Cách lập đề cương sơ lược

Bài viết Cách lập đề cương sơ lược thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cách lập đề cương sơ lược trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Cách lập đề cương sơ lược”

Đánh giá về Cách lập đề cương sơ lược


Xem nhanh
Bài giảng PPNCKH: hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

——-

SỞ Y TẾ

Số: ……./SYT-NVY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——-

                 Trà Vinh, ngày 10  tháng 4 năm 2013

Hướng dẫn viết đề cương,báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Sở Y tế Trà Vinh

I. Hướng dẫn về đề cương nghiên cứu

1. Trang bìa: (theo mẫu)

2. Nội dung (15 – 30 trang):

         Phần 1. Đặt vấn đề

         Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài (1 – 2 trang). Nêu được mục tiêu thống kê.

         Phần 2. Tổng quan tài liệu

         Tổng hợp các tổng quan y văn, tài liệu tham khảo trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài thống kê đã có từ trước đến nay, những vấn đề khoa học còn tồn tại mà tác giả phát hiện cần tiếp tục thống kê.

         Phần 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

 1. Cách chọn mẫu, cỡ mẫu,
 2. Phương pháp thống kê được lựa chọn,

Phần 4. Thuyết minh những vấn đề rất cần thiết để triển khai nghiên cứu

 1. Kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị, sinh phẩm đáp ứng cho việc thực hiện các mục tiêu nêu ở phần trên một cách cụ thể và chi tiết.
 2. Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu, hướng giải quyết
 3. Triển vọng về kết quả đạt được.
 4.  Nơi thực hiện đề tài.
 5. Thời gian thực hiện: Dự kiến sơ bộ về tiến độ thực hiện.
 6. Dự trù kinh phí, nhân lực, công cụ, trang thiết bị, hóa chất…
 7. Tài liệu tham khảo: Được dùng khi viết đề cương gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài. Xếp theo mẫu tự ABC theo TÊN tác giả (như phần viết tài liệu tham khảo của đề tài).
 8. Trang cuối có chữ ký của chủ đề tài, xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chữ ký của Thư ký hội đồng KHKT Sở, Chữ ký của Chủ tịch hội đồng KHKT Sở.

Mẫu trang bìa đề cương nghiên cứu khoa học khổ giấy A4 (210×297mm).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

“TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU”

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Người thực hiện:

Trà Vinh, Năm ……

II. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

II. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

Trình bày theo trình tự sau:1.Bìa đề tài2.Trang phụ bìa (trang title)3.Ký hiệu viết tắt (nếu có)4. danh mục (nội dung) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Trình bày theo trình tự sau:1.Bìa đề tài2.Trang phụ bìa (trang title)3.Ký hiệu viết tắt (nếu có)4. danh mục (nội dung) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

✅ Mọi người cũng xem : thuốc tăng cân wisdom weight mua ở đâu

5. danh mục các bảng

5. danh mục các bảng

✅ Mọi người cũng xem : hóa tiếng anh là gì

6. sản phẩm các hình7.Phần mở đầu (Đặt vấn đề)8.Phần nội dung9.Kết luận10.Tài liệu tham khảo11.Phần phụ lục

6. sản phẩm các hình7.Phần mở đầu (Đặt vấn đề)8.Phần nội dung9.Kết luận10.Tài liệu tham khảo11.Phần phụ lục

✅ Mọi người cũng xem : bầu trời màu hồng tím là hiện tượng gì

12. Trang cuối có chữ ký của chủ đề tài, xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chữ ký của Thư ký hội đồng KHKT Sở, Chữ ký của Chủ tịch hội đồng KHKT Sở.

12. Trang cuối có chữ ký của chủ đề tài, xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chữ ký của Thư ký hội đồng KHKT Sở, Chữ ký của Chủ tịch hội đồng KHKT Sở.

✅ Mọi người cũng xem : hardener mua ở đâu

Những quy định về cách thức của những điểm vừa nêu:

Những quy định về cách thức của những điểm vừa nêu:

✅ Mọi người cũng xem : mua vé du lịch sông hồng ở đâu

1.Bìa giấy màu (có thể có giấy kiến trong)

1.Bìa giấy màu (có thể có giấy kiến trong)

2.Trang phụ bìa (trang title): không đánh thứ tự trang. Trên trang này ghi như ở trang bìa, mặt khác còn thêm tên người hướng dẫn, hợp tác.

2.Trang phụ bìa (trang title): không đánh thứ tự trang. Trên trang này ghi như ở trang bìa, mặt khác còn thêm tên người hướng dẫn, hợp tác.

3.Ký hiệu viết tắt (nếu có): Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì mới có trang này. Các ký hiệu viết tắt được viết ở phía trái, các chữ đầy đủ tương ứng viết ngang hàng phía phải của trang giấy. Trình bày xong ký hiệu này mới chuyển sang ký hiệu khác, trên những dòng tách biệt. Thứ tự trình bày ký hiệu viết tắt được xếp theo thứ tự ABC.

3.Ký hiệu viết tắt (nếu có): Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì mới có trang này. Các ký hiệu viết tắt được viết ở phía trái, các chữ đầy đủ tương ứng viết ngang hàng phía phải của trang giấy. Trình bày xong ký hiệu này mới chuyển sang ký hiệu khác, trên những dòng tách biệt. Thứ tự trình bày ký hiệu viết tắt được xếp theo thứ tự ABC.

4. Mục lục: Mục lục phản ánh khái quát nội dung của đề tài.Trong phần mục lục cần ghi rõ tên chương, tên mục và tiểu mục của chương. Nên sắp xếp sao cho mục lục của đề tài gọn trong một trang.

4. Mục lục: Mục lục phản ánh khái quát nội dung của đề tài.Trong phần mục lục cần ghi rõ tên chương, tên mục và tiểu mục của chương. Nên sắp xếp sao cho mục lục của đề tài gọn trong một trang.

5. Phần mở đầu (Đặt vấn đề): được trình bày sau mục lục, khoảng 1-2 trang.

5. Phần mở đầu (Đặt vấn đề): được trình bày sau mục lục, khoảng 12 trang.

6. Phần nội dung: Gồm có 4 chương, phân bố như sau:

6. Phần nội dung: Gồm có 4 chương, phân bố như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Đối tượng và phương pháp

Chương 2: Đối tượng và phương pháp

✅ Mọi người cũng xem : vị trí pháp lý là gì

Mọi Người Xem :   Yếu sinh lý tiếng anh là gì? Dịch thuật và phiên âm trong tiếng anh - Tâm Minh Đường

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

✅ Mọi người cũng xem : dọn nội thất ô tô ở đâu tốt

Chương 4: Bàn luận

Chương 4: Bàn luận

7. Phần kết luận: Được trình bày sau phần nội dung : 1 – 2 trang.

7. Phần kết luận: Được trình bày sau phần nội dung : 1 2 trang.

8. Tài liệu tham khảo: đặt ngay sau phần kết luận.

8. Tài liệu tham khảo: đặt ngay sau phần kết luận.

8.1. Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

8.1. Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

8.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

8.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

✅ Mọi người cũng xem : giấy bo góc là gì

– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo TÊN, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam (viết họ và tên đệm trước), không đảo tên lên trước họ.

 Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo TÊN, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam (viết họ và tên đệm trước), không đảo tên lên trước họ.

✅ Mọi người cũng xem : công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là gì

– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo HỌ.

 Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo HỌ.

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục nghiên cứu xếp vào vần T, Bộ Y tế xếp vào vần B, v.v…

 Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục nghiên cứu xếp vào vần T, Bộ Y tế xếp vào vần B, v.v…

8.3. Các tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo khi liệt kê vào sản phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin rất cần thiết và theo trình tự sau:     + Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)     + (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)     + Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)     + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)     + Nơi xuất bản, (dấu phẩy cuối)

8.3. Các tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo khi liệt kê vào sản phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin rất cần thiết và theo trình tự sau:     + Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)     + (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)     + Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)     + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)     + Nơi xuất bản, (dấu phẩy cuối)

✅ Mọi người cũng xem : quả thơm tiếng anh là gì

+ Trang: Nếu tham khảo chỉ trong 1 trang ghi số trang đó, nếu thường xuyên trang ghi: Tr. Số trang đầu – Số trang cuối. Tài liệu tham khảo là tiếng Anh nếu 1 trang ghi là p. Số trang, nếu từ 2 trang trở lên ghi pp. Số trang đầu – Số trang cuối. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

+ Trang: Nếu tham khảo chỉ trong 1 trang ghi số trang đó, nếu thường xuyên trang ghi: Tr. Số trang đầu – Số trang cuối. Tài liệu tham khảo là tiếng Anh nếu 1 trang ghi là p. Số trang, nếu từ 2 trang trở lên ghi pp. Số trang đầu – Số trang cuối. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

✅ Mọi người cũng xem : mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì

Các tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau:        + Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),“tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên), tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên), tập (không có dấu ngăn cách), (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc ).- Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 đến hết qua tất cả các ngôn ngữ. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên.

Các tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau:        + Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),“tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên), tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên), tập (không có dấu ngăn cách), (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc ). Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 đến hết qua tất cả các ngôn ngữ. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên.

Tài liệu khi trích dẫn chỉ cần đặt số thứ tự của tài liệu đó trong ngoặc vuông  [ ], ví dụ [19].

Tài liệu khi trích dẫn chỉ cần đặt số thứ tự của tài liệu đó trong ngoặc vuông  [ ], ví dụ [19].

Phần được trích dẫn từ thường xuyên tài liệu khác nhau, số thứ tự của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, vi dụ [6], [12], [27].

Phần được trích dẫn từ thường xuyên tài liệu khác nhau, số thứ tự của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, vi dụ [6], [12], [27].

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG KHÁC

1.Đánh số thự tự chương, mục và tiểu mục: chỉ dùng hệ thống số Arập, đánh theo luỹ tiến (không sử dụng số Lamã, không sử dụng ký tự A,B,C…).

Mọi Người Xem :   Đạo hiếu và chữ hiếu trong nhà Phật

Ví dụ :

Chương 3

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc đim lâm sàng3.2. Các kết quả cận lâm sàng3.2.1.Xét nghiệm máu3.2.2…………

        Các tiểu mục của đề tài được trình bày và đánh số thành nhóm phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

2.Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương: Ví dụ Bảng 3.4 có nghĩa là bảng thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Y tế 1999”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.

 Đầu đề của bảng ghi phía trên bảng, đầu đề của ảnh, hình vẽ, biểu đồ, đồ thị ghi phía dưới ảnh, hình vẽ, biểu đồ.

Chữ số, thường xuyên nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục hay đồ thị tương ứng Bảng, biểu, đồ thị, ảnh được đánh số thứ tự riêng theo từng loại.

Các số liệu trong bảng phải có đơn vị đo, các trục của biểu đồ và đồ thị cũng phải có tên và thang đo. Các ảnh phải ghi rõ xuất xứ (số bệnh án, mẫu tiêu bản…)3. Khổ giấy

 Thống nhất sử dụng giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).

4. Đặt lề

 Nên đặt lề như sau:

+ Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3 cm.

+ Lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2cm.

5. Ch viết và đặt lề trang in

sử dụng chữ Time New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo WINWORD. Chọn khoảng cách hàng (line spacing) là 1,5 lines.

Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.6. Cách viết tên chương, mục, tiểu mục

Tên chương, mục và tiểu mục cần được viết thống nhất cho mỗi loại về kiểu chữ, khổ chữ và độ đậm nhạt… Sự thống nhất này được thực hiện trong suốt luận văn. Tên chương được viết trên đầu trang mới, dưới tên chương nên để trống 2 dòng. Không để tên mục, tiểu mục ở cuối chân trang.7. Trình bày ký hiệu viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được dùng nhiều lần. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Chữ cần viết tắt khi xuất hiện lần đầu trong đề tài được viết đầy đủ và liền đó đặt ký hiệu viết tắt của chữ đó trong ngoặc đơn. Ký hiệu viết tắt phải được sử dụng thống nhất trong toàn đề tài. không nên viết tắt trong phần mục lục, đặt vấn đề và kết luận.

Số thứ tự của trang được đánh ở chính giữa phía trên đầu mỗi trang giấy.

Bắt đầu đánh số trang từ phần mở đầu đến trang cuối cùng của phần kết luận. Các trang khác không đánh dấu trang.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬTCác câu hỏi về đề cương sơ lược là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đề cương sơ lược là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đề cương sơ lược là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đề cương sơ lược là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đề cương sơ lược là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đề cương sơ lược là gì


Các hình ảnh về đề cương sơ lược là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về đề cương sơ lược là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin về đề cương sơ lược là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Cách lập đề cương sơ lượcII. MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNGVỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀITrình bày theo…

This Post Has One Comment

 1. Giới hạn về mặt không gian và thời gian
  Ppnc: nghiên cứu ntn,pp phải phù hợp vs mục tiêu,
  Cách chọn mẫu : ngẫu nhiên, hay số liệu chi tiết
  Kế hoạch thực hiện : nêu rõ thời gian + ( xử lý thông tin, viết báo cáo
  Nên dùng hồ sơ thực hiện
  Tài liệu tham khảo đánh số tt,tên tác giả, tên tài liệu phải viết nghiêng, năm trong dấu ngoặc đơn
  1 bài báo tên bài báo để trong ngoặc kép

Comments are closed.