Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.   Không gì sánh nổi mẹ hiền Với con mẹ quý hơn tiên trên trời Mẹ cho con cả cuộc đời Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng! (Mẹ là tất cả – Phạm Thái)

Bài viết Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.   Không gì sánh nổi mẹ hiền Với con mẹ quý hơn tiên trên trời Mẹ cho con cả cuộc đời Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng! (Mẹ là tất cả – Phạm Thái) thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.   Không gì sánh nổi mẹ hiền Với con mẹ quý hơn tiên trên trời Mẹ cho con cả cuộc đời Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng! (Mẹ là tất cả – Phạm Thái) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.   Không gì sánh nổi mẹ hiền Với con mẹ quý hơn tiên trên trời Mẹ cho con cả cuộc đời Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng! (Mẹ là tất cả – Phạm Thái)”

Đánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.   Không gì sánh nổi mẹ hiền Với con mẹ quý hơn tiên trên trời Mẹ cho con cả cuộc đời Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng! (Mẹ là tất cả – Phạm Thái)


Xem nhanh
Mẹ là ai , Mẹ là Ta

‘; $(“#alert_popup_dialog”).html(innerHtml); } else //Chua co the div alert_popup_dialog var html = ”; $(“#container”).append(html); } function displayMessage(title, msg) makeDialog(title, msg); $(“#alert_popup_dialog”).show(); function openNewWindow(url) window.open(url, “”, ‘directories=yes,titlebar=yes,toolbar=yes,location=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes’); function submitForm() $(“#submitResultForm”).submit(); function checkOption(question_id, display_answer) var number_answer = $(“input[name ^=’question_’]:checked”).length; $(“#number_answer”).html(number_answer); var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/checkQuestion’, type: “post”, data: ( question_id: question_id, answer_choice: answer_choice ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data.success) var answer = data.answer; $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘readonly’, true); $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘onclick’, ”); $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).click(function() return false; ); var point = data.point; if (answer === answer_choice) displayPointNotification(point, question_id, true); $(“#quickview_” + question_id).addClass(“listgreen”); else displayPointNotification(point, question_id, false); $(“#quickview_” + question_id).addClass(“listred”); if (display_answer === 1) $(“#p_question_” + question_id + “_” + answer_choice).attr(‘class’, ‘mab5 clred’); $(“#p_question_” + question_id + “_” + answer).attr(‘class’, ‘mab5 clblue’); // $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘disabled’, true); viewAnswer(question_id, 1); // $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).click(); else displayMessage(‘Thông báo’, data.error); ); function updateData(question_id) $(“#save_link_” + question_id).html(”); $(“#save_link_” + question_id).html(‘Đã lưu‘); $(“#save_link_” + question_id).attr(‘class’, ‘save s12’); var open_close_state = ; function viewAnswer(question_id, with_short_answer) var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); if (answer_choice === undefined) alert(‘Bạn cần trả lời câu hỏi để xem lời giải’); return; if (open_close_state[question_id] === undefined) open_close_state[question_id] = false; if (open_close_state[question_id]) $(‘#detail_answer_’ + question_id).hide(); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Xem đáp án‘); open_close_state[question_id] = false; else var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/getAnswer’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id, answer_choice: answer_choice, with_short_answer: with_short_answer, ), success: function(resp) $(‘#detail_answer_’ + question_id).show(); $(‘#detail_answer_’ + question_id).html(resp); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Ẩn đáp án‘); MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, ‘detail_answer_’ + question_id]); open_close_state[question_id] = true; ); function viewTextQuestionAnswer(question_id) if (open_close_state[question_id] === undefined) open_close_state[question_id] = false; if (open_close_state[question_id]) $(‘#detail_answer_’ + question_id).hide(); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Xem đáp án‘); open_close_state[question_id] = false; $(‘#short_answer_’ + question_id).show(); else $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/getTextAnswer’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id ), success: function(resp) $(‘#detail_answer_’ + question_id).show(); $(‘#detail_answer_’ + question_id).html(resp); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Ẩn đáp án‘); open_close_state[question_id] = true; MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, ‘detail_answer_’ + question_id]) $(‘#short_answer_’ + question_id).hide(); ); function toggleAnswerForm(question_id, is_text) if (is_text) $(“#form_answer_text_” + question_id).show(); $(“#form_answer_img_” + question_id).hide(); $(“#q_” + question_id + “_tab_text”).attr(‘class’, ‘active’); $(“#q_” + question_id + “_tab_img”).attr(‘class’, ”); $(“#answer_type_” + question_id).val(1); else $(“#form_answer_text_” + question_id).hide(); $(“#form_answer_img_” + question_id).show(); $(“#q_” + question_id + “_tab_text”).attr(‘class’, ”); $(“#q_” + question_id + “_tab_img”).attr(‘class’, ‘active’); $(“#answer_type_” + question_id).val(2); function browseFile(question_id) $(“#file_upload_” + question_id).click(); // selectAndUploadFile(question_id); function selectAndUploadFile(question_id) var fileSelect = $(“#file_upload_” + question_id)[0]; var files = fileSelect.files; var formData = new FormData(); for (var i = 0; i “; html += ”
“; html += “”; html += “”; html += “
“; html += “

“; $(“#add_file_” + question_id).before(html); function onUploadImgSuccess(question_id, path) $(“#add_file_” + question_id).prev().remove(); var html = “

“; html += ”
“; html += “image“; html += “”; // html += “”; // html += “”; html += “”; html += “
“; html += “

“; $(“#add_file_” + question_id).before(html); $(‘#del_link_’ + question_id).live(“click”, function($e) alert(“xxx”); ); updateAnswerImgParam(question_id); function onUploadImgFailed(question_id) $(“#add_file_” + question_id).prev().remove(); function updateAnswerImgParam(question_id) var value = “”; $(‘#form_answer_img_’ + question_id + ‘ img’).each(function(index) if (value !== “”) value += “;”; value += $(this).attr(“src”); ); $(“#answer_img_” + question_id).val(value); function removeUploadedFile(question_id) alert(question_id); $(this).closest(‘.fbGridItem’).remove(); updateAnswerImgParam(question_id); function toggleWriteAnswer(question_id, mode) if (mode === undefined) $(‘#div_answer_text_’ + question_id).show(); if (mode) $(‘#div_answer_text_’ + question_id).show(); else $(‘#div_answer_text_’ + question_id).hide(); //Luu lời giải thành viên trong đó type: 1: text, 2: ảnh function submitAnswerMemner(question_id, type) var text = “”; if (type === 1) text = $(“#answer_text_” + question_id).val(); if (type === 2) updateAnswerImgParam(question_id); text = $(“#answer_img_” + question_id).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/submitAnswerMember’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id, type: type, text: text ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) toggleWriteAnswer(question_id, false); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra vui lòng gửi lại’, data.error); ); function loadingAjax() $(‘body’).append(”); $(‘#fade1’).css( ‘filter’: ‘alpha(opacity=0.6)’ ).fadeIn(); return false; function closeLoadingAjax() $(‘#fade1’).fadeOut(function() $(‘#fade1’).remove(); ); function voteForVip(question_id, answer_id) var vote_type = $(“input[name ^=’vote_vip_type_” + question_id + “‘]:checked”).val(); var comment = $(“#vote_vip_comment_” + question_id).val(); if (vote_type) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/voteForVip’, type: “POST”, data: ( answer_id: answer_id, question_id: question_id, comment: comment, vote_type: vote_type ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(“input[name =’vote_vip_type_” + question_id + “‘]”).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_comment_” + question_id).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_btn_” + question_id).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_link_” + question_id).bind(‘click’, false); displayMessage(‘Thông báo’, ‘Bạn đã vote thành công cho câu hỏi!’); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function commentForQuestion(question_id) var comment = $(‘#question_comment_’ + question_id).val(); loadingAjax(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/postComment’, type: “POST”, data: ( item_id: question_id, question_id: question_id, comment: comment, item_type: 1 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#question_comment_’ + question_id).val(”); reloadQuestionComment(question_id, 0); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); closeLoadingAjax(); ); function likeAnswerMember(question_id, answer_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: answer_id, item_type: 1 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(data.total_like + ”); $(‘#member_ans_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function toggleMemberAnswerComment(question_id, answer_id, mode) if (mode === 1) display_all = true; if ((mode === 0) && (display_all)) mode = 1; $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/loadMemberAnsComment’, type: “GET”, data: ( answer_id: answer_id, mode: mode ), success: function(resp) $(‘#member_ans_div_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(resp); $(‘#member_ans_div_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).show(); ); function reloadTotalCommentOfMemberAns(question_id, answer_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/countComment’, type: “GET”, data: ( answer_id: answer_id ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_total_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(‘Bình luận(‘ + data.total + ‘)’); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function commentForMemberAns(question_id, answer_id) var comment = $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/postComment’, type: “POST”, data: ( item_id: answer_id, question_id: question_id, comment: comment, item_type: 3 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(”); toggleMemberAnswerComment(question_id, answer_id, 0); reloadTotalCommentOfMemberAns(question_id, answer_id); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function replyMemberAnsComment(question_id, answer_id, username) $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(‘@’ + username + ‘:’); $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).focus(); function likeAnswerMemberComment(question_id, answer_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#comment_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#comment_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function reloadQuestionComment(question_id, display_all) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/reloadQuestionComment’, type: “GET”, data: ( question_id: question_id, mode: display_all ), success: function(resp) $(‘#list_question_comment_’ + question_id).html(resp); ); function likeCommentOfQuestion(question_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#comment_of_question_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#comment_of_question_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function likeSubCommentOfQuestion(question_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#sub_comment_count_like_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#sub_comment_count_like_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function loadSubComment(question_id, comment_id, display_all) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/reloadSubComment’, type: “GET”, data: ( question_id: question_id, comment_id: comment_id, mode: display_all ), success: function(resp) $(‘#sub_comment_form_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(resp); $(‘#sub_comment_form_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, document.getElementById(“sub_comment_form_” + question_id + ‘_’ + comment_id)]); ); function addSubComment(question_id, comment_id) { function appendLeadingZeroes(n) { if (n ‘; html += ‘image‘; html += ‘

‘; html += ‘Các câu hỏi về bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì


Các hình ảnh về bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về bài thơ mẹ là tất cả viết về điều gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Mọi Người Xem :   Chén dĩa gốm sứ nhật mua ở đâu ? giá bao nhiêu tiền ?

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở…con trông con…