ViÇn kiÃm sát nhân dân và chính quyÁn Ëa ph°¡ng; – B§u, miÅn nhiÇm, bãi nhiÇm Chç tËch n°Ûc, Phó Chç tËch n°Ûc, Chç tËch QuÑc hÙi, Phó Chç tËch QuÑc hÙi và các çy viên U÷ ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Thç t°Ûng Chính phç, Chánh án Toà án nhân dân tÑi cao, ViÇn tr°ßng ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao; phê chu©n Á nghË cça Chç tËch n°Ûc vÁ viÇc thành l­p HÙi Óng quÑc phòng và an ninh; phê chu©n Á nghË cça Thç t°Ûng Chính phç vÁ viÇc bÕ nhiÇm, miÅn nhiÇm, cách chéc Phó Thç t°Ûng, BÙ tr°ßng và các thành viên khác cça Chính phç; – Quy¿t Ënh thành l­p, bãi bÏ các bÙ và các c¡ quan ngang bÙ cça Chính phç; thành l­p mÛi, nh­p, chia, iÁu chÉnh Ëa giÛi tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc trung °¡ng; thành l­p ho·c gi£i thà ¡n vË hành chính – kinh t¿ ·c biÇt; – Bãi bÏ các vn b£n cça Chç tËch n°Ûc, U÷ ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Chính phç, Thç t°Ûng Chính phç, Toà án nhân dân tÑi cao và ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao trái vÛi Hi¿n pháp, lu­t và nghË quy¿t cça QuÑc hÙi; – Quy¿t Ënh ¡i xá; – Quy Ënh hàm, c¥p trong các lñc l°ãng vi trang nhân dân, hàm, c¥p ngo¡i giao và nhïng hàm, c¥p Nhà n°Ûc khác; quy Ënh huân ch°¡ng, huy ch°¡ng và danh hiÇu vinh dñ Nhà n°Ûc; – Quy¿t Ënh v¥n Á chi¿n tranh và hoà bình; quy Ënh vÁ tình tr¡ng kh©n c¥p, các biÇn pháp ·c biÇt khác b£o £m quÑc phòng và an ninh quÑc gia; – Quy¿t Ënh chính sách c¡ b£n vÁ Ñi ngo¡i; phê chu©n ho·c bãi bÏ các iÁu °Ûc quÑc t¿ ã ký k¿t ho·c tham gia theo Á nghË cça Chç tËch n°Ûc; – Quy¿t Ënh viÇc tr°ng c§u ý dân. 1.3- C¡ c¥u, tÕ chéc Chç tËch QuÑc hÙi; U÷ ban th°Ýng vå QuÑc hÙi; HÙi Óng Dân tÙc; các u÷ ban cça QuÑc hÙi (æy ban pháp lu­t; æy ban T° pháp; æy ban kinh t¿ ; æy ban tài chính và ngân sách; æy ban quÑc phòng và an ninh; æy ban vn hóa, giáo dåc, thanh niên, thi¿u niên và nhi Óng; æy ban vÁ các v¥n Á xã hÙi; æy ban khoa hÍc, công nghÇ và môi tr°Ýng; æy ban Ñi ngo¡i) và ¡i biÃu QuÑc hÙi. 1.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng QuÑc hÙi tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç; làm viÇc theo ch¿ Ù hÙi nghË và quy¿t Ënh theo a sÑ. QuÑc hÙi hÍp công khai. Trong tr°Ýng hãp c§n thi¿t, theo Á nghË cça Chç tËch n°Ûc, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Thç t°Ûng Chính phç ho·c cça ít nh¥t mÙt ph§n ba tÕng sÑ ¡i biÃu QuÑc hÙi, QuÑc hÙi quy¿t Ënh hÍp kín. QuÑc hÙi hÍp m×i nm hai kó. Tr°Ýng hãp Chç tËch n°Ûc, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Thç t°Ûng Chính phç ho·c ít nh¥t mÙt ph§n ba tÕng sÑ ¡i biÃu QuÑc hÙi yêu c§u thì QuÑc hÙi hÍp b¥t th°Ýng. æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi triÇu t­p kó hÍp QuÑc hÙi. Kó hÍp thé nh¥t cça QuÑc hÙi khóa mÛi °ãc triÇu t­p ch­m nh¥t là sáu m°¡i ngày, kà të ngày b§u cí ¡i biÃu QuÑc hÙi, do Chç tËch QuÑc hÙi khóa tr°Ûc khai m¡c và chç tÍa cho ¿n khi QuÑc hÙi khóa mÛi b§u ra Chç tËch QuÑc hÙi. 2. Chç tËch n°Ûc 2.1- VË trí pháp lý Chç tËch n°Ûc là ng°Ýi éng §u Nhà n°Ûc, thay m·t n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam vÁ Ñi nÙi và Ñi ngo¡i. Chç tËch n°Ûc là ¡i biÃu QuÑc hÙi, do QuÑc hÙi b§u; chËu trách nhiÇm và báo cáo công tác tr°Ûc QuÑc hÙi. 2.2- NhiÇm vå và quyÁn h¡n Công bÑ Hi¿n pháp, lu­t, pháp lÇnh; Á nghË æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi xem xét l¡i pháp lÇnh trong thÝi h¡n m°Ýi ngày, kà të ngày pháp lÇnh °ãc thông qua, n¿u pháp lÇnh ó v«n °ãc æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi biÃu quy¿t tán thành mà Chç tËch n°Ûc v«n không nh¥t trí thì Chç tËch n°Ûc trình QuÑc hÙi quy¿t Ënh t¡i kó hÍp g§n nh¥t; Á nghË QuÑc hÙi b§u, miÅn nhiÇm, bãi nhiÇm Phó Chç tËch n°Ûc, Thç t°Ûng Chính phç; cn cé vào nghË quy¿t cça QuÑc hÙi, bÕ nhiÇm, miÅn nhiÇm, cách chéc Phó Thç t°Ûng Chính phç, BÙ tr°ßng và thành viên khác cça Chính phç; Á nghË QuÑc hÙi b§u, miÅn nhiÇm, bãi nhiÇm Chánh án Tòa án nhân dân tÑi cao, ViÇn tr°ßng ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao; cn cé vào nghË quy¿t cça QuÑc hÙi, bÕ nhiÇm, miÅn nhiÇm, cách chéc Th©m phán Tòa án nhân dân tÑi cao; bÕ nhiÇm, miÅn nhiÇm, cách chéc Phó Chánh án Tòa án nhân dân tÑi cao, Th©m phán các Tòa án khác, Phó ViÇn tr°ßng, KiÃm sát viên ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao; quy¿t Ënh ·c xá; cn cé vào nghË quy¿t cça QuÑc hÙi, công bÑ quy¿t Ënh ¡i xá;  Quy¿t Ënh t·ng th°ßng huân ch°¡ng, huy ch°¡ng, các gi£i th°ßng nhà n°Ûc, danh hiÇu vinh dñ nhà n°Ûc; quy¿t Ënh cho nh­p quÑc tËch, thôi quÑc tËch, trß l¡i quÑc tËch ho·c t°Ûc quÑc tËch ViÇt Nam; ThÑng l)nh lñc l°ãng vi trang nhân dân, giï chéc Chç tËch HÙi Óng quÑc phòng và an ninh, quy¿t Ënh phong, thng, giáng, t°Ûc quân hàm c¥p t°Ûng, chu©n ô Ñc, phó ô Ñc, ô Ñc h£i quân; bÕ nhiÇm, miên nhiê#m, cach ch°c TÕng tham m°u tr°ßng, Chç nhiÇm TÕng cåc chính trË Quân Ùi nhân dân ViÇt Nam; cn cé vào nghË quy¿t cça QuÑc hÙi ho·c cça æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, công bÑ, bai bo quy¿t Ënh tuyên bÑ tình tr¡ng chi¿n tranh; cn cé vào nghË quy¿t cça æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, ra lÇnh tÕng Ùng viên ho·c Ùng viên cåc bÙ, công bÑ, bai bo tình tr¡ng kh©n c¥p; trong tr°Ýng hãp æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi không thà hÍp °ãc, công bÑ, bãi bÏ tình tr¡ng kh©n c¥p trong c£ n°Ûc ho·c ß tëng Ëa ph°¡ng; Ti¿p nh­n ¡i sé ·c mÇnh toàn quyÁn cça n°Ûc ngoài; cn c° vao nghi# quyêt cu a U y ban th°¡ng vu# Quôc hô#i, bÕ nhiÇm, miÅn nhiÇm; quy¿t Ënh cí, triÇu hÓi ¡i sé ·c mÇnh toàn quyÁn cça CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam; phong hàm, c¥p ¡i sé; quy¿t Ënh àm phán, ký iÁu °Ûc quÑc t¿ nhân danh Nhà n°Ûc; trình QuÑc hÙi phê chu©n, quy¿t Ënh gia nh­p ho·c ch¥m dét hiÇu lñc iÁu °Ûc quÑc t¿ (quy Ënh t¡i kho£n 14 iÁu 70 Hi¿n pháp nm 2013); quy¿t Ënh phê chu©n, gia nh­p ho·c ch¥m dét hiÇu lñc iÁu °Ûc quÑc t¿ khác nhân danh Nhà n°Ûc. Chç tËch n°Ûc có quyÁn tham dñ phiên hÍp cça æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, phiên hÍp cça Chính phç. Chç tËch n°Ûc có quyÁn yêu c§u Chính phç hÍp bàn vÁ v¥n Á mà Chç tËch n°Ûc xét th¥y c§n thi¿t à thñc hiÇn nhiÇm vå, quyÁn h¡n cça Chç tËch n°Ûc. 3. Chính phç TÕ chéc bÙ máy cça Chính phç, c¡ quan hành chính nhà n°Ûc ã tinh gi£n h¡n so vÛi nm 1986. Þ c¥p Trung °¡ng, tr°Ûc 1/8/2007 tÕng sÑ §u mÑi các c¡ quan thuÙc Chính phç ã gi£m të 76 xuÑng còn 38 (26 bÙ, c¡ quan ngang bÙ và 12 c¡ quan thuÙc chính phç), hiÇn nay còn 18 bÙ, 4 c¡ quan ngang bÙ, mÙt sÑ ¡n vË sñ nghiÇp trñc thuÙc Chính phç. Þ c¥p tÉnh të 35 – 40 §u mÑi nay còn 19 – 25 (theo quy Ënh t¡i NghË Ënh 24/2014/N-CP ngày 04/4/2014 cça Chính phç, tÉnh Lâm Óng hiÇn có 19 sß, ngành trñc thuÙc UBND tÉnh). Þ c¥p huyÇn të 20 – 25 §u mÑi, nay còn 8 – 12 §u mÑi (theo quy Ënh t¡i NghË Ënh 37/2014/N-CP ngày 05/5/2014 cça Chính phç, tÉnh Lâm Óng hiÇn có të 10 – 13 phòng ban chuyên môn trñc thuÙc UBND c¥p huyÇn). 3.1- VË trí pháp lý Chính phç là c¡ quan hành chính nhà n°Ûc cao nh¥t cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam, thñc hiÇn quyÁn hành pháp, là c¡ quan ch¥p hành cça QuÑc hÙi. Chính phç chËu trách nhiÇm tr°Ûc QuÑc hÙi và báo cáo công tác tr°Ûc QuÑc hÙi, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Chç tËch n°Ûc. 3.2- NhiÇm vå và quyÁn h¡n TÕ chéc thi hành Hi¿n pháp, lu­t, nghË quy¿t cça QuÑc hÙi, pháp lÇnh, nghË quy¿t cça æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, lÇnh, quy¿t Ënh cça Chç tËch n°Ûc; Á xu¥t, xây dñng chính sách trình QuÑc hÙi, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi quy¿t Ënh ho·c quy¿t Ënh theo th©m quyÁn à thñc hiÇn nhiÇm vå, quyÁn h¡n quy Ënh t¡i iÁu này; trình dñ án lu­t, dñ án ngân sách nhà n°Ûc và các dñ án khác tr°Ûc QuÑc hÙi; trình dñ án pháp lÇnh tr°Ûc æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi;   ThÑng nh¥t qu£n lý vÁ kinh t¿, vn hóa, xã hÙi, giáo dåc, y t¿, khoa hÍc, công nghÇ, môi tr°Ýng, thông tin, truyÁn thông, Ñi ngo¡i, quÑc phòng, an ninh quÑc gia, tr­t tñ, an toàn xã hÙi; thi hành lÇnh Ùng viên ho·c Ùng viên cåc bÙ, lÇnh ban bÑ tình tr¡ng kh©n c¥p và các biÇn pháp c§n thi¿t khác à b£o vÇ TÕ quÑc, b£o £m tính m¡ng, tài s£n cça Nhân dân; Trình QuÑc hÙi quy¿t Ënh thành l­p, bãi bÏ bÙ, c¡ quan ngang bÙ; thành l­p, gi£i thÃ, nh­p, chia, iÁu chÉnh Ëa giÛi hành chính tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc trung °¡ng, ¡n vË hành chính – kinh t¿ ·c biÇt; trình æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi quy¿t Ënh thành l­p, gi£i thÃ, nh­p, chia, iÁu chÉnh Ëa giÛi ¡n vi# hành chính d°Ûi tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc trung °¡ng;  ThÑng nh¥t qu£n lý nÁn hành chính quÑc gia; thñc hiÇn qu£n lý vÁ cán bÙ, công chéc, viên chéc và công vå trong các c¡ quan nhà n°Ûc; tÕ chéc công tác thanh tra, kiÃm tra, gi£i quy¿t khi¿u n¡i, tÑ cáo, phòng, chÑng quan liêu, tham nhing trong bÙ máy nhà n°Ûc; lãnh ¡o công tác cça các bÙ, c¡ quan ngang bÙ, c¡ quan thuÙc Chính phç, æy ban nhân dân các c¥p; h°Ûng d«n, kiÃm tra HÙi Óng nhân dân trong viÇc thñc hiÇn vn b£n cça c¡ quan nhà n°Ûc c¥p trên; t¡o iÁu kiÇn à HÙi Óng nhân dân thñc hiÇn nhiÇm vå, quyÁn h¡n do lu­t Ënh; B£o vÇ quyÁn và lãi ích cça Nhà n°Ûc và xã hÙi, quyÁn con ng°Ýi, quyÁn công dân; b£o £m tr­t tñ, an toàn xã hÙi; TÕ chéc àm phán, ký iÁu °Ûc quÑc t¿ nhân danh Nhà n°Ûc theo çy quyÁn cça Chç tËch n°Ûc; quy¿t Ënh viÇc ký, gia nh­p, phê duyÇt ho·c ch¥m dét hiÇu lñc iÁu °Ûc quÑc t¿ nhân danh Chính phç, trë iÁu °Ûc quÑc t¿ trình QuÑc hÙi phê chu©n quy Ënh t¡i kho£n 14 iÁu 70 Hi¿n pháp nm 2013; b£o vÇ lãi ích cça Nhà n°Ûc, lãi ích chính áng cça tÕ chéc và công dân ViÇt Nam ß n°Ûc ngoài; PhÑi hãp vÛi æy ban Trung °¡ng M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và c¡ quan trung °¡ng cça tÕ chéc chính trË – xã hÙi trong viÇc thñc hiÇn nhiÇm vå, quyÁn h¡n cça mình. 3.3- Thành ph§n và c¡ c¥u cça Chính phç Chính phç gÓm Thç t°Ûng Chính phç, các Phó Thç t°Ûng Chính phç, các BÙ tr°ßng và Thç tr°ßng c¡ quan ngang bÙ. C¡ c¥u, sÑ l°ãng thành viên Chính phç do QuÑc hÙi quy¿t Ënh. Thç t°Ûng Chính phç là ng°Ýi éng §u Chính phç, chËu trách nhiÇm tr°Ûc QuÑc hÙi vÁ ho¡t Ùng cça Chính phç và nhïng nhiÇm vå °ãc giao; báo cáo công tác cça Chính phç, Thç t°Ûng Chính phç tr°Ûc QuÑc hÙi, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi, Chç tËch n°Ûc. Phó Thç t°Ûng Chính phç giúp Thç t°Ûng Chính phç làm nhiÇm vå theo sñ phân công cça Thç t°Ûng Chính phç và chËu trách nhiÇm tr°Ûc Thç t°Ûng Chính phç vÁ nhiÇm vå °ãc phân công. Khi Thç t°Ûng Chính phç v¯ng m·t, mÙt Phó Thç t°Ûng Chính phç °ãc Thç t°Ûng Chính phç çy nhiÇm thay m·t Thç t°Ûng Chính phç lãnh ¡o công tác cça Chính phç. BÙ tr°ßng, Thç tr°ßng c¡ quan ngang bÙ chËu trách nhiÇm cá nhân tr°Ûc Thç t°Ûng Chính phç, Chính phç và QuÑc hÙi vÁ ngành, l)nh vñc °ãc phân công phå trách, cùng các thành viên khác cça Chính phç chËu trách nhiÇm t­p thà vÁ ho¡t Ùng cça Chính phç. 3.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng Chính phç làm viÇc theo ch¿ Ù t­p thÃ, quy¿t Ënh theo a sÑ. NhiÇm kó cça Chính phç theo nhiÇm kó cça QuÑc hÙi. Khi QuÑc hÙi h¿t nhiÇm kó, Chính phç ti¿p tåc làm nhiÇm vå cho ¿n khi QuÑc hÙi khóa mÛi thành l­p Chính phç. 4. Toà án nhân dân và ViÇn kiÃm sát nhân dân 4.1- Toà án nhân dân Tòa án nhân dân là c¡ quan xét xí cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam, thñc hiÇn quyÁn t° pháp. HÇ thÑng tÕ chéc cça toà án bao gÓm: Toà án nhân dân tÑi cao, các toà án nhân dân tÉnh thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng, các toà án nhân dân huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh; các toà án quân sñ; các toà án khác do lu­t Ënh. Trong tình hình ·c biÇt, QuÑc hÙi có thà quy¿t Ënh hình thành toà án ·c biÇt. Tòa án nhân dân tÑi cao là c¡ quan xét xí cao nh¥t cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam. Tòa án nhân dân tÑi cao thñc hiÇn viÇc tÕng k¿t thñc tiÅn xét xí, b£o £m áp dång thÑng nh¥t pháp lu­t trong xét xí. Tòa án nhân dân có nhiÇm vå b£o vÇ công lý, b£o vÇ quyÁn con ng°Ýi, quyÁn công dân, b£o vÇ ch¿ Ù xã hÙi chç ngh)a, b£o vÇ lãi ích cça Nhà n°Ûc, quyÁn và lãi ích hãp pháp cça tÕ chéc, cá nhân. 4.2- ViÇn KiÃm sát nhân dân ViÇn kiÃm sát nhân dân thñc hành quyÁn công tÑ, kiÃm sát ho¡t Ùng t° pháp. HÇ thÑng tÕ chéc cça ViÇn kiÃm sát nhân dân bao gÓm: ViÇn kiÃm sát nhân dân tÑi cao, các viÇn kiÃm sát nhân dân tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng; các viÇn kiÃm sát nhân dân huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ thuÙc tÉnh; các viÇn kiÃm sát quân sñ. ViÇn kiÃm sát nhân dân có nhiÇm vå b£o vÇ pháp lu­t, b£o vÇ quyÁn con ng°Ýi, quyÁn công dân, b£o vÇ ch¿ Ù xã hÙi chç ngh)a, b£o vÇ lãi ích cça Nhà n°Ûc, quyÁn và lãi ích hãp pháp cça tÕ chéc, cá nhân, góp ph§n b£o £m pháp lu­t °ãc ch¥p hành nghiêm chÉnh và thÑng nh¥t. 5. Chính quyÁn Ëa ph°¡ng Các ¡n vË hành chính cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam °ãc phân Ënh nh° sau: – N°Ûc chia thành tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng; – TÉnh chia thành huyÇn, thË xã và thành phÑ thuô#c ti nh; thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng chia thành qu­n, huyê#n, thË xã và ¡n vË hành chính t°¡ng °¡ng; – HuyÇn chia thành xã, thË tr¥n; thË xã và thành phÑ thuô#c ti nh chia thành ph°Ýng va xã; qu­n chia thành ph°Ýng. – ¡n vË hành chính – kinh t¿ ·c biÇt do QuÑc hÙi thành l­p. ViÇc thành l­p, gi£i thÃ, nh­p, chia, iÁu chÉnh Ëa giÛi ¡n vË hành chính ph£i l¥y ý ki¿n nhân dân Ëa ph°¡ng và theo trình tñ, thç tåc do lu­t Ënh. Chính quyÁn Ëa ph°¡ng °ãc tÕ chéc ß các ¡n vË hành chính cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam. C¥p chính quyÁn Ëa ph°¡ng gÓm có HÙi Óng nhân dân và æy ban nhân dân °ãc tÕ chéc phù hãp vÛi ·c iÃm nông thôn, ô thË, h£i £o, ¡n vË hành chính – kinh t¿ ·c biÇt do lu­t Ënh. Chính quyÁn Ëa ph°¡ng tÕ chéc và b£o £m viÇc thi hành Hi¿n pháp và pháp lu­t t¡i Ëa ph°¡ng; quy¿t Ënh các v¥n Á cça Ëa ph°¡ng do lu­t Ënh; chËu sñ kiÃm tra, giám sát cça c¡ quan nhà n°Ûc c¥p trên. Nhiê#m vu#, quyên ha#n cça chính quyÁn Ëa ph°¡ng °ãc xác Ënh trên c¡ sß phân Ënh thâ m quyên giïa các c¡ quan nhà n°Ûc ß Trung °¡ng và Ëa ph°¡ng và cça m×i c¥p chính quyÁn Ëa ph°¡ng. Trong tr°Ýng hãp c§n thi¿t, chính quyÁn Ëa ph°¡ng °ãc giao thñc hiÇn mÙt sÑ nhiÇm vå cça c¡ quan nhà n°Ûc c¥p trên vÛi các iÁu kiÇn b£o £m thñc hiÇn nhiÇm vå ó. 5.1- HÙi Óng nhân dân HÙi Óng nhân dân là c¡ quan quyÁn lñc nhà n°Ûc ß Ëa ph°¡ng, ¡i diÇn cho ý chí, nguyÇn vÍng và quyÁn làm chç cça Nhân dân, do Nhân dân Ëa ph°¡ng b§u ra, chËu trách nhiÇm tr°Ûc Nhân dân Ëa ph°¡ng và c¡ quan nhà n°Ûc c¥p trên. HÙi Óng nhân dân quy¿t Ënh các v¥n Á cça Ëa ph°¡ng do lu­t Ënh; giám sát viÇc tuân theo Hi¿n pháp và pháp lu­t ß Ëa ph°¡ng và viÇc thñc hiÇn nghË quy¿t cça HÙi Óng nhân dân. ¡i biÃu HÙi Óng nhân dân là ng°Ýi ¡i diÇn cho ý chí, nguyÇn vÍng cça Nhân dân Ëa ph°¡ng; liên hÇ ch·t ch½ vÛi cí tri, chËu sñ giám sát cça cí tri, thñc hiÇn ch¿ Ù ti¿p xúc, báo cáo vÛi cí tri vÁ ho¡t Ùng cça mình và cça HÙi Óng nhân dân, tr£ lÝi nhïng yêu c§u, ki¿n nghË cça cí tri; xem xét, ôn Ñc viÇc gi£i quy¿t khi¿u n¡i, tÑ cáo. ¡i biÃu HÙi Óng nhân dân có nhiÇm vå v­n Ùng Nhân dân thñc hiÇn Hi¿n pháp và pháp lu­t, chính sách cça Nhà n°Ûc, nghË quy¿t cça HÙi Óng nhân dân, Ùng viên Nhân dân tham gia qu£n lý nhà n°Ûc. ¡i biÃu HÙi Óng nhân dân có quyÁn ch¥t v¥n Chç tËch æy ban nhân dân, các thành viên khác cça æy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, ViÇn tr°ßng ViÇn kiÃm sát nhân dân và Thç tr°ßng c¡ quan thuÙc æy ban nhân dân. Ng°Ýi bË ch¥t v¥n ph£i tr£ lÝi tr°Ûc HÙi Óng nhân dân. ¡i biÃu HÙi Óng nhân dân có quyÁn ki¿n nghË vÛi các c¡ quan nhà n°Ûc, tÕ chéc, ¡n vË ß Ëa ph°¡ng. Ng°Ýi éng §u c¡ quan, tÕ chéc, ¡n vË này có trách nhiÇm ti¿p ¡i biÃu, xem xét, gi£i quy¿t ki¿n nghË cça ¡i biÃu. 5.2- U÷ ban nhân dân æy ban nhân dân ß c¥p chính quyÁn Ëa ph°¡ng do HÙi Óng nhân dân cùng c¥p b§u là c¡ quan ch¥p hành cça HÙi Óng nhân dân, c¡ quan hành chính nhà n°Ûc ß Ëa ph°¡ng, chËu trách nhiÇm tr°Ûc HÙi Óng nhân dân và c¡ quan hành chính nhà n°Ûc c¥p trên. æy ban nhân dân tÕ chéc viÇc thi hành Hi¿n pháp và pháp lu­t ß Ëa ph°¡ng; tÕ chéc thñc hiÇn nghË quy¿t cça HÙi Óng nhân dân và thñc hiÇn các nhiÇm vå do c¡ quan nhà n°Ûc c¥p trên giao. Thành ph§n U÷ ban nhân dân, gÓm: Chç tËch, Phó Chç tËch và các u÷ viên (sÑ l°ãng Phó Chç tËch và các U÷ viên UBND do Chính phç quy Ënh). III. M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và các oàn thà chính trË – xã hÙi 1. M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam 1.1- Vai trò, vË trí: M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam là tÕ chéc liên minh chính trË, liên hiÇp tñ nguyÇn cça tÕ chéc chính trË, các tÕ chéc chính trË – xã hÙi, tÕ chéc xã hÙi và các cá nhân tiêu biÃu trong các giai c¥p, t§ng lÛp xã hÙi, dân tÙc, tôn giáo, ng°Ýi ViÇt Nam Ënh c° ß n°Ûc ngoài. M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam là bÙ ph­n cça hÇ thÑng chính trË cça n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam do £ng CÙng s£n ViÇt Nam lãnh ¡o; là c¡ sß chính trË cça chính quyÁn nhân dân; n¡i thà hiÇn ý chí, nguyÇn vÍng, t­p hãp khÑi ¡i oàn k¿t toàn dân, phát huy quyÁn làm chç cça nhân dân; n¡i hiÇp th°¡ng, phÑi hãp và thÑng nh¥t hành Ùng cça các thành viên. Ngày 18 tháng 11 h±ng nm là Ngày truyÁn thÑng cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và là Ngày hÙi ¡i oàn k¿t toàn dân tÙc. 1.2- NhiÇm vå cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam có nhiÇm vå t­p hãp, xây dñng, phát huy séc m¡nh ¡i oàn k¿t toàn dân tÙc; thñc hiÇn dân chç, tng c°Ýng Óng thu­n xã hÙi; ¡i diÇn, b£o vÇ quyÁn và lãi ích hãp pháp, chính áng cça nhân dân; giám sát và ph£n biÇn xã hÙi; tham gia xây dñng £ng, Nhà n°Ûc, ho¡t Ùng Ñi ngo¡i nhân dân góp ph§n xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc. 1.3- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng – M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam tÕ chéc và ho¡t Ùng trong khuôn khÕ Hi¿n pháp, pháp lu­t và iÁu lÇ M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam. – M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam °ãc tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c tñ nguyÇn, hiÇp th°¡ng dân chç, phÑi hãp và thÑng nh¥t hành Ùng. Khi phÑi hãp và thÑng nh¥t hành Ùng, các tÕ chéc thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam tuân theo iÁu lÇ M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, Óng thÝi v«n giï tính Ùc l­p cça tÕ chéc mình. – £ng cÙng s£n ViÇt Nam vëa là tÕ chéc thành viên, vëa lãnh ¡o M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam. 1.4- HÇ thÑng tÕ chéc – M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam °ãc tÕ chéc theo c¥p hành chính: + Þ Trung °¡ng có æy ban Trung °¡ng M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, oàn Chç tËch æy ban Trung °¡ng M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam và Ban Th°Ýng trñc æy ban trung °¡ng M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam; + Þ Ëa ph°¡ng có æy ban M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc trung °¡ng (gÍi chung là c¥p tÉnh); æy ban M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ thuÙc tÉnh (gÍi chung là c¥p huyÇn); æy ban M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam xã, ph°Ýng, thË tr¥n (gÍi chung là c¥p xã). Þ m×i c¥p có Ban Th°Ýng trñc æy ban M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam. – D°Ûi c¥p xã có Ban công tác M·t tr­n ß khu dân c°. 2. Các oàn thà chính trË – xã hÙi 2.1- Công oàn 2.1.1- VË trí, vai trò Công oàn ViÇt Nam là tÕ chéc chính trË – xã hÙi rÙng lÛn cça giai c¥p làm công nhân và ng°Ýi lao Ùng, do ng°Ýi lao Ùng tñ nguyÇn l­p ra nh±m måc ích t­p hãp, oàn k¿t lñc l°ãng, xây dñng giai c¥p công nhân ViÇt Nam lÛn m¡nh; phát huy truyÁn thÑng oàn k¿t quÑc t¿, vì hoà bình, dân chç, Ùc l­p dân tÙc và ti¿n bÙ xã hÙi. Công oàn ViÇt Nam có tính ch¥t giai c¥p cça giai c¥p công nhân và tính ch¥t qu§n chúng, là thành viên cça hÇ thÑng chính trË do £ng CÙng s£n ViÇt Nam lãnh ¡o, có quan hÇ hãp tác vÛi Nhà n°Ûc, phÑi hãp vÛi các tÕ chéc chính trË – xã hÙi và các tÕ chéc xã hÙi khác; ho¡t Ùng trong khuôn khÕ Hi¿n pháp và pháp lu­t cça n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam. Công oàn ViÇt Nam tiÁn thân là TÕng Công hÙi Ï B¯c kó, °ãc thành l­p ngày 28 tháng 7 nm 1929, nay là TÕng Liên oàn Lao Ùng ViÇt Nam. 2.1.2- Chéc nng, quyÁn h¡n và trách nhiÇm * Chéc nng Công oàn ViÇt Nam trung thành vÛi lãi ích cça giai c¥p công nhân trên c¡ sß g¯n vÛi lãi ích cça quÑc gia, dân tÙc; có chéc nng ¡i diÇn cho ng°Ýi lao Ùng, chm lo và b£o vÇ quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça ng°Ýi lao Ùng; tham gia qu£n lý nhà n°Ûc, qu£n lý kinh t¿ – xã hÙi; tham gia kiÃm tra, thanh tra, giám sát ho¡t Ùng cça c¡ quan nhà n°Ûc, tÕ chéc, ¡n vË, doanh nghiÇp vÁ nhïng v¥n Á liên quan ¿n quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng; tuyên truyÁn, v­n Ùng ng°Ýi lao Ùng hÍc t­p, nâng cao trình Ù, kù nng nghÁ nghiÇp, ch¥p hành pháp lu­t, xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc. * QuyÁn h¡n và trách nhiÇm cça công oàn – ¡i diÇn, b£o vÇ quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça ng°Ýi lao Ùng + H°Ûng d«n, t° v¥n cho ng°Ýi lao Ùng vÁ quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng khi giao k¿t, thñc hiÇn hãp Óng lao Ùng, hãp Óng làm viÇc vÛi ¡n vË sí dång lao Ùng. + ¡i diÇn cho t­p thà ng°Ýi lao Ùng th°¡ng l°ãng, ký k¿t và giám sát viÇc thñc hiÇn tho£ °Ûc lao Ùng t­p thÃ. + Tham gia vÛi ¡n vË sí dång lao Ùng xây dñng và giám sát viÇc thñc hiÇn thang, b£ng l°¡ng, Ënh méc lao Ùng, quy ch¿ tr£ l°¡ng, quy ch¿ th°ßng, nÙi quy lao Ùng. + Ñi tho¡i vÛi ¡n vË sí dång lao Ùng à gi£i quy¿t các v¥n Á liên quan ¿n quyÁn lãi và ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng. + TÕ chéc ho¡t Ùng t° v¥n pháp lu­t cho ng°Ýi lao Ùng. + Tham gia vÛi c¡ quan, tÕ chéc, cá nhân có th©m quyÁn gi£i quy¿t tranh ch¥p lao Ùng. + Ki¿n nghË vÛi tÕ chéc, c¡ quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn xem xét, gi£i quy¿t khi quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça t­p thà ng°Ýi lao Ùng ho·c cça ng°Ýi lao Ùng bË xâm ph¡m. + ¡i diÇn cho t­p thà ng°Ýi lao Ùng khßi kiÇn t¡i Toà án khi quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça t­p thà ng°Ýi lao Ùng bË xâm ph¡m; ¡i diÇn cho ng°Ýi lao Ùng khßi kiÇn t¡i Toà án khi quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça ng°Ýi lao Ùng bË xâm ph¡m và °ãc ng°Ýi lao Ùng u÷ quyÁn. + ¡i diÇn cho t­p thà ng°Ýi lao Ùng tham gia tÑ tång trong vå án lao Ùng, hành chính, phá s£n doanh nghiÇp à b£o vÇ quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça t­p thà ng°Ýi lao Ùng và ng°Ýi lao Ùng. + TÕ chéc và lãnh ¡o ình công theo quy Ënh cça pháp lu­t. – Tham gia qu£n lý nhà n°Ûc, qu£n lý kinh t¿ – xã hÙi + Tham gia vÛi c¡ quan nhà n°Ûc xây dñng chính sách, pháp lu­t vÁ kinh t¿ – xã hÙi, lao Ùng, viÇc làm, tiÁn l°¡ng, b£o hiÃm xã hÙi, b£o hiÃm y t¿, b£o hÙ lao Ùng và chính sách, pháp lu­t khác liên quan ¿n tÕ chéc công oàn, quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng. + PhÑi hãp vÛi c¡ quan nhà n°Ûc nghiên céu, éng dång khoa hÍc, công nghÇ, kù thu­t b£o hÙ lao Ùng, xây dñng tiêu chu©n, quy chu©n an toàn, vÇ sinh lao Ùng. + Tham gia vÛi c¡ quan nhà n°Ûc qu£n lý b£o hiÃm xã hÙi, b£o hiÃm y t¿; gi£i quy¿t khi¿u n¡i, tÑ cáo cça ng°Ýi lao Ùng, t­p thà ng°Ýi lao Ùng theo quy Ënh cça pháp lu­t. + Tham gia xây dñng quan hÇ lao Ùng hài hoà, Õn Ënh và ti¿n bÙ trong c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp. + Tham gia xây dñng và thñc hiÇn quy ch¿ dân chç trong c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp. + PhÑi hãp tÕ chéc phong trào thi ua trong ph¡m vi ngành, Ëa ph°¡ng, c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp. – Trình dñ án lu­t, pháp lÇnh và ki¿n nghË xây dñng chính sách, pháp lu­t + TÕng Liên oàn Lao Ùng ViÇt Nam có quyÁn trình dñ án lu­t, pháp lÇnh ra tr°Ûc QuÑc hÙi, æy ban th°Ýng vå QuÑc hÙi. + Công oàn các c¥p có quyÁn ki¿n nghË vÛi c¡ quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn xây dñng, sía Õi, bÕ sung chính sách, pháp lu­t có liên quan ¿n tÕ chéc công oàn, quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng. – Tham dñ các phiên hÍp, cuÙc hÍp, kó hÍp và hÙi nghË Chç tËch TÕng Liên oàn Lao Ùng ViÇt Nam, chç tËch công oàn các c¥p có quyÁn, trách nhiÇm tham dñ các phiên hÍp, cuÙc hÍp, kó hÍp và hÙi nghË cça các c¡ quan, tÕ chéc hïu quan cùng c¥p khi bàn và quy¿t Ënh nhïng v¥n Á liên quan ¿n quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng. – Tham gia thanh tra, kiÃm tra, giám sát ho¡t Ùng cça c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp + Tham gia, phÑi hãp vÛi c¡ quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn thanh tra, kiÃm tra, giám sát viÇc thñc hiÇn ch¿ Ù, chính sách, pháp lu­t vÁ lao Ùng, công oàn, cán bÙ, công chéc, viên chéc, b£o hiÃm xã hÙi, b£o hiÃm y t¿ và ch¿ Ù, chính sách, pháp lu­t khác có liên quan ¿n quyÁn, ngh)a vå cça ng°Ýi lao Ùng; iÁu tra tai n¡n lao Ùng, bÇnh nghÁ nghiÇp. + Khi tham gia, phÑi hãp thanh tra, kiÃm tra, giám sát theo quy Ënh t¡i kho£n 1 iÁu này, Công oàn có quyÁn sau ây: Yêu c§u c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp cung c¥p thông tin, tài liÇu và gi£i trình nhïng v¥n Á có liên quan; Ki¿n nghË biÇn pháp sía chïa thi¿u sót, ngn ngëa vi ph¡m, kh¯c phåc h­u qu£ và xí lý hành vi vi ph¡m pháp lu­t; Tr°Ýng hãp phát hiÇn n¡i làm viÇc có y¿u tÑ £nh h°ßng ho·c nguy hiÃm ¿n séc kho», tính m¡ng ng°Ýi lao Ùng, Công oàn có quyÁn yêu c§u c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp, cá nhân có trách nhiÇm thñc hiÇn ngay biÇn pháp kh¯c phåc, b£o £m an toàn lao Ùng, kà c£ tr°Ýng hãp ph£i t¡m ngëng ho¡t Ùng. – Tuyên truyÁn, v­n Ùng, giáo dåc ng°Ýi lao Ùng + Tuyên truyÁn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng, chính sách cça £ng, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc liên quan ¿n Công oàn, ng°Ýi lao Ùng; quy Ënh cça Công oàn. + Tuyên truyÁn, v­n Ùng, giáo dåc ng°Ýi lao Ùng hÍc t­p, nâng cao trình Ù chính trË, vn hóa, chuyên môn, kù nng nghÁ nghiÇp, ý théc ch¥p hành pháp lu­t, nÙi quy, quy ch¿ cça c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp. + Tuyên truyÁn, v­n Ùng, giáo dåc ng°Ýi lao Ùng thñc hành ti¿t kiÇm, chÑng lãng phí, ¥u tranh phòng, chÑng tham nhing. – Phát triÃn oàn viên công oàn và công oàn c¡ sß + Công oàn có quyÁn, trách nhiÇm phát triÃn oàn viên công oàn và công oàn c¡ sß trong c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp. + Công oàn c¥p trên trñc ti¿p c¡ sß có quyÁn, trách nhiÇm cí cán bÙ công oàn ¿n c¡ quan, tÕ chéc, doanh nghiÇp à tuyên truyÁn, v­n Ùng, h°Ûng d«n ng°Ýi lao Ùng thành l­p, gia nh­p và ho¡t Ùng công oàn. 2.1.3- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng – Công oàn ViÇt Nam tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç; c¡ quan lãnh ¡o công oàn các c¥p do b§u cí l­p ra, thñc hiÇn t­p thà lãnh ¡o, cá nhân phå trách, thiÃu sÑ phåc tùng a sÑ, c¥p d°Ûi phåc tùng c¥p trên, cá nhân phåc tùng tÕ chéc. – C¡ quan lãnh ¡o cao nh¥t cça Công oàn ViÇt Nam là ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc. C¡ quan lãnh ¡o cao nh¥t cça m×i c¥p công oàn là ¡i hÙi công oàn c¥p ó. C¡ quan lãnh ¡o cça công oàn m×i c¥p giïa hai kó ¡i hÙi là ban ch¥p hành. – NghË quy¿t cça công oàn các c¥p °ãc thông qua theo a sÑ và ph£i °ãc thi hành nghiêm chÉnh. 2.1.4- HÇ thÑng tÕ chéc công oàn Công oàn ViÇt Nam là tÕ chéc thÑng nh¥t, có các c¥p sau ây: – C¥p Trung °¡ng: TÕng Liên oàn Lao Ùng ViÇt Nam (sau ây gÍi t¯t là TÕng Liên oàn). – C¥p tÉnh, ngành trung °¡ng gÓm: Liên oàn lao Ùng tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc trung °¡ng; công oàn ngành trung °¡ng và t°¡ng °¡ng. – C¥p trên trñc ti¿p c¡ sß gÓm: + Liên oàn lao Ùng huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ thuÙc tÉnh (sau ây gÍi chung là liên oàn lao Ùng c¥p huyÇn); + Công oàn ngành Ëa ph°¡ng; + Công oàn các khu công nghiÇp, khu ch¿ xu¥t, khu kinh t¿, khu công nghÇ cao (sau ây gÍi chung là công oàn các khu công nghiÇp); + Công oàn tÕng công ty; + Công oàn c¥p trên trñc ti¿p c¡ sß khác. – C¥p c¡ sß gÓm: Công oàn c¡ sß, nghiÇp oàn c¡ sß (sau ây gÍi chung là công oàn c¡ sß). 2.2- oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh 2.2.1- VË trí, vai trò oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh là tÕ chéc chính trË – xã hÙi cça thanh niên ViÇt Nam do £ng CÙng s£n ViÇt Nam và Chç tËch HÓ Chí Minh sáng l­p, lãnh ¡o và rèn luyÇn. oàn bao gÓm nhïng thanh niên tiên ti¿n, ph¥n ¥u vì måc ích, lý t°ßng cça £ng là Ùc l­p dân tÙc g¯n liÁn vÛi chç ngh)a xã hÙi, dân giàu, n°Ûc m¡nh, dân chç, công b±ng, vn minh. oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh là Ùi dñ bË tin c­y cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam; là lñc l°ãng xung kích cách m¡ng; là tr°Ýng hÍc xã hÙi chç ngh)a cça thanh niên; ¡i diÇn chm lo, b£o vÇ quyÁn và lãi ích hãp pháp, chính áng cça tuÕi tr»; phå trách Ùi Thi¿u niên TiÁn phong HÓ Chí Minh; là lñc l°ãng nòng cÑt chính trË trong phong trào thanh niên và trong các tÕ chéc thanh niên ViÇt Nam. oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh là thành viên cça hÇ thÑng chính trË, ho¡t Ùng trong khuôn khÕ Hi¿n pháp và Pháp lu­t cça n°Ûc CÙng hòa Xã hÙi Chç ngh)a ViÇt Nam. oàn phÑi hãp vÛi các c¡ quan Nhà n°Ûc, M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, các oàn thÃ, tÕ chéc kinh t¿, xã hÙi, các t­p thà lao Ùng và gia ình chm lo giáo dåc, ào t¡o và b£o vÇ thanh thi¿u nhi; tÕ chéc cho oàn viên, thanh niên tích cñc tham gia vào viÇc qu£n lý nhà n°Ûc và xã hÙi. oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh oàn k¿t, phát triÃn quan hÇ hïu nghË, hãp tác bình ³ng vÛi các tÕ chéc thanh niên ti¿n bÙ, thanh niên và nhân dân các n°Ûc trong cÙng Óng quÑc t¿ ph¥n ¥u vì hòa bình, Ùc l­p dân tÙc, dân chç và ti¿n bÙ xã hÙi, vì t°¡ng lai và h¡nh phúc cça tuÕi tr». ¡i hÙi toàn quÑc l§n thé 3 hÍp të ngày 22 – 25/3/1961 ã quy¿t Ënh l¥y ngày 26/3/1931 làm ngày thành l­p oàn hàng nm. Ngày 26/3 trß thành ngày v» vang cça tuÕi tr» ViÇt Nam, cça oàn Thanh niên cÙng s£n HÓ Chí Minh quang vinh. 2.2.2- Chéc nng GÓm có 4 chéc nng c¡ b£n sau: Chéc nng thé nh¥t: oàn TNCS HÓ Chí Minh là Ùi dñ bË tin c­y, Ùi quân xung kích cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam. – oàn TNCS là tÕ chéc do £ng trñc ti¿p sáng l­p, lãnh ¡o và rèn luyÇn. oàn bao gÓm nhïng thanh niên tiên ti¿n, tñ nguyÇn ph¥n ¥u thñc hiÇn måc tiêu lý t°ßng cça £ng, ó là nhïng oàn viên cÙng s£n tr» tuÕi, nguÓn bÕ sung quan trÍng, £m b£o cho £ng phát triÃn không ngëng. – oàn TNCS HÓ Chí Minh là tÕ chéc chính trË – xã hÙi cça thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do ó £ng trñc ti¿p giao cho oàn giáo dåc, giúp á të nhïng thanh niên tiên ti¿n trß thành oàn viên, të nhïng oàn viên °u tú trß thành £ng viên. – Vì oàn là tÕ chéc qu§n chúng g§n £ng nh¥t £ng cho phép tÕ chéc oàn °ãc thay m·t nh° mÙt £ng viên chính théc khi giÛi thiÇu oàn viên °u tú °ãc k¿t n¡p £ng& – oàn Thanh niên là Ùi quân xung kích cách m¡ng cça £ng, i §u trong mÍi khó khn trên t¥t c£ mÍi l)nh vñc kinh t¿, chính trË, vn hóa, xã hÙi nh° lÝi Bác ã kh³ng Ënh: âu c§n thanh niên có, viÇc gì khó có thanh niên . – B°Ûc vào thÝi kó ©y m¡nh công nghiÇp hóa, hiÇn ¡i hóa ¥t n°Ûc và hÙi nh­p quÑc t¿, oàn càng thà hiÇn rõ chéc nng cça mình trong Ùng viên oàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng t¡o, i §u trong phát triÃn kinh t¿ – xã hÙi, ph¥n ¥u vì sñ nghiÇp Õi mÛi cça £ng, xéng áng là Ùi dñ bË tin c­y cça £ng, là Ùi quân xung kích cách m¡ng, là n¡i bÓ sung nguÓn sinh lñc mÛi cho £ng. Chéc nng thé hai: oàn TNCS HÓ Chí Minh là tr°Ýng hÍc Xã hÙi chç ngh)a cça thanh niên ViÇt Nam. – ây là chéc nng c¡ b£n nh¥t c§n °ãc quán triÇt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác oàn nói riêng. HiÇu qu£ giáo dåc con ng°Ýi °ãc oàn TNCS HÓ Chí Minh coi là th°Ûc o kh£ nng thà hiÇn vË trí, vai trò cça oàn trong thanh niên và trong xã hÙi. – Tr°Ýng hÍc XHCN hiÃu theo ngh)a rÙng là môi tr°Ýng giáo dåc, rèn luyÇn, Ënh h°Ûng giá trË cho thanh niên theo lý t°ßng cça £ng và Chç tËch HÓ Chí Minh lña chÍn. VÛi chéc nng này, oàn TNCS ph£i thông qua các nÙi dung ph°¡ng théc ho¡t Ùng khác nhau, vÛi nhiÁu lo¡i hình giáo dåc khác nhéu à oàn k¿t t­p hãp, giáo dåc thanh niên. – Thñc hiÇn tÑt chéc nng này có ngh)a là oàn ã óng góp vai trò quan trÍng trong viÇc Ënh h°Ûng các giá trË Xã hÙi chç ngh)a cho tuÕi tr». Chéc nng thé  ba: ¡i diÇn cho quyÁn và lãi ích hãp pháp cça tuÕi tr» ViÇt Nam. – Chéc nng này ã °ãc xác Ënh trong Án NghË quy¿t (10/1930) cça BCH Trung °¡ng £ng, là chéc nng c¡ b£n §u tiên khi chu©n bË cho thành l­p oàn TNCS. – Chéc nng này quy¿t Ënh sñ tÓn t¡i hay không cça oàn Thanh niên, vì b¥t kó mÙt tÕ chéc nào ra Ýi tr°Ûc h¿t cing nh±m måc ích ¡i diÇn và b£o vÇ lãi ích cho các thành viên cça nó. Nhu c§u và lãi ích luôn g¯n liÁn vÛi m×i con ng°Ýi trong Ýi sÑng xã hÙi. B¥t kó mÙt tÕ chéc chính trË – xã hÙi nào cing không thà tÓn t¡i và phát triÃn °ãc n¿u trong thñc tiÅn nhïng ho¡t Ùng cça nó không ph£n ánh °ãc nhïng nhu c§u và lãi ích ß nhïng méc Ù nh¥t Ënh. – Vì v­y, n¿u xem nh¹ chéc nng ¡i diÇn và b£o vÇ quyÁn lãi cça tuÕi tr» thì ch¯c ch¯n thanh niên s½ xa rÝi tÕ chéc oàn, còn oàn viên s½ trß nên chán oàn, bÏ sinh ho¡t oàn. Thñc hiÇn tÑt chéc nng này là mÙt iÁu kiÇn quan trÍng quy¿t Ënh sñ tÓn t¡i và phát triÃn cça oàn TNCS. Chéc nng thé t°: Phå trách Ùi thi¿u niên tiÁn phong HÓ chí Minh oàn có trách nhiÇm giáo dåc, bÓi d°áng thi¿u niên, nhi Óng à bÕ sung lñc l°ãng cho oàn, Ùi thi¿u niên tiÁn phong là Ùi h­u bË cça oàn cing giÑng nh° oàn là Ùi h­u bË cça £ng. Do ó, oàn còn có chéc nng phå trách Ùi thi¿u niên tiên phong HÓ Chí Minh. 2.2.3- NhiÇm vå: – oàn k¿t t­p hãp rÙng rãi các t§ng lÛp thanh niên. + oàn k¿t, t­p hãp rÙng rãi các t§ng lÛp thanh niên, thñc hiÇn tÑt vai trò nòng cÑt, Ënh h°Ûng chính trË trong viÇc xây dñng tÕ chéc ho¡t Ùng cça HÙi liên hệTN, HÙi sinh viên ViÇt Nam& nh±m °a thanh niên vào trong tÕ chéc cça HÙi và oàn cùng ph¥n ¥u vì sñ nghiÇp xây dñng nuÛc ViÇt Nam dân giàu, n°Ûc m¡nh, dân chç, công b±ng, vn minh. + ViÇc t­p hãp lñc l°ãng thanh niên, °a hÍ vào trong các tÕ chéc cça HÙi, cça oàn là b°Ûc khßi §u quan trÍng t¡o nên séc m¡nh v­t ch¥t và tinh th§n cça oàn TNCS, t¡o ra mÑi quan hÇ ch·t ch½ vÛi qu§n chúng thanh niên nói riêng và vÛi qu§n chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin ã cho chúng ta r±ng: ëng quên r±ng séc m¡nh cça mÙt tÕ chéc Cách m¡ng là ß sÑ l°ãng nhïng mÑi liên hÇ cça nó . – Giáo dåc lý t°ßng cách m¡ng cho th¿ hÇ tr». + Giáo dåc lý t°ßng XHCN cho oàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành Ùng cách m¡ng. M£ng ho¡t Ùng giáo dåc là sãi chÉ Ï xuyên suÑt quy trình ho¡t Ùng cça oàn – Ñi t°ãng giáo dåc chç y¿u là oàn viên, thanh niên – lñc l°ãng to lÛn, có vË trí vai trò r¥t quan trÍng trong viÇc xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc, suy cho cùng là hình thành bÙ m·t nhân cách con ng°Ýi trong xã hÙi mÛi phù hãp vÛi òi hÏi cça sñ nghiÇp CNH, HH ¥t n°Ûc. NÙi dung công tác giáo dåc r¥t phong phú, bao gÓm: + Giáo dåc chính trË t° t°ßng: Giáo dåc Chç ngh)a Mác – Lênin, t° t°ßng HÓ Chí Minh; Giáo dåc lu­t pháp, lÑi sÑng, n¿p sÑng; Giáo dåc vÁ khoa hÍc kù thu­t công nghÇ, vÁ DS – SK – MT.; Giáo dåc vÁ phát huy, giï gìn b£n s¯c vn hoá dân tÙc; Giáo dåc truyÁn thÑng Cách m¡ng. + Tham gia công tác giáo dåc thanh niên ph£i thông qua nhïng phong trào, nhïng hành Ùng Cách m¡ng cå thÃ. oàn không thà chÉ nói suông, giáo dåc mang tính kinh viÇn, giáo iÁu mà ph£i tÕ chéc, °a thanh niên vào các phong trào hành Ùng cách m¡ng, qua các công viÇc và phong trào thi¿t thñc áp éng nhu c§u, nguyÇn vÍng cça tuÕi tr». K¿t hãp ch·t ch½ nguyên lý giáo dåc:HÍc i ôi vÛi hành, lý lu­n g¯ng liÁn vÛi thñc tiÅn. + TÕ chéc các phong trào hành Ùng cách m¡ng trong thanh thi¿u nhi. + Phå trách, chm sóc, giáo dåc thi¿u niên, nhi Óng. + oàn tham gia xây dñng £ng, xây dñng chính quyÁn. 2.2.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng oàn Thanh niên cÙng s£n HÓ Chí Minh tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç. NÙi dung c¡ b£n cça nguyên t¯c ó là: – C¡ quan lãnh ¡o các c¥p cça oàn Áu do b§u cí l­p ra, thñc hiÇn nguyên t¯c t­p thà lãnh ¡o, cá nhân phå trách. – C¡ quan lãnh ¡o cao nh¥t cça oàn là ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc. C¡ quan lãnh ¡o cça oàn ß m×i c¥p là ¡i hÙi ¡i biÃu ho·c ¡i hÙi oàn viên ß c¥p ¥y. Giïa hai kó ¡i hÙi, c¡ quan lãnh ¡o là Ban ch¥p hành do ¡i hÙi oàn cùng c¥p b§u ra. Giïa hai kó hÍp Ban ch¥p hành, c¡ quan lãnh ¡o là Ban Th°Ýng vå do Ban ch¥p hành cùng c¥p b§u ra. – Ban ch¥p hành oàn các c¥p có trách nhiÇm báo cáo vÁ ho¡t Ùng cça mình vÛi ¡i hÙi ho·c hÙi nghË ¡i biÃu cùng c¥p, vÛi Ban ch¥p hành oàn c¥p trên, vÛi c¥p çy £ng cùng c¥p và thông báo cho Ban ch¥p hành oàn c¥p d°Ûi. – NghË quy¿t cça oàn ph£i °ãc ch¥p hành nghiêm chÉnh, c¥p d°Ûi phåc tùng c¥p trên; thiÃu sÑ phåc tùng a sÑ, cá nhân phåc tùng tÕ chéc. – Tr°Ûc khi quy¿t Ënh các công viÇc và biÃu quy¿t nghË quy¿t cça oàn, các thành viên Áu °ãc cung c¥p thông tin và phát biÃu ý ki¿n cça mình, ý ki¿n thuÙc vÁ thiÃu sÑ °ãc quyÁn b£o l°u, báo cáo lên oàn c¥p trên cho ¿n ¡i hÙi ¡i biÃu toàn quÑc, song ph£i nghiêm chÉnh ch¥p hành nghË quy¿t hiÇn hành. 2.2.5- HÇ thÑng tÕ chéc cça oàn, gÓm 4 c¥p: C¥p trung °¡ng, c¥p tÉnh, c¥p huyÇn và c¥p c¡ sß (gÓm oàn c¡ sß và chi oàn c¡ sß). 2.3- HÙi Liên hiÇp phå nï ViÇt Nam 2.3.1- VË trí, vai trò – HÙi Liên hiÇp Phå nï ViÇt Nam là tÕ chéc chính trË – xã hÙi, t­p hãp rÙng rãi các t§ng lÛp phå nï ViÇt Nam. – HÙi là thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, thành viên cça Liên oàn Phå nï dân chç quÑc t¿ và Liên oàn các tÕ chéc Phå nï ASEAN (HiÇp hÙi các quÑc gia ông Nam Á). HÙi tham gia tích cñc trong ho¡t Ùng vì hoà bình, oàn k¿t hïu nghË giïa các dân tÙc và ti¿n bÙ xã hÙi trên toàn th¿ giÛi. – Të nhïng tÕ chéc tiÁn thân cho ¿n nay, d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam, HÙi ã và ang oàn k¿t, t­p hãp rÙng rãi các t§ng lÛp phå nï, phát huy truyÁn thÑng yêu n°Ûc, anh hùng, b¥t khu¥t, trung h­u, £m ang, góp ph§n tích cñc vào sñ nghiÇp xây dñng, b£o vÇ TÕ quÑc ViÇt Nam xã hÙi chç ngh)a, dân giàu, n°Ûc m¡nh, dân chç, công b±ng, vn minh. Ngày 20/10/1930, HÙi Liên hiÇp Phå nï chính théc °ãc thành l­p. £ng cÙng s£n ViÇt Nam ã quy¿t Ënh chÍn ngày 20 tháng 10 h±ng nm làm ngày truyÁn thÑng cça tÕ chéc này, Óng thÝi cing xem ây là ngày kÉ niÇm và tôn vinh phå nï ViÇt Nam, l¥y tên là “Ngày Phå nï ViÇt Nam”. 2.3.2- Chéc nng – ¡i diÇn, chm lo b£o vÇ quyÁn, lãi ích hãp pháp và chính áng cça các t§ng lÛp phå nï. – Tham gia xây dñng £ng, tham gia qu£n lý Nhà n°Ûc. – oàn k¿t, v­n Ùng phå nï thñc hiÇn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, chính sách, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc; v­n Ùng xã hÙi thñc hiÇn bình ³ng giÛi. 2.3.3- NhiÇm vå – Tuyên truyÁn, giáo dåc phå nï vÁ chính trË, t° t°ßng, lý t°ßng cách m¡ng, ph©m ch¥t, ¡o éc, lÑi sÑng; thñc hiÇn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, chính sách, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc, tham gia xây dñng £ng, Nhà n°Ûc, phát triÃn kinh t¿ – xã hÙi và b£o vÇ TÕ quÑc; – V­n Ùng, h× trã phå nï nâng cao nng lñc, trình Ù, c£i thiÇn Ýi sÑng v­t ch¥t, tinh th§n và xây dñng gia ình h¡nh phúc; – Tham m°u Á xu¥t, tham gia xây dñng, ph£n biÇn xã hÙi và giám sát viÇc thñc hiÇn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, chính sách, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc cóm liên quan ¿n quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça phå nï, gia ình, tr» em và bình ³ng giÛi; – Xây dñng, phát triÃn tÕ chéc HÙi vïng m¡nh; – oàn k¿t, hãp tác vÛi phå nï các n°Ûc, các tÕ chéc, cá nhân ti¿n bÙ trên th¿ giÛi vì bình ³ng, phát triÃn và hoà bình. 2.3.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng HÙi Liên hiÇp Phå nï ViÇt Nam tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c tñ nguyÇn, dân chç, liên hiÇp, thÑng nh¥t hành Ùng. C¡ quan lãnh ¡o HÙi Liên hiÇp Phå nï các c¥p do b§u cí l­p ra, tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç. 2.3.5- HÇ thÑng tÕ chéc HÙi, gÓm 4 c¥p: C¥p Trung °¡ng; C¥p tÉnh (bao gÓm HÙi Liên hiÇp Phå nï các tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng và t°¡ng °¡ng); C¥p huyÇn (bao gÓm HÙi Liên hiÇp Phå nï các qu­n, huyÇn, thË xã, thành phÑ thuÙc tÉnh và t°¡ng °¡ng); C¥p c¡ sß (bao gÓm HÙi Liên hiÇp Phå nï các xã, ph°Ýng, thË tr¥n và t°¡ng °¡ng). 2.4- HÙi Nông dân ViÇt Nam 2.4.1- VË trí, vai trò HÙi Nông dân ViÇt Nam là oàn thà chính trË – xã hÙi cça giai c¥p nông dân do £ng CÙng s£n ViÇt Nam lãnh ¡o; c¡ sß chính trË cça Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam và là thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam. HÙi Nông dân ViÇt Nam tiÁn thân là Nông hÙi Ï, thành l­p ngày 14 tháng 10 nm 1930, tr£i qua các thÝi kó cách m¡ng luôn trung thành vÛi £ng và dân tÙc. Trong sñ nghiÇp xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc ViÇt Nam xã hÙi chç ngh)a, thñc hiÇn °Ýng lÑi Õi mÛi cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam, HÙi Nông dân ViÇt Nam là trung tâm, nòng cÑt cho phong trào nông dân và công cuÙc xây dñng nông thôn mÛi. Måc ích cça HÙi là t­p hãp oàn k¿t nông dân, xây dñng giai c¥p nông dân vïng m¡nh vÁ mÍi m·t, xéng áng là lñc l°ãng tin c­y trong khÑi liên minh vïng ch¯c công, nông, trí, b£o £m thñc hiÇn th¯ng lãi sñ nghiÇp công nghiÇp hoá, hiÇn ¡i hoá nông nghiÇp, nông thôn. HÙi Nông dân ViÇt Nam ti¿p tåc Õi mÛi nÙi dung, ph°¡ng théc ho¡t Ùng, xây dñng HÙi vïng m¡nh c£ vÁ chính trË, t° t°ßng, tÕ chéc và hành Ùng; nâng cao vai trò ¡i diÇn, phát huy quyÁn làm chç, b£o vÇ quyÁn và lãi ích chính áng, hãp pháp cça hÙi viên, nông dân. Phát huy truyÁn thÑng yêu n°Ûc, yêu chç ngh)a xã hÙi, tinh th§n cách m¡ng, lao Ùng sáng t¡o, c§n kiÇm, tñ lñc, tñ c°Ýng, oàn k¿t cça nông dân; tích cñc và chç Ùng hÙi nh­p quÑc t¿, ©y m¡nh phát triÃn kinh t¿, xã hÙi, xây dñng vn hoá, giï vïng quÑc phòng, an ninh, góp ph§n thñc hiÇn måc tiêu dân giàu, n°Ûc m¡nh, dân chç, công b±ng, vn minh theo Ënh h°Ûng xã hÙi chç ngh)a. 2.4.2- Chéc nng  – T­p hãp, tuyên truyÁn, giáo dåc, v­n Ùng hÙi viên, nông dân phát huy quyÁn làm chç, tích cñc hÍc t­p cải thiện trình Ù, nng lñc vÁ mÍi m·t. – Chm lo, b£o vÇ quyÁn và lãi ích chính áng, hãp pháp cça hÙi viên, nông dân; tÕ chéc các ho¡t Ùng dËch vå, t° v¥n, h× trã nông dân trong s£n xu¥t, buôn bán và Ýi sÑng. – ¡i diÇn giai c¥p nông dân tham gia xây dñng £ng, Nhà n°Ûc và khÑi ¡i oàn k¿t toàn dân tÙc. 2.4.3- NhiÇm vå – Tuyên truyÁn, v­n Ùng cán bÙ, hÙi viên, nông dân hiÃu và tích cñc thñc hiÇn °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, chính sách, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc; nghË quy¿t, chÉ thË cça HÙi. Kh¡i d­y và phát huy truyÁn thÑng yêu n°Ûc, ý chí cách m¡ng, tinh th§n tñ lñc, tñ c°Ýng, lao Ùng sáng t¡o cça nông dân. – V­n Ùng, t­p hãp, làm nòng cÑt tÕ chéc các phong trào nông dân phát triÃn kinh t¿, vn hoá, xã hÙi, quÑc phòng, an ninh; xây dñng nông thôn mÛi. – Chm lo Ýi sÑng v­t ch¥t và tinh th§n cça hÙi viên, nông dân. Trñc ti¿p thñc hiÇn và phÑi hãp thñc hiÇn mÙt sÑ ch°¡ng trình, Á án phát triÃn kinh t¿, vn hoá, xã hÙi nông thôn; h°Ûng d«n phát triÃn các hình théc kinh t¿ t­p thà trong nông nghiÇp, nông thôn. TÕ chéc các ho¡t Ùng dËch vå, t° v¥n, h× trã, ào t¡o nghÁ và chuyÃn giao khoa hÍc công nghÇ giúp nông dân phát triÃn s£n xu¥t, nâng cao Ýi sÑng, b£o vÇ môi tr°Ýng. – oàn k¿t, t­p hãp ông £o nông dân vào tÕ chéc HÙi, phát triÃn và nâng cao ch¥t l°ãng hÙi viên. Xây dñng tÕ chéc HÙi vïng m¡nh vÁ mÍi m·t; ào t¡o, bÓi d°áng cán bÙ HÙi áp éng yêu c§u, nhiÇm vå thÝi kó công nghiÇp hoá, hiÇn ¡i hoá ¥t n°Ûc và hÙi nh­p quÑc t¿. – Tham gia xây dñng £ng, chính quyÁn trong s¡ch, vïng m¡nh. + Tham gia giám sát và ph£n biÇn xã hÙi theo quy ch¿; tham gia xây dñng c¡ ch¿, chính sách liên quan ¿n nông nghiÇp, nông dân, nông thôn. + N¯m b¯t, ph£n ánh tâm t°, nguyÇn vÍng cça nông dân vÛi £ng và Nhà n°Ûc; b£o vÇ các quyÁn và lãi ích chính áng, hãp pháp cça hÙi viên, nông dân. + Thñc hiÇn Quy ch¿ dân chç ß c¡ sß, giï gìn oàn k¿t trong nÙi bÙ nông dân; tham gia xây dñng khÑi ¡i oàn k¿t toàn dân, giï vïng an ninh chính trË, tr­t tñ an toàn xã hÙi; chÑng quan liêu, tham nhing, lãng phí và các tÇ n¡n xã hÙi. – Mß rÙng ho¡t Ùng Ñi ngo¡i và hÙi nh­p quÑc t¿, tng c°Ýng hãp tác, khai thác nguÓn lñc, hÍc t­p, trao Õi kinh nghiÇm, ti¿n bÙ khoa hÍc kù thu­t, qu£ng bá hàng hoá nông s£n, vn hoá ViÇt Nam vÛi b¡n bè quÑc t¿. 2.4.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng HÙi Nông dân ViÇt Nam tÕ chéc và ho¡t Ùng theo nguyên t¯c t­p trung dân chç. C¡ quan lãnh ¡o cça HÙi và ¡i biÃu dñ ¡i hÙi các c¥p °ãc b§u cí trñc ti¿p b±ng phi¿u kín. 2.4.5- HÇ thÑng tÕ chéc cça HÙi, gÓm bÑn c¥p hành chính: Trung °¡ng, tÉnh (tÉnh, thành phÑ tr°ãc thuÙc Trung °¡ng), huyÇn (huyÇn, qu­n, thË xã, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh), c¥p c¡ sß (xã, ph°Ýng, thË tr¥n và t°¡ng °¡ng). 2.5- HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam – HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam là mÙt oàn thà chính trË – xã hÙi, thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, là c¡ sß chính trË cça chính quyÁn nhân dân. Kho£n 2, iÁu 9, Hi¿n pháp 2013 quy Ënh: Công oan ViÇt Nam, HÙi nông dân ViÇt Nam, oàn thanh niên cÙng s£n HÓ Chí Minh, HÙi liên hiÇp phå nï ViÇt Nam, HÙi cñu chi¿n binh ViÇt Nam là các tÕ chéc chính trË – xã hÙi °ãc thành l­p trên c¡ sß tñ nguyÇn, ¡i diÇn và b£o vÇ quyÁn, lãi ích hãp pháp, chính áng cça thành viên, hÙi viên tÕ chéc mình; cùng các tÕ chéc thành viên khác cça M·t tr­n phÑi hãp và thÑng nh¥t hành Ùng trong M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam”. – HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam là mÙt tÕ chéc chính trË – xã hÙi n±m trong hÇ thÑng chính trË do £ng CÙng s£n ViÇt Nam lãnh ¡o. HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam là c§u nÑi giïa cñu chi¿n binh vÛi £ng, Nhà n°Ûc và nhân dân; là tr°Ýng hÍc bÓi d°áng, chm sóc nhïng nhân tÑ tích cñc trong tÕ chéc cça mình. – HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam là lñc l°ãng nòng cÑt trong khÑi ¡i oàn k¿t toàn dân tÙc. 2.5.1- VË trí, vai trò HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam là tÕ chéc chính trË – xã hÙi, thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, là mÙt c¡ sß chính trË cça chính quyÁn nhân dân, mÙt tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË do £ng CÙng s£n ViÇt Nam lãnh ¡o, ho¡t Ùng theo °Ýng lÑi, chç tr°¡ng cça £ng, Hi¿n pháp, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc và iÁu lÇ cça HÙi. Måc ích cça HÙi là t­p hãp, oàn k¿t, tÕ chéc, Ùng viên các th¿ hÇ Cñu chi¿n binh giï gìn và phát huy b£n ch¥t, truyÁn thÑng BÙ Ùi Cå HÓ , tích cñc tham gia xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc, b£o vÇ thành qu£ cách m¡ng, xây dñng và b£o vÇ £ng, chính quyÁn, ch¿ Ù xã hÙi chç ngh)a, b£o vÇ quyÁn, lãi ích chính áng và hãp pháp cça Cñu chi¿n binh, chm lo giúp á nhau trong cuÙc sÑng, g¯n bó tình b¡n chi¿n ¥u. 2.5.2- Chéc nng HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam có chéc nng ¡i diÇn ý chí, nguyÇn vÍng và quyÁn lãi chính áng, hãp pháp cça hÙi viên và Cñu chi¿n binh. HÙi làm tham m°u giúp c¥p u÷ £ng và làm nòng cÑt t­p hãp, oàn k¿t, v­n Ùng hÙi viên và Cñu chi¿n binh thñc hiÇn các nhiÇm vå chính trË – xã hÙi cça cách m¡ng và cça HÙi; tham gia giám sát ho¡t Ùng cça c¡ quan Nhà n°Ûc, ¡i biÃu dân cí và cán bÙ, công chéc, viên chéc Nhà n°Ûc. 2.5.3- NhiÇm vå HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam có nhiÇm vå: – Tham gia xây dñng và b£o vÇ £ng, Nhà n°Ûc, ch¿ Ù xã hÙi chç ngh)a, b£o vÇ nhân dân; ¥u tranh chÑng mÍi âm m°u, ho¡t Ùng chÑng phá ho¡i cça các th¿ lñc thù Ëch; chÑng các quan iÃm sai trái vÛi °Ýng lÑi, chính sách cça £ng, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc; thñc hiÇn các quy Ënh cça pháp lu­t vÁ dân chç ß c¡ sß, ¥u tranh chÑng quan liêu, tham nhing, lãng phí, tÇ n¡n xã hÙi; tham gia giám sát ho¡t Ùng cça c¡ quan Nhà n°Ûc, cça cán bÙ, công chéc, viên chéc theo quy Ënh cça pháp lu­t. – Tham gia phát triÃn kinh t¿ – xã hÙi, cçng cÑ quÑc phòng, an ninh; ki¿n nghË vÛi c¡ quan Nhà n°Ûc, chính quyÁn Ëa ph°¡ng vÁ xây dñng và tÕ chéc thñc hiÇn chính sách, pháp lu­t có liên quan ¿n hÙi viên HÙi Cñu chi¿n binh, Cñu chi¿n binh và HÙi Cñu chi¿n binh. – T­p hãp, oàn k¿t, Ùng viên hÙi viên và Cñu chi¿n binh rèn luyÇn, giï gìn ph©m ch¥t, ¡o éc cách m¡ng, cải thiện b£n l)nh chính trË, trình Ù hiÃu bi¿t °Ýng lÑi, chính sách cça £ng, pháp lu­t cça Nhà n°Ûc, ki¿n théc vÁ kinh t¿, vn hoá, khoa hÍc – kù thu­t, thñc hiÇn tÑt ngh)a vå công dân. T­p hãp quân nhân ã hoàn thành ngh)a vå quân sñ t¡i ngi ti¿p tåc phát huy truyÁn thÑng BÙ Ùi Cå HÓ , tham gia tÕ chéc Câu l¡c bÙ, Ban liên l¡c Cñu quân nhân, các phong trào cách m¡ng ß c¡ sß. – TÕ chéc chm lo, giúp á Cñu chi¿n binh nâng cao Ýi sÑng v­t ch¥t, tinh th§n, phát triÃn kinh t¿ gia ình, xoá ói, gi£m nghèo, làm giàu hãp pháp; tÕ chéc ho¡t Ùng tình ngh)a à Cñu chi¿n binh t°¡ng trã giúp á l«n nhau trong cuÙc sÑng. – B£o vÇ quyÁn và lãi ích hãp pháp cça hÙi viên và Cñu chi¿n binh; tuyên truyÁn, phÕ bi¿n, giáo dåc pháp lu­t, t° v¥n, trã giúp pháp lý cho hÙi viên và Cñu chi¿n binh. – PhÑi hãp vÛi oàn Thanh niên CÙng s£n HÓ Chí Minh, các tÕ chéc thành viên cça M·t tr­n TÕ quÑc ViÇt Nam, c¡ quan quân sñ giáo dåc truyÁn thÑng yêu n°Ûc, chç ngh)a anh hùng cách m¡ng, ý chí tñ lñc, tñ c°Ýng cho th¿ hÇ tr». – Ti¿n hành các ho¡t Ùng Ñi ngo¡i nhân dân, góp ph§n thñc hiÇn °Ýng lÑi, chính sách Ñi ngo¡i cça £ng và Nhà n°Ûc. 2.5.4- Nguyên t¯c tÕ chéc và ho¡t Ùng – HÙi Cñu chi¿n binh ViÇt Nam °ãc tÕ chéc theo nguyên t¯c t­p trung dân chç. – Ban ch¥p hành HÙi các ¥p do dân chç b§u ra b±ng cách bÏ phi¿u kín và làm viÇc theo nguyên t¯c t­p thà lãnh ¡o, cá nhân phå trách. Nhïng n¡i thành l­p mÛi, chia tách, hãp nh¥t, sát nh­p trong nhiÇm kó, thì Ban Ch¥p hành hÙi c¥p trên trñc ti¿p chÉ Ënh Ban Ch¥p hành, Ban KiÃm tra và Tr°ßng Ban KiÃm tra chính théc; chÉ ¡o xây dñng, ho·c bÕ sung nhiÇm vå cho phù hãp; nhiÇm kó §u tiên cça các ban Ch¥p hành này không nh¥t thi¿t ph£i là 5 nm, à nhiÇm kó ¡i hÙi phù hãp vÛi nhiÇm kó ¡i hÙi cça tÕ chéc HÙi c¥p trên. 2.5.5- HÇ thÑng tÕ chéc HÙi, gÓm 4 c¥p: Trung °¡ng; tÉnh, thành phÑ trñc thuÙc Trung °¡ng; huyÇn, qu­n,thË xã, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh và c¥p c¡ sß. Þ nhïng c¡ quan hành chính, sñ nghiÇp, doanh nghiÇp °ãc thành l­p tÕ chéc HÙi theo h°Ûng d«n cça Ban ch¥p hành Trung °¡ng HÙi. HÙi Cñu chi¿n binh m×i c¥p ·t d°Ûi sñ lãnh ¡o cça c¥p çy £ng cùng c¥p, sñ chÉ ¡o cça Ban ch¥p hành HÙi c¥p trên, phÑi hãp ch·t ch½ vÛi c¡ sß chính quyÁn, Quân Ùi, M·t tr­n TÕ quÑc, các oàn thà nhân dân c¥p ó và liên hÇ g¯n bó m­t thi¿t vÛi nhân dân. HÙi °ãc tÕ chéc dña theo hÇ thÑng tÕ chéc cça £ng; tÕ chéc £ng cça ¡n vË trñc thuÙc c¥p u÷ nào thì tÕ chéc HÙi cça ¡n vË cing trñc thuÙc tÕ chéc HÙi c¥p t°¡ng éng. C. QUAN IÂM, MäC TIÊU VÀ GI¢I PHÁP TI¾P TäC ÔI MÚI, HOÀN THIÆN HÆ THÐNG CHÍNH TRÊ Tê TRUNG ¯ NG ¾N C  SÞ HÙi nghË l§n thé b£y Ban Ch¥p hành Trung °¡ng £ng khoá XI ã th£o lu­n và quy¿t Ënh vÁ quan iÃm, måc tiêu và gi£i pháp ti¿p tåc Õi mÛi, hoàn thiÇn hÇ thÑng chính trË të Trung °¡ng ¿n c¡ sß nh° sau: 1. Quan iÃm 1.1- Õi mÛi, hoàn thiÇn hÇ thÑng chính trË ph£i bám sát, cå thà hoá, thà ch¿ hoá các quan iÃm cça C°¡ng l)nh, iÁu lÇ, vn kiÇn ¡i hÙi XI cça £ng, Óng bÙ vÛi nÙi dung Hi¿n pháp 2013; b£o £m tng c°Ýng vai trò lãnh ¡o cça £ng, hiÇu lñc, hiÇu qu£ qu£n lý cça Nhà n°Ûc, phát huy quyÁn làm chç cça nhân dân; giï vïng Õn Ënh chính trË, xã hÙi, áp éng yêu c§u phát triÃn cça ¥t n°Ûc trong thÝi kó mÛi. 1.2- Õi mÛi, hoàn thiÇn Óng bÙ giïa các tÕ chéc trong hÇ thÑng chính trË, Óng bÙ vÛi Õi mÛi thà ch¿ kinh t¿, phù hãp vÛi Õi mÛi nÙi dung và ph°¡ng théc lãnh ¡o cça £ng trong iÁu kiÇn £ng duy nh¥t c§m quyÁn, xây dñng nhà n°Ûc pháp quyÁn xã hÙi chç ngh)a, nÁn kinh t¿ thË tr°Ýng Ënh h°Ûng xã hÙi chç ngh)a và hÙi nh­p quÑc t¿. Õi mÛi, kiÇn toàn tÕ chéc bÙ máy ph£i g¯n vÛi hoàn thiÇn chéc nng, nhiÇm vå, nâng cao ch¥t l°ãng Ùi ngi cán bÙ, công chéc; xác Ënh rõ quan hÇ giïa t­p thà lãnh ¡o vÛi cá nhân phå trách; quyÁn h¡n i ôi vÛi trách nhiÇm và Á cao trách nhiÇm cça ng°Ýi éng §u. 1.3- VÁ tÕ chéc bÙ máy, không nh¥t thi¿t ß Trung °¡ng có tÕ chéc nào thì ß Ëa ph°¡ng cing có tÕ chéc ó. Cn cé iÁu kiÇn cå thÃ, tiêu chí và quy Ënh khung cça Trung °¡ng, Ëa ph°¡ng có thà l­p (ho·c không l­p) tÕ chéc sau khi °ãc sñ Óng ý cça c¥p trên có th©m quyÁn. VÁ biên ch¿, c§n tng c°Ýng kiêm nhiÇm mÙt sÑ chéc danh trong các tÕ chéc cça hÇ thÑng chính trË. Õi mÛi m¡nh m½ vÁ tÕ chéc và c¡ ch¿ ho¡t Ùng cça các ¡n vË sñ nghiÇp công. 1.4- Ti¿p tåc Õi mÛi, hoàn thiÇn hÇ thÑng chính trË c§n thñc hiÇn m¡nh m½ vÛi quy¿t tâm chính trË cao. Nhïng v¥n Á thñc tiÅn òi hÏi, ã ç rõ, chín muÓi thì kiên quy¿t thñc hiÇn. Nhïng v¥n Á ch°a ç rõ thì kh©n tr°¡ng nghiên céu, làm thí iÃm và tÕng k¿t thñc tiÅn à làm rõ, có b°Ûc i thích hãp, không nóng vÙi, chç quan, duy ý chí. Nhïng chç tr°¡ng ã thñc hiÇn, nh°ng thñc tiÅn kh³ng Ënh là không phù hãp thì iÁu chÉnh, sía Õi ngay. 2. Måc tiêu Õi mÛi, hoàn thiÇn hÇ thÑng chính trË të Trung °¡ng ¿n c¡ sß nh±m xây dñng tÕ chéc bÙ máy Óng bÙ, tinh gÍn, có tính Õn Ënh, phù hãp vÛi chéc nng, nhiÇm vå; xây dñng Ùi ngi cán bÙ, công chéc có sÑ l°ãng hãp lý, có ph©m ch¥t chính trË, ¡o éc, trình Ù, nng lñc chuyên môn nghiÇp vå ngày càng cao, áp éng °ãc yêu c§u thñc hiÇn nhiÇm vå chính trË và có tiÁn l°¡ng, thu nh­p b£o £m cuÙc sÑng. 3. NhiÇm vå, gi£i pháp 3.1. Ñi vÛi tÕ chéc £ng – C¡ quan lãnh ¡o cça £ng: Ti¿p tåc Õi mÛi nÙi dung và ph°¡ng théc lãnh ¡o cça £ng Ñi vÛi hÇ thÑng chính trË theo tinh th§n NghË quy¿t Trung °¡ng 5 khóa X. BÕ sung, hoàn thiÇn Quy ch¿ làm viÇc cça Ban Ch¥p hành Trung °¡ng, BÙ Chính trË. Ban Bí th°, nhiÇm vå, quyÁn h¡n cça £ng oàn, ban cán sñ £ng và c¥p u÷ £ng các c¥p theo h°Ûng tng th©m quyÁn, trách nhiÇm, mß rÙng dân chç i ôi vÛi k÷ lu­t, k÷ c°¡ng. Quy ho¡ch Ban Ch¥p hành Trung °¡ng, các chéc danh lãnh ¡o c¥p cao cça £ng và c¥p u÷ các c¥p có ch¥t l°ãng. BÕ sung, iÁu chÉnh, hoàn thiÇn các quy ch¿, quy Ënh vÁ quy trình công tác cça các c¥p çy, tÕ chéc £ng, vÁ quan hÇ lãnh ¡o cça c¥p u÷, tÕ chéc £ng Ñi vÛi ho¡t Ùng cça hÇ thÑng chính trË. Ti¿p tåc Õi mÛi cách ra nghË quy¿t, t­p trung vào lãnh ¡o, chÉ ¡o tÕ chéc thñc hiÇn, kiÃm tra, giám sát, s¡ k¿t, tÕng k¿t thñc hiÇn nghË quy¿t cça £ng. iÁu chÉnh chéc nng, nhiÇm vå cça £ng bÙ, chi bÙ c¡ sß xã, ph°Ýng, thË tr¥n cho phù hãp vÛi thñc t¿ và yêu c§u, nhiÇm vå mÛi; s¡ k¿t viÇc thành l­p chi bÙ c¡ quan xã, ph°Ýng, thË tr¥n; thÑng nh¥t mô hình tÕ chéc £ng ß c¡ sß phù hãp vÛi tÕ chéc dân c° d°Ûi c¥p xã. Ti¿p tåc nghiên céu tÕ chéc, chéc nng, nhiÇm vå cça các £ng u÷ khÑi ß Trung °¡ng, Ëa ph°¡ng, £ng u÷ Ngoài n°Ûc; mô hình tÕ chéc £ng ß các tÕng Doanh nghiệp, t­p oàn kinh t¿ nhà n°Ûc. – Các c¡ quan tham m°u giúp viÇc, ¡n vË sñ nghiÇp cça £ng ß Trung °¡ng c¡ b£n giï Õn Ënh vÁ tÕ chéc. ChuyÃn HÍc viÇn Hành chính të HÍc viÇn Chính trË – Hành chính quÑc gia HÓ Chí Minh vÁ BÙ NÙi vå và tÕ chéc l¡i cho hãp lý; iÁu chÉnh chéc nng, nhiÇm vå và c¡ ch¿ ho¡t Ùng cça HÍc viÇn Chính trË quÑc gia HÓ Chí Minh à phù hãp vÛi vË trí, chéc nng là c¡ quan trñc thuÙc Ban Ch¥p hành Trung °¡ng. Thñc hiÇn chç tr°¡ng không nh¥t thi¿t ß Trung °¡ng có ban £ng, £ng bÙ nào thì ß Ëa ph°¡ng cing ph£i có ban £ng, £ng bÙ ó; cn cé iÁu kiÇn cå thÃ, tiêu chí và quy Ënh khung cça Trung °¡ng, c¥p u÷ Ëa ph°¡ng có thà l­p (ho·c không l­p) tÕ chéc sau khi °ãc sñ Óng ý cça c¥p çy c¥p trên có th©m quyÁn. Sía Õi, bÕ sung, hoàn thiÇn các quy Ënh vÁ chéc nng, nhiÇm vå, tÕ chéc bÙ máy, biên ch¿ các c¡ quan tham m°u giúp viÇc, ¡n vË sñ nghiÇp cça c¥p u÷ c¥p tÉnh, c¥p huyÇn. Xem xét viÇc thành l­p ban kinh t¿ ß mÙt sÑ tÉnh u÷, thành u÷. 3.2. Ñi vÛi Nhà n°Ûc – QuÑc hÙi Tr°Ûc m¯t, giï Õn Ënh HÙi Óng dân tÙc và các u÷ ban cça QuÑc hÙi. Nghiên céu bÕ sung mÙt sÑ th©m quyÁn cho U÷ ban Th°Ýng vå QuÑc hÙi à thñc hiÇn nhiÇm vå c¡ quan th°Ýng trñc giïa 2 kó hÍp QuÑc hÙi; bÕ sung thêm th©m quyÁn, trách nhiÇm cça HÙi Óng dân tÙc, các u÷ ban, iÁu chÉnh sÑ l°ãng¸ºØÚÜâüt Ø Œ Ž š œ ž   prˆñâÓâĸâ©ÓšŽ‚sgsŽUMEMEMhD2ÌhÝ 35�hD2Ìhµh^5�#hD2ÌhD2Ì5�@ˆúÿCJOJQJaJh«+CJOJQJaJhD2ÌhD2ÌCJOJQJaJhµh^CJOJQJaJhD2ÌCJOJQJaJhD2Ìh×G9CJOJQJaJhD2ÌhÇY”CJOJQJaJhÈp{CJOJQJaJhD2ÌhÝ 3CJOJQJaJhD2Ìhµh^CJOJQJaJhD2Ìh^nCJOJQJaJhD2Ìh»¼CJOJQJaJÞàâúü* v Ž �   nˆ&Zn”¼‚!À$(î,òòòèòááááááÓÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ $„Ф<`„Ða$gdD2Ì $„Фð`„Ða$gdD2̤gdD2Ì dð¤gdD2Ì$dð¤a$gdD2̈&(*X†ˆîzò “0¼Ê‚!Ž!À$Î$((î,ð,ò,L-Ö6Ú6V7Š7¾;ú;ìBîBôBfChC|CŒCTEbEfHðäØäͿͳÍðͧͧͧͧͧÍäØäÍØä¿Í¿Í¿ØäØäŽwŽw-hD2Ìhµh^B*CJOJQJaJmHphsH0hD2Ìhµh^6�B*CJOJQJaJmHphsHhD2Ìhµh^6�mHsHhD2Ìhµh^]�mHsHhD2Ìhµh^6�]�mHsHhD2Ìhµh^mHsHhD2ÌhÝ 35�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìhµh^B*mHphsH(î,L-|0´3`5Ö6V7¾;Ê>îBdC|CTEfHfJ€JMòRXVÐY6ZlZÄ[r_ñññññññññññãããñãããÕÇÇÇÇ $„Ф(`„Ða$gdD2Ì $„Ф(`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2ÌfHrHfJhJjJ€JŽJM*MòRSþTUXVfVÐYÒYÔY6Z8Z:ZfZ^[Â[‚^åÌÀ´À›„›„›„m„›„À´ÀcYcRAR!hD2Ìhµh^B*PJmHphsHhD2Ìhµh^hD2ÌhÝ 35��hD2Ìhµh^5��-hD2Ìh0EÐB*CJOJQJaJmHphsH-hD2Ìhµh^B*CJOJQJaJmHphsH0hD2Ìhµh^6�B*CJOJQJaJmHphsHhD2ÌhÝ 35�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsH1hD2Ìhµh^@ˆþÿB*CJOJQJaJmHphsH4hD2Ìhµh^6�@ˆþÿB*CJOJQJaJmHphsH‚^p_^f`fbfdfff²fÚf°g²g´g¶ghhðhòh4jîj¼mÀmÂmênìn¢q.r|r0s4s6s8s>sBslsnsþtupu¦vþw4x8�®�0”¢”¤”$™@™ðŸðéáÙáÑáÇÙ½é¶éÙé¶éÇé½Ùé½ÙÇ®é¶é¶é¶é¶é¶é®é£é®˜®‹˜€˜hD2Ìhû B*phhD2Ìhµh^6�B*phhD2Ìhµh^B*phhD2Ìhµh^5��]�hD2Ìhµh^6�hD2Ìh^½hD2Ìhµh^5��hD2Ìhµh^6��hD2ÌhÝ 35�hD2Ìhµh^�hD2Ìhµh^5�hD2Ìhµh^hD2Ìhµh^B*mHphsH0r_fcÈcxdæd„ebf²fšghêh2jîj¬k¤l¼mìn¢q|r¬spu¦vVwˆwþw4xŒyñññññññññññããããããããããããããã $„Ф<`„Ða$gdD2Ì $„Ф(`„Ða$gdD2ÌŒy|x~8�®�ƒ~ƒô…‡ª‡dˆò‰ä‹�¦Ž2�0”¤”<•˜™zšr›à›æ�ôŸ0 ññññßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßñ$„Ф<7$8$H$`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2ÌðŸòŸôŸöŸøŸ0 ”¢j¤v¤x¤j¥°¥¦§š¨ž¨”©`© ª¶­¸­Ì­Î­D²v²,µHµTµVµÄµóìáÖáì˼­¼¡Ë¼’ƒËuËjËjËY¼Y¼J¼hD2Ìh‡+ÚB*mHphsH hD2Ìhµh^6�B*mHphsHhD2Ìh5GmHsHhD2Ìhµh^6�]�mHsHhD2Ìhµh^5��]�mHsHhD2Ìh05��]�mHsHhD2Ìhµh^6�mHsHhD2Ìh0EÐB*mHphsHhD2Ìhµh^B*mHphsHhD2Ìhµh^mHsHhD2Ìh05��]�hD2Ìhµh^5��]�hD2Ìhµh^hD2Ìhµh^5�6��]�0 ”¢j¥š¨”©”ª´®”±D²,µŒ¶À¶ø·6¹pºøº2»~½¾Ž¾Â¾Ü¿pÁÜÁÂñññññññññññÓÓÓññÓÓññÓÓññ$„Ðdê¤x¤x-DMÆ ÿÿÿÿ[$$`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2Ìĵüµ¶`¶’¶¾¶À¶Ä¶ö·ú·4¹8¹nºpºtºþº0»2»4»|½€½ ¾¾¾”¾À¾Â¾Ä¾Ú¿Þ¿nÁpÁtÁâÁ†ÊÃÎÄÐÄÒÄÔÄÖÄðáðáÐÁ²Ÿ²Ÿ²Ÿ²ÁáÐÁ²Ÿ²Ÿ²ÁáÐ��n�n��áÐ��n�n�áðá%hD2Ìhƒ�B*CJaJmH*phsH*hD2Ìhƒ�B*CJaJphhD2Ìhƒ�B*mHphsH%hD2Ìhy&B*CJaJmH*phsH*hD2Ìhy&B*CJaJphhD2Ìhy&B*mHphsH hD2Ìhµh^6�B*mHphsHhD2Ìhµh^B*mHphsHhD2Ìh‡+ÚB*mHphsH+ˆÃÐÄÅnÉœËÌfÌxΆÏÐFÐÑxÓDÔÖXÚÆÞêà*âFâ4åNåÊæbëááÓááÓÓááÓÓÓÓÓááÓÓÓÓÓÓÓÓ $„Ф<`„Ða$gdD2Ì$„Ðdê¤x¤x-DMÆ ÿÿÿÿ[$$`„Ða$gdD2ÌÖÄþÄÅÅlÉpɚ˜ˠËÌÌ ÌdÌfÌhÌvÎz΄φϊÏÐFÐbÐþÐÑÑïàѾѾÑ௠¯ïà‘~‘~‘o¯]ïLï¯ hD2Ìh*6�B*mHphsH#hD2Ìhµh^5�6�B*mHphsHhD2Ìh¢?ZB*mHphsH%hD2Ìh¢?ZB*CJaJmH*phsH*hD2Ìh¢?ZB*CJaJphhD2Ìh‡+ÚB*mHphsHhD2Ìhµh^B*mHphsH%hD2Ìhƒ�B*CJaJmH*phsH*hD2Ìhƒ�B*CJaJphhD2Ìhƒ�B*mHphsH hD2Ìhµh^6�B*mHphsHÑÑvÓxÓ¦ÓÔÓÖÓ@ÔBÔDÔÖÖVÚXÚ’ÚÄÚÆÚ.Ý0Ý2Ý@ÝBÝœÞðÜð˺©ºËš‡x‡xËgËXI:I:IhD2Ìh97B*mHphsHhD2ÌhòkB*mHphsHhD2Ìhµh^B*mHphsH hD2Ìh5G6�B*mHphsHhD2ÌhOSSB*CJaJph%hD2ÌhOSSB*CJaJmH*phsH*hD2ÌhOSSB*mHphsH hD2Ìh*6�B*mHphsH hD2ÌhOSS6�B*mHphsH hD2Ìhµh^6�B*mHphsH&hD2Ìh*B* fHphqÊ ÿÿÿÿhD2Ìh*B*mHphsHœÞÄÞÆÞß*ß,ߘàèàêà^á*â.â0âFâ4å6å8åNåÊæÌæbëðáλΪ�ªŒá~p~eYMYe?ehD2Ìhµh^6�]�mHsHhD2Ìh05�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìhµh^mHsHhD2Ìh05��mHsHhD2Ìhµh^5��mHsH hD2Ìhµh^6�B*mHphsHhD2Ìhµh^@ˆüÿmHsH!hD2Ìhµh^@ˆüÿB*mHphsH$hD2Ìh5G6�@ˆüÿB*mHphsH$hD2Ìhµh^6�@ˆüÿB*mHphsHhD2Ìhµh^B*mHphsHhD2Ìh‘vmB*mHphsHbëŠë¾íôíØî¤ð$ñÂòó4ôì÷®ùRû|ûÜüþ ÿfÿ�ÿ|ƸN 6 ^ ñÞñññññññññññññññññññññññ$„Ф<�¤[$$`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2ÌbëŠë¼í¾íôífÿ�ÿ|ƸfhLN 6 ^ ` Râ ä œžDFÎÐ`b‚óàÑóÆóÆóÆ·Æ·Æ·©�‘óƒÆópapapapapaphD2Ìhµh^CJaJmHsH%hD2Ìhµh^B*CJaJmHphsHhD2Ìhµh^6�]�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìh05�mHsHhD2Ìhµh^5�6�mHsHhD2Ìhµh^B*mHphsHhD2Ìhµh^mHsHhD2Ìhµh^CJaJmHsH%hD2Ìhµh^B*CJaJmHphsHhD2Ìhµh^6�mHsH ^ Rä žFÐbª’ ¬ Z&‚&¼’¬(â( *j,8/2B6&7″:d;´;=ññÞÞÞÞÞÞÞñññÞÞñÞÞÞÞÞÞÞÞñÞ$„Ф<�¤[$$`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2Ì‚„¾ÜÞäæjl� ’ ” – ¬ ¦”N#Z&‚&º’¼’ª(¬(â(* *h,j,6/8/[email protected]$7&7:9ìÙƳÆì٤٤˜Œ˜�u�i٤٤i٤٤٤٤٤٤ÙhD2Ìhµh^6�mHsHhD2Ìhµh^�mHsHhD2Ìhµh^mHsHhD2Ìhce:5�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìhµh^CJaJmHsH%hD2Ìh)=õB*CJaJmHphsH%hD2ÌhtlB*CJaJmHphsH%hD2Ìhµh^B*CJaJmHphsH%hD2Ìh—5uB*CJaJmHphsH#:9`9 :”:b;d;´;Ž<��< ==ø>ú>˜AšAŒCŽCØC–E˜EœEòEFFìFjIKK”L–LÎLdMfMTOVOìÙÊÙʾÙÊÙÊ©˜ÙÊÙʾÙÊŒ€¾ufuÙÊÙʾÙÊuXhD2Ìhµh^6�]�mHsHhD2Ìhµh^B*mHphsHhD2Ìhµh^mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìhce:5�mHsH hD2Ìhµh^@ˆüÿCJaJmHsH)hD2Ìhµh^@ˆüÿB*CJaJmHphsHhD2Ìhµh^6�mHsHhD2Ìhµh^CJaJmHsH%hD2Ìhµh^B*CJaJmHphsH%hD2Ìh7ÂB*CJaJmHphsH”=ú>šAŽCØC˜EòEFìFjIK–LÎLfMVOvQªQ^RÐR TòTnUžVàXB]p]ìììÞìÞÞÞÞììÞìÞìÞììììììììÞ $„Ф<`„Ða$gdD2Ì$„Ф<�¤[$$`„Ða$gdD2ÌVOtQvQxQzQªQR^RÎRÐRT TðTòTlUnUœVžVnWpWÞXàXvZxZô[ö[@]B]p]8_:_¢`¤`ÖdØd²h´hÞhÊjÌ[email protected]`mÜmìÝÑÅÑìÝìÝìÝìÝìÝìÝìÝìÝìÝìÝìݹìÝìÝìݤ“¹ìÝì݈€uÅÑhD2Ìh«+mHsHhµh^mHsHhD2Ìhµh^mHsH hD2Ìhµh^@ˆþÿCJaJmHsH)hD2Ìhµh^@ˆþÿB*CJaJmHphsHhD2Ìhµh^6�mHsHhD2Ìhce:5�mHsHhD2Ìhµh^5�mHsHhD2Ìhµh^CJaJmHsH%hD2Ìhµh^B*CJaJmHphsH.p]:_¤`Ød´hÞhÌjBlVmXmÜmnDn*stpt,wvwnxðz¨{ÔPŒ€ö€ììììÞììÞÞÞÞÞÞÞìÞÞìììÞÞÞÞÞ $„Ф<`„Ða$gdD2Ì$„Ф<�¤[$$`„Ða$gdD2ÌÜmàmâmn”n0n4nBnDnTqtpt*w,wvw¦{¨{²8È9d:;œ;Î<„>†>Š>ê>ì>EŽE�EFF‚F„FŽFõâõâõâõÍâõÍâÍõÍ·ÍõâÍâ¢âÍâÍâÍõ–€–ÍâõtõtfthD2Ìhµh^�]�mH*sH*hD2Ìhµh^�mH*sH*+hD2Ìhµh^6�B*]�mH*nH*phsH*tH*hD2Ìhµh^6�mH*sH*(hD2Ìhµh^B*]�mH*nH*phsH*tH*+hD2Ìhµh^B*�]�mH*nH*phsH*tH*(hD2Ìhµh^B*�mH*nH*phsH*tH*%hD2Ìhµh^B*mH*nH*phsH*tH*hD2Ìhµh^mH*sH*(ŽFœFÎFÚFbIdIfIhIøI�J’J:KKÒKÒPÖPØPbQdQfQ”QX X”X:XªZÚ[Þ[ ]ì^î^ð^_‚_Ò_`J`õéõéáÙÑŸ¯¸ÅÑÅõ���ÅÑÅõÅÑÅõ¸õ‚õÅÑÅõuh_hD2Ìh1¦@ˆüÿhD2Ìh1¦@ˆüÿmH*sH*hD2Ìhµh^@ˆüÿmH*sH*h«+hµh^@ˆüÿmH*sH*h«+hce:5�@ˆüÿOJQJ#h«+hµh^5�@ˆüÿOJQJmH*sH*hD2Ìhµh^@ˆþÿhD2Ìhµh^@ˆþÿmH*sH*hD2Ìhµh^5�mH*sH*hD2Ìhce:5�hD2Ìhµh^5�hD2Ìhµh^�hD2Ìhµh^�mH*sH*hD2Ìhµh^mH*sH*%ÒKþMÖOÒPbQ”Q”RTS‚T®UæVÖWX:XÊYªZÞ[ ]@^ì^_‚_L`Ü`xazaŽañññññññññññññññññññññññññã $„Ф<`„Ða$gdD2Ì $„Ф<`„Ða$gdD2ÌJ`L`Ü`tavaxazaŒaŽaâaäaFbHbâbàl0mònozqxsÆs0x~y&�.÷êÝÒËù¯¨£›¨�¨›„z¨kYkHkYk h«+hÜ”é@ˆmHnH*sHtH*”hD2ÌhÜ”é5�6�mHnH*sHtH*hD2ÌhÜ”émHnH*sHtH*hD2ÌhÜ”é5�6�hD2ÌhÜ”é@ˆþÿh«+hÜ”é5�@ˆøÿOJQJhD2ÌhÜ”é5� hD2Ì5�hD2ÌhÜ”éhD2Ìhµh^5��hD2ÌhD2Ì5��hD2ÌhÊ;ì�hD2Ìhµh^hD2Ìhµh^mH*sH*hD2Ìhµh^@ˆúÿmH*sH*hD2Ìhµh^@ˆüÿmH*sH*hD2Ìhµh^@ˆüÿŽaâaäaHbâbFce°fˆiàl0mòno¶L~(*Ä� ‚.‚0‚„œ„¨„ª„¦†^‡l‡n‡ ‰.Š<Š>Š>�´�ü�LŽ€Ž‚Žä“æ“ê“&”ïãÜδÂδÂδÂδÂδ¦–ƒ¦xgxYhD2ÌhÜ”é5�6�mHsH jhD2ÌhÜ”éH*UmH sH hD2ÌhÜ”émHsH$hD2ÌhÜ”é5�6�PJ�]�mHsHhD2ÌhÜ”é5�PJ�mHsHhD2ÌhÜ”é5�PJmHsHhD2ÌhÜ”é0J6�CJaJhD2ÌhÜ”é6�CJaJhD2ÌhÜ”é5�6�CJaJhD2ÌhÜ”éhD2ÌhÜ”é5�mHsH hD2ÌhÜ”é@ˆúÿmHnH*sHtH*&”Ü—ô—~˜ê›4¡F¡®¡ ¥´¥F¦¦§¼ªôªxµzµ~µŽ¸À¸X¾Z¾`¾¿$¿(¿BÀÚÃóåÙÎÁåÙÎåÙζ¦ó—óˆ¦ó—ó¦ucSóhD2ÌhÜ”é6�@ˆüÿPJmHsH”hD2ÌhÜ”é5�6�@ˆüÿPJmHsH%hD2ÌhÜ”é5�6�@ˆüÿPJ]�mHsHh«+hÜ”é@ˆüÿPJmHsHjhD2ÌhÜ”éH*PJUhD2ÌhÜ”é5�PJ�mHsHhÙ1&hÜ”émHsHhD2ÌhÜ”é@ˆþÿmHsHhD2ÌhÜ”émHsHhD2ÌhÜ”é6�mHsHhD2ÌhÜ”é5�6�mHsHhD2ÌhÜ”éPJmHsH4¡®¡ ¥F¦¦§¼ªôªº«Ü­–°Z³~µŽ¸À¸&¹P¹Šº»¸¼ˆ½`¾¿BÀÚÞÄÈêÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ $„7¤x`„7a$gdD2Ì$ &F„„7¤x^„`„7a$gdD2ÌÚÃìÃðÞÄÊ Ê˜Ï¤Ï¦ÏÕÕÕâØòØöØú٦߶ߺßLà°åÂåÆå”æ&æ¬ç¾çÀç,èBîDîTîVîîÞÐŶŶ¨Å¶¨Åî›ÐŒî~Лî~Ð~›î~Лwi[hD2ÌhÜ”é5�B*�phhD2ÌhD2Ì5�B*�phhD2ÌhÜ”éhD2ÌhÜ”é5�PJmHsHh«+hÜ”é@ˆþÿPJmHsHhD2ÌhÜ”éPJmHsHhD2ÌhÜ”é6�]�mHsHhD2ÌhÜ”é5�6�]�mHsHhD2ÌhÜ”émHsHhD2ÌhÜ”é6�PJmHsHhD2ÌhÜ”é5�6�PJmHsH!hD2ÌhÜ”é5�6�PJ]�mHsH ÈÉʘÏÕâØúÙ¦ßLà°å&æ¬ç,èBîDîVî´îêîìî&ï¼ïÆðñññññññññññññññçççÝÄñññ$ &F ÆS„„7¤x^„`„7a$gdD2Ì $¤xa$gdD2Ì $¤xa$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2ÌVî²î´îèîêîìî$ï&ïºï¼ïÆðÌðÚðÜðñïâïâÔ±�Š{iUD2#hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH*phsH* hD2ÌhÜ”é6�B*mH*phsH*&hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*$hD2ÌhÜ”é5�@ˆöÿB*mH*phsH*’hD2ÌhÜ”é5�@ˆöÿB*�mH*phsH* hD2ÌhÜ”é5�B*mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é5�B*�mH*phsH*hD2ÌhD2Ì5�B*�phhD2ÌhÜ”éB*�ph hD2ÌhÜ”éB*�mH*phsH*ñœñÈõÚõ2ö<�ö>öbö†ö÷p÷úúûû4ZˆœÀÂv~¸ïà̺௞‘ž‘žÌº€ào`N`<`à`#hD2ÌhÜ”é5�B*�mH phsH #hD2ÌhÜ”éB*�]�mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*]�mH phsH hD2ÌhÜ”é6�B*mH*phsH*h«+hÜ”é@ˆþÿB*ph!h«+hÜ”é@ˆþÿB*mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*ph#hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH*phsH*&hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*mH*phsH* hD2ÌhÜ”éB*]�mH*phsH*ñÈõ>öúû4¸œ> öT¼xªŽp´8 – # (J,Î0ññññññññññÛÛñññññññññññññ$„7¤x5$7$8$9DH$`„7a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2̸œ & öTžÚüvÄt€¨2 4 8 – ˜ v!þ+,j,r,ïÝÎݺݩ—Î…Î…ÎtÎtÎcΗÎRÎCÎChD2ÌhÜ”éB*mH*phsH* hD2ÌhÜ”éB*]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*H*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*�mH phsH #hD2ÌhÜ”éB*�]�mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�B*�mH phsH !hD2ÌhÜ”é@ˆþÿB*mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH phsH hD2ÌhÜ”é5�B*mH phsH Î03”3´3ð89<†?ŠEXFGˆHJÌK¢LŽNžOšSØVBX¤XZYññßññññÓññññññÓÓñÓ¼¼ñ$„7¤x1$5$7$8$9DH$`„7a$gdD2Ìc„7dð`„7gdD2Ì$ Æ„7¤x`„7a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2Ìr,33”3´3ð899°=²=„?†?â?ä?”@[email protected]@[email protected]˜@š@®@°@¾@À@bAdAŠEXFðÜʶ¥¶”ð”ð”hhhhhhhYhD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*-hD2ÌhÜ”éB*OJPJQJaJmH*phsH*)hD2ÌhÜ”éB*OJQJaJmH*phsH* hD2ÌhÜ”é5�B*mH phsH !hD2ÌhÜ”é@ˆþÿB*mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�6�B*�mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�B*�mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�B*�]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH XFfFGGˆH”HJ*JÊKÌKÒKÖK L¢L´L¶LŒNŽN¢NœOíÞíÞíÞíÞÓų¢‘ybM6yM,hD2ÌhÜ”éB*OJQJ�aJmH*phsH*)hD2ÌhÜ”éB*OJQJaJmH*phsH*,hD2ÌhÜ”é6�B*OJQJaJmH*phsH*/hD2ÌhÜ”é5�6�B*OJQJaJmH*phsH*!hD2ÌhÜ”é0JB*mH*phsH* hD2ÌhÜ”é5�B*mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é5�B*�mH*phsH*hD2ÌhÜ”é5�B*�phhD2ÌhÜ”éB*phhD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH*phsH*œOžO¤O²OHPLPÎP:QèQR&RlR|RœR¶R¼RÐRšS¬ST¨TÄUØVçØÇضض¤¶¤¶¤¶¤¶¤¶Šs^F^/hD2ÌhÜ”éB*OJQJ�]�aJmH*phsH*)hD2ÌhÜ”éB*OJQJaJmH*phsH*,hD2ÌhÜ”éB*OJQJ�aJmH*phsH*2hD2ÌhÜ”é5�6�B*OJQJ�aJmH*phsH*#hD2ÌhÜ”éB*�]�mH*phsH* hD2ÌhÜ”éB*�mH*phsH* hD2ÌhÜ”é6�B*mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*/hD2ÌhÜ”é5�B*OJQJ�aJmH*phsH*ØVêV(W:WdWÂWÎ[email protected]¤XªXZYtY´Y¶YÜYíÞÍÞÍ»©›‹zeQ?+?&hD2ÌhÜ”é6�B*�]�mH phsH #hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH phsH (hÙ1&hÜ”é5�B*OJQJmH*phsH* hÙ1&hÜ”é5�B*OJQJphhD2ÌhÜ”é5�B*�]�phhD2ÌhÜ”éB*�]�ph#hD2ÌhÜ”éB*�]�mH*phsH*#hD2ÌhÜ”éB*�]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*�mH*phsH*hD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH*phsH*ZYÚYØ[l_”bŽd„eØfÔkºrÎsæw`xˆx´{~~¬~öƒn„”‰œ‹ø‹dŽŠ�îîîîîîîîîîîààààËàËààààà$ &F „„7¤x^„`„7a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2Ì$„7¤x7$8$`„7a$gdD2ÌÜYÌZÎZ<[>[npd_f_l_n_bbˆdŠd„e–enfØfäpæp|q~q´r¶rºrÎrssÎs4vðÛðÉð·ð·ð¥ð·ð·ð‘¥€ð·ðkðVð‘¥ð¥ð)jhD2ÌhÜ”éB*H*UmHphsH)jhD2ÌhÜ”éB*H*UmHphsH hD2ÌhÜ”é6�B*mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH phsH #hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH phsH “jhD2ÌhÜ”é0J_B*Uph#hD2ÌhÜ”é5�B*�mH phsH )jhD2ÌhÜ”éB*H*UmH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH 4vXv*w,wäw`xˆx~~�~¬~ÖÞ€&€ˆ€’€Þ€è€€‚Š‚šƒœƒðƒòƒöƒn„”…–…†Ćœ‹²‹ø‹Š�ö�‘:‘ê‘ô‘”’ïàÎà½©à—©àˆàˆàˆàˆàˆàvàvà©àvàvà—©à½—eàˆà hD2ÌhÜ”é6�B*mH phsH “jhD2ÌhÜ”é0J_B*UphhD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*#hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH phsH &hD2ÌhÜ”é5�6�B*]�mH phsH hD2ÌhÜ”é5�B*mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�B*�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*�mH phsH ‘Š�ö�:‘Ì”•T™Ä™¶›TžÆžö£ô§†¨Â©Zªl«˜¬­Ð­ ®X¯v¯Ì°ò³ ·ñññññññññâââÑÑÑÑÑÑññññññ$„7¤x7$8$`„7a$gdD2Ì$„7¤x1$`„7a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2Ì”’ž’J“R“Ê”Ì”à”•––¢—¬—º——¢˜¬˜T™Ä™ššTžÆžŸR¦T¦¨¨,¨Z©b©¦©¶© ®X¯v¯ž·ðáðáоÐáðáðáðáðá­áðá­œáŠráðá`á­¾á#hD2ÌhÜ”éB*�]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*]�phhD2ÌhÜ”éB*ph”jhD2ÌhÜ”é0J_B*Uph hD2ÌhÜ”éB*]�mH phsH hD2ÌhÜ”é5�B*mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH phsH hD2ÌhÜ”é6�B*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH*phsH*#ž· ·À¸Ö¸>¹J¹Ä»ê»JÁTÁ€ÂTÃdöÄÆÄÆÆÌ ÌpÍrÍtÍ„ÍäÎöÎvÒ†ÒØÓÚÓöÓæÕèÕðÕíÞÌÞ»Þ©Þ»Þ˜‡Þ‡Þ‡Þ‡ÞxÞ‡Þ‡Þ‡Þ‡Þxjhl7¸5�B*mHphsHhÜ”é5�B*mHphsHhD2ÌhÜ”éB*mHphsH hD2ÌhÜ”é6�B*mH phsH hD2ÌhÜ”é5�B*mH phsH #hD2ÌhÜ”é5�6�B*mH phsH hD2ÌhÜ”éB*]�mH phsH #hD2ÌhÜ”éB*�]�mH phsH hD2ÌhÜ”éB*mH phsH #hD2ÌhÜ”é6�B*]�mH phsH  ·Ä»ê»€ÂTøÄÆ®Ç4ÉÌtÍæÎvÒÚÓæÕèÕêÕìÕîÕðÕòÕÖfÖ˜ÖšÖל×ññññññññññññññññññññççççññ $¤xa$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2ÌðÕòÕüÕÖÖÖ˜ÖšÖœ×Zæ^æ`æöæpç†çºçâçBè€è‚è„è*é6ê8ê:êïêåêÝÖÎÝÖÝÉÝ·©·—·…·sfXfC)jhD2ÌhÜ”é@ˆúÿB*H*PJUph hD2ÌhÜ”é6�@ˆúÿmHsHhD2ÌhÜ”é@ˆúÿmHsH#hD2ÌhÜ”é5�OJQJ^JmHsH#hD2ÌhÜ”éOJQJ]�^JmHsH#hD2ÌhÜ”éOJQJ]�^JmHsHhD2ÌhÜ”éOJQJ]�^J#hD2ÌhÜ”éOJQJ]�^JmH*sH* hl7¸5�hD2ÌhD2Ì5�hD2ÌhÜ”éhD2ÌhÜ”é5� hÙ1&5� hD2Ì5� hD2Ìhl7¸5�B*mHphsHœ×dÙÝâÝ,âZæöæ„è>êîìjíúíTï0ñXóL÷œøùý¾�ñññññßÓññÀ±±±±±±±±±±$„7¤x`„7a$gdD2Ìm$$ Æ7ç„7¤x`„7a$gdD2Ìd„7dð`„7gdD2Ì$ Ɖ„7¤x`„7a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2Ì:ê>êxëîìjí‚í„íøíúítòvòœø²øù¾Ò�–ªþîªÞðìáÚξ°¢’‡Ú‡ym‡ym‡ym‡ym‡aVHhD2ÌhÜ”é5�6�mHsHhD2ÌhÜ”émHsHhD2ÌhÜ”é5�mHsHhD2ÌhÜ”é6�mH*sH*hD2ÌhÜ”é5�6�mH*sH*hD2ÌhÜ”émH*sH*hD2ÌhÜ”é5�6�@ˆúÿmH*sH*hD2ÌhÜ”é6�@ˆúÿmH*sH*hD2ÌhÜ”é6�@ˆúÿmHsHhD2ÌhÜ”é5�6�@ˆúÿmHsHhD2ÌhÜ”é]�mHsHhD2ÌhÜ”éhD2ÌhÜ”émHsH%hD2ÌhÜ”é@ˆúÿB*PJmHph sH�Ì„Ø –þHîb–ÞL–Ü!¦”º%Œ&:(Œ*˜-ððððððððððððÝÝÝÝÝÏÏÏÏÏÏð $„7¤x`„7a$gdD2Ì$ Æ7ç„7¤x`„7a$gdD2Ì$„7¤x`„7a$gdD2Ìm$ðLÜ!ê!¦”º%È%Œ&Ô(â)ä)˜-¨-†.ò9:x:z:æ@NA,DØDðD2F¦HêMþMØN€S’S”UJXXÌYèêìîð]n]óèÚóèÚóèÏèÏÁµÏÁµÁÏ©œÏÁµÏœÁµÏÁµÏÁµÏ˜Š†shhD2ÌhÜ”émH6sH6hD2ÌhÜ”é5�mH6sH6hD2ÌhD2ÌhD2Ìjh4PUmHnHuhÜ”éhD2ÌhÜ”é@ˆþÿmH*sH*hD2ÌhÜ”é5�mH*sH*hD2ÌhÜ”é6�mH*sH*hD2ÌhÜ”é5�6�mH*sH*hD2ÌhÜ”émH*sH*hD2ÌhÜ”é5�6�mHsHhD2ÌhÜ”émHsHhD2ÌhÜ”é6�mHsH(˜-†.5„6ò9z:$>æ@NA,DØD2F¦HêMØN€S”UJXÌYêîð]®^¼_8`¶`ððððððððððððððððððððððââââ $„7¤x`„7a$gdD2Ì$„7¤x`„7a$gdD2Ìm$n]Ô]Ø]l^ò^T_Þafbhb˜búb.c>cJcLc€c¼cðcddddòdödødüdÐeÔeØeÜeÄfÈfvhxh|h€h¼i¾iÂiäióèóèóèÚÑŷŬÅÑŷŬÅÑÅ·ÅÑÅ·ÅÑÅ·£—Å�¬—¬…t hD2ÌhD2ÌB*�mH*phsH*hD2ÌB*�phhD2ÌmHsHhD2ÌhD2Ì6�mHsHhD2Ì6�mHsHhD2ÌhD2ÌmHsHhD2ÌhD2Ì6��mHsHhD2ÌhD2Ì�mHsHhD2Ì�mHsHhD2ÌhÜ”é5�6�mH6sH6hD2ÌhÜ”émH6sH6hD2ÌhÜ”é6�mH6sH6’¶`fbJcdödÔeÄfxh¾i¬jZkPl*mömânÂoÄoÆoˆpNqrÞr|sññññññññññññññññâÚÏÏÚÄ $d a$gdÜ”é $d8a$gdÜ”é]d gdÜ”é$¤<�¤[$$a$gdD2Ì $„7¤x`„7a$gdD2Ìäihj¬j°jÒjkZk^kbk’klNlPlTl„læl(m*m.mbmžmæmêmömúmþmÞnânænên¾oÂoÄoíÜν«½Ÿ��p�½Î½«½_ν«½�½Î½«½Î½«½XhD2ÌhD2Ì hD2ÌhD2Ì5�B*mHphsH hD2ÌhD2Ì6�B*mH*phsH*hD2ÌhD2ÌB*mH*phsH*hD2ÌhD2ÌB*mHphsHhD2ÌB*mHphsH#hD2ÌhD2Ì6�B*�mHphsH hD2ÌhD2ÌB*�mHphsHhD2ÌB*�mHphsH hD2ÌhD2ÌB*�mH*phsH*#hD2ÌhD2Ì6�B*�mH*phsH* ÄoÆoÈoÊoúo6pDpˆpŠp¼pøpJqNqPqRq‚q¾qrrrJrˆrÞràrssxszs|s~s–s¦sðãÜÑÅÑÜ´¨–‡|´|¨–‡|sÜkÜã|_|P|ãÜkh|UšhÜ”éCJaJmH sH h|UšhÜ”é6�CJaJh|UšhÜ”é6�h|UšhÜ”é0J_h|UšhÜ”éCJaJh|UšhÜ”éCJaJmH*sH*”h|UšhÜ”é6�CJ]�aJmH*sH*h|UšhÜ”éCJ]�aJ jh|UšhÜ”éCJH*UaJh|UšhÜ”é6�mH*sH*h|UšhÜ”émH*sH*h|UšhÜ”éjh|UšhÜ”é0J_UhD2ÌhD2ÌB*CJaJph¦sêsìsîsðsttbtdt€t’têtìtîtðt”uÂuþuvv.vˆvŠvŒvŽvªv¼vwwww8wLwxw|wÜwÞwàwâwþwxhxjxlxnxŠxœxôxöxøxúxy(y~y€y‚y„y y²y zzzz,z>z–z˜zšzœzùîùáùÙùáùÙùîùáùÙùáùÙùîùáùÙùîùáùÏÃÏùÏùáùÙùîùáùÙùîùáùÙùîùáùÙùîùáùÙùîù¶jh|UšhÜ”éH*Uh|UšhÜ”é6�@ˆüÿhh|UšhÜ”é@ˆüÿhh|UšhÜ”é6�jh|UšhÜ”é0J_Uh|UšhÜ”émH sH h|UšhÜ”éD|sîsbtîtþuŒvwàwlxøx‚yzšz”{${({*{.{0{4{6{:{<{t{v{x{÷÷÷÷÷÷÷òòòò÷çåàåàåàåàåÛÙå,,$a$gdÜWN $d a$gdÜ”é]gdÜ”é]d gdÜ”éœzžz¸zÈz {“{${&{*{,{0{2{6{8{<{>{lnsx ü`š è´ 0ûè &wŠ*Òñ>Ž>ð! Þ& ² 8õ®þ ò8lA !g

Mọi Người Xem :   NEW Trung bình nhân (Geometric Mean) là gì? Ví dụ về trung bình nhân

<˜I<†M?4:C¯#EÜF5G¡#KP]Kß4LfM³MÜWN2oNyO4P”2PúbQÆgQ’S ISOSS?PTN(U¢aVkfV’%W¢?Z›VZÄ2[oh[µh^V8_] ` UdÙ~dî eOwfþFg¥xh_1j HdŸÎ×ä’5ÅFƒ�ÀÀ(À˜ÀÐÀFÀ¤À¶ÀÐÀÀÀVÀrÀîÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG�ÿ*àAxÀ ÿTimes New Roman5�€Symbol3.�ÿ*àCxÀ ÿArialK�€TimesNewRomanPSMTQ�Times New Roman Bold7.�ÿàÿ¬@ŸCalibriG=�€ ÿàûýÇjŸMS Mincho-ÿ3ÿ fg7&�r.VnTimeU&r.VnCentury SchoolbookH?=� ÿ*àCxÀ ÿCourier NewS&r.VnCentury Schoolbook5.�ÿ.á[`À)ÿTahoma;�€WingdingsA�ÿàÿ$BŸCambria MathB1ˆðÐhtó‹’†…“G‹C7g)Pª`þ&?J—ª`þ&?J—!ð¥nŒ�‚0^†^†2ƒqðüýHXðÿ?äÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿß4L2! xx ÜÿÿNGUYENKHACBINHMaxsys0 þÿà…ŸòùOh«‘+’³Ù0t�˜¤°ÈÔè ø $0< HTdläNGUYENKHACBINHNormal.dotmMaxsys41Microsoft Office [email protected]àKð[email protected]%>M¹Ð@(BMåÆÖ@¼Üßu×?ª`þ&þÿÕÍÕœ.“—+,ù®0èhp|„Œ”œ¤¬´ ¼Éä—J^†Title !”#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>[email protected][]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~€�‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ�Ž��‘’“”•–—˜™š›œ�žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ !”#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>[email protected][]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~€�‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ�Ž��‘’“”•–—˜™š›œ�žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ !”#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>[email protected][]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~€�‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ�Ž��‘’“”•–—˜™š›œ�žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêþÿÿÿìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ þÿÿÿ!”#$%&’þÿÿÿ)*+,-./þÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿ8þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFð¯9ïu×:€1TableÿÿÿÿÿÿÿÿëœiWordDocumentÿÿÿÿÿÿÿÿOÔSummaryInformation(ÿÿÿÿ DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀF Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.8ô9²qCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hệ thống chính trị việt nam là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hệ thống chính trị việt nam là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hệ thống chính trị việt nam là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hệ thống chính trị việt nam là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là gì


Các hình ảnh về hệ thống chính trị việt nam là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về hệ thống chính trị việt nam là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về hệ thống chính trị việt nam là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Mọi Người Xem :   Học thuyết Ngũ hành

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

Đám mây trong Tiếng Anh là gì 1

Đám mây trong Tiếng Anh là gì

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…
Từ vựng tiếng Anh về đám cưới [Tổng hợp chi tiết] - Step Up English 2

Từ vựng tiếng Anh về đám cưới [Tổng hợp chi tiết] – Step Up English

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…
Đám Hiếu Là Gì? Những Điều Cần Lưu Ý Trong Đám Hiếu 3

Đám Hiếu Là Gì? Những Điều Cần Lưu Ý Trong Đám Hiếu

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…
Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft OneDrive New 2022 - MAT MA TECHNOLOGY CO., LTD 4

Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft OneDrive New 2022 – MAT MA TECHNOLOGY CO., LTD

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…
Thời tiết cực đoan là gì? 5

Thời tiết cực đoan là gì?

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…
9 loại câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu tiếng Anh 6

9 loại câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu tiếng Anh

ContentsĐánh giá về No title foundCác câu hỏi về hệ thống chính trị việt nam là gìCác Hình Ảnh Về hệ thống chính trị việt nam là…