Điều khoản trên thực tế thường được sử dụng trong văn bản (hoặc trong hợp đồng) cụ thể với ngôn từ ngắn gọn hơn là “Điều”. Điều khoản là đơn vị cơ bản trong văn bản pháp luật, hợp đồng, điều lệ…