Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của Điều lệ Đảng?

Bài viết Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của Điều lệ Đảng? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của Điều lệ Đảng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của Điều lệ Đảng?”

Đánh giá về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của Điều lệ Đảng?


Xem nhanh
Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Theo đó, để được kết nạp vào Đảng, về cơ bản cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

Văn bản pháp luật được trích dẫn:

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Dieu-le-Dang-Cong-san-Viet-Nam-nam-2011-151840.aspx

- Quy định 29-QĐ/TW năm 2016
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quy-dinh-29-QD-TW-thi-hanh-Dieu-le-Dang-2016-319797.aspx

- Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-01-HD-TW-thi-hanh-Dieu-le-Dang-2016-329153.aspx

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #KienThucPhapLuat #DangVien

Khái quát chung về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam? Nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị và có vai trò nòng cốt lãnh đạo các tầng lớp nhân dân. Ngày nay, việc củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và hệ thống chính trị là yếu tố mang tính chất quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính bởi Vì vậy việc ban hành Điều lệ Đảng có những ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển cả Đảng và luôn được Đảng ta quan tâm.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Khái quát chung về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:
  • 2 2. Nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:
  • 3 3. Ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Khái quát chung về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

Điều lệ Đảng là gì?

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam là một trong số những văn kiện quan trọng nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam xác định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, đưa ra quy định chi tiết về nhiệm vụ của Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu của các tổ chức của Đảng, các bộ phận lãnh đạo của Đảng ở cấp trung ương, địa phương, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng trong quân đội, công an…

Điều lệ đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là bản Điều lệ vắn tắt được thông qua tại Đại hội thành lập Đảng năm 1930. Điều lệ đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam ban đầu chỉ gói gọn trong 9 điều cụ thể.

Tính đến nay thì Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã được sửa đổi tổng cộng 12 lần. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam do Đại hội Đảng toàn quốc thông qua và ban hành trong các giai đoạn chi tiết nên nhằm mục đích để Điều lệ Đảng luôn phù hợp với bối cảnh mới thì khi tổ chức Đại hội Đảng các tổ soạn thảo thường đề xuất ý kiến để Đại hội thảo luận sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề trong điều lệ.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thường được bổ sung, sửa đổi qua các kì Đại hội của Đảng cho phù hợp với mỗi giại đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành bao gồm 12 chương và có tổng cộng 48 điều.

Như vậy, ta nhận thấy, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản pháp lý cơ bản có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn; đưa ra các quy định chi tiết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

Mọi Người Xem :   Khái niệm quản lý nhà trường 1. - Tài liệu text

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu khắp cả nước của Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nhằm các mục đích sau đây:

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có các đặc điểm cơ bản sau đây:

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là một văn bản pháp lý của Ðảng đảm bảo được thi hành thống nhất nghiêm minh (Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ)

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Ðảng và có nội dung thể hiện trong Hiến Pháp năm 2013 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tương đối ổn định, có tính kế thừa và phát triển từ Điều lệ đầu tiên được ra đời ngày 03-02-1930 đến Điều lệ hiện hành.

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành được thông qua ngày 19 – 01 – 2011 tại Ðại hội Ðại biểu khắp cả nước lần thứ XI.

Xem thêm: Mẫu đơn và Thủ tục xin phép ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2022

2. Nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

Nội dung phần mở đầu của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Khái quát về lịch sử dân tộc: Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, hoàn thành sự nghiệp phóng ra dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

–  Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp làm công nhân, cùng lúc ấy Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là một đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp làm công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Mục đích chính của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn giai cấp bóc lột người, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng cho các hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hộ Chí Minh.

– Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Vai trò của Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng có vai trò cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân các tầng lớp xã hội.

– Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân từ đó đã góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân trên toàn thế giới.

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 3-KNĐ) mới nhất năm 2022

– Cần luôn chú ý xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng Đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Các chương của Điều lệ Đảng:

Bao gồm 12 chương, 48 điều

– Chương I: Đảng viên (từ điều 1 đến điều 8).

– Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (từ điều 9 đến điều 14).

– Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương (từ điều 15 đến điều 17).

– Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương (từ điều 18 đến điều 20).

– Chương V: Tổ chức cơ sở đảng (từ điều 21 đến điều 24).

Xem thêm: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2022

Mọi Người Xem :   MUA BÁN GIẤY LỌC TỜ VÀ CUỘN Ở TP.HCM

–  Chương VI: Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (từ điều 25 đến điều 29).

– Chương VII: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp (từ điều 30 đến điều 33).

– Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật (từ điều 34 đến điều 40).

– Chương IX: Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội (từ điều 41 đến điều 43).

 – Chương X: Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ điều 44 đến điều 45).

 – Chương XI: Tài chính của Đảng (Điều 46)

– Chương XII: Chấp Hành Điều lệ Đảng (từ điều 47 đến điều 48).

một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng; Nhiệm vụ và quyền của Đảng viên; Thủ tục kết nạp Đảng viên; Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; Cơ quan lãnh đạo của Đảng và Khen thưởng và kỷ luật trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm: Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đối với các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là một bắt buộc yêu cầu và là thước đo cơ bản được sử dụng để đánh giá phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên của Đảng, đồng thời việc các chủ thể chấp hành đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là cơ sở của việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

Việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy và các tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó đã tạo ra những chuyển biến vô cùng tích cực và đạt được những kết quả toàn diện, rõ rệt.

Ta nhận thấy, việc các chủ thể chấp hành đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong số những nguyên nhân quan trọng đã góp phần quyết định đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng trong nhưng năm vừa qua, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, trưởng thành, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của dân tộc và của đất nước được nhân dân yêu quý, tin tưởng.

hiện nay, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội từ ổn định xã hội, phát triển kinh tế, tăng cường an ninh – quốc phòng hay đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Bất cứ ở đâu ta cũng nhìn thấy những gương sáng của người cán bộ, đảng viên. Đó là những tấm gương mỗi người dân cần học tập mà phẩm chất của họ bắt nguồn từ việc hiểu rõ và thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khi kỳ Đại hội Đảng diễn ra, Trung ương đã ban hành ra các nghị quyết, quy định, hướng dẫn để chi tiết hóa các nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như là: Trung ương đã ban hành ra các nghị quyết, quy định, hướng dẫn để cụ thể hóa về những điều Đảng viên không được làm; vai trò và trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu trong hệ thống Đảng; chống suy thoái, tự diễn biến; về kiểm soát quyền lực, chống quan liêu, tham nhũng,…

Việc Trung ương ban hành ra các nghị quyết, quy định, hướng dẫn để chi tiết hóa các nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung của Điều lệ Đảng từ đó làm cho việc thực hiện hiệu quả và thích ứng với sự phát triển của xã hội, của đất nước. Đó là những kết quả tích cực và rõ rệt.

mặc khác, hiện nat vẫn còn có không ít đảng viên, những người đứng đầu hoặc thành viên các bộ phận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không làm tròn nghĩa vụ đảng viên, không thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, mất dân chủ, không thực hành tự phê bình và phê bình, làm hại cho Đảng, cho nước, cho dân, gây ra ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền.

Xem thêm: Xóa tên Đảng viên và kết nạp lại Đảng viên

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.605 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Hoàn cảnh lịch sử nước ta năm 1929? ngôn từ tiếng Anh? quy trình thành lập ba tổ chức cộng sản? Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản?

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?

Đảng cộng sản Việt Nam là gì? ngôn từ tiếng Anh? Hoàn cảnh ra đời của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng? Tính tất yếu ra đời Đảng Cộng sản?

quy trình Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức? Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn Hiện tại? Các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức?

Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng? Quản lý và dùng của cải/tài sản tiếng Anh. Nguyên tắc dùng của cải/tài sản tại Cơ quan của Đảng.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? Hoàn cảnh ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Nội chính là gì? Cơ quan nội chính là gì? Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Các quy định về Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam?

Chốt sổ BHXH cho lao động là gì? Thời gian chốt sổ BHXH? Làm sao biết sổ BHXH đã chốt chưa?

Thực thi pháp luật là gì? Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam?Phân biệt các cách thức thực hiện pháp luật?

Tổng quan về ly hôn đơn phương? Quy định về điều kiện để được giải quyết ly hôn đơn phương? hồ sơ ly hôn đơn phương nhanh nhất?

Khái quát về quy định sang tên xe? Sang tên xe máy trong cùng tỉnh có được giữ lại biển số xe? Có được đổi biển số xe mới nếu không thích biển số cũ?

Đồng tiền Việt Nam là gì? Đồng tiền Việt Nam được dịch với tên tiếng Anh là gì? Lịch sử và các mệnh giá tiền Đồng Việt Nam?

Tội trốn thuế là gì? Tội trốn thuế được biết đến với tên tiếng Anh là gì? Tội trốn thuế theo Bộ luật hình sự 2015?

Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội là gì? Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội được biết đến với tên tiếng Anh là gì? Lãnh tiền trượt giá ở đâu?

Độc lập là gì? Độc lập được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Ý nghĩa của độc lập, tự do đối với một quốc gia?

Bảo lãnh thanh toán là gì? ngôn từ tiếng Anh? Mẫu bảo lãnh thanh toán? Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là gì?Thủ tục bảo lãnh thanh toán ngân hàng?

Đơn xin phép xác nhận quyền dùng đất là gì? ngôn từ tiếng Anh? Mẫu đơn xin phép xác nhận quyền sử dụng đất? Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận quyền dùng đất?

Đăng ký thương hiệu kênh youtube là gì? ngôn từ tiếng Anh? Thủ tục đăng ký thương hiệu kênh youtube? giấy tờ đăng ký thương hiệu kênh Youtube?

Bằng lái xe là gì? Các ngôn từ tiếng Anh? 17 tuổi có được thi bằng lái xe không? Bao nhiêu tuổi được thi bằng lái xe máy?

Bóc lột lao động là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? một vài hình thức bóc lột sức lao động? Bóc lột sức lao động bị xử phạt như thế nào?

Sơ lược về Bảo hiểm xã hội? thuật ngữ tiếng Anh? Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH qua bưu điện? Hướng dẫn tra cứu trực tuyến hồ sơ BHXH?

Thị tộc là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Đặc điểm của chế độ thị tộc? Lịch sử phát triển của chế độ Thị tộc?

Quy định về việc đổi tiền rách tại ngân hàng? Tiền rách tiếng Anh là gì? Đổi tiền rách ở ngân hàng nào? Đổi tiền rách có mất phí không? Thủ tục đổi tiền rách tại các ngân hàng?

Bậc lương giáo viên THPT? Lương của giáo viên THPT tiếng Anh là gì? Hướng dẫn tính lương giáo viên THPT? một vài phụ cấp đối với giáo viên?

Mượn tài sản là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu hợp đồng cho mượn của cải/tài sản? Mẫu hợp đồng thuê của cải/tài sản là gì? Hướng dẫn cách soạn thảo?

Thời hiệu truy cứu TNHS là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Thời điểm xác định thời hiệu truy cứu TNHS? Ý nghĩa quy định thời hiệu? Ví dụ?

Mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông.Các câu hỏi về điều lệ đảng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê điều lệ đảng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết điều lệ đảng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết điều lệ đảng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết điều lệ đảng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về điều lệ đảng là gì


Các hình ảnh về điều lệ đảng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về điều lệ đảng là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về điều lệ đảng là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/