Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?

Bài viết Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?”

Đánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?


Xem nhanh
Hỗ trợ kiến thức cơ bản cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp làm hồ sơ bầu bổ sung Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch CĐCS, ủy viên BCH CĐCS

Cho tôi hỏi công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được áp dụng ở đâu? Điều kiện để Doanh nghiệp có khả năng thành lập công đoàn cơ sở theo điều lệ công đoàn Việt Nam hiện nay như thế nào? Công đoàn cơ sở có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu?

Căn cứ Điều 4 Luật Công đoàn 2012 định nghĩa về công đoàn cơ sở như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
…”

Tại Điều 7 Luật Công đoàn 2012 quy định về hệ thống tổ chức công đoàn như sau:

“Điều 7. Hệ thống tổ chức công đoàn
Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn cơ sở được tổ chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị, Doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế vận hành trên lãnh thổ Việt Nam.”

Theo đó, công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một vài cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận.

Công đoàn cơ sở được tổ chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị, Doanh nghiệp, tổ chức khác có dùng lao động.

Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?

Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?

✅ Mọi người cũng xem : quả đen là quả gì

Việc thành lập công đoàn cơ sở theo điều lệ công đoàn Việt Nam Hiện tại như thế nào?

Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo quyết liệt 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về khó khăn thành lập công đoàn cơ sở như sau:

“Điều 13. Điều kiện thành lập và cách thức tổ chức của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở
1. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động vận hành hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.
2. Nghiệp đoàn cơ sở tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, theo địa bàn hoặc theo đơn vị sử dụng lao động, được thành lập khi có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.
3. hình thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở
a. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên.
b. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
c. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận.
d. Công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên.
4. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn chi tiết Điều này.”

Như vậy, theo điều lệ công đoàn Việt Nam thì công ty phải có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam thì mới đủ điều kiện thành lập công công đoàn cơ sở.

Mọi Người Xem :   Công chứng vi bằng là gì? Thủ tục mua bán nhà vi bằng - Luật L24H

✅ Mọi người cũng xem : fan only nghĩa là gì trong điều hòa

Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định về nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn cơ sở ra sao?

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo quyết liệt 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở như sau:

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở
1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn.
2. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước.
3. Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với đơn vị dùng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện hơn điều kiện làm việc và chăm sóc thể trạng cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội.
5. Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, dùng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, công ty phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.
6. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng loại hình công đoàn cơ sở.”

Theo đó, công đoàn cơ sở có những quyền hạn và nhiệm vụ cần thực hiện theo quy định nêu trên.

Mọi Người Xem :   Các hệ nhôm Xingfa: Hệ 55, hệ 65, hệ 93, hệ 140, hệ 1000 là gì
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Công đoàn cơ sởimage

Thành Nhân

361 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì


Các hình ảnh về ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về ban chấp hành công đoàn cơ sở là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Công đoàn cơ sở là gì và công đoàn cơ sở thường được tổ chức ở đâu? Điều lệ công đoàn Việt Nam quy…