Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Bài viết Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ”

Đánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ


Xem nhanh
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN - MỘT TÚI HỒ SƠ
BAN BIÊN TẬP KIWI
[W]: http://xaydungkiwi.com
[E]: [email protected]
[Phoneu0026Zalo]: 0929.516.221
[F]: https://www.facebook.com/kiwidauthau
[G]:https://www.facebook.com/groups/dauthaukiwi

hiện nay, pháp luật quy định 4 phương thức lựa chọn nhà thầu, trong đó có phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ được áp dụng khá thường nhật. ngoài ra, liên quan đến phương thức này, bạn đã biết mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

Mẫu giấy tờ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi giấy tờ

Điều 4 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định về giấy tờ mời tgần như sau:

  1. 29. giấy tờ mời thầulà toàn bộ tài liệu sử dụng cho cách thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu Giảm, bao gồm các bắt buộc cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy trên cơ sở giấy tờ mời thầu, hồ sơ bắt buộc do bên mời thầu phát hành, các nhà thầu phải chuẩn bị giấy tờ dự thầu, hồ sơ đề xuất để có khả năng nộp thầu.

ngoài ra, 1 giai đoạn 1 túi giấy tờ là một trong 4 phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

  1. Phương thức một giai đoạn một túi giấy tờ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;
  3. b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
  4. c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp sản phẩm tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
  5. d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

  1. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp giấy tờ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo bắt buộc của giấy tờ mời thầu, giấy tờ yêu cầu.
  2. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập giấy tờ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập giấy tờ mời thầu xây lắp

Thông tư số: 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số: 05/2020/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Cơ sở pháp lý: Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định cụ thể lập giấy tờ mời thầu mua sắm hàng hóa

 

MẪU

HỒ SƠ MỜI THẦU

Mọi Người Xem :   TOP 9 tô tượng tiếng anh là gì HAY và MỚI NHẤT - Kiến Thức Về Ngành Tự Động Hóa - buyer.com.vn | Website Học Tập Tổng Hợp

MUA SẮM HÀNG HÓA

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 01)

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:_________________
Tên gói thầu:_________________
Dự án:_________________
[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]
Phát hành ngày:_________________
[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]
Ban hành kèm theo quyết định:_________________
[ghi số quyết liệt, ngày phát hành quyết liệt phê duyệt hồ sơ mời thầu]
Tư vấn lập giấy tờ mời thầu

(nếu có)

[ghi tên, đóng dấu]

Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]

MỤC LỤC

Mô tả

Từ ngữ viết tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá giấy tờ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. PHỤ LỤC

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị giấy tờ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định chi tiết các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá giấy tờ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá giấy tờ dự thầu và đánh giá về tiềm lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của giấy tờ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, sản phẩm liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; bắt buộc về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và sản phẩm liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có).

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được dùng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện chi tiết của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện chi tiết của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần 4. PHỤ LỤC

Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNTChỉ dẫn nhà thầu
BDLBảng dữ liệu đấu thầu
HSMTgiấy tờ mời thầu
HSDThồ sơ dự thầu
ĐKCĐiều kiện chung của hợp đồng
ĐKCTĐiều kiện chi tiết của hợp đồng
VNDđồng Việt Nam
USDđô la Mỹ
EURđồng tiền chung Châu Âu

 

Nội dung của mẫu giấy tờ khá dài, bạn có khả năng tham khảo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định cụ thể về lập hồ sơ mời thầu xây lắp để biết thêm chi tiết. Cơ bản, mẫu giấy tờ sẽ có các nội dung như sau:

MẪU

HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC

MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 01)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

Mọi Người Xem :   Mua bán căn hộ chung cư Tòa nhà Intracom1 - Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, T7/2022 | Giá rẻ, nhiều tiện ích

ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

quy định chi tiết lập giấy tờ mời thầu xây lắp)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:_________________
Tên gói thầu:_________________
Dự án:_________________
[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày:_________________
[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]
Ban hành kèm theo quyết định:_________________
[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

(nếu có)

[ghi tên, đóng dấu]

Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]

MỤC LỤC

Mô tả  tóm tắt ……………………………………………………………………4
Từ ngữ viết tắt…………………………………………………………..………6
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU………………………………………………7
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………………..7
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ………………………………………………35
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu………………………………..42
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………58
Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP……………………………………………92
Chương V. bắt buộc về xây lắp……………………………………… …………92
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG……………94
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng…………………………………….94
Chương VII. Điều kiện chi tiết của hợp đồng……………………………………111
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………..116
Phần 4. PHỤ LỤC ……………………………………………………………127

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I.        Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị giấy tờ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá giấy tờ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được dùng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II.       Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá giấy tờ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV.      Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của giấy tờ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các bắt buộc về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện chi tiết của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện chi tiết, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có bắt buộc về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần 4. PHỤ LỤC

Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNTChỉ dẫn nhà thầu
BDLBảng dữ liệu đấu thầu
HSMTgiấy tờ mời thầu
HSDTgiấy tờ dự thầu
ĐKCĐiều kiện chung của hợp đồng
ĐKCTĐiều kiện chi tiết của hợp đồng
VNDđồng Việt Nam
USDđô la Mỹ
EURđồng tiền chung Châu Âu

hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng được quy định như thế nào?

Thông tư số: 05/2020/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia quy định như sau:

Mẫu số 01: Mẫu giấy tờ mời thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu số 02: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mọi Người Xem :   Biểu tượng cảm xúc Pacman trên Facebook

– Mẫu số 03: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Phương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?

Phương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?

Trong đấu thầu, túi hồ sơ được hiểu là túi để đựng các tài liệu của giấy tờ đấu thầu. Theo đó, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là phương thức đầu thầu mà các nhà thầu chuẩn bị các đề xuất (kỹ thuật và tài chính) một lần và nộp cùng một thời điểm trong cùng một túi giấy tờ.

cụ thể, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Thế nào là giấy tờ mời thầu?

Thế nào là giấy tờ mời thầu?

giấy tờ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các bắt buộc cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu đối với giấy tờ đấu thầu trực tiếp?

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu đối với giấy tờ đấu thầu trực tiếp?

hồ sơ mời quan tâm, giấy tờ mời sơ tuyển, giấy tờ mời thầu, giấy tờ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Chủ đầu tư có thể tự lập và thẩm định giấy tờ mời thầu?

Chủ đầu tư có thể tự lập và thẩm định giấy tờ mời thầu?

Bên mời thầu là đơn vị có tiềm lực, kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu thì có khả năng tự thực hiện các công việc như lập giấy tờ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà tgần nhưng phải bảo đảm các cá nhân thực hiện các công việc nêu trên không vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu.Cá nhân phải có chứng chỉ (chứng chỉ hành nghề đấu thầu và/hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu.

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về mẫu giấy tờ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với công ty chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhénh nhất và chính xác nhất

✅ dịch vụ thành lập công ty⭕ ACC cung cấp sản phẩm thành lập Doanh nghiệp/ thành lập công ty trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng khắp cả nước
✅ Đăng ký giấy phép buôn bán⭐ hồ sơ yêu cầu phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ dịch vụ ly hôn⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, công ty chúng tôi tin tưởng rằng có khả năng hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ sản phẩm kế toán⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ dịch vụ kiểm toán⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng sản phẩm tốt và đưa ra những giải pháp cho Doanh nghiệp để tối ưu vận hành sản xuất buôn bán hay các hoạt động khác
✅ dịch vụ làm hộ chiếu⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin


Các câu hỏi về 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì


Các hình ảnh về 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơPhương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là gì?Thế nào là…

This Post Has One Comment

Comments are closed.