Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bài viết Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp. thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp. trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.”

Đánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.


Xem nhanh

TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

▼về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1. Tài khoản này sử dụng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh:

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế sinh ra trong quy trình danh mục, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành danh mục, hàng hóa (trừ vận hành xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng,; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…); chi phí bằng tiền khác.

Chi phí quản lý công ty bao gồm các chi phí quản lý chung của công ty bao gồm các chi phí về lương nhận viên bộ phận quản lý công ty (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý công ty; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý công ty; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…).

1.2. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh nghiệp không được coi là chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã kế hoạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi Giảm giá chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

1.3. Tài khoản 642 được mở cụ thể theo từng nội dung chi phí, theo quy định. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng công ty, tài khoản 642 có thể được mở cụ thể theo từng loại chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý công ty. Trong từng loại chi phí được theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí như:

a) Đối với chi phí bán hàng:

– Chi phí nhận viên: Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản danh mục, hàng hóa,… bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,…

– Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất sử dụng cho việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, sản phẩm, như chi phí vật liệu đóng gói danh mục, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu sử dụng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,… sử dụng cho bộ phận bán hàng.

– Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quy trình tiêu thụ danh mục, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương thuận tiện tính toán, phương tiện làm việc,…

– Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng, như nhà kho, nhà hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương thuận tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,…

– Chi phí bảo hành: sử dụng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” mà không phản ánh ở TK này.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khấu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bóc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị ủy thác xuất khẩu,…

– Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác sinh ra trong khâu bán hàng ngoài các chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng…

Mọi Người Xem :   Quản lý điều hành là gì? Bạn có thực sự hiểu rõ về công việc này?

b) Đối với chi phí quản lý Doanh nghiệp:

– Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý công ty, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của Doanh nghiệp.

– Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất sử dụng cho công tác quản lý công ty như văn phòng phẩm… vật liệu dùng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,… (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

– Chi phí đồ sử dụng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

– Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho công ty như: Nhà cửa làm việc cac phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương thuận tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý sử dụng trên văn phòng,…

– Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác.

– Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, buôn bán của Doanh nghiệp.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài đáp ứng cho công tác quản lý công ty; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,… (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính the phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý Doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.

– Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của công ty, ngoài các chi phí nêu trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi phí lao động nữ,…

1.4. Đối với sản phẩm, hàng hóa sử dụng để khuyến mại, quảng cáo:

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các khó khăn khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì ghi nhận tổng giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào chi phí bán hàng.

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các khó khăn khác như phải mua danh mục, hàng hóa (ví dụ như mua 2 danh mục được tặng 1 sản phẩm…) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là hạn chế giá hàng bán).

– Trường hợp Doanh nghiệp hoạt động thương mại được nhận hàng hóa (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cóa, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận mức lương khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại.

▲về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ buôn bán

Bên Nợ:

– Các chi phí quản lý kinh doanh nảy sinh trong kỳ;

– Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

Bên Có:

– Các khoản được ghi hạn chế chi phí quản lý kinh doanh;

– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa dùng hết);

– Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả công ty”.

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6421 – chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán danh mục, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của Doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 – Xác định kết quả buôn bán.

– Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý công ty: Phản ứng chi phí quản lý chung của Doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý công ty sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

▲về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý công ty, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của nhân viên đáp ứng trực tiếp cho quá trình sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nhân viên quản lý công ty, ghi:

Mọi Người Xem :   Sinh ngày 13/12 là cung gì – Giải mã bí ẩn về tình yêu và tính cách

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (TK cấp 2 phù hợp)

Có các TK 334, 338.

3.2. tổng giá trị vật liệu xuất sử dụng, hoặc mua vào dùng ngay cho cán bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý công ty như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu sử dụng cho sửa chữa TSCĐ chung của Doanh nghiệp,…, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (TK cấp 2 phù hợp)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có các TK 111, 112, 242, 331, …

3.3. Trị giá dụng cụ, đồ sử dụng văn phòng xuất dùng hoặc mua về dùng ngay cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý Doanh nghiệp không qua nhập kho được tính trực tiếp một lần vào chi phí bán hàng, chi phí quản lý Doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doan (TK cấp 2 phù hợp)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 153 – Dụng cụ, công cụ

Có các TK 111, 112, 331, …

3.4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của Doanh nghiệp, bộ phận bán hàng như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,…, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (TK cấp 2 phù hợp)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

3.5. Thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6422)

Có các TK 111, 112

3.7. Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính:

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất của cải/tài sản (2293).

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6422).

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất của cải/tài sản (2293).

Có TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6422).

– Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.

– Doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.

3.8. Khi trích lập dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành danh mục, hàng hóa, công trình xây dựng), ghi:

Nợ các TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (TK 6422)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa dùng hết tì số chênh lệch được hoàn nhập ghi Giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (TK 6422).

3.9. Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ sử dụng cho quản lý buôn bán một lần với tổng giá trị nhỏ, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335, …

3.10. Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ đáp ứng cho bán hàng, quản lý công ty:

a) Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 111, 112, 152,…

b) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

– Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, chi phí quản lý công ty, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6422)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo bắt buộc kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ).

– Kết chuyển chi phí SCL TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào dùng, ghi:

Nợ các TK 335, 352

Có TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ.

c) Trường hợp phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

– Kết chuyển chi phí SCL TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào dùng, ghi:

Mọi Người Xem :   Mua Cát Cho Bé Chơi Ở Đâu - Hạt Muồng Muồng Cho Bé Chơi Xúc Cát Hmg

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước.

Có TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ

– Định kỳ, phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3.11. Chi phí nảy sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho thống kê, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế )

Có các TK 111, 112, 331, …

3.12. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý kinh doanh, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

3.13. Đối với danh mục, hàng hóa tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích bán hàng, quản lý công ty, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6422)

Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất danh mục hoặc giá vốn hàng hóa).

3.14. Khi phát sinh các khoản ghi Giảm chi phí bán hàng, chi phí Doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (TK cấp 2 phù hợp).

3.15. Trường hợp danh mục, hàng hóa dùng để biếu, tặng

– Trường hợp danh mục, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài công ty được tính vào chi phí sản xuất, buôn bán:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý Doanh nghiệp (TK cấp 2 phù hợp)

Có các TK 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp danh mục, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho cán bộ nhận viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp sản phẩm

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hóa, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156.

3.16. Đối với danh mục, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo

– Đối với hàng hóa mua vòa hoặc danh mục doa công ty sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo:

+ Trường hợp xuất danh mục, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua danh mục, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6421) (chi phí sản phẩm, giá vốn hàng hóa)

Có các TK 155, 156.

+ Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là hạn chế giá hàng bán).

– Trường hợp Doanh nghiệp có vận hành thương mại được nhận hàng hóa (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) sử dụng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi cụ thể số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận mức lương khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (giá trị hợp lý)

Có TK 711 – thu nhập khác.

3.17. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận ủy thác xuất khấu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng ủy thác xuất khấu và phí ủy thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3388).

3.18. Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý buôn bán (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

3.19. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý buôn bán tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả buôn bán

Có TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh

▲về đầu trangCác câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chi phí quản lý doanh nghiệp là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chi phí quản lý doanh nghiệp là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chi phí quản lý doanh nghiệp là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chi phí quản lý doanh nghiệp là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chi phí quản lý doanh nghiệp là gì


Các hình ảnh về chi phí quản lý doanh nghiệp là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về chi phí quản lý doanh nghiệp là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung về chi phí quản lý doanh nghiệp là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có bài tập minh họa 1

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có bài tập minh họa

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…
Phân biệt "vi khuẩn ăn thịt người" với vi khuẩn gây bệnh Whitmore 2

Phân biệt “vi khuẩn ăn thịt người” với vi khuẩn gây bệnh Whitmore

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…
Những điều cần biết về soi tươi dịch âm đạo 3

Những điều cần biết về soi tươi dịch âm đạo

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…
Vi nấm là gì và có tác hại như thế nào đến sức khỏe con người 4

Vi nấm là gì và có tác hại như thế nào đến sức khỏe con người

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…
Công thức kinh tế vi mô 5

Công thức kinh tế vi mô

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…
Môi trường marketing vĩ mô (Macro Marketing Environment) là gì? Đặc điểm và phân loại 6

Môi trường marketing vĩ mô (Macro Marketing Environment) là gì? Đặc điểm và phân loại

ContentsĐánh giá về Hệ thống tài khoản – 642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.Các câu hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp là gìCác Hình…