Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm

Bài viết Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm”

Đánh giá về Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm


Xem nhanh
Tìm hiểu thêm về TCA: https://www.facebook.com/tca.bhnt/
Website TCA: https://tca.com.vn

Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hay đơn thuần và muốn tìm hiểu về những từ vựng hay thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm vậy thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để nâng cao vốn từ vựng cho mình nha!

I. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm

– Actuary: Nhân viên bảo hiểm

– Assessor: Giám định viên

– Accumulated value: giá trị tích luỹ

– Accumulation period: Thời kỳ tích luỹ

– Accumulation units: Đơn vị tích luỹ

– Actuaries: Định phí viên

– Aleatory contract Hợp đồng may rủi

– Annual return: Doanh thu hàng năm

– Annual statement: Báo cáo năm

– Annunity: Bảo hiểm niên kim 

– Annutant: Người nhận niên kim

– Annunity beneficiary: Người thụ hưởng của hợp đồng niên kim

– Annunity date: Ngày bắt đầu trả niên kim

– Annunity units: Đơn vị niên kim

– Antiselection: Lựa chọn đối nghịch 

– Applicant: Người yêu cầu bảo hiểm

– Assessment method: Phương pháp định giá

– Assets: của cải/tài sản

– Assignee: Người được chuyển nhượng

– Assignment: Chuyển nhượng

– Assignment provision: Điều khoản chuyển nhượng

– Assignor: Người chuyển nhượng

– Attained age: Tuổi hiện thời

B

– Bargaining contract: Hợp đồng mặc cả

– Benefit period: Thời kỳ thụ hưởng

– Benefit schdule: Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm

– Blended rating: Định phí theo phương pháp tổng hợp

– Block of policy: Nhóm hợp đồng đồng nhất

– Buy­sell agreement: Thoả thuận mua bán

C

– Cancellable policy: Hợp đồng có thể huỷ bỏ

– Capital: Vốn

– Capitation: Phí đóng theo đầu người

– Case management Quản lý theo trường hợp

– Cash value: giá trị tích luỹ của hợp đồng

– Cede: Nhượng tái bảo hiểm

– Ceding company: Doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm (Doanh nghiệp bảo hiểm gốc)

– Certificate holder: Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo hiểm nhóm)

– Claim: yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

– Claim analist: Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

– Claim cost: Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)

– Claim examiner: Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

– Claim specialist: Tương tự Claim examiner

– Class designation: Chỉ định nhóm người thụ hưởng

– Closed contract: Hợp đồng đóng (Loại hợp đồng chỉ bao gồm các khó khăn, điều khoản trong hợp đồng là có tổng giá trị)

– Coinsurance povision: Điều khoản đồng bảo hiểm

– Collateral assigmenent: Thế chấp

– Commutative contract: Hợp đồng ngang giá

– Compound interest: Lãi gộp (kép)

– Concurrent review: Đánh giá cùng lúc ấy

– Conditional promise: Lời hứa có điều kiện

– Consideration: Đối thường

– Contingency reserves: Dự phòng giao động lớn

– Contingent beneficiary: Người thụ hưởng ở hàng thứ hai.

– Contingent payee: Người thụ hưởng kế tiếp

– Contract: Hợp đồng

– Contractholder: Người chủ hợp đồng

– Contributory plan: Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí

– Conversion privilege: Quyền chuyển đổi hợp đồng

– Conversion provision: Điều khoản chuyển đổi hợp đồng

– Copayment: Cùng trả tiền

– Corporation: Doanh nghiệp

D

– Declined risk: Rủi ro bị từ chối

– Deductible: Mức miễn thường

– Deferred annunity: Niên kim trả sau

– Dividend options: Các lựa chọn về sử dụng lãi chia

– Divisible surplus: Lợi nhuận đem chia

– Domestic insurer: Doanh nghiệp bảo hiểm của bang (ngôn từ tại Mỹ)

tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm

E

– Eligibility period: Thời hạn chờ đủ khó khăn

– Elimination period: Thời gian chờ chi trả

– Endorsement: Bản sửa đổi bổ sung

– Endowment insurance: Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm và tiết kiệm)

– Entity method: Phương pháp duy trì thực thể

– Estate plan: Chương trình xử lý tài sản

– Exclusion: Điều khoản loại trừ

– Expected mortality: Tỷ lệ tử vong dự tính

– Experience: Phí tính theo kinh nghiệm

F

– Face amount: Số tiền bảo hiểm

– Face value: Số tiền bảo hiểm

– Family policy: Đơn bảo hiểm gia đình

– Fiduciary: Người nhận uỷ thác

– Field office: Văn phòng khu vực

– Foreign insurer: Doanh nghiệp bảo hiểm ngoài bang (ngôn từ tại Mỹ)

– Formal contract: Hợp đồng chính tắc

– Fraternal benefit sociaty: Hội trợ cấp ái hữu

– Fraudulent claim: Khiếu nại gian lận

– Funding mechanism: Cơ chế (phương pháp) gây quĩ

– Funding vehicle: Phương thuận tiện gây quĩ

G

– Gatekeeper: Người giám sát

– GI benefit: Quyền lợi khả năng bảo hiểm được đảm bảo

– Grace period: Thời gian gia hạn nộp phí

– Grace period provision: Điều khoản về thời gian gia hạn nộp phí

– Gross premium: Phí toàn phần

– Group policyholder: Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm

H

– Head office: Trụ sở chính

I

– Immediate annunity: Niên kim trả ngay

– Impairment rider: Điều khoản riêng loại trừ bệnh

– Incontestable clause: Điều khoản thời hạn miễn truy xét

– Indemnity benefits: Quyền lợi bồi thường

– Informal contract: Hợp đồng không chính tắc

– Initial premium: Phí bảo hiểm đầu tiên

– Insurable interest: Quyền lợi có khả năng được bảo hiểm

– Insurance agent: Đại lý bảo hiểm

– Insured: Người được bảo hiểm

– Interest: Lãi

– Interest option: Lựa chọn về lãi

– Interpleader: Quyền lợi được phán quyết bởi toà án

– Irrevocable beneficiary: Người thụ hưởng không thể thay đổi

J

– Juvenile insurance policy: Đơn bảo hiểm trẻ em

K

– Key person: Người chủ chốt

L

– Lapse: Huỷ bỏ hợp đồng

– Liabilities: Nợ phải trả

– Life annuity: Niên kim trọn đời

– Life insured: Người được bảo hiểm

– Liquidation: Thanh lý

– Liquidation period: Thời hạn thanh lý

– Loading: Phụ phí

– Loss ratio: Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)

M

– Managed care: Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ

– Manual rating: Định phí theo kinh nghiệm Doanh nghiệp

– Maturity date: Ngày đáo hạn

– Minor: Người vị thành niên

– Misrepresentation: Kê khai sai

– Mistaken claim: Khiếu nại nhầm

– Model Bill: Bộ luật mẫu

– Moral hazard: Rủi ro đạo đức

– Morbidity tables: Bảng tỷ lệ thưong tật

– Mortality experience: Tỷ lệ tử vong kinh nghiệm

– Mortality table: Bảng tỷ lệ tử vong

N

– Net amount at risk: giá trị rủi ro thuần

– Net cash value: tổng giá trị tích luỹ thuần

– Net primium: Phí thuẩn

– Noncancellable policy: đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ

– Nonforfeiture benefit: Quyền lợi không thể khước từ

O

– Open contract: Hợp đồng mở

– Option A Plan: Chương trình lựa chọn A

– Option B Plan: Chương trình lựa chọn B

– Overhead expenses: Chi phí kinh doanh

– Overinsured person: Người được bảo hiểm vượt mức

– Owners’ equity: Vốn chủ sử hữu

P

– Paid­up policy: Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm Giảm

Mọi Người Xem :   Robot tự hành là gì? Khả năng tự chủ của robot tự hành

– Partial disability: Thương tật bộ phận

– Participating policy: Đơn bảo hiểm có chia lãi

– Partnership: Hợp danh

– Payee: Người nhận tiền

– Payout period: Thời hạn chi trả

– Pension plan: Chương trình bảo hiểm hưu trí

– Period certain: Thời hạn đảm bảo (trong niên kim)

– Personal property: Động sản

– Personal risk: Rủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, Giảm sút dức khoẻ)

– Physical hazard: Rủi ro thân thể

– Plan document: Văn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)

– Plan participants: Ngươi tham gia chương trình bảo hiểm

– Plan sponsors: Người tài trợ cho chương trình bảo hiểm

– Policy: Đơn bảo hiểm

– Policy anniversary: Ngày kỷ niệm hợp đồng

– Policy benefit: Quyền lợi bảo hiểm

– Policy dividend: Lãi chia

–  Policy form: Mẫu hợp đồng

– Policy loan: Vay theo hợp đồng

– Policy proceeds: Số tiền bảo hiểm

– Policy reserves: Dự phòng theo hợp đồng

– Policy prospectus: Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm

– Policy term: Thời hạn hợp đồng

– Policy rider: Điều khoản riêng của đơn bảo hiểm

– Policyowner: Người chủ hợp đồng bảo hiểm, hoặc người tham gia bảo hiểm

– Portable coverage: Quyền lợi bảo hiểm nhóm vẫn được duy trì

– Pre­existing condition: Các bệnh tật có sẵn

– Preferred risk: Rủi ro dưới chuẩn

– Premium: Phí bảo hiểm

– Principal: Vốn, tiền gốc

– Probalility: Xác suất

– Profit: Lợi nhuận

– Property: tài sản (quyền sở hữu tài sản)

– Prospectus: Bản cáo bạch

– Pure risk: Rủi ro thuần tuý

R

– Real property: Bất động sản

– Recording methord: Phương pháp thay đổi bằng văn bản

– Redating: thay đổi theo ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng

– Refund annunity: Niên kim hoàn phí

– Regional office: Văn phòng khu vực

– Resistered plan: Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn hạn chế thuế (được đăng ký)

– Reinstatement: Khôi phục hiệu lực hợp đồng

– Reinsurance: Tái bảo hiểm

– Reinsurer: Doanh nghiệp tái bảo hiểm

– Release: Văn bản chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm

– Renewal premiums: Phí bảo hiểm tái tục

– Renewal provision: Điều khoản tái tục

– Retention limit: Mức giữ lại

– Retrocession: Nhượng tái bảo hiểm

– Retrospective review: Đánh giá thực hiện hợp đồng

– Revocable beneficiary: Quyền thay đổi ngay người thụ hưởng

S

– Secondary beneficiary: Người thụ hưởng hàng thứ hai

– Self insurance: Tự bảo hiểm

– Settlement agreemenet: Thoả thuận thanh toán

– Settlement option: Lựa chọn thanh toán

– Simple interest: Lãi đơn

– Social security: An sinh (bảo đảm) xã hội

– Sole proprietorship: công ty một chủ sở hữu

– Solvency: khả năng thanh toán

– Specculative risk: Rủi ro đầu cơ

– Standard risk: Rủi ro chuẩn

– Statutory reserves: Dự phòng bảo hiểm yêu cầu (theo luật)

– Substandard risk: Rủi ro vượt chuẩn

– Successor payee: Người được trả tiền bảo hiểm kế tiếp

– Surplus: Thặng dư (lợi nhuận)

– Surrender charges: Phí giải ước

– Survivor benefit: Quyền lợi đối với người còn sống

T

– Term life insurance: Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ

– Time clause: Điều khoản đồng tử vong

– Total disability: Thương tật toàn bộ

– Trust: Tín thác

– Trust beneficiary: Người thụ hưởng tín thác

– Trust fund: Quĩ tín thác

– Trustee: Người được uỷ thác

U

– Underwrting: Đánh giá rủi ro

– Unilateral contract: Hợp đồng đơn phương

– Utilization review: Đánh giá dịch vụ y tế

V

– Valid contract: Hợp đồng hợp lệ

– Valued contract: Hợp đồng khoán

– Variable annunity: Niên kim biển đổi

– Vested interest: Quyền được đảm bảo .

– Vesting: Quyền được đảm bảo

– Void contract: Hợp đồng vô hiệu

W

– Waiting period: Thời gian chờ

– Warranty: Bảo đảm

– Withdrawal charge: Phí giải ước

– Withdrawal provision: Điều khoản giải ước

 một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khác có thể bạn quan tâm 1. Từ vựng giao tiếp tiếng anh chuyên ngành may 2. Từ vựng giao tiếp tiếng anh trong khách sạn 3. Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

✅ Mọi người cũng xem : mua giống ổi nữ hoàng ở đâu

II. ngôn từ tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

– Accelerated death benefit rider: Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm

– Accidental death and dismemberment rider: Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

– Accidental death benefit: Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn

– Accumulation at interest dividend option: Lựa chọn tích luỹ lãi chia

– Activity at work provosion: Điều khoản đang công tác

– Activities of daily living: vận hành thường ngày

– AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider): Điều khoản riêng về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn

– Additional insured rider: Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm

– Additional term insurance dividend option: Lựa chọn dùng lãi chia để mua bảo hiểm tử kỳ

– Adjustable life insurance: Bảo hiểm nhân thọ có có khả năng điều chỉnh

– Administrrative services o­nly (ASO) contract: Hợp đồng sản phẩm quản lý

– Adverse seletion ­ antiselection: Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)

– Aggregate stop loss coverage: Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường

– APL provision ­ automatic premium loan provision: Điều khoản cho vay phí tự động

– Annunity mortality rates: Tỷ lệ tử vong trong bảo hiểm niên kim

– Annual renewable term (ART) insurance ­ yearly renewable term insurance: Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm

– Automatic premium loan (APL) provision: Điều khoản cho vay phí tự động

– Attained age conversion: Chuyển dổi hợp đồng theo tuổi hiện thời

– Automatic dividend option: Lựn chọn tự động dùng lãi chia

– Automatic nonforfeiture benefit: Quyền lợi không thể tự động huỷ bỏ

B

– Business overhead expense ceverage: Bảo hiểm chi phí kinh doanh

– Bilateral contract ­ unilateral contract: Hợp đồng song phương, hợp đồng đơn phương

– Business continuation insurance plan: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

– Basic medical expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản

C

– Canadian Council of Insurance Regulator: Hội đồng quản lý bảo hiểm Canada.

– Canadian life and Health Insurance Association (CCIR): Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada

– Canadian life and health insurance compensation corporation (Cliên hệIA): Tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada

– Cash refund annunity: Niên kim hoàn phí

– Cash dividend option: Lựa chọn nhận lãi chia bằng tiền

– Cash surrender value nonforfeiture option: Lựa chọn huỷ hợp đồng để nhận giá trị giải ước (hoàn lại)

– Cash surrender value: tổng giá trị giải ước (hoàn lại)

– Comprehensive major mediacal policy: Đơn bảo hiểm chi phí y tế tổng hợp (gộp)

– Class of policies: Loại đơn bảo hiểm

– Closely held business: công ty giới hạn số thành viên

– Common disaster clause: Điều khoản đồng tử vong

– Community property state Bang: (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản

– Certificate of insurance: Giấy chứng nhận bảo hiểm

– Change of occupation provision: Điều khoản về sự thay đổi nghề nghiệp

– Children’s insurance rider: Đìều khoản riêng bảo hiểm cho trẻ em

– Critical illness coverage (CI): Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

– Cross­purchase method: Phương pháp mua chéo

– Continuous ­ premium whole life policy: Đơn bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục

– Conservative mortality table: Bảng tỷ lệ chết thận trọng

– Contract of adhesion: Hợp đồng định sẵn

Mọi Người Xem :   Nhiệm vụ của hệ điều hành là gì?

– Contract of indemnity: Hợp đồng bồi thường.

– Contractual capacity: năng lực pháp lý khi ký kết hợp đồng

– Cenvertible term insurance policy: Bảo hiểm tử kỳ có khả năng chuyển đổi

– Coordination of benefit (COB) provision: Điều khoản kết hợp quyền lợi

– Cost of living adjustment (COLA) benefit: Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.

– Credit life insurance: Bảo hiểm tín dụng tử kỳ

– Critical illness (CI) coverage: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

– Conditional renewable policy: Hợp đồng tái tục có điều kiện

D

– Decreasing term life insurance: Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo hiểm Giảm dần

– Deferred compensation plan: Chương trình phúc lợi trả sau.

– Defined benefit pensionplan ­ defined contribution pension plan: Chương trình hưu trí xác định quyền lợi

– Defferred profit sharing plan (DPSP): Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợi nhuận

– Defined contribution pension plan: Chương trình hưu trí xác định phần đóng góp.

– Dental expense coverage: Bảo hiểm chi phí nha khoa

– Deposit administration contract: Hợp đồng quản lý quỹ hữu trí

– Double indemnity benefit: Quyền lợi chỉ trả gấp đôi

– Disability income benefit: Trợ cấp mức thu nhập khi thương tật

– Disability income coverage: Bảo hiểm trợ cấp thu nhập

– Dread disease (DD) benefit: Quyền lợi bảo hiểm cho một số bệnh (chết) hiểm nghèo.

– Disability buyout coverage: Bảo hiểm mua lại cổ phần khi thương tật

E

– EFT method (Electronic Funds Transfer): Phương pháp chuyển tiền điện tử

– Employee retirement income security: đạo luật bảo đảm mức thu nhập khi về hưu của  người lao động.

– Extended term insurance nonforfeiture option: Lựa chọn dùng tổng giá trị tích luỹ để mua bảo hiểm tử kỳ

– Endorsement method: Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản

– Enrollment period ­ eligibility period: Thời hạn chờ đủ khó khăn

– Entire contract provision: Điều khoản về bộ hợp đồng đầy đủ

– Evidence of insurability: Bằng chứng về có khả năng có thể bảo hiểm

– Exclution rider: Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một vài rủi ro xác định)

– Employees’ profit sharing plan (EPSP): Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động

F

– Facility of payment clause: Điều khoản về lựa chọn thanh toán

– Family income coverage: Bảo hiểm mức lương gia đình

– Family income policy: Đơn bảo hiểm mức lương gia đình

– Financial intermediary: Trung gian tài chính

– Financial services industry: Ngành sản phẩm tài chính

– First beneficiary ­ primary beneficiary: Người thụ hưởng hàng thứ nhất

– Future purchase option benefit: Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm

– Fixed amount option: Lựa chọn trả góp số tiền bảo hiểm

– Fixed benefit annunity: Niên kim quyền lợi xác định

– Fixed period option: Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định

– Flexible premium annunity: Niên kim có phí bảo hiểm linh động

– Flexible premium variable life insurance: Phí bảo nhân thọ biến đổi đóng phí linh động

– Fraudulent misrepresentation: Kê khai gian lận

– Free­ examination provisionFree look: Điều khoản về thời hạn xem xét (cân nhắc)

– Fully insured plan: Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ

– Fully self insured plan: Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ

– First dollar coverage: Bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế

G

– General investment account: Tài khoản đầu tư tổng hợp

– Graded premium policy: Đơn bảo hiểm định kỳ tăng phí

– Group creditor life insurance: Bảo hiểm nhân thọ nhóm cho chủ nợ

– Group deferred annunity: Niên kim nhóm trả sau

– Group insurance policy: Đơn bảo hiểm nhóm

– Group insureds: Người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhóm

– Gurantted income contract: Hợp đồng đảm bảo mức thu nhập

– Guaranteeed insurability (GI) benefit: Quyền lợi về khả năng bảo hiểm được đảm bảo

– Guaranted investment contract: Hợp đồng đầu tư bảo đảm

– Guaranted renewable policy: đơn bảo hiểm tái tục được đảm bảo

H

– Health insurance policy: Đơn bảo hiểm sức khoẻ

– Health maintenance organization (HMO): Tổ chức đảm bảo sức khoẻ

– Hospital expense coverage: Bảo hiểm chi phí nằm viện

– Home service distribution system: Hệ thống phân phối qua đại lý đáp ứng tại nhà

– Home service agent: Đại lý bảo hiểm phục vụ tại nhà

I

– Income protection insurance: Bảo hiểm bảo đảm mức lương

– Increasing term life insurance: Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần

– Indeterminate premium life insurance policy: đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định

– Individual insurance policy: Đơn bảo hiểm cá nhân

– Individual retirement account: Tài khoản hưu trí cá nhân

– Individual retiremenet annunity: Niên kim hưu trí cá nhân

– Individual retiremenet arrangement (IRA): Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân

– Individual stop loss coverage: Bảo hiểm vượt mức bồi thường cá nhân

– Installment refund annunity: Niên kim hoàn phí trả góp

– Insurance companies act: Đạo luật quản lý Doanh nghiệp bảo hiểm

– Interest sensitive whole life insurance: Bảo hiểm trọn đời biến đổi theo lãi suất

– Insurer administered plan: Chương trình bảo hiểm do Doanh nghiệp bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)

J

– Joint whole life insurance: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho hai người

– Joint and survisorship life income option: Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống

– Joint mortgage redemption insurance: Bảo hiểm khoản vay thế chấp cho hai người

– Joint and last servivorship anunity: Niên kim cho người còn sống và người cùng sống

K

– Key person disability coverage Bảo hiểm thương tật cho nguời chủ chốt

L

– Last survivor life insurance: Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống

– Law of large numbers: Qui luật số lớn

– Legal actions provision: Điều khoản thời hạn khiếu kiện

– Legal reserve system: Hệ thống dự phòng theo luật.

– Long term individual disability income coverage: Bảo hiểm thương tật mất thu nhập cá nhân dài hạn

– Level term life insruance: Bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm không đổi

– Life income annunity with period certain: Niên kim trọng đời có đảm bảo

– Life income option: Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời

– Life income with period certain option: Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo

– Life income with refund annunity: Niên kim hoàn phí

– Life insurance policy: Đơn bảo hiểm nhân thọ

– Limited payment whole life policy: Đơn bảo hiểm đóng phí có thời hạn

– Long term care (LTC) benefit: Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn

– Long term care (LTC) coverage: Bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn

– Long term group disability income coverage: Bảo hiểm thương tật nhóm dài hạn

– Level premium system: Phí bảo hiểm quân bình

– Major medical insurance plans: Chương trình bảo hiểm chi phí y tế chính

– Managed care plans: Các chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ

– Market conduct laws: Luật về hành vi kinh doanh

– Master group insurance contract: Hợp đồng bảo hiểm nhóm

– Material misrepresentation: Kê khai sai yếu tố quan trọng

– Medical expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế

– Minimum premium plan: Chương trình phí bảo hiểm tối thiểu

– Misstatement of age or sex provision: Điều khoản về kê khai sai tuổi và giới tính

– Modified coverage policy: Đơn bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm có thể điều chỉnh

– Modified premium whole life policy: Đơn bảo hiểm trọn đời có phí bảo hiểm có khả năng điều chỉnh

Mọi Người Xem :   Hồ sơ, thủ tục thay đổi nơi lãnh lương hưu hằng tháng

– Monthly debit ordinary (MDO) policy: Đơn bảo hiểm đóng phí tháng tại nhà

– Mortage redemption insurance: Chương trình bảo hiểm khoản vay thế chấp.

– Mutual insurance company: Doanh nghiệp bảo hiểm tương hỗ

– Mutual benefit method:  Phương pháp định phí tương hỗ (hay còn gọi là phương pháp định phí hậu tử vong)

N

– Noncontributory plan: Chương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí

– Nonqualified retirement savings plan: Chương trình tiết kiệm hưu trí không đủ khó khăn miễn Giảm thuế

– Nonguaranteed premium life insurance policy: Đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định

– Nonparticipating policy: Đơn bảo hiểm không chia lãi

– Nonduplication of benefit provision: Điều khoản bảo hiểm trùng

O

Office of superintendent of insurance: Văn phòng giám sát bảo hiểm

– Optional modes of settlement: Phương pháp thanh toán tuỳ chọn

– Ownership of property: Quyền sở hữu tài sản

– Ordinary life insurance policy: Đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường

– Ordinary age conversion: Chuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc

– Overinsurance provision: Điều khoản bảo hiểm vượt mức

– Optionally renewable policy: Đơn bảo hiểm tái tục tự chọn tục

P

– Partial surrender provision: Điều khoản Giảm tổng giá trị giải ước

– Payment into court: Trả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án

– Payout options provision: Điều khoản lựa chọn trả tiền bảo hiểm

– Payroll deduction method: Phương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương

– Pension benefits act: đạo luật về quyền lợi hưu trí

– Periodic level premium annunity: Niên kim định kỳ quân bình

– Permanenet life insurance: Bảo hiểm nhân thọ dài hạn

– Physical examination provision: Điều khoản về kiểm tra sức khoẻ

– Physicians’ expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế khám chữa bệnh.

– Plan administrator: Người quản lý chương trình bảo hiểm

– Policy loan provision: Điều khoản vay theo hợp đồng

– Policy withdrawal provision: Điều khoản hạn chế giá trị tích luỹ của hợp đồng

– Post death assessmenet method = mutual benefit method: Phương pháp đinh phí hậu tử vong

– Preauthorized check system: Hệ thống trả phí thông qua séc

– Preferred beneficialry classification: Hàng thừa kế (ưu tiến) thứ nhất

– Premium delay arrangement: Thoả thuận hoãn nộp phí (bảo hiểm nhóm)

– Premium payment mode: Phương thức nộp phí

– Probationary period: Thời gian chờ để đủ khó khăn tham gia bảo hiểm nhóm

– Pre­need funeral insurance: Bảo hiểm trả trứoc chi phí mai táng

– Prescription drug coverage: Bảo hiểm chi phí theo đơn thuốc

– Presumptive disability: Thương tật suy đoán

– Primary beneficiary: Người thu hưởng hàng thứ nhất

– Primary care physician PCP: Bác sỹ gia đình

– Profit sharing plan: Chương trình chia sẻ lợi nhuận

– Premium reduction devidend option: Lựa chọn sử dụng lãi chia để nộp phí (hoặc khấu trừ phí bảo hiểm phải nộp)

– Preferance beneficiary clause: Điều khoản về thụ hưởng theo hàng thừa kế

– Preadmission certification: Kiểm tra trước khi nhập viện

R

– Reduced paid­up insurance nonforfeiture option: Lựa chọn chuyển sang hợp đồng có số tiền bảo hiểm Giảm

– Refund life income option: Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim hoàn phí

– Registered pension plan: Chương trình bảo hiểm đủ khó khăn miễn Giảm thuế (được đăng ký)

– Registered retirement savingsplan: Chương trình tiết kiệm hưu trí được đăng ký

– Reimbursemenet benefit: Quyền lợi bảo hiểm đựoc bồi thường

– Renewable term insurance policy: Đơn bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

– Reinstatement provision: Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng

– Right of revocation: Quyền thay đổi ngay người thụ hưởng

– Retrospective rating arrangement: Thoả thuận xác định phí bảo hiểm theo tổn thất thực tế (trong bảo hiểm nhóm)

S

– Salary continuation plan: Chương trình bảo hiểm bảo đảm tiền lương

– Second insured rider: Điều khoản riêng cho người được bảo hiểm thứ hai

– Second to die life insurance: Tương tự last servivor life insurance

– Segregated account or Separate account: Tài khoản riêng

– Selection against the insurer: Lựa chọn bất lợi (đối nghịch)

– Self administered plan: Chương trình bảo hiểm tự quản

– Selection of risk: Đánh giá rủi ro

– Settlement options provision: Điều khoản về lựa chon thanh toán

– Short term group disability income coverage: Bảo hiểm mất mức thu nhập do thương tật nhóm ngắn hạn

– Short term individual disability income coverage: Bảo hiểm mất mức thu nhập do  thương tật cá nhân ngắn hạn

– Simplified employee pension plan: Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động

– Single premium annunity: Niên kim nộp phí một lần

– Single premium whole life policy: Bảo hiểm trọn đời nộp phí một lần

– Social security disability income: Bảo đảm xã hội mất mức thu nhập do thương tật

– Special class rates:Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với rủi ro vượt chuẩn

– Split dollar life insurance plan: Chương trình nhân thọ cùng đóng phí

– Spouse and children’s insurance rider: Điều khoản riêng bảo hiểm cho con và người hôn phối

– Standard premium rates: Tỷ lệ phí chuẩn

– State insurance department: Cơ quan quản lý bang về bảo hiểm

– Stop loss insurance: Bảo hiểm vượt mức bồi thường

– Stop loss provision: Điều khoản bảo hiểm vượt mức bồi thường

– Stock insurance company: công ty bảo hiểm cổ phần

– Straight life annunity: Niên kim trọn đời

– Straight life incom option: Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim trọn đời

– Substandard premium rates: Tỷ lệ phí vượt chuẩn

– Succession beneficiary clause: Điều khoản người thụ hưởng kế tiếp

– Survivor income plan: Chương trình bảo hiểm thu nhập cho người còn sống

– Suicide exclusion provision: Điều khoản loại trừ tự tử

– Supplemental major medial policy: Đơn bảo hiểm chi phí y tế chính bổ sung

– Supplementary contract: Hợp đồng bổ sung

– Surgical expense coverage: Bảo hiểm chi phí phẫu thuật

– Superintendents’ guidelines: Hướng dẫn của cơ quan quản lý về bảo hiểm

T

– Temporary life annunity: Niên kim nhân thọ tạm thời

– Terminal illness benefit: Quyền lợi bảo hiểm bệnh tật giai đoạn cuối.

– Third party administrator: Bên thứ ba quản lý (đối với các chương trình bảo hiểm tự quản)

– Third party policy: Đơn bảo hiểm cho bên thứ ba.

– Thrift and saving plan: Chương trình tiết kiệm.

U

– Univeral life insurance: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ linh hoạt

– Underwrting guidline: Hưỡng dẫn đánh giá rủi ro

– Usual customary and reasonable fee: Chi phí hợp lý, hợp lệ và thông thường

– Utilization management: Quản lý sản phẩm y tế

V

– Variable premium life insurance policy: đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm biến đổi

– Variable univeral life insurance: Bảo hiểm linh hoạt kết hợp biến đổi

– Vision care coverage: Bảo hiểm chăm sóc thị giác

– Variable life insurance: Bảo hiểm nhân thọ biến đổi

W

– Waiver of premium for disability benefit: Quyền lợi miễn nộp phí do thương tật

– Waiver of premium for payor benefit: Quyền lợi miễn nộp phí đối với nguời tham gia bảo hiểm

– Welfare benefit plan: Chương trình phúc lợi

– Whole life insurance: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Hy vọng những thuật ngữ và từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm trên đây đã giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện. 

Chúc các bạn học tốt!

Để được tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!

imageCác câu hỏi về chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì


Các hình ảnh về chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm nội dung về chuyên viên tư vấn bảo hiểm tiếng anh là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts